Nieuws

Bezwaar tegen bomenkap op Grebbeliniedijk

De SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) heeft bezwaar aangetekend bij de LNV-Minister Veerman tegen de voorgenomen kap van 77 bomen op Grebbeliniedijk in Amersfoort. Dit dijktraject is leefgebied van o.a. de waterspitsmuis, eekhoorn, ringslang, rugstreeppad, en de hei- en poelkikker die in het verleden en zeer waarschijnlijk ook nu nog op deze dijk voorkomen, maar dat is niet onderzocht. Deze soorten zijn zelfs genoemd in een rapportage d.d. maart 2006 van het Bureau Waardenburg. De gemeente zegt dat er sprake is van achterstallig onderhoud terwijl de meeste bomen al 40 jaar zijn en sommige zelfs meer dan 100 jaar.

Ondanks dat het Flora- en faunaonderzoek nog niet was afgerond, waardoor een juiste afweging onmogelijk was, werd de vergunning toch verleend. Momenteel vindt nog onderzoek plaats naar de natuurfunctie van de Grebbeliniedijk omdat daar de zwaar beschermde vleermuizen worden bedreigd. Er gebruiken namelijk zeven vleermuissoorten dezelfde omgeving als hun leefgebied. De Grebbeliniedijk maakt samen met de Eemoever deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) waardoor het een ecologische verbindingszone is.

Momenteel is een Milieu Effect Rapportage (MER) in voorbereiding voor de dijkverzwaring van onder meer dit dijktraject. Hierin hadden boomsparende alternatieven kunnen worden onderzocht. Een compensatieplan ontbreekt tot op heden. Uit de antwoorden op schriftelijke vragen vanuit de gemeenteraad blijkt dat de gemeente Amersfoort de EHS-compensatie waarschijnlijk elders in de gemeente zal zoeken en niet aansluitend aan het verloren deel van de EHS zal uitvoeren. Dit is volkomen in strijd met het uitgangspunt van het compensatiebeleid voor de EHS.