Nieuws

Concept toekomstbeeld buitengebied Eem & Vallei

Het Gewest Eemland betrekt de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ in het project ‘Visie buitengebied Eem & Vallei’ betrokken. Het Gewest Eemland laat een visie opstellen voor haar buitengebied. Het doel hiervan is om te komen tot concrete integrale plannen en projecten die aansluiten bij de kenmerken en mogelijkheden van het gebied en waarvoor draagvlak in het gebied is te vinden.

Tot nu toe zijn namelijk al wel veel plannen ontwikkeld op papier, maar niet meer dan een fractie daarvan is gerealiseerd. De belangrijkste redenen daarvoor zijn onvoldoende afstemming, draagvlak en financiering. Er liggen uitbreidingsplannen, plannen om de recreatieve ontwikkeling in goede banen te leiden en plannen voor een vergaande reconstructie van het landelijk gebied. Het Gewest wil daarmee snel aan de slag en wil voor het buitengebied een integraal plan van aanpak opstellen.

Op basis van een deskstudie is een concept toekomstbeeld opgesteld. Dit vormt het uitgangspunt voor de discussie en verdere invulling van de plannen. De bedoeling is om dit samen met een betrokkenen, vertegenwoordigers van verschillende belangen in dit gebied als ondernemers, bewoners, grondeigenaren en diverse organisaties vorm te geven. De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ heeft haar verlangens en ideeën met betrekking tot het behoud van de Eemvallei naar voren gebracht.