Nieuws

Behoud de Eemvallei wint in hoger beroep tegen Baarnse boeren

De Stichting Behoud de Eemvallei won dinsdag 5 oktober de hoger beroepszaak bij het Gerechtshof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem tegen de Baarnse boeren A.Z en J. Z. die door het hof in het ongelijk werden gesteld.

Het ging om plaatsing van twee artikelen en filmpjes op www.eemvallei.nl die verband hielden met tijdens het broedseizoen 2009 door A. Z. maaien van een weiland in de Eemerwaard waarbij tientallen jonge weidevogels (grutto’s en kieviten) en hun nesten werden vermalen. Twee weken later zocht J. Z. met iemand anders naar nog overgebleven jonge weidevogels waarbij vangnetten werden meegedragen kennelijk om de vogels te vangen. Beide gevallen zijn volgens de Flora- en Faunawet verboden.

Deze boeren begonnen tegen de stichting een Kort Geding omdat ze de artikelen en filmpjes van de website verwijderd wilden hebben. Door een vonnis van december 2009 van de Rechtbank Utrecht voldeed de stichting aan die eis en aan rectificatie in de media. Maar de Stichting ging in hoger beroep bij het Gerechtshof Amsterdam. Advocaat mr. J.J.C. van Haren van Stalenhoef & Van Haren te Utrecht trad namens de stichting op.

Het Gerechtshof moest de vraag beantwoorden of de stichting onrechtmatig had gehandeld door plaatsing op haar website van die twee berichten en het versturen van haar persbericht aan de media. Het Gerechtshof was van mening dat het recht van vrijheid van meningsuiting uit het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens in dit geval zwaarder woog dan het recht van deze boeren op eer en goede naam en op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Het Gerechtshof vond dat voldoende aannemelijk was dat de beschuldigingen ten tijde van de publicatie ervan steun vonden in het toen beschikbare feitenmateriaal. Het maakte dat het belang van de stichting bij het plaatsen van de betreffende berichten en het als perspublicatie doorzenden ervan, zwaarder weegt dan het belang van deze boeren bij het achterwege laten van berichtgeving waarmee hun eer en goede naam geschonden zouden kunnen worden.’

Het hof achtte van belang dat de stichting niet een eigen materieel belang, doch een algemeen, maatschappelijk belang nastreeft, dat de misstand die aan de kaak wordt gesteld (met name het vermalen van vogelnesten) behoorlijk ernstig is, en dat geen sprake is van een ‘inkleding van de verdenkingen’ die onnodig grievend is.

Op 5 oktober deed het Gerechtshof uitspraak (arrest) en vernietigde het eerdere vonnis van de Rechtbank Utrecht. De Stichting heeft daarna de verwijderde teksten en filmpjes op haar website teruggeplaatst.

 Klik hier voor het arrest van het Gerechtshof