Nieuws

Stichting vindt slootdempingen in plangebied golfbaan onacceptabel

De stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft bij Gedeputeerde Staten van Utrecht een zienswijze ingediend op de ontwerp-beschikking om zeven sloten te dempen in het plangebied voor de golfbaan in Hoogland-West. De ontwerp-beschikking betreft een ontheffing van de Landschapsverordening Provincie Utrecht.

SBDE is van mening dat uit die ontwerp-beschikking niet blijkt dat o.a. landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden niet onaanvaardbaar worden geschaad. In de ontwerpbeschikking lijkt alleen maar te worden ingegaan op het feit dat er een golfbaan moet komen.

Verdwijnend deel Nationaal Landschap
Verder stelt de SBDE dat de slootdempingen zullen leiden tot het voorgoed verdwijnen van de unieke verkavelingsstructuren in dit plangebied dat mede een reden was om het binnen het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland te laten vallen. Dit gebied behoort te fungeren als visitekaartje van het Nederlandse platteland maar door de aanleg van een golfbaan blijft daarvan niets meer over. De Regering vindt dat de kwaliteiten van dit unieke landschap versterkt moeten worden maar de provincie Utrecht lijkt zich daarvan niets aan te trekken.

Nut dempingen niet aangetoond
SBDE is van mening dat de provincie niet heeft aangetoond dat het nut heeft om de sloten te dempen terwijl uit twee onderzoeken (Vogelwacht Utrecht en Ecologisch Adviesbureau Viridis) blijkt dat het gebied van groot belang is voor de aanwezige flora en fauna want ook de sloten vormen een belangrijk verblijfs- en foerageergebied voor de fauna. Ook veel dieren verplaatsen zich veilig via de sloten die wisselend droog staan of deels gevuld zijn met regenwater.

Recent is een archeologisch onderzoek in het plangebied door de gemeente Amersfoort uitgevoerd. SBDE stelt dat zolang de uitkomsten daarvan niet bekend zijn, er geen werkzaamheden in het plangebied mogen plaatsvinden. Er is door de provincie niet vastgesteld dat de werkzaamheden die met de ontheffing mogelijk worden gemaakt niet leiden tot een onaanvaardbare aantasting van de mogelijk aangetroffen archeologische waarden in het plangebied.

Zienswijze