Nieuws

Politieke meerderheid tegen haalbaarheidsonderzoek woningbouw “Eemerwaard”. GroenLinks houdt haar eigen verkiezingsprogramma niet in de gaten

Het Ruimtegebruik in Baarn voor de komende jaren kwam in het Baarnse gemeentehuis tijdens de openbare behandeling van de raadscommissievergadering van 7 februari 2001 aan de orde. Het ‘Programma 2001-2005 van het Panorama 2015 Baarn’ werd onder voorzitterschap van de wethouder W.J. Lieberwerth behandeld. Ook de "Eemerwaard’ en het terrein van de voormalige Bestevaercamping kwamen aan de orde. Dit was reden om voor de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ aanwezig te zijn en gebruik te maken van het inspreekrecht.

Evenals de wethouders W.L. Lieberwerth en H.P.C. van de Kerk willen de VVD, CDA en D66 tot 2015 geen nieuwbouw in de ‘Eemerwaard’. Samen vormen deze partijen de raadsmeerderheid. De minderheid, bestaande uit de fracties van ChristenUnie/SGP, GroenLinks en de PvdA, zijn van mening dat er een haalbaarheidsonderzoek moet komen. De Baarnse GroenLinks-fractie loopt daarbij geheel uit de pas met haar eigen landelijke verkiezingsprogramma ‘1998-2002’ (zie www.groenlinks.nl) dat het volgende aangeeft: "In plaats van telkens landelijk gebied te claimen voor bouwlocaties en industriële uitbreidingen, moeten oplossingen binnen de bestaande stedelijke gebieden gezocht worden. Het landelijk gebied is nodig voor recreatie, voor natuur en landschap en om ruimte te geven aan een duurzame landbouw. Die laatste moet extensiveren en heeft daarvoor meer grond nodig om op een schone manier tot eenzelfde productie te komen. Hier is een overheid nodig die een actief grondbeleid voert om de ontwikkelingen te sturen.

Het raadslid mevrouw Mr. De Jong (VVD) vond dat de restrictieve houding van de Provincie Utrecht ten aanzien van het ruimtegebruik, weinig was terug te zien in de stukken. Ook bracht zij duidelijk naar voren dat ‘Eemerwaard’ niet bebouwd mag worden en evenmin de voormalige camping ‘Bestevaer’. De VVD vindt een onderzoek naar eventuele mogelijkheid om te bouwen niet nodig!

D66-raadslid mevrouw Mr. Flinterman gaf aan dat zij in de stukken niets was tegengekomen wat er na 2005 zou gebeuren. Zij was het met de meerderheid van het college van B en W eens dat de ‘Eemerwaard’ niet bebouwd moest worden.

Het raadslid De Lange (PvdA) gaf aan dat een deel van zijn fractie tegen bebouwing van ‘Eemerwaard’ omdat de oostzijde van Baarn een zogenaamde ‘groene long’ is maar hij wilde toch een onderzoek. Hij gaf aan dat de PvdA streeft naar een vitale en evenwichtige bevolkingsopbouw en dat waren volgens hem ‘moeilijke dingen’ die met elkaar in overeenstemming zijn te brengen.

Het CDA-raadslid mevrouw Van de Horst was het eens met de meerderheid om voor 2015 niet in ‘Eemerwaard’ te bouwen. Haar visie was, de noodzaak om een vitale gemeente te zijn zodat het inwoneraantal behouden moest blijven. De voormalige Bestevaercamping moest volgens haar worden ingericht als speelplaats voor de oudere jeugd.

ChristenUnie/SGP raadslid J. van Gurp vroeg of het college bereid was om een haalbaarheid- onderzoek naar bebouwing in te stellen. Voor wat betreft de invulling van de Bestevaercamping verwachtte hij een positieve grondhouding waarbij hij kennelijk doelde op het door de stichting naar voren gebracht advies om geen speelplaats voor de oudere jeugd op die plaats te creëren. De stichting heeft zeer zeker, veel vertrouwen in de (oudere) jeugd maar de stichting uitte tijdens haar inspraakrecht haar welgemeende zorg dat de oudere jeugd op dit afgelegen terrein het doelwit zou kunnen worden van drugsdealerpraktijken. Er ontbreekt namelijk op dit terrein sociale controle en daarom pleit de stichting om daar geen hangplek in te richten maar er wel een te maken bij de speeltuinvereniging "Oosterkwartier’ die een dergelijke hangplek in haar nieuw inrichtingsplan heeft opgenomen.

