Nieuws

Antwoord van college van B en W Eemnes op onze brief over de grote verhoging van de “Hogenbirk”-schoorsteen

Hierna kunt u de brief lezen die het college van B en W van de gemeente Eemnes naar aanleiding van onze zogeheten ‘bedenkingen’ naar de stichting stuurde. De stichting is van mening dat het college onbehoorlijk bestuur aan de dag legt, nl. zij is niet open genoeg geweest in de presentatie en de discussie over aanvraag voor de 50 m hoge schoorsteen, het college van B en W van Baarn is nooit op de hoogte gesteld en zij gaat voorbij aan de cultuurhistorische waarde van het aangrenzende Baarnse gebied. De open en eerlijke discussie in de gemeenteraad heeft de stichting niet kunnen ontdekken.

Het leek een orkest waarbij wethouder Aarsen de gemeenteraad dirigeerde. De wethouder sprak zelfs op een belerende toon tegen een gemeenteraadslid: "Ik wil na de vergadering met u hierover wel verder discussieren". Waarom is er de uiting van de zijde van Hogenbirk geweest die met zekerheid aangaf dat de vergunning zou worden afgegeven. Wat gebeurt er achter de schermen, vraagt de stichting zich af en daarom zal de stichting deze zaak tot op de bodem uitzoeken.

Op 7 maart j.l. heeft u bedenkingen ingediend tegen ons voornemen om met behulp van een vrijstellingsprocedure ex. Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, een bouwvergunning te verlenen voor het bouwen van een schoorsteen van 50 meter lengte op een het perceel Eemweg 82 (Hogenbirk) te Eemnes. Uw bedenkingen zijn behandeld in de raadsvergadering van 23 april 2001. Naar aanleiding hiervan delen wij het volgende mede.

In uw brief geeft u aan dat u van mening bent dat de verhoging van de schoorsteen niet past in de open en ruimtelijke Eemvallei. Voorts bent u van mening dat de gassen die vrijkomen gereinigd moeten worden. Bij de verhoging van de schoorsteen is geen sprake van reiniging maar van verdunning van de uitstoot waardoor de vervuiling over een groter gebied plaatsvindt. Het milieu is hiermee niet gediend. Wij willen hierop als volgt reageren.

Ruimtelijk
Voor wat betreft de ruimtelijke aanvaardbaarheid hebben wij een advies gevraagd aan een stedenbouwkundig bureau. "OD 205 Stedenbouw, onderzoek en landschap". In het advies wordt aangegeven dat de verhoging van de schoorsteen geen negatieve invloed zal hebben op de beleving van het omringende landelijke gebied. Dominant in het gebied is met name de massale bedrijfsbebouwing. De schoorsteen vormt slechts een gering incident in de horizon. Aan het advies van OD 205 conformeren wij ons. De gemeenteraad acht deze bedenking daarom ongegrond.

Milieu
In opdracht van de asfaltcentrale zijn door Project Research Amsterdam B.V. geurverspreidingsberekeningen (d.d. 15 juni 2000) gemaakt. Onderzocht is hoe de centrale aan de voorwaarden van de milieuvergunning kan voldoen alsmede hoe de overlast voor de bewoners van Eembrugge kan worden verminderd. Uit de berekeningen blijkt dat bij een schoorsteen van 50 meter de geur over de woonbebebouwing heen wordt getild en dat op die manier aan de milieuvergunning kan worden voldaan.

Bij de asfaltcentrale worden reeds filters en naverbranding toegepast. Verdere reiniging van de uitstoot is met de huidige technieken niet mogelijk. De uitstoot van gassen is bij een schoorsteen van 30 meter gelijk aan de uitstoot bij een schoorsteen van 50 meter. Qua milieubelasting heeft de verhoging van de schoorsteen dus geen nadelige effecten.

De gemeenteraad acht deze bedenking derhalve ongegrond. De gemeenteraad heeft besloten uw bedenkingen ongegrond te verklaren en bij Gedeputeerde Staten van Utrecht een verklaring van geen bezwaar aan te vragen. Nadat deze verklaring is afgegeven, zal een besluit worden genomen ten aanzien van het daadwerkelijk verlenen vrijstelling en het verlenen van de bouwvergunning. Tegen dat besluit kunt u te zijner tijd op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen.