Nieuws

Aanleg golfbaan Hoogland-West voorlopig van de baan

Vrijdag 13 mei 2011 besliste de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het verzoek van de Stichting Behoud de Eemvallei en de Vogelwacht Utrecht moet worden gehonoreerd om bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de gemeenteraad van Amersfoort van 14 december 2010 tot vaststelling van bestemmingsplan ‘ Golfbaan Hoogland West’ te schorsen. Hiermee is de aanleg van de golfbaan voorlopig geblokkeerd.

De Voorzitter gaf in haar uitspraak o.a. aan dat in het bestemmingsplan de ruimtelijke waarborg ontbreekt die de gemeenteraad van Amersfoort onder meer uit oogpunt van landschappelijke inpassing en de te nemen maatregelen ten behoeve van het behoud van natuurwaarden heeft beoogd.

In verband daarmee acht de Voorzitter het niet uitgesloten dat het plan in de nog te volgen bodemprocedure bij de Raad van State niet in in stand zal kunnen blijven. Hiermee deelde de Voorzitter het standpunt van de Stichting Behoud de Eemvallei en de Vogelwacht Utrecht dat het bestemmingsplan te globaal is en – bijvoorbeeld – de aanleg van 7,1 hectare natuur binnen het plangebied onvoldoende is verzekerd. Hetzelfde geldt voor de specifieke inrichting van het gebied, waaronder het behoud van de kamerstructuur van het hoevelandschap.

De Stichting Behoud de Eemvallei en de Vogelwacht Utrecht zullen al hun argumenten in de bodemprocedure nogmaals uitgebreid de revue laten passeren. Naar verwachting zal een uitspraak in de bodemprocedure tot eind 2011 op zich laten wachten. Het bestemmingsplan blijft in ieder geval tot die uitspraak geschorst, zodat B&W van Amersfoort voorlopig geen omgevingsvergunning mogen verlenen voor de aanleg van de golfbaan.

Uitspraak Raad van State