Nieuws

Praktijkproef FIETSBOOT zeer geslaagd

De praktijkproef van acht weken met de fietsboot de 'MobyDick2' die voornamelijk over de Eem en een stukje Eemmeer heeft gevaren is zeer geslaagd. In totaal gingen er 4942 passagiers mee met de Fietsboot die op diverse plaatsen langs de Eem, met of zonder fiets, aan boord konden gaan voor…...

Read more

Nieuwe adviseur Mr. J.A.M Stalenhoef

Het adviseursbestand van de stichting 'Behoud de Eemvallei' is versterkt met de komst van een nieuwe adviseur, de advocaat Mr. J.A.M. Stalenhoef....

Read more

Nationaal Park Eemvallei

De stichting 'Behoud de Eemvallei' heeft alle Utrechtse politici en bestuurders van de zes Eemvallei-gemeenten (Amersfoort, Baarn, Blaricum, Eemnes, Soest en Bunschoten-Spakenburg) opgeroepen om het initiatief te omarmen dat moet leiden tot het 'Nationaal Park Eemvallei'. Daadkrachtige ontwikkeling van het natuurlijke cultuurlandschap is nodig om te voorkomen dat locale deelbelangen…...

Read more

Natuuroppervlak versnipperd voor dieren

Uit de jaarlijkse 'Natuurbalans' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat het groen toeneemt door omvorming van de landbouw maar aan de andere kant verdwijnt natuur voor nieuwe woningen, bedrijven en aanleg van wegen. De natuurgebieden zijn te versnipperd om dier- en plantensoorten volop de ruimte te geven.…...

Read more

Asfaltcentrale Hogenbirk

De stichting 'Behoud de Eemvallei' heeft tegen de komst van de 50 meter hoge bedrijfsschoorsteen van de asfaltcentrale Hogenbirk te Eemnes, een formeel bezwaar gemaakt bij de Provincie Utrecht. De asfaltcentrale had namelijk aan de Provincie Utrecht een voorgeschreven melding gedaan dat zij haar bedrijfsschoorsteen in het kader van de…...

Read more

Nog sterker adviseursbestand

De heer Dr. A.C.M. Weijman, organisatie-adviseur en bioloog, is als zesde adviseur bij de stichting 'Behoud de Eemvallei' toegetreden. Het bestuur is opgetogen over deze aanwinst....

Read more

Kasten voor Steenuilen in de polder van Soest

Sinds kort is de Vogelwacht Utrecht in Soest bezig met een steenuilenproject, dat ze voorlopig 4 jaar samen met Landschapsbeheer Utrecht willen uitvoeren. Tot hun verbazing hebben ze 2 steenuilpaartjes ontdekt met respectievelijk 2 en 4 jongen. Inmiddels zijn ze sinds enkele weken uitgevlogen....

Read more

Proef met ecologisch onderhoud sloten

Komend najaar start het waterschap Vallei & Eem een proef met aangepast slootonderhoud, bedoeld om de natuurwaarden in en langs sloten in het Eemland te vergroten. Het waterschap stimuleert al enkele jaren een natuurvriendelijk onderhoud van slootkanten om zo bloemrijke slootkanten te creëren maar tot nu toe was dit aangepaste…...

Read more

Voorlichtingspraatje

Op het bovendek van de fietsboot gaf Joop Hoogerheijde, voorzitter van de stichting 'Behoud de Eemvallei' voorlichting over de Eemvallei. De passagiers genoten van het zonnetje tijdens het vaartochtje dat over de Eem en een stukje Eemmeer gaat....

Read more

Asfaltcentrale Hogenbirk heeft geen naverbrandingsinstallatie

De stichting 'Behoud de Eemvallei' beschikt over het bewijs dat bij de asfaltcentrale 'Hogenbirk' te Eemnes geen adequate naverbrandingsinstallatie aanwezig is terwijl de gemeente Eemnes dit wel beweerde. De Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn door de stichting ingelicht. De stichting vraagt zich daarom af of er…...

