Nieuws

Ecologische verbinding Gooi en Eemland

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het ‘Natuurgebiedsplan Eemland’ vastgesteld. Een belangrijk einddoel is het ontwikkelen van een hecht stelsel van natuurgebieden in Nederland. Met dit ‘Natuurgebiedsplan Eemland’ bouwt de provincie aan de landelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Grondgebruikers waaronder veel agrariërs kunnen nu subsidie aanvragen voor natuurontwikkeling op landbouwgrond. Het Natuurgebiedsplan (zie het nieuws van 22 januari 2002 incl. mooie gebiedskaart) schept tevens de mogelijkheden beheerssubsidie aan te vragen voor bestaande natuurterreinen.

Voor de Eemvallei betekent dit o.a.dat er ecologische verbindingen gecreëerd zullen worden tussen de Gooistreek en Eemland maar tevens tussen Schothorst en Coelhorst.