Nieuws

Illegale aanleg van baggerdepot in landelijk gebied Baarn

In het landelijk gebied van Baarn, aan de Achter Eemlandsweg worden in drie weilanden dijken aangelegd ten behoeve van de tijdelijke opslag van bagger. Een en ander schijnt te worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Utrecht. Op deze locatie is het "Bestemmingsplan Landelijk Gebied" van toepassing.

Daar geldt de bestemming "Agrarisch met landschappelijke en natuurlijke waarden". De gronden zijn o.a. bestemd voor een grondgebonden agrarisch bedrijf. Maar ook geldt daar het behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke en natuurlijke waarden. Uitdrukkelijk zijn deze gronden met "openheid" aangeduid.

Er zou sprake zijn tijdelijke opslag van baggerspecie die vrijkomt bij baggerwerkzaamheden in de rivier de Eem. Het betreft zo’n 144.850 mᶟ baggerspecie, klasse A en B. Deze activiteit/werkzaamheden zijn omgevingsvergunningplichtig.

Haaks
Blijkens de website van Baarn lijkt een aanvraag omgevingsvergunning te zijn ingediend voor "het tijdelijke opslaan van verspreidbare baggerspecie (d.d. 8 februari 2013). Gelet op de bestemming dient Baarn in het kader van de beoordeling van de aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning te bezien of deze tevens kan worden verleend voor planologisch afwijkend gebruik. Naar de mening van stichting Behoud de Eemvallei kan een dergelijke omgevingsvergunning niet worden verleend, aangezien de tijdelijke opslag van bagger haaks staat op de ter plaatse geldende bestemming, in het bijzonder die van "behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke en natuurlijke waarden, alsmede openheid".

Stilleggen en situatie herstellen
De stichting heeft het Baarnse College van burgemeester en wethouders verzocht om onmiddellijk tot handhaving over te gaan en de aantasting van de landschappelijke, de natuurlijke waarden en de openheid van dit gebied stil te leggen, alsmede ervoor te zorgen dat de oorspronkelijke situatie wordt hersteld.