De heer Van Gurp betoogde dat de gemeente gebruik zou kunnen gaan maken van haar voorkeursrecht ingevolge de wet ‘Voorkeursrecht gemeenten’ om daarmee actieve grondpolitiek te voeren. De genoemde wet biedt gemeenten de mogelijkheid om bij voorkeur percelen grond te kopen ten einde de ontwikkeling meer in eigen hand te houden en niet afhankelijk van projectontwikkelaars of grondspeculanten te laten zijn. Grondspeculanten kunnen met dit voorkeursrecht worden geweerd. Voorzitter Lieberwerth antwoordde dat het college van B en W hier geen gebruik van wil maken omdat met de huidige bestemmings- plannen voldoende sturing kan worden gegeven. Lieberwerth ziet projectontwikkelaars niet als ontwikkelaars maar als partners. Bijval was voor Van Gurp in deze zaak was er van D66.

De voorzitter wethouder Lieberwerth ontzenuwde in een klap alle vragen over een mogelijke bebouwing door de volgende verklaring: "Ik kan helder zijn. De meerderheid van het college van B en W is tegen bebouwing in de ‘Eemerwaard’ en zal daartoe ook dit voorstel aan de raad doen. Het college wil geen haalbaarheidsonderzoek (Eemerwaard). Aan de politiek is het om eventueel met een amendement te komen. Over de hangplek voor de oudere jeugd op de voormalige camping heeft het college unaniem een voorstel gedaan, maar welke vorm dit moet krijgen daar komen we later op terug. Eerst moeten we een integrale visie ontwikkelen met betrekking de speeltuin "Oosterkwartier’ en pas daarna kunnen we er iets mee doen."

Bron: Baarnsche Courant/ SBDE

Inspraak

De stichting ‘Behoud de Eemvallei" maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen in het Baarnse deel van de Eemvallei.

Bij de start van de Baarnse toekomstvisie werd vanwege de normale middellange termijnvisie (10-15 jaar), de naam veranderd in ‘Panorama 2015 Baarn’. Later sprak B en W niet meer over een termijnduur tot 2015 maar over het programma 2001-2005. De stichting en met haar, vele burgers vinden dat dit niet aansluit bij de verwachting en de afspraak die met de burgers zijn gemaakt.

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ houdt vast aan een duidelijke en afgesproken visie tot 2015. Alle inspraak tijdens de Burgerdebatten had immers daarop betrekking. Het merendeel van de burgers vond en vindt nog steeds dat in de ‘Eemerwaard’ niet gebouwd mag worden. In de stukken vinden wij daarover niets terug. Het college van B en W van Amersfoort heeft zich in haar visie wel uitdrukkelijk uitgesproken om niet in de Hoogland-West dat ook in de Eemvallei ligt te bouwen.

Een ander onderwerp waarvoor wij uw aandacht vragen is het voormalige terrein van de camping Bestevaer. Het college van B en W van Baarn heeft op grond van interactief onderzoek en in samenspraak met jongeren vanuit de buurt, de keus heeft gemaakt om op het voormalige terrein van de camping Bestevaer een speelplaats voor de oudere jeugd te realiseren. Daarover is nooit is gepubliceerd en wij twijfelen sterk aan de betrouwbaarheid van dit onderzoek. Wij zijn van mening dat dit natuurlijke terrein en in wijde omgeving een goede faam heeft, moet blijven zoals het is namelijk fijn om in te verblijven voor iedereen. Wij zijn tegenstander van de aanleg van een speelplaats voor de oudere jeugd. Het zal overlast voor de omgeving geven en vanwege haar ligging criminelen aantrekken die bijv. hun drugs willen slijten.

De gemeente kan zich beter concentreren op een nieuwe ontwikkeling, namelijk het aanbod van de speeltuinvereniging ‘Oosterkwartier’ om daar vanwege, de meer centrale gelegen plaats, de hangjeugd op te vangen en de ruimte te geven, met toezicht van het ‘Oosterkwartier’. Van het college mogen wij immers verwachten dat men een hangplek toetst op zijn uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid. Het toezicht bij te veel hangplekken en zeker op de door het college voorgestelde hangplek is niet haalbaar en zeker niet op dit enigszins afgelegen terrein. De Eemdal bewoners hebben het Bestevaer-natuurterrein voor licht recreatief gebruik nodig maar met de aantekening ‘hoogwaardige natuur’ zonder aangelegde speelterrein.