Nieuws

Provincie Utrecht wil meer windenergie maar niet in de open en ruimtelijke Eemvallei. Toekomstige windparken in zee kunnen aan landelijke elektriciteitsbehoefte voorzien

In het gemeentehuis van Soest vond onlangs een symposium plaats over mogelijkheden voor het opwekken van meer windenergie in de provincie Utrecht. Het symposium was een initiatief van de gemeente Soest, de provincie Utrecht en de REMU. In haar inleiding ging oud-minister van VROM, mevrouw De Boer in op de…...

Read more

Nieuw streekplan provincie Utrecht in voorbereiding

Bij de provincie Utrecht zijn de eerste voorbereidingen gestart voor een nieuw streekplan. In maart van dit jaar komt het provinciebestuur met een startnotitie. In deze notitie staan de trends, de actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor de inhoud van het nieuwe streekplan. Ook wordt beschreven hoe het proces…...

Read more

Ecologische verbindingszones

Ecologische verbindingszones zijn routes waar dieren maar ook planten gebruik van kunnen maken om van het ene natuurgebied naar het andere te kunnen komen. In verband hiermee daarmee gaat het waterschap Vallei & Eem de watergangen natuurvriendelijker onderhouden en hierlangs natuurvriendelijke oevers, vistrappen, beplanting en poelen voor kikkers en salamanders…...

Read more

Bodemkwaliteitskaart voor Eemland

Gedeputeerde de heer P. Rombouts overhandigde in Het Slot Zeist de bodemkwaliteitskaart Eemland aan vijf betrokken gemeenten en de voorzitter voor de ruilverkaveling Eemland. Op deze kaart staat voor het landelijke gebied (zie kaartje) de bodemkwaliteit aangegeven. Het VROM-ministerie had in het Nationaal Milieu Beleidsplan (NMP) vastgelegd dat in 2005…...

Read more

Geen bebouwing Eemerwaard Wethouder Möhlman (PvdA) houdt geen rekening met uitkomsten van Burgerdebatten

Het overgrote deel van de Baarnse burgers die bij de Burgerdebatten aanwezig waren, bleek evenals de Baarnse wethouders de heren W.L. Lieberwerth en H.P.C. van de Kerk tegen bebouwing van natuurgebied 'Eemerwaard' te zijn. De PvdA-wethouder de heer P. Möhlman wil een onderzoek naar de haalbaarheid van het bebouwen van…...

Read more

Het ontwerp “Programma Panorama 2015 Baarn, 2001- 2005” College B. en W. Baarn : “Geen bebouwing van natuurgebied “Eemerwaard”

Al eerder, op 15 december 2000, berichten wij via deze site dat het college van B en W had besloten het weide- en natuurgebied 'Eemerwaard' met rust te laten. Het college zou pas na de schriftelijke inspraakreacties haar definitieve standpunt bepalen. Het college had het polderlandschap niet als uitbreidingslocatie in…...

Read more

IJsvogel maakt sterke comeback

De in ons land vrijwel verdwenen ijsvogel is aan een beresterke rentree bezig. Ook in de Eemvallei broedt de vogel en wordt af en toe, vliegend over de slootjes van de 'Eemerwaard' gesignaleerd. Het broedgebied ligt in de nabije omgeving. Vogelonderzoek Nederland (Savon) schat het aantal broedparen momenteel op zo'n…...

Read more

Geen grote uitbreidingen meer op Amersfoorts grondgebied

In juli 2000 reageerde de stichting 'Behoud de Eemvallei' schriftelijk op het "Discussie Document Stadsperspectief Amersfoort 2015" . Deze brief staat overigens bij het "Laatste nieuws" van 24 juli 2000". In die brief maakte de stichting o.a. een kritische aantekening over mogelijke woonbebouwing aan de rivier de Eem. De gemeente…...

Read more

Visie Gewest op gebruik ruimte

In navolging van de gemeenten en de provincie Utrecht komt het gewest Eemland ook met een ruimtelijke structuurnota. Gelet op de 'Vijfde Nota ruimtelijke ordening" van het Rijk, waarin Amersfoort tot de Delta Metropool (Randstad) wordt gerekend en mogelijk de overloop van de woningbouw moet verzorgen, hebben de portefeuillehouders verkeerszaken…...

