Nieuws

SBDE krijgt gelijk, afvoer baggerdepot, Eemvallei weer schoner

Helaas zijn de verwachtingen van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) met betrekking tot de kwaliteit van de bagger in het baggerdepot in de Baarnse Eempolder uitgekomen.

Werkelijke kwaliteit van de bagger
Na recent onderzoek is de werkelijke kwaliteit van de bagger uit het baggerdepot gebleken. De uitkomst was verbijsterend. De kwaliteit bleek boven de wettelijk toegestane normen verontreinigd. In verband daarmee mag deze bagger niet achterblijven in het depot, dat drie weilanden van de Baarnse Eempolder beslaat. De bagger was bedoeld om die weilanden op te hogen. Mede omdat de bagger kanker kan veroorzaken, voldoet het niet aan de ecologische waarden en dient de bagger te worden verwijderd. Het gaat om de oorspronkelijke hoeveelheid van 65.115 m3 die inmiddels door indroging is geslonken.

Raad van State besliste al dat baggerdepot daar nooit had mogen komen
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) stelde SBDE al bij uitspraak van 4 februari 2015 in het gelijk door te beslissen dat B&W nooit een omgevingsvergunning voor de aanleg van het baggerdepot op die locatie hadden mogen verlenen. B&W van Baarn kregen van de RvS de opdracht een nieuwe beslissing te nemen over het met bagger gevulde depot. SBDE werd in het overleg daarover betrokken.

Gemeente Baarn en de RUD wilden naadje van de kous weten
Baarn en de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht stelden voor allereerst de preciese kwaliteit van de bagger te onderzoeken. Daartoe diende de vergunninghouder Geologistiek B.V., een onafhankelijk onderzoeksbureau in te schakelen. Geologistiek weigerde echter de analyse-gegevens te verstrekken. Inmiddels is dus duidelijk waarom. Vervolgens vorderde Baarn/ RUD Utrecht deze gegevens bij het ingeschakelde adviesbureau en ontving deze. De uitslag was verbijsterend; het in het depot gestorte baggerslib voldoet niet aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. Het baggerdepot had derhalve niet alleen mogen worden aangelegd op de gekozen locatie, het in het depot gestorte slib had, ook indien Baarn voor een juiste locatie had gekozen niet in een depot mogen worden gestort, omdat het niet aan de milieukwaliteitseisen voldoet. De bagger zal daarom moeten worden afgevoerd. SBDE is blij met de uitslag, de Eemvallei blijft een ernstige bodemverontreiniging bespaard.

Het Openbaar Ministerie moet onderzoek laten doen
SBDE gaat er vanuit dat de betrokken overheidsinstellingen Geologistiek bestuurlijk zal dwingen om de bagger af te voeren en te laten verwerken, en bij de politie aangifte zal doen tegen deze onderneming en haar feitelijk leidinggevenden in verband met het (mede)plegen van strafbare (milieu)delicten.