Nieuws

Provinciale politieke fracties maakten keus: VOOR of TEGEN windturbines in Eemvallei

Houd bij het stemmen op 11 maart van de Provinciale Staten daar rekening mee!

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ maakt zich ernstig zorgen over het plan voor 12 zeer hoge (140 m) windturbines in de Eemvalllei. Met de provinciale verkiezingen van dinsdag 11 maart in zicht, dienen de kiezers goed geïnformeerd te zijn. Door de straks gekozenen worden immers uiterst belangrijke beslissingen genomen, zoals ook over deze horizonvervuilende objecten. Daarom is door de stichting aan de provinciale politieke fracties gevraagd of zij voor of tegen de plaatsing van windturbines in de Eemvallei zijn. Onderstaand ziet u de ontvangen reacties. Daaruit kunt u zelf concluderen waarop u bij het stemmen uw keus moet maken om te voorkomen dat in de Eemvallei windturbines geplaatst zullen gaan worden. Helaas heeft de stichting, ondanks een herhaalde oproep, van enige partijen geen antwoord ontvangen.

Lees hieronder de reacties van de verschillende politieke partijen.

Reactie D66
D66 heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat vanwege de waarde die D66 hecht aan de beleving van ruimte en natuur zij slechts zeer beperkt ruimte wil bieden aan nieuwe windturbines in de provincie. Er staat een potentiële locatie in de Eemvallei gepland in het concept-streekplan, dat nog de inspraak ingaat. Het is een typisch NIMBY-onderwerp, waarbij de emoties hoog kunnen oplopen. Overigens hebben wij in ons verkiezingsprogramma ook aangegeven dat de provincie moet bekijken op welke wijze het gebruik van zonne-energie verder gestimuleerd kan worden.

Reactie
De Groenen De Groenen in Utrecht zijn het ONEENS met deze stelling dat windmolenparken vanwege landschapsvervuiling ongewenst zijn bij het opwekken van groene energie. We zijn gedwongen het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen.Vervanging door windenergie is een optie die De Groenen ten volle willen benutten

Reactie VVD
De VVD is voorstander van duurzame energieopwekking en legt daarbij de nadruk op vormen die geen aantasting van natuur en landschap opleveren, zoals koude-warmte-opslag, zonne-energie en biomassa. De VVD is met het oog op de landschapsvervuiling geen voorstander van (in sterke mate gesubsidieerde) windmolenparken en volgt de haalbaarheid van de reeds aangegane landelijke verplichtingen (het zogenaamde BLOW-convenant) zeer kritisch. De noodzakelijke uitbreiding van de opwekkingscapaciteit voor groene stroom dient bij voorkeur te worden bereikt met zonne-energie en het systematisch oriënteren van woningen op het zuiden.

Reactie Groen Links
Vooralsnog lijkt ons deze locatie niet erg wenselijk of noodzakelijk. Zoals bekend is Groen Links groot voorstander van het gebruik van windenergie. Locaties voor windmolens moeten echter voldoen aan een aantal randvoorwaarden. Bijvoorbeeld op het gebied van landschappelijke inpassing, vogeltrekroutes, gemiddelde hoeveelheid wind.Ten aanzien van de voorgestelde locatie in de Eempolder kan Groen Links zich voorstellen dat deze minder geschikt is dan een aantal andere die zijn voorgesteld, met name op het gebied van landschap en ‘windvang’.

Reactie SP
De SP is tegen het plaatsen van windmolens in de Eemvallei en langs de A1 ter hoogte van de polder Zeldert (om vogeltrek van Zeldert naar Eemland en de randmeren niet te verstoren). Echter een locatie ten noorden van Baarn aan de A1 zien wij wel als potentiële locatie voor het plaatsen van enige ( 4 – 6 ) windmolens. In het concept-Streekplan zoals dat momenteel is opgesteld staat deze locatie ook (als enige in de Eemvallei) als potentieel aangegeven Overigens hebben een aantal ondernemers in Bunschoten reeds vergunning aangevraagd voor het plaatsen van windmolens in Bunschoten en in de Eemvallei. Ik adviseer u om deze vergunningaanvraag goed te volgen en op tijd bezwaar aan te tekenen bij uw gemeente om dit te voorkomen. U veel succes toewensend, de SP fractie.

Reactie PvdA
De Partij van de Arbeid pleit voor meer groene energie. Voor wat betreft de plaatsing van windmolens zijn wij natuurlijk tegen plaatsing in de Eemvallei. U weet dat wij ons in ons programma juist hard maken voor behoud van het groen in Utrecht. Er wordt al te veel gerommeld in het groene gebied.

Reactie LPF
Utrecht De LPF Utrecht is voorstander van energie-opwekking anders dan door verbranding van fossiele brandstoffen. Windmolens vinden wij niet mooi, energie voortgebracht door windmolens vinden wij wel mooi. Het gaat dus om de locatie.Wij vinden dat ons landschap niet moet worden ontsiert met windmolens en zijn voorstander van de ontwikkeling van een enkel grootschalig windmolenpark in ons land of beheersgebied (zee) op een locatie waar het hard waait ( maximale opbrengst), geen of weinig mensen worden gehinderd en de natuur minimaal wordt belast. Het antwoord op uw vraag moge duidelijk zijn, de LPF is tegen plaatsing van windmolens in de provincie.

Reactie CDA
Via de media is duidelijk gesteld dat de fractie van de CDA tegen het plaatsen van windturbines is in de Eemvallei.