Nieuws

Statencommissie Ruimte en Groen adviseert: “Geen windturbines in Eemvallei”

De provinciale commissie ‘Ruimte en Groen’ heeft op grond van ondermeer de geuite ‘Bedenkingen’ tegen het ontwerp Streekplan en op grond van de in september gehouden ‘Gedachtenwisselingen’ besloten de locaties voor grootschalige windenergie gedeeltelijk te wijzigen. Daarmee volgt zij een andere beleidslijn dan zoals Gedeputeerde Staten deze heeft verwoord in de Conceptnota van Beantwoording.

Volgens de commissie ‘Ruimte en Groen’ is er onvoldoende draagvlak voor plaatsing van de voorgestelde grootschalige windturbinelocaties in de Eemvallei bij Baarn/Eemnes en bij Bunschoten/Amersfoort. Plaatsing van windturbines zou hier, volgens de commissie, een niet gewenste aantasting van de landschappelijke openheid betekenen.

Op 13 december 2004 nemen provinciale staten, mede op basis van het advies van de commissie, een definitieve beslissing over het Streekplan.