Nieuws

Stichting Behoud de Eemvallei dient zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West te Amersfoort in

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West bij het college van B&W Amersfoort een zienswijze ingediend. Zij is tegen verdere verstening van dit gebied. Hier is geen plaats voor nieuwe landgoederen, omdat daardoor het open gebied van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland zal worden aangetast. 

Verder acht de stichting het wenselijk dat in het plan wordt voorzien in compensatie van verdwijnende broed-, leef- en verblijfplaatsen van fauna, in het bijzonder van vogels en streng beschermde vleermuizen, die het gevolg is van die eventuele verstening. Natuurlijke habitats dienen te worden beschermd maar het plan voorziet daar niet in.

zwanen

Uiterst kwetsbaar in het plangebied zijn de Kleine Zwanen (foto). Deze zeldzame zwanensoort komt hier elk jaar vanuit Siberië overwinteren. De teruggang van deze soort is alarmerend. De EU komt binnenkort zelfs met een reddingsplan voor de hele EU. Juist daarom is het van het allergrootste belang die gebieden voor de Kleine Zwaan maar ook voor weidevogels zoals grutto’s en kieviten in het plan vast te leggen.

Ecologische waarden zouden in het plan moeten worden beschreven. Omzetten van grasland naar bv maïsland moet zoveel mogelijk worden beperkt omdat het een groot risico voor deze vogels inhoudt. De stichting acht planregels, die daarop toezien, van groot belang.