Nieuws

Provincie Utrecht verpest het landschap van de Eemvallei

De provincie is bezig met de herijking van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Beide zijn wettelijk bindend voor gemeentelijke bestemmingsplannen. De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft twee zienswijzen ingediend bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht.

SBDE vindt namelijk dat de herijkingen uiterst slecht uitpakken voor het prachtige landelijke buitengebied omdat gemeenten nu windenergieturbines van 60m ashoogte en hoger, kleine windturbines op boerenerven, zonneweiden en biogasinstallaties kunnen toestaan. De vijf Eemvallei-gemeenten kunnen dit nu opnemen in hun bestemmingsplannen voor het landelijk gebied.

Ook zonne-energie (zonneweiden) en biogasinstallaties zijn nu mogelijk geworden op, in aansluiting op of nabij bestaande agrarische bouwpercelen. SBDE vindt dit onacceptabel maar is wel voorstander van het beleggen van daken van agrarische gebouwen met zonnepanelen maar niet op agrarische gronden. SBDE vindt dat biogasinstallaties niet in dit gebied thuishoren.

De Eemvallei maakt deel uit van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland en één van de kernkwaliteiten is dat het een extreem open landschap is. De windturbines zullen een zeer grote aantasting zijn van dat landschap waardoor een onaanvaardbare horizonvervuiling zal ontstaan.

Tevens zullen grote aantallen vogels maar vooral trekvogels die vaak bij voorkeur ’s avonds en ‘s nachts vliegen, hiervan veel hinder ondervinden maar ook worden vermorzeld door de turbinebladen. Dat geldt ook voor de duizenden vleermuizen waarvan er veel soorten in de Eemvallei leven. Ondanks dat de provincie zelfs de wettelijke plicht heeft om voor de fauna op te komen, slaat zij die plicht letterlijk in de wind. SBDE hoopt dat de provincie inziet dat zij fout bezig is met deze plannen en dat zij na de zienswijzen van SBDE daarop terugkomt.