Nieuws

Soest past plan Hooiweg 2 aan na zienswijze SBDE

Voor het perceel aan de in de Eemvallei gelegen Hooiweg 2 in Soest had de gemeente Soest een ontwerpwijzigingsplan voor de realisering van een kleinschalige woonzorgboerderij, bestaande uit 25 zorgwoningen gemaakt. Daarvoor zouden de agrarische opstallen van de boerderij moeten worden afgebroken.

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) meende echter dat de sloop van 2700 m² loodsen/schuren en tientallen tuinhuisjes met rommelige volkstuinen niet in dat plan was geregeld en diende daarom een zienswijze in. Hetzelfde gold voor de verplichting van de initiatiefnemer om binnen drie jaar na de verlening van een omgevingsvergunning (voorheen heette dat bouwvergunning) landschapselementen aan te leggen ter herstel en behoud van de natuurlijke waarden (houtsingels, (knot)bomenrijen, hagen en hoogstamfruitbomen).

SBDE meende dat de initiatiefnemer voor de bouw van deze woonzorgeenheden deze pas mocht bouwen als er daadwerkelijk was gesloopt en opgeruimd. Soest gaf de stichting gelijk en nam deze voorwaarden alsnog in het wijzigingplan op, waarna de gemeenteraad het plan definitief vaststelde. SBDE zal niet in beroep gaan bij de Raad van State nu haar wensen grotendeels zijn ingewilligd. Daardoor is de realisering van de woonzorgboerderij de Eemhorst aan de Hooiweg thans ruimtelijk mogelijk geworden. Uiteraard moet daarvoor nog wel een omgevingsvergunning worden verleend.

De natuur zal op het terrein niet worden vergeten, deze krijgt een impuls. Door veel natuurinvulling zoals houtsingels, en schuinere slootoevers kan de fauna makkelijker in en uit de sloot komen.