Nieuws

Rechtbank Utrecht buigt zich over aanvraag voorlopige voorziening

Donderdag 29 maart 2012 werd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, op verzoek van de Stichting Behoud de Eemvallei, de aanvraag van een voorlopige voorziening m.b.t. de omgevingsvergunning Golfbaan Hoogland-West behandeld. Als de rechter zo’n aanvraag toewijst, wordt de aanleg van de golfbaan stilgelegd.

Amersfoort schrapt beschermend voorschrift broedseizoen
Ondanks het broedseizoen (15 maart-15 juli) had exploitant Schoenmaker aangegeven met de aanleg van de golfbaan te zullen beginnen. Twee weken daarvoor hadden B&W van Amersfoort, zonder enige motivering een voorschrift uit die vergunning geschrapt. Maar juist dat voorschrift gaf garantie dat de golfbaan niet tijdens het broedseizoen mocht worden aangelegd.

Geen rekening gehouden met kieviten, scholeksters en modderkruipers
De Stichting is van mening dat zo’n voorschrift-verwijdering niet is toegestaan en dat de exploitant voor de aanwezige fauna (o.a. kieviten en scholeksters) een ontheffing Flora- en faunawet had moeten aanvragen. In de Male Wetering die dwars door het plangebied stroomt, leven ook de beschermde modderkruipers die zullen worden verstoord bij de aanleg van twee bruggen. B&W hebben dit niet onderkend want in de omgevingsvergunning hebben zijzelf simpelweg bepaald dat in deze wetering geen werkzaamheden mogen plaatsvinden. Door dat voorschrift is de aanleg in de wetering dus niet toegestaan. Ook niet omdat het Waterschap Vallei & Eem) in de waterwetvergunning voor de bouw van de bruggen voorschrijft dat er voor en na de bouw in de wetering moet worden gebaggerd. Ook golfballen zullen vanaf de holes 3 en 9 vaak in de wetering terecht komen waardoor modderkruipers zullen worden verstoord. Aan deze negatieve effecten op de natuur is volkomen voorbij gegaan.

crossende quad golfbaan hoogland

Schokkende verstoring van weidevogels
Voorafgaand aan de rechtszaak had de Stichting informatie bij de rechter ingediend waaruit bleek dat de grond van het plangebied was omgeploegd, er werd gecrost met quad (foto) en crossmotor. Ook werd met een metaaldetector het gebied afgestroopt. Zo houd je natuurlijk geen nesten en (weide)vogels meer over. Zelfs het Ecologisch Adviesbureau bureau Viridis werd door Schoenmaker misbruikt om het plangebied te onderzoeken om vast te stellen of er o.a.weidevogels broeden. Maar let op: één dag voor dat onderzoek was de grond omgeploegd. De Stichting vermoedt dat dit met een vooropgesteld doel gebeurde, namelijk alle vogels en hun nesten verwijderen/verjagen want hun aanwezigheid houdt de aanleg van de golfbaan tegen. De uitspraak van de voorzieningenrechter is op 12 april 2012. De exploitant heeft de voorzieningenrechter toegezegd tot die tijd geen aanlegwerkzaamheden uit te zullen voeren. Doet hij dit wel, dan wordt zijn vergunning onmiddellijk door de voorzieningenrechter geschorst.