Nieuws

Aandacht voor natuur en archeologische waarden bij dijkverbeteringplan Eem en Randmeren

Op 8 februari besprak de adviesgroep (foto) de tussenstand van het projectplan om de dijken aan de oostzijde van de Eem en Randmeren te versterken. Daarnaast kwamen o.a. het Inleiding rapport MER-fase 2 en de Alternatievennota aan de orde. De stichting Behoud de Eemvallei maakt deel uit van deze Externe Adviesgroep MER Veiligheid Zuidelijke randmeren en Eem.

Al volgend jaar wil het Waterschap Vallei & Eem met de dijkverbeteringen starten en in september 2014 moet alles zijn afgerond.

Voor de dijkverbeteringen zelf is geld beschikbaar maar voor de nevendoelstellingen nog niet. Het zou fantastisch zijn als andere partijen dan het Waterschap Vallei & Eem, o.a. de betrokken gemeenten en/of andere partijen, de kosten voor natuurontwikkeling op zich willen nemen maar ook van de blootlegging van het archeologisch fundament van het kasteel ’t Huijs ter Eem in Baarn. Dit is namelijk één van de nevendoelstellingen. Dit eind 1347/ begin 1348 gebouwde kasteel en haar bewoners speelden 359 jaar een dominerende rol in dit gebied.

Planning dijkverbetering

Rapporten dijkverbetering