Nieuws

Eemvallei verzet zich via Bedenkingen tegen windturbines

Enige duizenden ‘Bedenkingen’ (bezwaren) zijn bij de Provincie Utrecht ingediend tegen het plan voor torenhoge windturbines in de Eemvallei. De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ stimuleerde diverse acties en had het via haar website mogelijkheid gemaakt om een standaard ‘Bedenking’ naar de Provincie Utrecht door te sturen. Enige honderden ‘Bedenkingen’ die…...

Read more

Ecologisch gezonde wateren in zicht

Er komt een nieuw waterbeleid op ons af, de Kaderrichtlijn Water. Deze geeft als Europese Waterwetgeving aan alle lidstaten de opdracht om binnen 15 jaar te komen tot ecologisch gezonde wateren. De richtlijn geeft aanwijzingen voor het opstellen van ecologische doelen voor alle oppervlaktewateren die moeten resulteren in een pakket…...

Read more

Stichting “Tussen Vecht en Eem” nu met eigen website

De belangstelling stimuleren voor de geschiedenis van het Gooi en aangrenzende gebieden langs de Vecht en de Eem, dat is wat de stichting 'Tussen Vecht en Eem' erg graag wil bereiken. Vandaar dat zij sinds kort haar website www.tussenvechteneem.nl heeft gelanceerd. De trotse stichting nodigt u daarom van harte uit…...

Read more

Doe mee aan actie tegen windturbines in de Eemvallei

De plaatsing van ongeveer 12 windturbines langs de Rijksweg A1 Eemnes/Baarn en Bunschoten/ Amersfoort zullen het mooie en ruimtelijke karakter van het open Eemvallei-landschap ernstig aantasten. Doe mee aan actie tegen windturbines in de Eemvallei!...

Read more

Aantal weidevogels neemt dramatisch af

Het aantal weidevogels zoals de kievit, veldleeuwerik en geelgors is sinds 1980 met 30% afgenomen. Dat maakten de gezamenlijke Europese Vogelbeschermingsorganisaties op een symposium in Berlijn bekend. Grote boosdoener is volgens ‘Bird Life International’ de intensieve landbouw. Het leefgbied van de weidevogels is hierdoor ernstig verstoord....

Read more

Verzoek Senioren-bank door B&W Baarn beloond

Het Baarnse college van B&W beloonde het verzoek van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ en liet op het dijkje bij de Praamgracht een mooie zitbank plaatsen. Veel senioren bleken daaraan behoefte te hebben. Nu kan men heerlijk zittend van de prachtige Eemerwaard en van het Soester Eemvallei-gebied genieten. Het bankje…...

Read more

Red de Eemvallei: Dien uw bedenkingen tegen de windturbines bij de Provincie in

Het bestuur van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ is nog steeds verbijsterd over het plan van de provincie om de hoogste windturbines (122-137 m), ooit in Nederland gebouwd, langs de Rijksweg A1 in de Eemvallei te gaan neerzetten. Dit staat in het Ontwerp-Streekplan dat sinds 2 december 2003 is goedgekeurd.…...

Read more

Informatieavond over de voorgenomen plaatsing van windturbines

Je laat je slaapkamer toch ook niet door een ander inrichten? Dus je provincie ook niet! Met deze slogan wil de provincie Utrecht alle inwoners attent maken op de ter inzage legging van het Ontwerp-Streekplan van de provincie Utrecht en het MER, grootschalige locaties windenergie (windturbines). MER staat voor Milieu…...

Read more

Ganzen in Eemvallei

Enige dagen geleden werd deze foto van Canadese ganzen langs de Oude Geerenweg in Eemnes gemaakt waar de vogels, zoals u zelf kunt zien, zich enorm op hun gemak voelen....

Read more

De Vereniging Vrij Polderland

De Vereniging Vrij Polderland in Soest is een een actieve vereniging met ruim 400 leden. Maar niet iedereen kent haar en daarom willen wij haar aan u voorstellen, vooral omdat er raakvlakken zijn met het oostelijk deel van Eemvallei. De vereniging staat voor bescherming van individuele en gezamenlijke interesses met…...

