Nieuws

Groen Links doet haar groene naam eer aan. Nu meerderheid gemeenteraad tegen locatie Zeldert

Nu al tekent zich een meerderheid in de gemeenteraad van Amersfoort af, die zich tegen de vestiging van het nieuwe ziekenhuis Eemland in de polder Zeldert uitspreekt. Dat concludeert ‘Fietsen rond Amersfoort’ uit de e-mail die zij op 22 september ontving van fractievoorzitter David Mol van ‘Groen Links’. Hoewel deze fractie nog geen officieel standpunt heeft ingenomen, laat de heer Mol weten, dat voor zijn fractie de bouw in de polder Zeldert, absoluut niet de eerste optie is waaraan wordt gedacht. De voorkeur van Groen Links gaat uit naar bouw bij het station.

Reeds eerder hadden de Amersfoortse gemeenteraad-fracties van CDA, GPV/RPF/SGP en D66 aan ‘Fietsen rond Amersfoort’ laten weten, stelling te zullen nemen tegen de locatie Zeldert en te kiezen voor één van de andere locaties.

Overigens streeft het College van Burgemeester en Wethouders van Amersfoort er naar om in oktober met een voorstel aan de gemeenteraad te komen.

De e-mailactie van de fietswebsite "Fietsen rond Amersfoort" is nog steeds gaande. Als u ook tegen de komst van een ziekenhuis in de polder Zeldert bent, kijkt u dan ook even bij het "laatste nieuws" van woensdag 6 augustus van onze site. U kunt vanuit dat stukje "laatste nieuws" een protest e-mail naar het college van B en W van Amersfoort sturen.

Reacties:

Stichting Behoud de Eemvallei
De stichting "Behoud de Eemvallei" stuurde reeds op 26 juli 2000 aan het college van B en W een protestbrief. Zie bij ‘laatste nieuws" d.d. 25 en 26 juli 2000.

CDA
Zo nam de CDA-fractie al op 28 augustus j.l. een duidelijk standpunt in en stelde zich via een e-mail van fractievoorzitter Herma Boom onverkort achter de actie van ‘Fietsen rond Amersfoort’.

GPV/RPF/SGP
Op 7 september bevestigde de GPV/RPF/SGP-fractie dat ook zij voor het behoud van de polder Zeldert en een groen Hoogland-West is. Deze fractie heeft steeds het standpunt ingenomen, dat er ten westen van de Bunschoter-straat niet gebouwd mag worden.

D66
De gemeenteraadsfractie van D66 heeft in haar fractievergadering van 13 september eveneens nadrukkelijk besloten, dat het nieuwe ziekenhuis niet gebouwd mag worden in de polder Zeldert, maar dat gekozen moet worden voor een andere locatie. Ook D66 kiest dus duidelijk voor ‘groen’.

PvdA
Tenslotte heeft de PvdA-fractie, via een mail van haar fractievoorzitter Jelle Hekman, ons meegedeeld, dat zij nog deze maand een standpunt zal innemen. Van de VVD-fractie heeft ‘Fietsen rond Amersfoort’ nog geen reactie vernomen.

Historische Kring Hoogland
De voorzitter van de Historische Kring Hoogland, de heer G.Hilhorst, heeft zich direct uitgesproken tegen vestiging van het ziekenhuis in polder Zeldert. Hij verklaarde: ‘Ga je hier een ziekenhuis neerzetten, dan blijft er niets meer van de polder over’.

Wijkbeheersteam
Ook het Wijkbeheersteam Hoogland heeft besloten een brief te sturen aan de burgemeester van Amersfoort, waarin zij haar bezorgdheid uit over de bouw van het ziekenhuis in Zeldert.

De Vereniging Dorpsbelangen
Hoogland De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland meldde dat ook zij een brief aan het gemeentebestuur heeft verzonden, waarin ze hebben uitgesproken het niet eens te zijn met de locatie Zeldert als bouwplaats voor het ziekenhuis.

Burger Partij Amersfoort
Ook de Burger Partij Amersfoort heeft zich achter de actie gesteld.

Vereniging tot bescherming en behoud van het Stadsdeelpark Amersfoort Noord
Tenslotte ontving ‘Fietsen rond Amersfoort’ recent een e-mail van de Vereniging tot bescherming en behoud van het Stadsdeelpark Amersfoort Noord, waarin ook deze zich achter de e-mail-actie stelde.