Nieuws

SBDE dient Zienswijze in tegen nieuwvestiging boerderij Peter van den Breemerweg in Soester polder

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) is in actie gekomen om de Soester polder te beschermen. De provincie Utrecht wil boer André van Dorresteijn toestaan te verhuizen van de Insingerstraat naar de Peter van den Breemerweg in de Soester polder. Hij wil daar aan de zuidzijde van die weg een nieuwe boerderij laten bouwen. Maar dat zou verregaande nadelige gevolgen voor het landschap hebben. De kwaliteit, de openheid van dit prachtige weidse landschap zal daardoor ernstig worden aangetast.

Strijdig met wetgeving
Maar het is ook in strijd met provinciale ruimtelijke beleid, het is zelfs verboden volgens de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Van Dorresteijn moet gebruik maken van een te koop staande agrarische boerderij, die leeg komt. Zo voorkom je immers alsmaar onnodig doorbouwen. Maar Van Dorresteijn heeft er al diverse afgeslagen, hij wil persé in het open gebied bouwen.

Ondoordacht
SBDE vindt het ondoordacht van de provincie Utrecht om zo’n nieuwe boerderij mogelijk te maken door in haar PRS en PRV een 1e herziening door te voeren terwijl de bestaande PRS/PRV juist bescherming geeft. De provincie wil daarin nl. een nieuw artikel opnemen om die nieuwe boerderij mogelijk te maken, waarna de gemeente Soest verplicht is om dit binnen een jaar met een bestemmingsplanwijziging te realiseren. Maar zover is het nog lang niet want SBDE vindt dat o.a. door de provincie niet is aangetoond dat er geen bestaande agrarische bouwpercelen zijn vrijgekomen waarheen Van Dorresteijn had kunnen verhuizen.

Verder mist SBDE nog allerlei stukken/ onderzoeksrapporten, waarop de provincie haar onderbouwing voor dat betreffende nieuwe artikel baseert. SBDE heeft in haar zienswijze de provincie verzocht om de in de toelichting genoemde stukken / onderzoeksrapporten, waarop Gedeputeerde Staten zich ter onderbouwing van de haar gewenste wettelijke verandering beroepen, aan haar beschikbaar te stellen.

Het betreft de uitkomsten van het onderzoek van de gebiedscommissie O-gen naar geschikte vrijkomende agrarische bouwpercelen en de quickscan/ het onderzoek naar de mogelijkheid om op de locatie Peter van den Breemerweg een nieuw agrarisch bouwperceel te vestigen (onderzoek naar o.a. de bedrijfssituatie, de omvang van het bouwperceel, milieu, landschap). Deze verkenning / quickscan, zou erop gericht zijn geweest om de uitvoerbaarheid van een nieuw agrarisch bouwperceel op de locatie Peter van den Breemerweg te kunnen toetsen. Uit de verkenning zou naar voren zijn gekomen dat de nieuwvestiging van een agrarisch bouwperceel op die locatie een reële optie is. Maar SBDE is het daarmee niet eens, het prachtige open landschap gaat ermee compleet naar de knoppen.

Zie: uitgebreide SBDE-zienswijze