Nieuws

Dringend verzoek aan Amersfoort

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ gaf in een brief aan B&W en de gemeenteraad van Amersfoort, uiting van haar ontevredenheid over de concept-Visie ‘Groen-blauwe Structuur’. Het motief daarvoor is de inhoud van deze Visie waarachter zich een ongewenste Bestemmingsplanwijziging schuilhoudt. Het zou toch betreurenswaardig zijn als een fors gebied met…...

Read more

Strijd tegen Hogenbirk-schoorsteen gaat door

In Eemnes werd op verzoek van de stichting een hoorzitting gehouden over de bedrijfsschoorsteen van de asfaltcentrale ‘Hogenbirk’. De juridische strijd is nog steeds gaande met als doel om de verhoging van de bedrijfsschoorsteen terug te draaien. De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ werd gehoord door een onafhankelijke commissie. De stichting…...

Read more

Minister Pronk bedankt stichting

De stichting reageerde vastberaden op de Planologische Kernbeslissing van 5e Nota Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van VROM. Dit zijn de plannen over hoe ons land er de komende jaren zal gaan uitzien. Onze inspraakreactie kunt u lezen in het nieuws van 13 april 2001 met als titel Inspraak op…...

Read more

Strategisch Gebiedsperspectief Eemnes

Met het strategisch gebiedsperspectief ontwikkelt de Eemvallei-gemeente Eemnes (met Blaricum en Laren) en de provincies Utrecht en Noord-Holland gezamenlijk een visie voor het gebied voor de komende 25 jaar. Centraal in dit proces staat de vraag voor welke kansen en uitdagingen de gemeente Eemnes de komende jaren komt te staan.…...

Read more

Visie groen/blauwe structuur

Diverse partijen spraken in het gemeentehuis van Amersfoort over de ‘Visie Groen/blauwe Structuur’. Ook de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ was uitgenodigd en sprak mee over deze Visie. De stichting vindt dat het vrijhouden en zo mogelijk versterken van de ecologische verbinding bij Amersfoort een uitgangspunt moet zijn voor natuurontwikkeling. Daarom…...

Read more

Ontwerp Natuurgebiedsplan Eemland

De provincie Utrecht werkt aan de realisering van het rijks- en provinciaal natuur- en landschapsbeleid. Een belangrijk einddoel is het tot stand komen van de Ecologische Hoofdstructuur, het te ontwikkelen samenhangend stelsel van natuurgebieden in Nederland. De provincie stelt daarvoor onder andere natuurgebiedsplannen op. In het ‘Natuurgebiedsplan Eemland’ zijn de…...

Read more

Veel kieviten zijn gebleven

Door de zachte winter zijn veel kieviten niet naar het zuiden vertrokken. Zij vertoeven nog steeds in de Eemvallei. Overigens is Nederland door het Europese Hof op de vingers getikt om de eitjes van deze vogels met rust te laten....

Read more

Nieuwe strekdam voor loswal in Eemdijk

De loswal in Eemdijk wordt verrijkt met een nieuwe strekdam. Deze werkzaamheden bestaan uit het slaan van damwanden voor de nieuwe strekdam en het verwijderen van de oude. Daarna begint de gemeente met de inrichting van het terrein tussen de dijk en de nieuwe strekdam van de Eem....

Read more

Sluiproutes autoverkeer verdwijnen

Binnenkort komt er een definitief einde aan het sluipverkeer door de polder tussen Baarn en Bunschoten. De polderweggetjes die uitkomen op de provinciale weg, de Bisschopsweg worden in opdracht van de Provincie afgesloten. Het is daarna niet langer mogelijk om de verkeersdrukte op de Bisschopsweg te ontlopen door via de…...

Read more

Tweede fase dijkverbetering Eemdijken

Nu de nodige onderhoudswerkzaamheden in de bebouwde kom van Eemdijk bijna zijn afgerond kan het Waterschap Vallei & Eem verder met traject 2. Het gaat hier om de Oostelijk Eemdijk van de Bloklandse weg tot de Hogenhorsterweg en de Westdijk (van de Oude Pol tot de bebouwde kom van Spakenburg).…...