Read more

Nieuwjaarswens

Het bestuur van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ wenst u een voorspoedig 2004 toe. Het stichtingsbestuur zal zich dit jaar o.a tot doel stelllen om plaatsing van windturbines in de Eemvallei te voorkomen en haar wens is dan ook dat de provincie Utrecht dit plan uit het Ontwerp-Streekplan zal schrappen....

Read more

Rugstreeppadden bedreigd

De gemeente Baarn wil het beschermde leefgebied van een bedreigde diersoort aantasten maar de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ springt daarvoor in de bres. De stichting wil dat de rugstreeppad op het Bestevaer-terrein aan de August Janssenweg in Baarn wordt beschermd. Na onderzoek door de provinciale dienst ‘Ruimte en Groen’ werd…...

Read more

Provincie pleit bij EU voor behoud Open Ruimten

Gedeputeerde Lokker van de Provincie Utrecht pleitte op de EU-conferentie in Salzburg voor behoud van open ruimten, zoals het Groene Hart. De conferentie was georganiseerd omdat het EU-plattelandsbeleid na 2006 nu al wordt bepaald. De heer Lokker was de spreekbuis van zeven Europese regio’s uit Duitsland, Belgie, Frankrijk en het…...

Read more

Reconstructieplan gericht op landelijk gebied

Vrijwel gelijktijdig met het Streekplan wordt gewerkt aan een reconstructieplan voor Utrecht-Oost en de Gelderse Vallei. Het lijkt verwarrend maar volgens secretaris Aart de Kruijf van de reconstructiecommissie is dat niet zo: "Natuurlijk valt het oostelijke deel van Utrecht ook onder het Streekplan maar het reconstructieplan is met name gericht…...

Read more

Samen voorstander open verbinding tussen landschappen Eemvallei en Arhemheen

Het bestuur van de stichting 'Behoud de Eemvallei' bezocht een bijeenkomst van de Natuur en Milieufederatie Utrecht over het Ontwerp-Streekplan van de Provincie Utrecht. Joris Hogenboom, adjunct directeur van de milieufederatie die nauw betrokken in het vooroverleg over het Ontwerp-Streekplan vindt, evenals de stichting, dat de waardevolle openheid tussen de…...

Read more

Wetenschapper drs. Hofman onderzoekt Eemvallei

Allereerst wil het bestuur van de stichting 'Behoud de Eemvallei' Matthijs Hofman van harte gelukwensen met het behalen van zijn doctorandusgraad in de sociaal-geografie. Matthijs studeerde aan de Universiteit van Utrecht af op de onderzoeksregio, de Eemvallei. De stichting is vooral hem, maar ook zijn begeleiders de professoren drs. J.…...

Read more

Regels voor Stiltegebieden in Eemvallei ontbreken

Op het grondgebied van de provincie Utrecht komen meetstations om geluidsoverlast van vliegtuigen te meten. Deze meetpunten moeten het bewijs leveren dat de uitbreiding van Schiphol meer hinder oplevert, ook in gebieden die niet tot de directe Schiphol-omgeving worden gerekend....

Read more

Werk mee op de Natuurwerkdag in de Eemvallei

Op zaterdag 1 november 2003 vindt de Natuurwerkdag voor de derde keer plaats. Op meer dan 150 locaties in Nederland kunnen duizenden liefhebbers van natuur en landschap actief aan de slag. Voor de Eemvallei kunt u zich aanmelden bij de werkgroep Flora & Fauna Hoogland-West, Oudeweg 6, 3828 PG Hoogland.…...

Read more

Eemlandse dijken kunnen tegen stootje

De afgelopen tijd heeft de droogte de dijken en andere waterkeringen in Soest, Baarn, Bunschoten en Eemnes geen kwaad gedaan, aldus het waterschap Vallei & Eem. In Eemland waar de polders toch rijk aan veengrond zijn, zijn daarentegen de dijken niet van veen, maar van klei en zand. In de…...

Read more

Blauwe schichten in Eemerwaard

Sinds een tijdje zorgt een ijsvogeltje voor een mooi schouwspel in een van de sloten van de Eemerwaard te Baarn. Hangend aan een tak wacht hij tot er en visje van zijn gading voorbij zwemt, waarna hij zich in het nog lauwe water laat plonsen... met een schrille piep schiet…...

Read more