Nieuws

Eemnes unaniem tegen windturbines in Eemvallei

De Eemnesser gemeenteraad nam op 30 juni 2003 een motie van afkeuring aan met betrekking tot de plannen van Provincie Utrecht die windturbines in de Eempolder wil plaatsen. De raad vindt o.a. dat deze verstoring bestaat uit een inbreuk op het open en karakteristiekvolle Eemlandse poldergebied, een poldergebied dat juist door zijn unieke openheid, niet alleen landelijk maar ook in Europees verband van grote waarde wordt geacht.

Eemnes vindt dat plaatsing van windturbines een onaanvaardbare insluiting van het open polder gebied oplevert, waar op een afstand van plm. 9 km twee rijen windturbines (inclusief de bestaande rij windturbines direct aan de overkant van het Randmeer) het open gebied als het ware zullen opsluiten.

De raad van Eemnes;
in vergadering bijeen op maandag 30 juni 2003;

kennis genomen hebbende van het voornemen van de Provincie Utrecht tot het plaatsen van vier- tot acht windmolens (of -turbines), aan de zuidgrens van de Eempolder, langs de A1;

overwegende, dat de plannen zijn gericht op plaatsing aan de rand van, c.q. in een ook door de provincie erkend belangrijke open polder, tevens weidevogelgebied en stiltegebied;

dat deze molens/bouwwerken door hun aantal, formaat, verschijning en functioneren een verstoring van dit gebied betekenen;

dat deze verstoring bestaat uit een inbreuk op het open en karakteristiekvolle Eemlandse poldergebied, een poldergebied dat, juist door zijn unieke openheid, niet alleen landelijk, maar ook in Europees verband van grote waarde wordt geacht;

dat plaatsing van de molens een onaanvaardbare insluiting van het open polder gebied oplevert, waar op een afstand van plm. 9 km twee rijen windmolens (inclusief de bestaande rij molens direct aan de overkant van het randmeer) het open gebied als het ware zullen opsluiten;

dat plaatsing een ongewenste doorkruising is, van niet alleen het landelijke beleid, dat aangeeft dat lijnen waarlangs windmolens zijn geplaatst elkaar om esthetische redenen niet mogen kruisen, maar ook in strijd is met de provinciale startnotitie, waarin staat aangegeven dat de afstand tussen meerdere rijen molens in een open gebied, meer dan 10 km zou moeten bedragen;

dat plaatsing daarnaast een verstoring en bedreiging van (broedende) weidevogels oplevert, bestaande uit geluidsoverlast van de roterende bladen, alsmede het grote risico dat deze bladen opleveren voor aan- en af vliegende vogels;

dat de zone langs de A1, waar de molens gedacht zijn, is aangewezen als archeologisch waardevol gebied en daarnaast deel uitmaakt van een cultuurhistorisch element, zoals door de provincie is beschreven in haar Nota ‘Niet van gisteren’;

dat bebouwing indruist tegen deze alle, bovengenoemde kwalificaties en bouwen aldaar in feite neerkomt op verstoring van een archeologisch waardevol en cultuurhistorisch element, waarbij de unieke openheid van deze polder feitelijk teniet wordt gedaan;

dat de raad derhalve van mening is dat het provinciale voornemen niet mag en kan worden gerealiseerd;

gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor de raad 2002;

STELT VAST:

– dat de raad unaniem tegenstander is van plaatsing van windmolens in de Eempolder en

– dringt er bij de Provincie Utrecht op aan om de plannen, voor zover gericht op plaatsing van windmolens in de polder van Eemnes, te laten varen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Eemnes d.d. 30 juni 2003

De griffier,
J.A. de Bruijn

De voorzitter,
mr. J.G. Bijl