Nieuws

Verzoek aan Minister Brinkhorst om tegen MKZ in te enten. Een diervriendelijke veehouderij is wenselijk

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ is van mening dat het dierenwelzijn voorop moet staan bij de bestrijden van de virusziekte Mond- en Klauwzeer waardoor honderdduizenden dieren onnodig de dood worden ingejaagd. Daarom heeft de stichting er bij de minister Brinkhorst per brief op aangedrongen met inenten van alle koeien, schapen, geiten enz. waarbij het inenten wel in de hele Europese Unie moet plaatsvinden.

De stichtse Milieufederatie (SMF) vindt dat de MKZ- crisis een opstap moet zijn naar een duurzame veehouderij. De crisis drukt ons wel met de neus op de realiteit dat het tijd wordt de veehouderij anders in te richten. De SMF vindt, samen met organisaties als Milieudefensie, Consumentenbond, Dierenbescherming, Stichting Natuur en Milieu, dat de discussie over een duurzame veehouderij in Nederland, en ook in de provincie Utrecht, nu met hoge prioriteit gestart moet worden. Deze organisaties hebben op 13 april jl. in het "Manifest voor het houden van vee" aangegeven wat zijn onder duurzame veehouderij verstaan. Onder andere: een meer diervriendelijke veehouderij, met voldoende ruimte voor de dieren; minder vee, waardoor de druk op natuur en milieu afneemt; meer biologische veeteelt, beter voor dier en milieu; meer regionale productie en een eerlijke prijs met een eerlijk inkomen voor boeren. De Statenleden van de provincie Utrecht zijn door deze organisaties gevraagd om samen met de regering een plan te maken voor de extensivering van de veehouderij. Organisaties en burgers kunnen zich via www.snm.nl aansluiten bij dit manifest.

Bron: SBDE/ SMF

Brief stichting ‘Behoud de Eemvallei’ aan de minister

Wij vragen uw aandacht voor het volgende. De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ stelt zich ten doel om de natuur en het landschap van de Eemvallei, het natuur- en weidegebied dat is ingeklemd tussen de plaatsen Blaricum, Eemnes, Baarn, Soest, Amersfoort en Bunschoten-Spakenburg, te behouden en te versterken.

Dit landschap wordt grotendeels in stand gehouden door boeren die de laatste jaren onder een aanzienlijke economische druk hebben gestaan. Onze samenleving lijkt tot het besef te komen dat wij heel trots mogen en moeten zijn op deze vergeten sector omdat zij de gemeenschap op diverse manieren altijd ten dienste zijn geweest waarbij een zeer belangrijk neveneffect van hun werkzaamheden het aspect van de goede en gratis zorg was die zij aan de dag legden om de kwaliteit van het landschap en daarmee ook de vogelstand op een zeer hoog peil te brengen en te houden.

Ook voor het prachtige gebied van de Eemvallei is speelt het landschap een belangrijke rol en de dreiging van het besmettelijke virusziekte mond- en klauwzeer brengt vanwege de MKZ-maatregelen een spookbeeld zowel voor de boeren als het landschap met zich mee. De stichting vindt het onacceptabel dat er niet geënt mag worden, bijna louter vanwege economische overwegingen en invloeden uit onze Europese Unie terwijl zowel de boeren, de dieren en ons landschap er onder lijden. Zelfs de hoog in het vaandel staande nestbescherming van de in de weilanden broedende vogels is niet meer mogelijk.

Uit het oogpunt van dierenwelzijn en landschapsbeheer verzoeken wij u om bij de Europese Unie er op aan te dringen alle evenhoevigen in de Europese Unie te laten inenten tegen de besmettelijke virusziekte mond- en klauwzeer zodat ook de boeren weer een menswaardig leven kunnen leiden.