Nieuws

Soester open landschap van de Eemvallei dient behouden te blijven

Op donderdag 31 januari 2016 maakte de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) gebruik van het inspraakrecht voor de Soester gemeenteraad. SBDE meent dat het Soester buitengebied beschermd dient te worden tegen o.a. verstening door de bouw van een nieuwe boerderij voor de heer André van Dorresteijn. De inspraak betrof het voorontwerpbestemmingsplan voor het realiseren van een agrarisch bouwperceel aan de Peter van den Breemerweg t.o. de percelen 1 en 3 te Soest, het betreft de locatie op de foto met een oude stal. Ter zake deze locatie diende SBDE al eerder een zienswijze bij Provinciale Staten in.

SBDE kan zich wat deze locatie betreft geheel vinden het standpunt van B&W Soest, nl. dat er op die locatie geen nieuw agrarisch bouwvlak gerealiseerd mag worden.

Dit geldt wat betreft SBDE zowel ten aanzien van deze locatie maar ook voor een andere locatie (optie van B&W) tussen Peter van den Breemerweg nrs. 7 en 9, zie de foto hieronder.

Volgens SBDE voldoen beide locaties niet aan het thans geldende ruimtelijke beleid. Overigens geldt er voor de gemeente Soest geen enkele verplichting om aan de wensen van de heer André Van Dorresteijn tegemoet te komen.

Als SBDE verzochten wij de Soester gemeenteraad dan ook om niet in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan maar ook geen plan te maken voor de andere locatie. SBDE blijft vasthouden aan het provinciale standpunt dat leegstaande of vrijkomende boerderijen daarvoor gebruikt moeten worden. De stichting acht het onbegrijpelijk dat de heer André Van Dorresteijn blijft vasthouden aan een locatie binnen de gemeentegrenzen en aan de Peter van den Breemerweg en andere mogelijkheden niet onderzoekt of afwijst.