Nieuws

Gebied beter ingedeeld

Er staat een nieuwe wet op stapel, de Reconstructiewet. Aanleiding daarvoor zijn de problemen waarmee de (intensieve)veehouderij kampt. Deze sector is vooral geconcentreerd op de zandgebieden in het oosten en het zuiden maar ook de Eemvallei valt in dit gebied. Sterke concentratie van vee leidt tot grote veterinaire risico’s. De Reconstructiewet beoogt deze problematiek volledig aan te pakken door o.a. een goede ruimtelijke structuur van landbouw, natuur, bos , landschap, recreatie, water, milieu, woon-,werk- en leefklimaat en infrastructuur. De Eerste Kamer heeft nog wel wat vragen over de stank- en ammoniakwetgeving en bezwaren tegen de aanpak bij onteigening ten behoeve van de reconstructie.