Nieuws

Gedeputeerde Staten kunnen verklaring van “geen bezwaar” nog weigeren

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ bezocht de raadsvergadering van Eemnes waar de bouwaanvraag voor verhoging naar 50 meter van de bedrijfsschoorsteen van de asfaltcentrale van ‘Hogenbirk’ door de gemeenteraad helaas werd goedgekeurd. Niet alleen de politieke partij ‘Dorpsbelang Eemnes’ bood nog fel tegenstand maar ook andere partijen hadden zo hun twijfels.

De stichting heeft grote twijfels over de tot standkoming van dit besluit omdat het op een te smalle en onvoldoende basis is genomen. Zij vindt ook dat de zeer sterke geuroverlast geheel moet verdwijnen. Maar, de stichting is zeer bezorgd over de wijze waarop nu het raadsbesluit tot stand is gekomen. Er is namelijk geen gezondheidsonderzoek gedaan naar de uitstoot van kwalijke geurstoffen vanuit de 30 meter hoge schoorsteen die straks nog verder haar stank zal verspreiden door de 50 meter hoge schoorsteen. Aangezien het bedrijf Hogenbirk tegen de bebouwde kom van Baarn aan ligt zal Baarn en zelfs Eemdijk hier zeker overlast van gaan ondervinden zowel met de geuroverlast als met de mogelijke aspecten op het gebied van de gezondheid. De stichting neemt het gemeentebestuur van Eemnes zeer kwalijk dat het geen gezondheidsonderzoek heeft laten uitvoeren en straks de Baarnse buren met de problemen opzadelt.

De Ruimtelijke Ordening-wethouder mevrouw Aarsen, gaf aan dat de provincie het voorstel om de schoorsteen naar 50 meter te verhogen, het beste vond maar de stichting betwijfelt dit ten sterkste. Er is door de gemeente onvoldoende wetenschappelijke kennis vergaard over de mogelijkheden om geuroverlast te bestrijden. De wethouder spreekt steeds over filters maar de de stichting is van mening dat er andere technische mogelijkheden zijn. Een second opinion zoals de heer Stalenhoef van de fractie ‘Dorpsbelangen’ al in de commissie-vergadering had voorgesteld, werd door de wethouder wederom afgedaan als niet realistisch. Er werd meer gedebatteerd over de kleur van de schoorsteen dan over het werkelijke problemen namelijk de gezondheidsaspecten en de landschapsaantasting van de Eemvallei. De raad van Eemnes kijkt te eenzijdig naar de bewoners van Eembrugge maar gaat daarbij totaal voorbij aan de overlast die straks aan de inwoners van Baarn en Eemdijk zal worden aangedaan.

De gemeente Eemnes heeft een zeer indrukwekkend en waardevol buitengebied dat in de Eemvallei is gelegen. De komende jaren zal dit gebied zelfs uitgroeien tot een natuurgebied met zeer grote kwaliteiten. Daarom past zo’n hoge bedrijfsschoorsteen niet in de Eemvallei. De stichting is nu zeer bezorgd over deze dreigende aantasting, door horizonvervuiling, van de Eemvallei terwijl dit gebied juist in de 5e Nota Ruimtelijke Ordening van Minister Pronk, specifiek is aangeduid als een ‘zeer open gebied’. In zo’n gebied hoort zeker geen 50 meter hoge bedrijfsschoorsteen te verrijzen. Het ‘Bestemmingsplan Eembrugge’ was tot op heden, een waarborg voor de kwaliteit van de hoogwaardige ruimte van de Eemvallei maar de gemeente Eemnes schijnt zich hier niets van aan te trekken. Overigens kan zonder toestemming van de Provincie de vergunning niet verleend worden omdat de provincie vrijstelling moet verlenen om boven de toegestane hoogte van 30 meter te bouwen. Hopelijk zal de provincie inzien dat minister Pronk gelijk moet hebben en daarom geen toestemming zal verlenen.