Read more

Schriftelijk inspraakreactie op het ‘Conceptprogramma Panorama 2015 Baarn’

De stichting 'Behoud de Eemvallei' bezorgde op vrijdag 12 januari 2001 haar schriftelijke inspraakreactie met betrekking tot het 'Conceptprogramma Panorama 2015 Baarn' aan het Baarnse B en W college. De gemeente zal alle reacties verzamelen en bekijken of het conceptprogramma op onderdelen moet worden aangepast naar aanleiding van de inspraak.…...

Read more

Adviseurbestand stichting “Behoud de Eemvallei” blijft groeien

Het adviseurbestand van de stichting 'Behoud de Eemvallei' is aanzienlijk versterkt met de komst van de heren Mr. R. ter Woord, milieurechtdeskundige en MSc H. Top, milieudeskundige. De stichting is erg gelukkig met deze sterke aanwinsten....

Read more

De nieuwe naam voor Onland: Eemerwaard

De stichting "Behoud de Eemvallei" schreef een prijsvraag uit om een nieuwe naam voor het Baarnse "Onland" - weide en natuur gebied te bedenken. Er waren 55 inzenders die 81 namen inbrachten. Een onafhankelijke jury bestaande uit mevrouw C. van der Waal (bewoonster Eemdal-Zuid) en de heren M. van Buiten…...

Read more

Gedicht 2

Het gedicht van Baarnaar A.W. Hooijer over de nieuwe naam van Onland....

Read more

Plan voor cultuurhistorische en recreatieve fietsroute van de Rijn naar het Eemmeer

Op uitnodiging van de PvdA -Statenfractie van Utrecht was het bestuur van de stichting "Behoud de Eemvallei" in de gemeente Leusden bij de presentatie om een fietsroute te realiseren tussen de Rijn en het Eemmeer, aanwezig. Daardoor kan de historie van deze drie eeuwen oude verdedigingslinie waarlangs de fietsroute gaat…...

Read more

Weide- en natuurgebied Onland geen uitbreidingslocatie

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten het Onland weide- en natuurgebied (door de naamswijziging thans "Eemerwaard" geheten) met rust te laten. Hoewel B. en W. pas na de schriftelijke inspraakreacties hun definitieve standpunt bepalen, hebben zij het polderlandschap niet als uitbreidingslocatie in het conceptprogramma "Panorama 2015" opgenomen. Het…...

Read more

Start inspraakprocedure conceptprogramma “Panorama 2015”

In het voorjaar van 2000 is de gemeente Baarn gestart met de ontwikkeling van een integraal toekomstperspectief voor Baarn. Dit is uitgemond in de visie die in juni 2000 is vastgesteld door de gemeenteraad. In de visie is een beeld geschetst van de situatie die de gemeente graag aantreft in…...

Read more

Het bestuur wenst u …

Het afgelopen jaar was een bemoedigend jaar voor de stichting "Behoud de Eemvallei". Velen van onze donateurs, waaronder u, hebben laten zien dat we op ze kunnen rekenen in de strijd tegen de aantastingen van de Eemvallei. Uw steun betekent een duidelijk signaal in de richting van de overheden om…...

Read more

Gedicht

In de Baarnsche Courant van maandag 27 november 2000 stond onder "Schrijvershoek" dit gedicht van Baarnaar A.W. Hooijer....

Read more

Amersfoorts College van B. en W. ziet af van bouw nieuw Eemland-ziekenhuis in polder Zeldert

In verband met de mogelijke komst (één van de bouwopties) van een nieuw groot ziekenhuis Eemland in de polder Zeldert stuurde de stichting "Behoud de Eemvallei" op 26 juli 2000 een protestbrief naar het Amersfoortse college van B. en W. Mede als gevolg hiervan en door de actie van de…...

Read more

Burgerdebatten

Vanaf dinsdag 21 november t/m donderdag 23 november 2000 vonden in het Baarnsch Lyceum, de Burgerdebatten plaats. Deze Burgerdebatten leerden ons dat de gemeente Baarn op een interactieve manier met haar inwoners kan communiceren. Bestuursleden van de stichting "Behoud de Eemvallei" waren op alle avonden als gesprekspartner aanwezig en gaven…...

Read more