Nieuws

Stichting vindt voorgenomen bouw aan de Slaagseweg 31 in Hoogland-West te massaal

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft via haar adviseur mr. Jasper M. Neefe, bij het college van B&W van Amersfoort een zienswijze ingediend over de (ontwerp)omgevingsvergunning Slaagseweg 31 te Hoogland. Deze voormalige boerderij in de Eemvallei wordt gesloopt (foto) en de gemeente Amersfoort wil vergunning verlenen voor een te omvangrijke bouw van een rietdekkersbedrijf incl. 2 woningen.

De Stichting is van mening dat daardoor van een landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteitsverbetering in het gebied geen sprake is en neemt het standpunt in dat daarmee niet is voldaan aan de Ruimte voor Ruimteregeling.

Slaagseweg 31 Hoogland

De Stichting zou voorts graag zien dat niet enkel wordt voorzien in een elzensingel en plaatsing van een aantal notenbomen, maar zij wil compensatie voor het verlies aan broedplaatsen en verblijfplaatsen van de in het rapport van Bureau Viridis genoemde fauna zoals o.a. vleermuizen en uilen. Van compensatie van het verlies aan natuurwaarden lijkt vooralsnog geen sprake te zijn.

Tevens heeft de Stichting aangegeven dat zij dit jaar het rapport van het nog in te stellen onderzoek naar vleermuizen in het woonhuis van de voormalige boerderij van de gemeente wil ontvangen.