Nieuws

Verzoek aan Gedeputeerde Staten van Utrecht om versnippering door gemeenten van grote landschappelijke structuren te voorkomen

Op 11 augustus 2000 verzocht de stichting "Behoud de Eemvallei" aan Gedeputeerde Staten van Utrecht (G.S.) om als hogere overheid, verantwoordelijkheid te nemen door er voor te waken, dat lagere overheden (gemeenten) er gezamenlijk voor kunnen zorgen, dat waardevolle grote ruimtelijke structuren (o.a. De Eemvallei) worden versnipperd. Zo’n ontwikkeling is niet in overeenstemming met het (toekomstige) beleid van de rijks- en provinciale overheid. De stichting spreekt de wens uit dat dit beleid (het behoud en de ontwikkeling van grote landschappelijke structuren) ook in de planologische visie van Gedeputeerde Staten, in de volgende herziening van het streekplan is terug te vinden.

Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht

Onderwerp: Zorgen om "de Eemvallei"

Baarn, 10 augustus 2000

Geacht College,

Wij zijn een stichting die zich ten doel stelt om de kwaliteiten van het Eemvallei-gebied te beschermen en uit te bouwen. Onze stichting bestaat sinds 26 april 2000 en stelde zich op 28 april 2000 per brief aan u voor. De aanleiding voor het ontstaan van deze stichting vormen een aantal potentiele ontwikkelingen in het gebied, waardoor sluipenderwijze de kwaliteiten van dit gebied worden ondermijnd. Het Eem-gebied ligt -als oase van rust en ruimte- te midden van de zich verder ontwikkelende Oostflank van de Randstad.

Wij willen u via deze brief vragen om, indien nodig, uw verantwoordelijkheid als hogere overheid te nemen door ervoor te waken dat allerlei ontwikkelingen op het niveau van de diverse lagere overheden, er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat de waardevolle grote ruimtelijke structuren worden versnipperd. Een ontwikkeling die niet in overeenstemming is met het (toekomstige) beleid van rijks- en provinciale overheid.

Ontwikkelingen

1)Oostflankstudie (verbinding Almere-Bunschoten-Amersfoort)
2)Bunschoten (plannen in structuurvisie tot uitbreiding westzijde d.m.v. lobben)
3)Amersfoort (mogelijke locatie ziekenhuis Eemland in polder Zeldert en mogelijke uitbreiding van woningbouw in Hoogland-West)
4)Baarn (plannen uitbreiding woonwijk Eemdal in oostelijke richting; Eemdal VII/Onland)

De ontwikkelingen 1 t/m 3 zijn u bekend zodat wij deze niet nader aan u behoeven toe te lichten. In Baarn zijn er indicaties dat het gemeentebestuur het mogelijk wil maken om in de toekomst de wijk Eemdal, richting de rivier de Eem, uit te breiden (ook wel Eemdal VII/Onland genaamd) terwijl dit waardevolle Onland-natuurgebied, dat overigens een aanzienlijk waterbergend vermogen in zich draagt, bij hoge waterstanden van de Eem, vanwege het uitwijkende oppervlaktewater als overloop fungeert.

Aan de huidige bebouwingsrand is daartoe een waterkerende dijk aangelegd. Dit zijn allemaal ontwikkelingen die pas zijn ontstaan nadat het provinciale streekplan van Utrecht in 1994 is vastgesteld.

Wij pleiten ervoor dat deze min of meer op zichzelf staande ontwikkelingen, op een hoger schaalniveau toch in samenhang met elkaar worden bestudeerd op hun gezamenlijke effecten voor het leefmilieu.

Een samenhangende visie op de totale regio is daarbij dan een vereiste. Dit kan een nota zijn van de Rijksoverheid (bijvoorbeeld de aankomende 5e Nota), een streekplan zijn, of een meer specifieke gebiedsgerichte nota.

De 5e Nota zal naar verwachting zich uitspreken voor de bescherming van waardevolle, grote landschappelijke eenheden en in die gebieden uitdrukkelijk gaan werken met bebouwingscontouren rondom woonkernen. Een meer specifieke gebiedsgerichte nota waarin de beleidsrichting ten aanzien van na te streven structuren in het Eemland is reeds beschikbaar. In samenwerking met de gemeente Amersfoort en het ministerie van LNV heeft uw college in 1997 opdracht verleend om een visie op te stellen voor de stadsgewestelijke groenstructuur van Amersfoort. Aanleiding daarvoor vormde de overeenkomst voor de VINEX bouwlocaties 1996, waarin is overeengekomen dat de provincie het initiatief zou nemen voor het opstellen van deze visie en daarbij de ruimtelijke ontwikkelingen vanaf 2005 te betrekken. Deze visie genaamd "Visie Regionale Groenstructuur Eemland & Vallei" is tot stand gekomen in samenspraak met de betrokken overheden (ministerie, gemeenten en water- en recreatieschappen) en pleit voor het behoud en de ontwikkeling van grote landschappelijke structuren.

Wij pleiten ervoor dat u dit beleid laat doorwerken in uw bovenlokale planologische visie op dit gebied; in concreto: de eerstvolgende herziening van het streekplan. De hiervoor geschetste ontwikkelingen moeten ons inziens gelet op voornoemde beleidskaders dan ook zeer kritisch worden bezien. Dit geldt in het bijzonder t.a.v. de plannen van Baarn.

De gemeenteraad van Baarn heeft op 30 november 1994 een bestemmingsplan voor het gebied Eemdal VII/Onland vastgesteld (Eemdal-Zuid), waarin het gebied -passend binnen rijks- en provinciaal beleid- is bestemd voor "Groene Dorpsrand". Dit bestemmingsplan bevat een inrichtingsplan voor het gebied "het Onland" , Er is in het bestemmingsplan op pagina 29 en 30 een beschrijving gegeven van een mogelijke herinrichting t.b.v. natuurontwikkeling. Er is zelfs een indicatieve inrichtingenschets bijgevoegd (kaart 17). Deze ontwikkelingsrichting past volledig binnen het in de "Visie Regionale Groenstructuur Eemland & Vallei" omschreven beleid om de waardevolle landschappelijke structuren te versterken. Deze ontwikkelingsrichting doet ook recht aan de in het streekplan aangegeven ecologische hoofdstructuur die samenloopt met het stroomgebied van de rivier de Eem. In de gemeentebegrotingen is de afgelopen jaren echter helaas nooit een crediet opgenomen t.b.v. de kosten van die herinrichting (kosten uitwerkingsplan en beheersplan fl. 5000,-, feitelijke herinrichting fl. 10.000,-). De nieuwe plannen van Baarn om in de toekomst in het stroomgebied van de Eem, dus in de ecologische hoofstructuur die van Amersfoort richting het Randmeer loopt, woningbouw te realiseren raken wel heel ver verwijderd van de (eerdere) uitgangspunten van beleid.

Wij stellen het op prijs indien we onze brief in een persoonlijk gesprek met gedeputeerde, de heer Robbertsen mogen toelichten. Wij zullen hiertoe binnenkort telefonisch kontakt opnemen met de behandelend ambtenaar.

Met vriendelijke groeten,

J. Hoogerheijde / C.V. Koolmees
voorzitter / secretaris