Nieuws

Rechter buigt zich over Rugstreeppad

Leeft de beschermde rugstreeppad in de Eemvallei op het Bestevaer-terrein aan de August Janssenweg te Baarn. Die vraag stond vrijdag 24 november 2006 centraal op de zitting van de bestuursrechter in Utrecht. Het bestuur van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ lichtte haar bezwaar aan de rechter toe. Zij is van mening dat een geasfalteerd basketbalveld in strijd is met het voor dat terrein geldende Bestemmingsplan.De bestemming is namelijk agrarisch. De stichting zei nadrukkelijk dat zij niet tegen een speelterrein is, maar wel tegen een geasfalteerde.

Uit de laatste gegevens van de Dienst Ruimte en Groen van de provincie Utrecht bleek dat in het betreffende gebied deze bedreigde diersoort voorkomt. Desondanks huurde de gemeente Baarn het bureau Natuurbalans in om na te gaan of de soort aanwezig is. Natuurbalans verklaarde deze niet te hebben gevonden. De stichting bestrijdt de ondeugdelijke wijze van onderzoek van dit bureau omdat men o.a. in het verkeerde seizoen maar ook ’s avonds in plaats van ’s nachts naar de rugstreeppad zocht.

rugstreeppad

De stichting is van mening dat door asfaltering er versnippering van het gebied zal optreden en de kans vermindert op het voortbestaan van deze diersoort in dit gebied. De stichting benadrukt tenslotte dat het Milieu- en Natuurplanbureau, het adviesbureau voor de Nederlandse regering, heeft vastgesteld dat veranderingen in oppervlakte van ecosystemen, de natuurwaarde in Nederland sterk hebben verminderd doordat zowel de kwaliteit van de natuur is afgenomen als de oppervlakte aan natuurgebied en het agrarische gebied. Mede in verband hiermee is de zienswijze van de stichting, dat de gemeente niet tot aanleg van een geasfalteerd terrein mag overgaan omdat dit agrarische gebied niet aan haar wettelijke ruimtelijke bestemming mag worden ontnomen.

De rechter R. den Otter wil op 22 december 2006 uitspraak doen. In de tussentijd buigt hij zich over de vraag of de provincie Utrecht vrijstelling heeft verleend want dat wist de gemeente Baarn niet zeker meer.