Nieuws

Ontwerp Natuurgebiedsplan Eemland

De provincie Utrecht werkt aan de realisering van het rijks- en provinciaal natuur- en landschapsbeleid. Een belangrijk einddoel is het tot stand komen van de Ecologische Hoofdstructuur, het te ontwikkelen samenhangend stelsel van natuurgebieden in Nederland. De provincie stelt daarvoor onder andere natuurgebiedsplannen op. In het ‘Natuurgebiedsplan Eemland’ zijn de begrenzingen opgenomen van nieuwe en bestaande natuurgebieden en de ecologische verbindingszones in Eemland.

In deze gebieden kan op vrijwillige basis particulier natuurbeheer plaatsvinden of verwerving voor een natuurbeschermingsorganisatie door de overheid. Tevens biedt het natuurgebiedsplan subsidiemogelijkheden voor de aanleg, beheer en onderhoud om de natuur in stand te houden of te ontwikkelen. Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor het instandhouden, herstellen en aanleggen van landschapselementen.