Daarop heeft de stichting gereageerd naar de verantwoordelijke Gedeputeerden van de provincie Utrecht.

Brief van stichting aan de verantwoordelijke Gedeputeerden

Op 18 april j.l. stuurde de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ aan het College van Gedeputeerde Staten van Utrecht een brief verband houdende met de bouwaanvraag voor de verhoging van een bedrijfsschoorsteen van 30 naar 50 meter van de asfaltcentrale ‘Hogenbirk’, Eemweg 82 te Eemnes.

De stichting heeft reeds op 7 maart j.l. daarover bedenkingen ingediend bij het college van B en W van de gemeente Eemnes. De stichting verzocht aan het college van B en W om geen vrijstelling te verlenen van de in het ‘Bestemmingsplan Eembrugge’ vermelde toegestane hoogte van maximaal 30 meter waarvoor overigens door Gedeputeerde Staten een ‘verklaring van geen bezwaar’ zou moeten worden verleend om daarmee te kunnen afwijken van het geldende bestemmingsplan. Op 10 april j.l. heeft de stichting bij de commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente Eemnes gebruik gemaakt van haar inspraakrecht en nogmaals de schoorsteenverhoging afgewezen.

Op 23 april j.l. werd de aanvraag in de gemeenteraad van Eemnes behandeld en de raad gaf ‘groen licht’ voor de vergunning. De verantwoordelijke wethouder vond dat de vergunning om de schoorsteen van 30 naar 50 meter te verhogen onmiddellijk moest worden verleend zodat er direct met de werkzaamheden kon worden begonnen omdat de inwoners van Eembrugge last ondervinden vanwege stankhinder van ‘Hogenbirk’. Door de wethouder werd na een vraag van politieke zijde, zelfs toegegeven dat er van een gezondheidsonderzoek geen sprake is geweest terwijl dit voor haar wel de belangrijkste basis is om de vergunning te verlenen. Verder werd door haar aangegeven dat de gassen die bij het productieproces vrijkomen niet door filters zijn te reduceren. De stichting beschikt echter over informatie dat dit wel mogelijk is, echter op een andere wijze dan filtering. De provincie dient ons inziens met haar milieuhandhavingstaak altijd het beginsel te hanteren waarmee de stankhinder wordt teruggebracht met milieutechnische middelen. In correspondentie met ‘Hogenbirk’ geeft de provincie de mogelijkheid aan dat een in Utrecht gevestigde asfaltcentrale geen klachten meer ontving na een schoorsteen-verhoging. Dit is ons inziens een verkapt advies dat absoluut niet past in het algehele handhavingsbeleid. De provincie gaf daarbij namelijk een slecht alternatief (goedkoop) aan terwijl er een goed alternatief (duurder) voorhanden is. Het heeft er daardoor alle schijn van dat er bij ‘Hogenbirk’ met een goedkope maat wordt gemeten.

De stichting pleit er uitdrukkelijk voor om ernstig rekening te houden met het belang van de leefbaarheid, beleefbaarheid en de kwaliteit van de totale leefomgeving waaraan het unieke zeer open landschap van ‘de Eemvallei’ een zeer belangrijke bijdrage levert aan de Oostflank van de Randstad.

Wij verzoeken u dringend om de ‘verklaring van geen bezwaar’ niet te verlenen en uw milieu-havingsdienst opdracht te geven deze zaak te heropenen waarbij de schoorsteenverhoging absoluut niet meer aan de orde zal komen.

De Minister van VROM is inmiddels geattenteerd op de dreigende aantasting van de Eemvallei die in de 5e Nota Ruimtelijke Ordening is aangewezen als een ‘zeer open gebied’ waarin dergelijke hoge objecten niet thuis horen.

De stichting zal overigens alle juridische stappen ondernemen, om daarmee te voorkomen dat de aanvraag zal worden gehonoreerd.