Nieuws

Gebruik inspraakrecht bij commissie Ruimtelijke Ordening over “Schoorsteen Hogenbirk”

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ gebruikte het inspreekrecht bij de commissie Ruimtelijke Ordening. Vanwege de aanvraag voor een immens hoge schoorsteenverhoging van 30 naar 50 meter van de asfaltcentrale ‘Hogenbirk’ te Eemnes. Die locatie ligt tussen Eembrugge en Baarn. De voorzitter van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ de heer J. Hoogerheijde uitte zijn bezwaren tegen de komst van een dergelijke groot en afschuwelijk object dat bovendien op grote afstand te zien zal zijn. De inspraaktekst staat onderaan deze pagina. Voor hem was een inwoner van Eembrugge aan het woord, die vaststelde dat de asfaltcentrale en de ernaast staande betoncentrale, de skyline al verpest hadden en dat nu ook de 50 m hoge schoorsteen er nog wel bij kon omdat men in Eembrugge dan van het stankprobleem van Hogenbirk af was.

Commissielid mevrouw Van de Valk (PvdA/D66) kon zich goed indenken dat de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ er anders over dacht en zij vroeg zich af of er filters of iets dergelijks in de asfaltcentrale konden worden ingebouwd om daarmee de stankoverlast te beëindigen in plaats van simpelweg de schoorsteen naar 50 meter te verhogen. Volgens haar moest dit beter onderzocht worden en zij wenste een second opinion. De wethouder vond dat alles al onderzocht was maar dat bleek slechts om één rapport te gaan. De stichting heeft bedenkingen bij dit rapport.

De wethouder gaf toe dat de schoorsteen van 50 meter hoog, niet echt mooi maar ook niet echt lelijk was maar volgens haar had de provincie verzocht hier positief tegen aan te kijken maar volgens de stichting heeft de provincie toendertijd kennelijk het ‘Bestemmingsplan Eembrugge’ dat een bebouwing van ten hoogtste 30 meter toestaat, uit het oog verloren en ook geen aandacht gehad voor het aangrenzende Baarnse gebied (Zuidereind en omgeving) dat de Bestemmingplan-status ‘Landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde’ heeft. Er lag volgens de wethouder een positief advies van de welstandscommissie maar even daarna werd door het commissielid, de heer Lammerts (CDA) terecht opgemerkt dat het hier slechts om een advies ging en dat de gemeenteraad een andere mening zou kunnen hebben.

Vreemd genoeg bleek recentelijk dat de gemeente Baarn in het geheel niet over de aanvraag van de torenhoge schoorsteen was geïnformeerd terwijl Baarn wel belanghebbende is. Als de schoorsteen-verhoging doorgaat zal de stankhinder een verder bereik krijgen en zullen de inwoners van Baarn daar zeker mee geconfronteerd kunnen worden.

De heer Stalenhoef (Dorpsbelangen) vond het een duale zaak met aan de ene kant de gezondheid en aan de andere kant de aantasting van de landschappelijke waarde van het gebied. Eigenlijk paste Hogenbirk, volgens hem, niet in dit gebied. Hij stelde zelfs voor om Hogenbirk op termijn naar een andere locatie te laten verhuizen maar de wethouder gaf direct aan dat Hogenbirk recentelijk zelfs terrein heeft aangekocht om haar kantoren uit Laren bij de asfaltcentrale te vestigen.

Als stichting staan wij op het standpunt dat de stankhinder van Hogenbirk op een geavanceerde technologische manier moet worden opgelost waardoor die hinder zal verdwijnen en dus niet voor een extreme schoorsteen- verhoging tot 50 meter hoeft te worden gekozen.

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ zal Gedeputeerde Staten verzoeken om de aangevraagde ‘verklaring van geen bezwaar’, waarmee kan worden afgeweken van het geldende bestemmingsplan, niet te verlenen. Voorts zal de Minister van VROM worden geattenteerd op de dreigende aantasting van de Eemvallei die in de 5e Nota Ruimtelijke Ordening is aangewezen als een ‘zeer open gebied’ waarin dergelijke hoge objecten niet thuis horen.

