Nieuws

Verhoging en verzwaring dijken Eem en Randmeren

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft het ontwerpbeheersplan Waterkeringen vastgesteld. Het wordt binnenkort voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van het waterschap die het plan daarna zal vaststellen. In het noorden van het beheersgebied beschermen dijken het gebied tegen water uit de Randmeren en de Eem. Een van de doelstellingen van het plan is om de bestaande stedelijke gebieden van Baarn en Amersfoort, ten westen van de Eem, te beschermen tegen wateroverlast. De voorbereiding en uitvoering van de dijkverbetering langs de Eem en de Randmeren, die een verhoging en een verzwaring van de dijken zal inhouden, zal de meeste inspanning vergen.

Bron: Baarnsche Courant/ SBDE