Nieuws

Verzoek aan Gedeputeerde Staten van Utrecht om het Onland-natuurgebied als wateropvangbekken voor extreem hoge waterstand van de Eem aan te wijzen

De stichting "Behoud de Eemvallei" wil niet pompen, maar ook niet verzuipen! Wel wil de stichting op sommige momenten in het Onland-natuurgebied natte voeten. Want pompen betekent, bouwen van woningen. Natte voeten zou betekenen dat het een natuurlijk gebied blijft ! De Eemvallei fungeert namelijk als een zeer groot wateropvangbekken bij een extreem hoge waterstand van rivier de Eem. Daardoor kunnen de burgers veilig leven omdat daarmee dijkdoorbraken met alle nare gevolgen, worden voorkomen.

De helft van het 15 km lange en 7.6 km brede Eemvallei-gebied staat op de lijst om als een zeer groot wateropvangbekken, een zogeheten retentiegebied, door de Rijksoverheid te worden aangewezen.

Recentelijk ontving de staatssecretaris mevrouw M. de Vries van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, een door een speciale commissie "Waterbeheer 21e eeuw" opgesteld rapport dat zeer opmerkelijk was. Deze commissie was hard in haar oordeel naar overheden, van hoog tot laag.

De staatssecretaris gaf ruiterlijk toe, dat wij de laatste jaren met onze rug naar het water zijn gaan staan. In 1993 en 1995 zijn we al ontsnapt aan grote rampen. Nederland zou zich moeten realiseren dat de delta onder de zeespiegel ligt. Volgens de commissie staat in elk geval vast dat er meer water komt. Het rapport vermeldt dat ’s winters de regenbuien heviger worden, de rivier-afvoer, dus ook die van de rivier de Eem, zal toenemen en de zeespiegel zal stijgen. Minder water wordt er in de zomer verwacht. De cijfers spreken voor zich, in 2050 komt er ’s winters 6% meer neerslag. De intensiteit van de regenbuien neemt met 10% toe en de zeespiegel stijgt de komende 50 jaar naar verwachting 25 cm.

Ook moet er bij de bouw van nieuwe woningen voortaan met het wassende water rekening worden gehouden. De commissie Waterbeheer heeft een speciale kaart van Nederland laten maken welke delen van ons land geschikt zijn als wateropvang. Ook de Eemvallei staat als een zogenaamd retentiegebied (het tijdelijk opslaan van overvloedig oppervlaktewater) op deze kaart aangegeven omdat het oppervlaktewater tijdelijk moet kunnen uitwijken naar uiterwaarden en poldergebieden.

De stichting "Behoud de Eemvallei" deelt de opvatting van de commissie dat de weersveranderingen worden veroorzaakt door het broeikaseffect maar dat deze slechts op termijn door ingrijpende maatregelen een halt kunnen worden toegeroepen. Dat de gevolgen van broeikaseffect, af en toe extreem hoge waterstanden van de rivieren, ons nog te wachten staan is overduidelijk. Daar moeten we mee leren leven.

In de gemeente Baarn direct grenzend aan de rivier de Eem ligt het Onland-natuurgebied. Door het college van B en W Baarn ook wel Eemdal VII genoemd omdat de gemeente het jaren geleden van boeren aankocht vanwege mogelijke woningbouwplannen. Volgens de stichting "Behoud de Eemvallei" zou op grond van natuur-, recreatie en waterschapsbelangen dit 13 hectaren grote gebied, dat voor veel Baarnaars zo dierbaar is om in te vertoeven, als retentiegebied mogen worden aangewezen omdat dit gebied bij hoge waterstand van de Eem reeds als opvangbekken van het oppervlaktewater dient. Derhalve zou daarin nooit gebouwd mogen worden. Dit Onland-natuurgebied moet absoluut onbebouwd blijven, gekoesterd worden en bewaard blijven.

De stichting "Behoud de Eemvallei" hoopt dat de gemeentelijke overheid het Onland-natuurgebied dat volgens het bestemmingsplan van de gemeente Baarn de bestemming "GROENE DORPSRAND " heeft, als retentiegebied zal aanwijzen en derhalve aan de huidige gebruiksbestem- ming van de grond vasthoudt. Het Onland-natuurgebied valt overigens volgens het op 15 september 2000 verschenen rapport "Toestand van de Utrechtse natuur" van de Provincie Utrecht, onder het regiem van agrarisch natuurbeheer waar zelfs de prachtige plantensoort, de kale jonker langs de sloten wordt aangetroffen. De plantensoort is kenmerkend voor soortenrijke slootkanten. Trots moeten we zijn om een dergelijk gebied zo dichtbij ons te hebben.

De Baarnse VVD-fractieleider, de heer drs R. Bloemers verklaarde recent in de media:"De Eemvallei is een onaantastbare buffer" zodat de eventuele bebouwing van Eemdal VII ver weg lijkt. De heer Bloemers sloeg daarbij precies de spijker op zijn kop en ziet kennelijk in dat de Eemvallei naast haar natuur- en cultuurwaarde, ook als retentiegebied nodig is. Dit betekent dat de stichting "Behoud de Eemvallei" ervan uitgaat dat de VVD inmiddels besloten heeft om zich tegen een eventuele wijziging van het bestemmings- plan tot bebouwing van dit gebied te verzetten. Waar prachtige nieuwbouw- woningen voor jong en oud in Baarn wel kunnen worden gebouwd zal de stichting "Behoud de Eemvallei" op vrijdag 20 september 2000 in een persbericht bekend maken.

Het bestuur van de stichting "Behoud de Eemvallei" heeft daarom bij Gedeputeerde Staten van Utrecht een verzoek ingediend, om ook het tot de Eemvallei behorende Onland-natuurgebied, als retentiegebied aan te wijzen. Het Waterschap Vallei & Eem is van deze brief op de hoogte gebracht.