Read more

Dijkdoorgangen Eemland door waterschap aangepakt

Waterschap Vallei & Eem gaat de doorgangen in de dijken in het Eemland aanpakken. In totaal zijn er nu nog 23 zogeheten ‘coupures’ in de dijken van het Eemland aanwezig. Op die plaatsen kruist een weg een dijk. Bij hoog water moet het Waterschap deze doorgangen afsluiten met zware balken…...

Read more

Gevleugelde Eemerwaard vriend

In het aan de Eem gelegen Baarnse ‘Eemerwaard’ kunt u regelmatig deze prachtige sperwer zien vliegen. Deze roofvogel met z’n afgeronde vleugels en lange staart, jaagt door snel over het open landschap van het ‘Eemerwaard’ te scheren op zoek naar een prooi. Hij zit ook vaak turend op een paaltje…...

Read more

Busexcursie Visie Buitengebied Eem & Vallei voor gemeenteraadslieden

Gemeenteraadsleden uit alle Gewest-gemeenten zullen, overeenkomstig de wens van het dagelijkse bestuur, eerder worden betrokken bij lopende regionale projecten. De Visie buitengebied van Eem & Vallei had de primeur. In het kader van deze visie gingen circa 50 raadsleden samen de autobus in voor een rondrit door het Eemlandse buitengebied…...

Read more

Stichting vastberaden tegen horizonvervuiling

Terwijl de provincie Utrecht al had ingestemd met de verhoging van de bedrijfsschoorsteen van asfaltcentrale Hogenbirk, vond er toch nog een 'hoorzitting' plaats in het Utrechtse Provinciehuis. B en W van Eemnes was uitgenodigd maar verscheen niet. Wel aanwezig was directeur Stokman van Hogenbirk met zijn advocaat. Een groep inwoners…...

Read more

Vijftig meter hoge landschapsaantaster toch neergezet

De 30 meter hoge bedrijfsschoorsteen van de asfaltcentrale Hogenbirk is verhoogd naar 50 meter. De stichting is het hiermee absoluut oneens omdat deze dominerende schoorsteen een zware aantasting is van het Eemvallei-landschap is. De gemeente Eemnes gaf ondanks ons officiële bezwaar toch een bouwvergunning af en de provincie verklaarde ook…...

Read more

Koninklijke broedgevallen in de Eemvallei

De vrijwillige weidevogelbescherming werkgroep 'De Wulp' IVN Eemland zag ondanks de MKZ-crisis toch nog kans om 1000 nesten te beschermen. Er waren bijzondere broedgevallen van de pijlstaarteend en de witoogeend. Tevens werd er een koppeltje van 10 zeldzame koningskwartels waargenomen die waarschijnlijk waren uitgebroed op de koninklijke graslanden van het…...

Read more

Eemvallei vanuit een ballon

Dat een blik vanuit een luchtballon ook 's avonds erg fraai kan zijn, toont deze foto wel aan die uit een luchtballon is genomen. Het is het Eemmeer, gezien vanuit de richting Zeewolde. Linksboven ligt de Eemvallei. De naar rechts uitstekende punt in het water is Bunschoten....

Read more

De andere boerderij

De provincie Utrecht heeft een projectteam 'Zorgboerderijen' opgericht. Doel is om een brug te slaan tussen de landbouwsector en de zorgsector. Zorgbedrijven zijn agrarische bedrijven die zorg of begeleiding bieden aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. Het team werkt tevens aan een provinciaal netwerk van agrariërs, zorgvragers,…...

Read more

Gebied beter ingedeeld

Er staat een nieuwe wet op stapel, de Reconstructiewet. Aanleiding daarvoor zijn de problemen waarmee de (intensieve)veehouderij kampt. Deze sector is vooral geconcentreerd op de zandgebieden in het oosten en het zuiden maar ook de Eemvallei valt in dit gebied. Sterke concentratie van vee leidt tot grote veterinaire risico's. De…...

Read more

Boerenerven in stijl

De succesvolle actie 'Boeren Planten Bomen' van Landschapsbeheer Utrecht stimuleert agrariërs maar ook andere bewoners van het buitengebied om een landschappelijke streekeigen beplanting aan te leggen. Met een assortiment van voornamelijk inheemse bomen, struiken en hoogstamfruitbomen kunnen boerenerven en landerijen aanzienlijk worden verfraaid en in het omringende landschap worden ingepast....

Read more