Nieuws

Reacties op de ontwerpvisie tijdens gemeenteraadsvergadering

Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei was aanwezig bij de gemeenteraadsvergadering in het Baarnse gemeentehuis toen de . ontwerpvisie Panorama 2015 Baarn. werd vastgesteld. De raadsleden gaven hun reacties op de ontwerpvisie. De heer Van Gurp (RPF/SGP/GVP) vond het "te voorzichtig" en "een basisstuk waar een volledige uitwerking voor moet komen" . De heer De Wilde (PvdA) vond het "een traject met inspraak" en "woningbouw, hoeveel en waar, komt later". Tevens gaf de heer De Wilde aan dat hij de vergrijzing wilde terugdringen. De vergrijzing in Baarn ligt echter slechts 3% boven het landelijk gemiddeld.

Opmerking stichting: Voor wat betreft de woningbouw. De gemeente liet verleden jaar door een onafhankelijk bureau, een woningmarktverkenning uitvoeren. Daarin stond de aanbeveling dat nieuwbouwproducties slechts mogen plaatsvinden als dat ruimtelijk op een goede manier mogelijk is. Wij zijn van mening dat het Onland-natuurgebied ruimtelijk tot de Eemvallei behoort en wij vinden dat daar absoluut geen woningbouw mag komen. Zelfs een hogere overheid, de Provincie Utrecht, had de gemeente Baarn al eerder opgelegd om in het Onland-natuurgebied niet te bouwen omdat het waardevolle natuurgebied langs de Eem onaangetast moest blijven. Eveneens staat in de rapportage over de woningmarktverkenning, de aanbeveling dat de gemeente actief naar inbreidingslocaties moet zoeken, het grondgebruik moet intensiveren, nieuwbouw moet plegen na sloop van panden, het herbergend vermogen van de bestaande voorraad moet vergroten d.m.v. functie-verandering. Er zit inmiddels al enige beweging in dit soort zaken want er is al een plan om voor een van de Sonnevelt-flats, nieuwe seniorenwoningen te realiseren. De Sonneveltflats zelf, zijn volgens ons, ook bijzonder geschikt om deze te verbouwen tot luxe senioren-woningen. Dit zou een doorstroming te weegbrengen vanuit de door de senioren bewoonde eensgezinswoningen.

Nadat de heer Bloemers (VVD) een opmerking had gemaakt over het aantal woningen per jaar, merkte de burgemeester op: "De constructies om te bouwen zijn al reeds bedacht, dus we kunnen aan de slag, bijna !" De abstracte fase blijkt dus voorbij; de bevolking kan nu binnenkort van de burgemeester vernemen welke constructies er bedacht zijn. De heer Bloemers wees er op dat een volgende raad anders zou kunnen beslissen en hij plaatste de opmerking "dat B en W druk op het proces hadden gezet". Het college van B en W moet, zeker in de aankomende fase, de Baarnse bevolking, tijdig en op een juiste wijze, er bij betrekken.

De heer Van de Vuurst (CDA) gaf duidelijk aan "dat het slechts om een vertrekpunt ging" terwijl de heer Van Rossum ( D66) aangaf voorstander te zijn van "Behoud van natuurwaarden en groene grenzen" . Eveneens vond hij dat er een haalbaarheidsonderzoek moest komen voor bebouwing van de Laanstraat-parkeerplaats. De heer Franssen (GroenLinks) die tegen bebouwing van Onland-natuurgebied is, ging accoord met het ontwerp.