Read more

Ruimtelijke effecten op beleid uitgelicht

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben hun verslag 'Ruimtelijk Beleid 2000' gepresenteerd. Hiermee wordt verantwoording afgelegd aan Provinciale Staten voor het gevoerde ruimtelijke beleid. Het verslag geeft op hoofdlijnen de ruimtelijke effecten weer en gaat in op enkele aandachtspunten. Een van die punten is dat door schaalvergroting van maatschappelijke vraagstukken en…...

Read more

Verhoging en verzwaring dijken Eem en Randmeren

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft het ontwerpbeheersplan Waterkeringen vastgesteld. Het wordt binnenkort voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van het waterschap die het plan daarna zal vaststellen. In het noorden van het beheersgebied beschermen dijken het gebied tegen water uit de Randmeren en de Eem....

Read more

Ontdek de Eem(vallei) per fietsboot

Over de Eem, de blauwe ader van de Eemvallei, vaart tegenwoordig dagelijks een fietsboot met de naam 'MobyDick2'. Er zijn diverse opstapplaatsen waar u, met of zonder fiets, aan of van boord kunt gaan. Zo kunt u een eigen route samenstellen. Aan boord kunt u vanaf het zonnedek genieten van…...

Read more

Concept toekomstbeeld buitengebied Eem & Vallei

Het Gewest Eemland betrekt de stichting 'Behoud de Eemvallei' in het project 'Visie buitengebied Eem & Vallei'. Het Gewest Eemland laat een visie opstellen voor haar buitengebied. Het doel hiervan is om te komen tot concrete integrale plannen en projecten die aansluiten bij de kenmerken en mogelijkheden van het gebied…...

Read more

Beheersvisie rivier de Eem

Op uitnodiging van de Provincie Utrecht nam de stichting 'Behoud de Eemvallei' in Amersfoortse 'De Observant' deel aan een workshop die door de adviseur 'Omgevingskwaliteit' drs. L.A. van Hulten werd begeleid. Deze werd gehouden als startpunt voor het project 'Beheersvisie rivier de Eem'. Tijdens de workshop werd geïnventariseerd welke onderwerpen…...

Read more

Stichting “Behoud de Eemvallei” fel tegen wijziging bestemmingsplan

De gemeente Baarn wil het bestemmingsplan van de voormalige camping Bestevaer wijzigen. De gemeente Baarn is er van uitgegaan dat deze grond een recreatieve bestemming had. De gemeente heeft plannen om op dit prachtige terrein een recreatieve voorziening voor de oudere jongeren aan te leggen. Het bestemmingsplan geeft duidelijk aan…...

Read more

De ontstaan van de Eemvallei

De geschiedenis van de Eemvallei staat op onze frontpagina bij Ontstaan Eemvallei. U wordt daarin twee miljoen jaar mee teruggenomen in de tijd. Bij het lezen zult een beeld krijgen van wat er zich in de Eemvallei heeft afgespeeld en het waarom dit gebied er zo uitziet. Weet u bijvoorbeeld…...

Read more

Raadsvoorstel over mega-communicatiemast slecht voorbereid

Het voorstel van de B en W Baarn om een torenhoge antennemast t.b.v. het mobiele, telefoonverkeer voor politie, brandweer, marechaussee en ambulancedienst in de groenstrook voor de woonbootbewoners in de Eem te planten was spijtig genoeg niet goed voorbereid. In een toelichting op de misser trok de verantwoordelijk wethouder de…...

Read more

Inspectie Ruimtelijke Ordening

De stichting 'Behoud de Eemvallei' heeft de Inspectie Ruimtelijke Ordening West te Haarlem die o.a. toezicht houdt op de Ruimtelijke Ordeningsaspecten in de Provincie Utrecht, op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rond de bij de Provincie Utrecht ingediende aanvraag voor 'een verklaring van geen bezwaar' voor de hoge bedrijfsschoorsteen…...

Read more

Toekomstorientatie Soest/Soesterberg 2015

De gemeente Soest heeft een 'Toekomstoriëntatie Soest/Soesterberg 2015'. Hiermee wil Soest tot 2015 vooruit zien en invulling geven aan wat zij de komende jaren van plan is. Het 'TOSS' kunt u uitvoering bekijken op de site van de gemeente Soest....

Read more