Nieuws

Golfbaan Hoogland-West veel te hoog aangelegd

De Stichting heeft dit vastgesteld aan de hand van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Uit het AHN bleek dat de vlakke bodem van het plangebied, voordat de golfbaan werd aangelegd, sowieso al een flink eind boven het NAP-peil lag, variërend van 0,8 tot 2,6m +NAP. Dhr. Schoenmaker, initiatiefnemer van de golfbaan, heeft de bodem bij de recente aanleg van de golfbaan op veel plaatsen illegaal een aantal meters extra laten verhogen.

Bovendien houdt Schoenmaker zich niet aan de bij het bestemmingsplan horende inrichtingskaart (die overigens in opdracht van Schoenmaker zelf door een landschapsarchitect is opgesteld) waarop vanzelfsprekend ook lagere aanleghoogten dan 3m +NAP voor grondvormen zijn weergegeven. Om een voorbeeld te noemen: in één geval bedraagt die hoogte (maximaal) 1,5m +NAP. De AHN-meting bedroeg daar 1,2 +NAP waardoor de grond met maximaal 0,3m mocht worden verhoogd. In dit geval blijkt de in opdracht van Schoenmaker aangelegde grondvorm echter een aantal meters hoger te liggen. Dergelijke afwijkingen komen vaker voor.

Golfbaan Hoogland-West

Op grond van het bestemmingsplan Golfbaan Hoogland-West, zoals dat op 14 juni 2011 door de Amersfoortse gemeenteraad is vastgesteld, mag de hoogte van de golfbaan maximaal 3m boven NAP bedragen. De door de provincie verleende ontgrondingsvergunning kent dezelfde voorwaarde. De gemeente Amersfoort heeft deze maximale hoogte bovendien in een met Schoenmaker gesloten overeenkomst van grondexploitatie vastgelegd.

Gelet op deze strijdigheid met het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning heeft de Stichting aan het Amersfoortse college van B&W en aan GS van Utrecht verzocht om tot handhaving over te gaan, om de golfbaan in overeenstemming te (doen) brengen met de planregels  en de inrichtingskaart. Als Schoenmaker na aanschrijving door de gemeente de golfbaan niet in overeenstemming met het bestemmingsplan brengt, is hij – los van eventuele dwangsommen – op grond van de exploitatieovereenkomst per direct een boete van € 100.000,- verschuldigd.