Nieuws

Het ‘Gat van Etten’ maakt plaats voor ideale plas/dras situatie voor weidevogels

Momenteel wordt de Melmplas, bijgenaamd het ‘Gat van Etten’ in vogelreservaat De Slaag gedempt (foto) met schone bagger uit de Eem. Deze diepe waterplas is ooit ontstaan toen daar zand werd gewonnen voor de aanleg van Rijksweg A1. Natuurmonumenten is eigenaar van het vogelreservaat. Op de plaats van de Melmplas zal Natuurmonumenten een plas/dras situatie aanleggen om weidevogels zoals o.a. grutto’s, kieviten, tureluurs en plevieren meer leefgebied en overlevingskansen te bieden.

In opdracht van de provincie Utrecht worden de nog niet gebaggerde trajecten in de Eem uitgebaggerd door het baggerbedrijf ‘De Heer Land en Water’ uit Polsbroek. Daarbij komt ca. 140.000 m3 bagger vrij. De Stichting Behoud de Eemvallei heeft geregeld overleg met dit bedrijf om zo de vinger aan de pols te houden. De stichting kon zich vinden in demping van de Melmplas met schone bagger. De stichting is juist voorstander om schone bagger in de Eemvallei te gebruiken. Aanvankelijk zou alle bagger worden afgevoerd maar achteraf gezien was dat ten dele onnodig om dat met schone bagger te doen.

Het totale baggertraject betreft een groot deel tussen Eembrugge en het Eemmeer en enige trajecten nabij Amersfoort. Het baggeren is nodig om de rivier weer op diepte te brengen. Het baggerbedrijf voert de baggerwerkzaamheden uit met een graafmachine op een ponton, waarbij het vrijkomende slib direct in binnenvaartschepen wordt geladen en afgevoerd. Vervuilde bagger wordt afgevoerd naar erkende verwerkingslocaties buiten de Eemvallei. Maar voor het schone slib is een afzetlocatie gevonden binnen het project Dijkverbetering Eemdijk-zuid, Eemlandse- en Slaagsedijk die in opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe wordt uitgevoerd.

De komende maanden zal er volop gebaggerd worden in de Eem. De planning is om de werkzaamheden af te ronden voor de bouwvak van 2017.