Nieuws

Grutto’s en kieviten in de Zwarte Noord

Een paar honderd meter voor het dorpje Eemdijk ligt tussen de dijkweg en de Eem, het kleine natuurgebied de Zwarte Noord. Het is met een verhoogd waterpeil ingericht om het voor bepaalde vogelsoorten aantrekkelijk te maken zoals o.a. voor de boven de Zwarte Noord baltsende kieviten. Onder invloed van het…...

Read more

Wandelend met Natuurmonumenten Eemland ontdekken

Eemland (Eemvallei) is bekend om haar uitgestrektheid en vele weidevogels. Tijdens de wandelexcursie 'Landschapslezen' ga je op zondag 1 april 2012 met een gids het gebied in. De gids leert je het landschap te 'lezen' zodat je met een andere 'bril' naar de polder Eemland gaat kijken. Op zondag 15…...

Read more

Ontgronding plangebied golfbaan Hoogland West ligt voorlopig nog stil

De voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) deed vrijdag 9 maart 2012 uitspraak over de vraag of de door Gedeputeerde Staten van Utrecht (GS) verleende vergunning voor het ontgronden van het plangebied voor de golfbaan in Hoogland-West geschorst diende te blijven. De stichting Behoud de…...

Read more

Stichting tegen geplande plaats Baarnse fietsbrug

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) kreeg woensdagavond (8/2/12) in het Baarnse gemeentehuis de gelegenheid om tijdens de bespreking in de gemeenteraad van het nieuwe ‘Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan Baarn (GVVP) het college en de gemeenteraad toe te spreken. Het plan vermeldt een nieuwe fietsbrug van € 3.000.000. Maar de…...

Read more

Stichting vindt slootdempingen in plangebied golfbaan onacceptabel

De stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft bij Gedeputeerde Staten van Utrecht een zienswijze ingediend op de ontwerp-beschikking om zeven sloten te dempen in het plangebied voor de golfbaan in Hoogland-West. De ontwerp-beschikking betreft een ontheffing van de Landschapsverordening Provincie Utrecht....

Read more

Ganzen kunnen weer opgelucht ademhalen

De Raad van State (RvS) heeft de uitspraak van de Rechtbank Utrecht waarbij het vergassen van grauwe ganzen, Canadese ganzen en brandganzen wordt verboden, bevestigd. De Stichting Faunabescherming had bezwaar aangetekend tegen de ontheffing die de provincie Utrecht hiervoor had verleend en wordt nu grotendeels in het gelijk gesteld....

Read more

Ontgronding plangebied golfbaan Hoogland-West vindt geen doorgang

De stichting Behoud de Eemvallei is in beroep gegaan bij de Raad van State (RvS) tegen de Ontgrondingsvergunning die Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht hebben verleend ten behoeve van de aanleg van de golfbaan in Hoogland-West. Daarnaast heeft de Stichting bij de RvS een voorlopige voorziening aangevraagd. Als gevolg daarvan…...

Read more

Kerstwens 2011 en Nieuwjaarswens 2012

Onze Kerst- en nieuwjaarswens voor u met een terugblik op 2011 en een toekomstblik op 2012...

Read more

Zienswijze Stichting vormt aanleiding voor B&W van Amersfoort ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West aan te passen

Afgelopen juli diende onze adviseur mr. Jasper M. Neefe namens de Stichting bij burgemeester & wethouders van Amersfoort een zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West in. Op diverse punten is dit ontwerpbestemmingsplan nu aangepast....

Read more

Stichting tegen nieuwe Wet Natuur van staatssecretaris Henk Bleker

De Regering wil de Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en Boswet vervangen door één wet, de Wet Natuur. Maar de gevolgen van de nieuwe wet zullen slecht uitpakken omdat 80 dier- en 100 plantensoorten hun beschermde status gaan verliezen....

