Doelstelling Stichting 'Behoud de Eemvallei'

Op 26 april 2000 werd de Stichting ‘Behoud de Eemvallei’ in het leven geroepen.

Haar doelstelling is het zijn van een organisatie waarin de stimulansen van zowel de overheid als particuliere organisaties of particulieren voor het behoud en versterking van natuur en landschap van de Eemvallei en omgeving worden geïntegreerd en gebundeld;

Het erop toezien dat de objecten en waarden metterdaad worden beschermd door de daartoe bevoegde instanties en personen, welke bescherming zonodig in rechte zal worden afgedwongen;

  • Het zelfstandig registreren van natuur- en landschapswaarden;
  • Het zijn van een platform voor samenwerking op het onderhavige terrein, met behoud van alle rechten wanneer deze samenwerking geen gestalte krijgt;
  • Het bevorderen dat de door de stichting geregistreerde waarden een plaats krijgen in het algemeen levend besef dat deze waarden beschermingswaardig zijn;
  • Het verrichten van verdere handelingen die daarmee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.