Nieuws

Protestbrief aan het Amersfoortse college van B en W.

Reeds op 20 juli werd een brief naar B en W van de gemeente Amersfoort gestuurd omdat dat zij plannen maakt, om aan en op de rivier de Eem in Amersfoort, woonvoorzieningen te realiseren. Nauwelijks een week later, constateerden wij dat B en W zeer grote bouwplannen heeft in het prachtige natuur- en weidegebied "Zeldert" bij Hoogland terwijl dit ongeschonden stukje Nederland tot de Eemvallei behoort. B en W wil in dit gebied het nieuwe ziekenhuis Eemland en een compleet nieuw stadsdeel gaan bouwen.

Lees onze protest-brief d.d. 26 juli aan het Amersfoortse college van B en W.

"Wij vragen uw aandacht voor het volgende. Naar aanleiding van een eerder aan u gezonden schrijven d.d. 20 juli 2000, betrekking hebbend op uw voornemen om aan en op de Eem, in de richting van de gemeente Soest , woonvoorzieningen te realiseren, willen wij eveneens met klem aandringen op een ander probleem. Uit informatie is ons gebleken dat u plannen heeft om in Amersfoort, in de polder Zeldert dat deel uitmaakt van de Eemvallei, het nieuwe ziekenhuis Eemland met een grondoppervlakte van 10 ha te willen bouwen. Wij vragen u met klem daarvan af te zien. Deze locatie is een waardevol weide- en natuurgebied. U beschikt over nog drie andere bouwlocaties om een nieuw ziekenhuis te bouwen die minder natuur- en milieubelastend zijn.

De Zeldertse polderlocatie is absoluut geen bouwlocatie voor de Amersfoortse- en de provinciale politiek. Deze locatie is in het streekplan als ‘Open Ruimte’ aangegeven maar ook de gemeenteraad heeft zich diverse keren uitgesproken dat hier geen bedrijfsterreinen of woningen mogen komen. Uit het op 2 juni 2000 door u uitgebrachte "Discussie-Document Stadsperspectief Amerfoort 2015" concluderen wij, dat u plannen maakt om zelfs de gehele Zeldertse polder te bebouwen. Daarbij veegt u in een klap het westelijk van Amerfoort gelegen poldergebied van de kaart. Daardoor sluit u ook de Eemvallei tussen Soest en Baarn af, waardoor de onderlinge natuurlijke samenhang tussen die gebieden ernstig verstoord wordt. Daarbij lijken de positieve effecten van de door u recentelijk aangelegde wetlands, om beschermde weidevogels aan te trekken, geheel verloren te gaan. Moeten wij deze wetlands soms zien als een schijnvertoning? Wij zullen van de gemeentelijke- en provinciale politiek eisen dat zij vasthouden aan hun eerdere uitspraken en alles in het werk zullen stellen om onvoorwaardelijk vast te houden aan het behoud van de fraaie polders als leefruimte voor haar inwoners.

De stichting "Behoud de Eemvallei" wijst u er op dat zij alle wettelijke middelen zal inzetten om de Eemvallei onaangetast te laten."