Nieuws

Bezwaar tegen zeer hoge horizonvervuiler in Eemnes, vlakbij Baarn

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ waakt onafgebroken over de kwaliteit van de Eemvallei. Enige dagen geleden heeft de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ namelijk bij het college van B en W van de gemeente Eemnes zogeheten ‘schriftelijke bedenkingen’ ingediend tegen een bouwaanvraag van de asfaltcentrale van het bedrijf ‘Hogenbirk’ Deze asfaltfabriek wil een reeds bestaande bedrijfsschoorsteen van 30 meter naar 50 meter verhogen. De asfaltcentrale is gevestigd op enige honderden meters van de gemeente Baarn, op een stuk grond dat grondgebied Eemnes is.

De stichting is van mening dat een bedrijfsschoorsteen van 50 meter absoluut niet past in deze omgeving en het landschap van de Eemvallei zal aantasten. De uitstoot van verontreinigde stoffen dient op een milieuhygiënische manier te worden verminderd door technologische maatregelen te nemen en niet door verhoging van een schoorsteen waardoor de te grote emissie van verontreinigde stoffen over een groter gebied worden verspreid. Overigens laat het bestemmingsplan, dat geldt voor het gebied waarin het bedrijf Hogenbirk is gevestigd, in het geheel geen hogere bebouwing dan 30 meter toe maar het college van B en W Eemnes heeft het voornemen om daarvan vrijstelling te verlenen. Nu wordt Baarn met de aanvraag van deze enorme aantaster van het landschappelijk schoon geconfronteerd waarvan de door B en W Eemnes voorgenomen vrijstelling van bestemmingsplan, slechts summier in de krant werd gemeld als: "Eemweg 82 – verhogen schoorsteen". Een dergelijke hoog object zal zeker geen visitekaartje voor Baarn betekenen.

De stichting zal zich tot het uiterste tegen een dergelijke horizonvervuiler verzetten en stuurde onderstaande brief naar het college van B en W van de gemeente Eemnes.

Brief

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ heeft kennis genomen van de aanvraag bouwvergunning (woningwet artikel 40 juncto artikel 47) van de Asfalt Productie "De Eem" te Eemnes met betrekking tot de bouwplaats Eemweg 82, 3755 LD Eemnes.

De aanvraag betreft een schoorsteenverhoging van deze asfaltcentrale. Uit ingewonnen informatie bleek ons dat de schoorsteen al 30 meter hoog. De ingediende bouwaanvraag geeft een verhoging van deze schoorsteen tot 50 meter.

Het bestuur van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ heeft bedenkingen tegen deze verhoging omdat dit niet past in de open en ruimtelijke Eemvallei. Windturbines in de Eemvallei met een dergelijke hoogte worden immers ook niet toegestaan.

Ook zijn wij van mening dat de uitstoot van de gassen die bij het productieproces vrijkomen op een milieuhygiënische manier behoren te worden gereinigd, bijvoorbeeld door naverbranding. Als er uitstoot na verhoging van de schoorsteen tot 50 meter plaatsvindt is er geen sprake van de juiste reiniging maar slechts van verdunning van de uitstoot waardoor de vervuiling over een groter gebied plaatsvindt. Het milieu is daarmee niet gediend.

De stichting verzoekt derhalve aan het college van B en W om geen vrijstelling te verlenen van de in het ‘Bestemmingsplan Eembrugge’ vermelde toegestane hoogte van maximaal 30 meter, mede vanwege de grove aantasting van de landschappelijke omgeving. Het bestuur van de stichting zal zonodig alle juridische stappen ondernemen, om daarmee te voorkomen dat de aanvraag zal worden gehonoreerd.