Nieuws

Geologistiek BV legt in landelijk gebied illegale constructie aan

De stichting Behoud de Eemvallei heeft het Waterschap Vallei en Veluwe èn B&W van Baarn verzocht om met spoed handhavend op te treden tegen een illegale persleiding-constructie (foto) over het Zuidereind te Baarn. Door middel van een persleiding wil het bedrijf Geologistiek BV het ruim 800 verderop gelegen baggerdepot met verontreinigd bagger uit de Eem gaan vullen.

Hardleers

Al in oktober 2013 moest Geologistiek BV in opdracht van B&W van Baarn een dergelijke illegale constructie daar verwijderen, en nu gaat dit bedrijf weer in de fout.

Constructie strijdig met vergunning

Uit de door het Waterschap Vallei en Veluwe in 2013 aan Geologistiek BV verleende watervergunning blijkt, dat er van 1 november tot 1 april absoluut geen grondroeringen in de waterkering aan het Zuidereind mogen worden uitgevoerd. Dat blijkt nu wel te zijn gebeurd. De instabiele en daardoor onveilige constructie levert ook nog eens acuut gevaar voor weggebruikers op.

Bestemming grond

Volgens het ‘Bestemmingsplan Landelijk Gebied Baarn’ is de bestemming ter plaatse ‘Agrarisch met landschappelijke en natuurlijke waarden’. Volgens de plankaart bij dit plan is de grond bestemd voor ‘Behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke en natuurlijke waarden, alsmede openheid’. Volgens deze bestemming mag een bouwwerk, geen gebouw zijnde, niet hoger zijn dan 3 meter terwijl dat nu veel hoger is. B&W van Baarn hebben voor de constructie geen omgevingsvergunning verleend maar dat kan ook niet want het is gezien het bestemmingsplan onmogelijk. Legalisatie zit er dus ook niet in.

Klik hier voor foto’s en artikel RTV-Utrecht.