Nieuws

Ontgronding plangebied golfbaan Hoogland-West vindt geen doorgang

De stichting Behoud de Eemvallei is in beroep gegaan bij de Raad van State (RvS) tegen de Ontgrondingsvergunning die Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht hebben verleend ten behoeve van de aanleg van de golfbaan in Hoogland-West. Daarnaast heeft de Stichting bij de RvS een voorlopige voorziening aangevraagd. Als gevolg daarvan is de Ontgrondingsvergunning automatisch (van rechtswege) geschorst, zodat de exploitant Bert Schoenmaker, vooralsnog geen gebruik van de Ontgrondingsvergunning mag maken. Van ontgronding kan daarom dan ook geen sprake zijn. Als er geen voorlopige voorziening was gevraagd, had exploitant Bert Schoenmaker op vrijdag 6 januari 2012 met de aanleg van de golfbaan kunnen beginnen. Door de stillegging kunnen er nu geen onomkeerbare ontgravingen (tot – 2,0 meter onder NAP) en ophogingen (tot + 3,0 meter boven NAP) van 74.000 m3 grond (7400 vrachtautoladingen van elk 10 ton) in het plangebied plaatsvinden.

De stichting kan zich er niet mee verenigen dat de ontgronding na een onderonsje tussen de gemeente Amersfoort en Gedeputeerde Staten (GS) al werd toegestaan nog voordat de RvS op het beroep van de Stichting tegen het bestemmingsplan Golfbaan Hoogland-West heeft beslist. Hiertoe hebben GS de Ontgrondingsvergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan aangepast ten voordele van de exploitant, terwijl noch de gemeente Amersfoort, noch de exploitant tegen het ontwerpbesluit van de Ontgrondingsvergunning een zienswijze hadden ingediend.

Verder hebben GS, zonder enige toelichting of belangenafweging, voorschriften uit de ontwerpbeschikking van de Ontgrondingsvergunning gehaald, hetgeen in strijd is met zo’n beetje elk algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. GS hebben hiervan evenmin melding gemaakt bij de bekendmaking van de Ontgrondingsvergunning. Het gaat daarbij onder meer om het voorschrift dat de ontgrondingswerkzaamheden niet plaats mogen vinden van 15 maart tot 15 juli (want dat betreft het paar- en broedseizoen). Een dergelijk voorschrift dient uiteraard wel aan de Ontgrondingsvergunning te worden verbonden ter bescherming van de vooral in die periode kwetsbare fauna.

Het doel van de Stichting is en blijft dan ook om het eeuwenoude agrarische landschap in Hoogland-West, dat tot de Eemvallei behoort, te behouden. Dit natuurlijke gebied met zijn unieke fauna en flora is belangrijker dan een gladgeschoren golfbaan waarvan de een na de andere failliet gaat.

Beroep en voorlopige voorziening