Nieuws

Baggerdepot Baarn voorgoed van de baan

De Stichting Behoud de Eemvallei sleepte via haar advocaat mr. J.M. Neefe een klinkende overwinning binnen. Het draaide allemaal om een op 1 maart 2013 door B&W van Baarn verleende omgevingsvergunning voor de aanleg van een tijdelijk opslagdepot voor 144.850 m³ verontreinigd slib aan de Achter Eemlandweg in de Baarnse polder. Deze enorme hoeveelheid slib moet nog vrijkomen bij baggerwerkzaamheden in de Eem.

baggerdepot baarn

De verleende omgevingsvergunning zag enkel op de activiteit ‘aanleggen’ (de vroegere aanlegvergunning). B&W van Baarn hadden in het geheel geen aandacht besteed aan het gebruik als baggerdepot. Dit gebruik is in strijd met de ter plaatse geldende bestemming ‘Agrarisch met landschappelijke en natuurlijke waarden’, met de subbestemming ‘Behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke en natuurlijke waarden, alsmede openheid’.

Verder ontbrak een ontheffing van Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht op grond van de Landschapsverordening provincie Utrecht 2011. Een dergelijke ontheffing zal ook niet door GS worden verleend. Zij hebben een dikke streep door het baggerdepot gehaald. De dijken van het baggerdepot zullen zo spoedig mogelijk worden weggehaald en de vijf weilanden waarop het depot is aangelegd zullen in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.