Nieuws

Stopt het baggerdepot Baarn?

Aanvankelijk was het tijdelijk baggerdepot, bestemd voor 144.850 m³ verontreinigd baggerslib, aan Achter Eemlandsweg in de Baarnse polder, voorgoed van de baan. Dat was het gevolg van de bemoeienis van de provincie Utrecht. De provincie kwam met het bedrijf Geologistiek BV overeen dat het werk werd stilgelegd omdat zij niet over een ontheffing van de provinciale Landschapsverordening (Lsv) beschikte en die zou er volgens de provincie ook niet komen. De reden was dat het beschermde landschap door het omdijkte baggerdepot visueel te veel werd aangetast.

Maar Geologistiek BV vroeg alsnog een Lsv-ontheffing bij de provincie aan. Deze werd verleend onder voorwaarde dat de dijkhoogte van het depot tot 1m zou worden verlaagd. Overigens kan ondanks die verlaging er nog altijd dezelfde hoeveelheid van 65.000 m³ verontreinigd baggerslib uit de Eem in. Het overige baggerslib moest worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

Hoewel het college van B&W van Baarn in maart 2013 een omgevingsvergunning had afgegeven voor 144.850 m³, adviseerde de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften, na een recente hoorzitting, aan B&W om het bezwaar van de stichting ongegrond te verklaren. Vreemd genoeg zag deze Adviescommissie geen aanleiding om B&W te adviseren om de omgevingsvergunning naar deze hoeveelheid (65.000 m³) aan te passen.

De planlocatie ligt in een uniek weidegebied met de bestemming ‘Agrarisch met landschappelijke en natuurlijke waarden’ en met de subbestemming ‘Behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke en natuurlijke waarden en openheid. Dat gebied is door de provincie Utrecht zelfs aangewezen als weidevogelkerngebied waar ‘verrijking’ met nutriënten door de stort van bagger zal worden bedreigd. De verontreinigde baggerspecie zal namelijk na indroging worden gebruikt om de weilanden op te hogen.

Hoewel B&W van Baarn nog niet officieel op het bezwaar van de Stichting heeft beslist, is Geologistiek BV sinds maandag 16 september 2013 weer begonnen met werkzaamheden aan het baggerdepot. Daarom heeft Stichting de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland verzocht om een voorlopige voorziening te treffen zodat deze werkzaamheden – hopelijk – voorlopig niet mogen doorgaan. De vergunning wordt dan geschorst.

Foto: aanvoer buizen tbv baggerdepot.