Inspraaktekst

Op 14 maart j.l. ontving de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ de ontvangstbevestiging van haar brief aan het college van B en W van de gemeente Eemnes. In deze brief uitte de stichting haar bedenkingen tegen de verhoging van de bedrijfsschoorsteen van 30 naar 50 meter van de Asfalt Productie ‘De Eem’, zijnde de asfaltcentrale ‘Hogenbirk’ te Eemnes.

De stichting vernam via de website van de gemeente Eemnes dat het college, de gemeenteraad (via commissie II) voorstelde om de bedenkingen van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ ongegrond te verklaren, een verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij Gedeputeerde Staten en het college te machtigen om de verdere afhandeling in haar handen te stellen.

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ is van mening dat het mede tot de taak van het college van B en W behoort om alle mogelijkheden te laten onderzoeken, waarmee kan worden voorkomen dat vrijstelling zal worden verleend van het geldend ‘Bestemmingsplan Eembrugge’ voor het ontwikkelen van activiteiten welke met dat plan strijdig zijn, namelijk het verhogen van deze bedrijfsschoorsteen van 30 naar ongeveer 50 meter. Een dergelijke hoge schoorsteen zal de landschapswaarde van de Eemvallei sterk aantasten, mede vanwege het direct aangrenzende agrarische gebied van de omgeving van het Zuidereind te Baarn, dat op grond van het "Bestemmingsplan Landelijk Gebied 1992, gemeente Baarn", een beschermde status heeft van ‘Landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde’.

De stichting is ervan overtuigd dat de geuroverlast ten gevolge van de emissies die bij het productieproces van Hogenbirk vrijkomen, op een technologische wijze kan worden verminderd naar een voor de gehele omgeving vereist en gewenst niveau.

Bij de beoordeling of wel of niet vrijstelling kan worden verleend, moet worden gekeken of het verzoek in overeenstemming kan worden geacht met het toekomstig planologisch beleid. De Eemvallei is namelijk in de 5e Nota Ruimtelijke Ordening aangewezen als een ‘zeer open gebied’. In diezelfde Nota spreekt het Rijk uit dat om het open karakter van de betreffende gebieden te beschermen, de plaatsing van windmolens in die open gebieden niet wenselijk is. In open gebieden en groen contourgebieden wil men terughoudend zijn bij het toestaan daarvan. Dat betekent dat ook bij de plaatsing van andere hoge objecten een extra kritische afweging moet worden gemaakt tussen de algemene belangen van behoud van de kwaliteit van het landschap en het individuele belang van het betreffende bedrijf.

Wij zijn uitdrukkelijk van mening dat het algemene belang van het behoud van de kwaliteit van het landschap zwaarder moet wegen dan het individuele belang van het bedrijf Hogenbirk. De voorgenomen bouw van een hogere schoorsteen past niet in het beleid van de overheden en is daarom niet in overeenstemming te achten met het toekomstig planologisch beleid.

Uit de manier waarop de gemeente Eemnes haar bevoegdheid in deze zaak wil hanteren, zou kunnen worden afgeleid dat het college de bescherming van natuur en ruimtelijke landschap niet echt een warm hart toedraagt. De stichting verzoekt aan het college vanwege de grove aantasting van de landschappelijke omgeving van de Eemvallei, om geen vrijstelling te verlenen van de in het ‘Bestemmingsplan Eembrugge’ vermelde toegestane hoogte van maximaal 30 meter.

De stichting zal zonodig alle juridische stappen ondernemen om daarmee te voorkomen dat de aanvraag zal worden gehonoreerd. Voorts zal de stichting er bij Gedeputeerde Staten op aandringen om de door B en W aangevraagde "verklaring van geen bezwaar" niet te verlenen.