Nieuws

Vuurwerkvergunning naast Stiltegebied in Eemnes herroepen Eemnes op de vingers getikt

B&W van Eemnes hebben op 24 februari de evenementenvergunning d.d. 26 september 2014 voor een commerciële vuurwerkdemonstratie voor het vuurwerkbedrijf De Witte Tentenverhuur herroepen èn alsnog geweigerd. De Advies Commissie voor Bezwaarschriften (hierna: commissie) had dat aan de burgemeester van Eemnes geadviseerd n.a.v. het door de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) en een omwonende ingediend bezwaar.

De commissie was van oordeel dat aan de voorbereiding en het verlenen van de vergunning te veel gebreken kleefden. Zij gaf o.a. aan dat er niet is onderzocht of het afsteken van het vuurwerk voldeed aan de Nota geluidbeleid van Eemnes. Ook vond de commissie dat de vuurwerkdemonstratie niet overeenkomt met de uitstraling naar het nabijgelegen Stiltegebied Eemland en met het behoud van het rustige karakter van dat gebied zoals dat in deze nota is vastgelegd.

Voorts is de commissie van mening dat voor het nabijgelegen gebied getoetst had moeten worden aan de Flora- en faunawet. Zij vermeldt verder dat de namens de provincie Utrecht verleende ontbrandingsvergunning betrekking had op de veiligheid bij het afsteken maar dat dit niet betekent dat de burgemeester daarmee ontheven is van de toetsing aan andere verordeningen en wetten.

SBDE is blij met deze uitspraak, ook al heeft zij het evenement niet kunnen tegenhouden. Problematisch was dat de burgemeester van Eemnes in de raadsvergadering van september 2014 de verantwoordelijkheid voor het afsteken van het vuurwerk volledig bij de provincie legde. Toetsing van geluidseffecten op het Stiltegebied zou volgens hem puur een verantwoordelijkheid van de provincie zijn. Volgens de burgemeester kon de gemeente de vuurwerkdemonstratie niet tegenhouden omdat de provincie deze had goedgekeurd. Dat bleek dus niet waar te zijn.

Stiltegebieden zijn eind vorige eeuw door de provincies aangewezen ten behoeve van de mens omdat het buiten kunnen beleven van Stilte steeds moeilijker wordt in onze maatschappij. Een Stiltegebied is er dus voor iedereen. In de provinciale wetgeving is bepaald dat iedere gebruiker de “zorgplicht” heeft om de rust in het Stiltegebied te bewaken. Eemnes moet daarom in hun regelgeving handelen en rekening houden met de regels voor het Stiltegebied. Er zijn richtwaarden voor geluid.

Iedereen kan beseffen dat het geluidsniveau door een drie kwartier durende vuurwerkdemonstratie op slechts 150m afstand van de rand van een Stiltegebied, zwaar zal worden overschreden. Het past niet bij de uitstraling van zo’n gebied, zeker niet wanneer direct naast de afsteekplaats een bordje ‘Stiltegebied’ staat. De gemeente Eemnes had voor de ontvangsttent wel een maximaal geluidsniveau voorgeschreven, maar het vuurwerkgeluid dat extreem hoger dan was toegestaan, genegeerd.

Het effect van vuurwerk op vogels staat los van de regeling voor het Stiltegebied Eemland. Door SBDE was bezwaar gemaakt tegen de stelling van de gemeente dat vogels buiten de broedtijd geen last hebben van vuurwerk. Dat is misschien het geval bij stadseenden of -spreeuwen, maar de Eemnesser polder is beroemd om zijn beschermde vogels en bevat zelfs vogelreservaten van Natuurmonumenten, behorend tot de Ecologische Hoofdstructuur. Volgens het Toetsingsrapport van de Provincie Utrecht kunnen ook in september vele soorten vogels tot wel 4 km ver door vuurwerk worden verstoord. De meeste terreinen van Natuurmonumenten in de Eempolder liggen binnen die 4 km van de afsteeklocatie en er verblijven daar jaarrond allerlei soorten vogels die gevoelig zijn voor verstoring door vuurwerk. Kortom: bij een juiste toetsing van de Flora en Faunawet had de vergunning al direct moeten worden afgewezen.

SBDE is vooral blij dat Eemnes door de Advies Commissie duidelijk op haar eigen verantwoordelijkheid is gewezen. Misschien is het een goed idee als Eemnes een evenementenbeleid opstelt. Dat kost even wat energie, maar daarna is er duidelijkheid voor iedereen, ook voor de ambtenaren en de gemeenteraad.