Nieuws

De Eemerwaard in Baarn krijgt Natuurbestemming

De stichting Behoud de Eemvallei is superblij met het op vrijdag 3 mei gelanceerde ontwerp van het ‘Bestemmingsplan Eemdal’ waarin de gemeente Baarn de Eemerwaard, de bestemming ‘Natuur’ heeft gegeven. De weilanden waar veel weidevogels zoals o.a. kieviten, grutto’s en tureluurs broeden, blijven gehandhaafd.

Ruim 12 jaar verzette de stichting zich tegen bebouwing van het aan de Eem gelegen Eemerwaard en benadrukte dat het gebied een natuur, weide- en vogelgebied is en moest blijven. Dat de gemeente Baarn nu de noodzaak van natuur heeft ingezien, valt alleen maar te prijzen.

Naar aanleiding van dialoogavonden in het gemeentehuis over het ontwerpplan, kon de stichting al enige verbeterpunten aangeven welke meteen in het plan konden worden meegenomen. Zo zijn alle algemene verhardingen geschrapt omdat het onwenselijk is dat dit natuurgebied ‘zo maar’ wordt verhard voor bijvoorbeeld wegen. De regeling is zodanig aangepast dat voor het aanbrengen van iedere vorm van oppervlakteverharding een aanlegvergunning moet worden aangevraagd. De omschrijving ‘recreatief medegebruik’ is nu gedefinieerd. Er zal nu alleen sprake zijn van recreatief medegebruik in de vorm van wandelen, skeeleren, fietsen e.d..

Het is niet de bedoeling om binnen dit natuurgebied ‘echte’ voorzieningen t.b.v. recreatieve functies zoals campings of iets dergelijks mogelijk te maken. Veel meer dan een informatiebord en eventueel een bankje wordt niet mogelijk gemaakt op deze gronden.