Nieuws

Nota: Stadsperspectief Amersfoort 2015

Op 20 juli 2000 stuurden wij onderstaande brief naar B en W van de gemeente Amersfoort omdat zij plannen maken om aan de rivier de Eem (in de Eemvallei) woningen te bouwen.

"Onlangs kwamen wij in het bezit van bovengenoemde nota. Wij zijn voornemens uw uitgangspunten en conclusies te toetsen aan de doelstellingen van onze stichting. Hieromtrent hebben wij u in kennis gesteld bij brief d.d. 28 april 2000.

Hoewel wij een onderling samenhangende reactie voorstaan, bestaat er aanleiding om hierop te anticiperen met een kritische aantekening over een mogelijke woonbebouwing in het poldergebied langs de Eem. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u, nadat een zeer ernstige aanslag op open poldergebied voor de realisering van de wijk Vathorst is gepleegd, wederom aanzetten bekend maakt voor een volgend landschappelijk offer. Helaas, dit is tòch het geval en daarmee lijkt onze hoop dat betrokken gemeentebesturen de waarde van hun landelijke gebieden op waarde weten te schatten in enkele gevallen ijdel te zijn. Wij mogen toch wel aannemen dat u niet willekeurig tot deze mogelijke keuze van een bouwlocatie gekomen bent en dat u dus de landschappelijke waarde tegen het volkshuisvestingsbelang hebt afgewogen?

De beste uitlaatklep, ook voor Amersfoort, is het onvoorwaardelijke behoud van uw fraaie polders. Uw prachtige stad heeft -en behoudt- behoefte aan levensruimte. Onze stichting staat ervoor om deze ruimte metterdaad deel te laten uitmaken van het bestaan van inwoners, van recreanten en van hen die op deze grond hun brood moeten verdienen. Wij hopen en verwachten dat ook uw college alles in het werk zal stellen om deze waarden in acht te nemen.

Gaarne vernemen wij tot welke conclusie uw heroverweging heeft geleid."