Read more

Vervallen keurvergunning voor exploitant Golfbaan Hoogland-West

Golfbaanexploitant Schoenmaker van Holding Bert Schoenmaker BV is weer eens uitgegleden over een juridische bananenschil. Recentelijk nog bleek dat hij niet beschikte over een ontheffing op grond van de Landschapverordening Provincie Utrecht 2011 voor de demping van sloten. Nu blijkt ook dat zijn op 24 november 2009 door het Waterschap…...

Read more

Ecoloog Theo de Jong vertelt over het unieke Buitengebied West

Op dinsdag 1 november gaf ecoloog Theo de Jong in het Amersfoortse museum Flehite een presentatie over de natuur in het Amersfoortse buitengebied West (Eemland/Eemvallei) in het noordwesten van Amersfoort. De presentatie was georganiseerd door de Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort....

Read more

Bezwaar omgevingsvergunning golfbaan Hoogland-West en ontbrekende Landschapsvergunning

De stichting Behoud de Eemvallei heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de door de gemeente Amersfoort afgegeven omgevingsvergunning voor de aanleg van een golfbaan in Hoogland-West. Golfbaanexploitant Schoenmaker had in de pers aangeven binnenkort met de aanleg van de golfbaan te beginnen, maar indien dit gebeurt zal de stichting een voorlopige…...

Read more

Veel Canadese ganzen in de Eemerwaard

Op 13 oktober j.l. filmde de stichting in de Eemerwaard ruim 120 foeragerende Canadese ganzen. Ze komen vaak in dit ideale vogelgebied en dat moet natuurlijk zo blijven. Bekijk het filmpje en geniet van deze prachtige vogels....

Read more

Stichting verbolgen over plan woningbouw in Eemerwaard

Volgens de Baarnsche Courant van vrijdag 7 oktober 2011 wil de gemeente Baarn haar ‘Visie wonen’ uit 2007 updaten. Als aftrap heeft het bureau Companen alvast een aantal locaties, waaronder het weide/natuurgebied Eemerwaard als bouwlocatie voor woningen aangewezen....

Read more

Gemeente en provincie spelen onder één hoedje over golfbaan Hoogland-West

De Stichting Behoud de Eemvallei was op 4 oktober voor 'overleg' bij de provincie Utrecht uitgenodigd om aanvullend te reageren op haar zienswijze over de ontwerp-ontgrondingsvergunning voor het plangebied van de golfbaan in Hoogland-West. Het ging er verder om dat de provincie opeens een voorschrift uit die ontwerp-vergunning wil schrappen…...

Read more

Vergaderen met Waterschap Vallei & Eem over dijkverbeteringsplan werpt zijn vruchten af

Leden van het Extern Adviesgroepoverleg brainstormden de afgelopen jaren met het Waterschap Vallei & Eem over het gigantische project voor dijkversterkingen langs de Eem en Zuidelijke Randmeren. Ook de stichting Behoud de Eemvallei was in deze groep vertegenwoordigd....

Read more

Behoud de Eemvallei sluit uniek contract voor nestkasten en nesten af

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft een uniek nestkasten/ nestencontract afgesloten met de heren G.W. en H.A.G. Eggenkamp van het Amersfoortse rietdekkersbedrijf Eggenkamp en Zn. Een absolute primeur....

Read more

Strijd over golfbaan Hoogland-West gaat door na opheffing voorlopige voorziening

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de voorlopige voorziening, zeg maar de bevriezing van het bestemmingsplan 'Golfbaan Hoogland West' op 11 augustus opgeheven. Dit gebeurde nadat B&W van Amersfoort het oorspronkelijke plan had gewijzigd en om opheffing had gevraagd....

Read more

Bronsttijd reeën in de Eemvallei

Bij Coelhorst (Eemvallei) in Hoogland-West fotografeerde Jaap Vos, fotograaf van de Stichting Behoud de Eemvallei, twee reeën in de bronsttijd....

Read more