Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE)

Wij zetten ons in om de Eemvallei te beschermen, ook wel bekend als Eemland. Maar ook haar omstreken. Dat doen we al 24 jaar, dagelijks zijn we ermee bezig. De Eemvallei bestaat uit de buitengebieden van Amersfoort, Baarn, Blaricum, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes en Soest. Ze vormen met elkaar de Eemvallei dat zo’n 67 km² groot is.

 

Laatste Nieuws 23-6-2024 

Muziek evenementen ‘Royal Park Live’ beschadigen niet alleen de bosnatuur maar ook de Eemvallei-natuur  

De Baarnse burgemeester en zijn gemeenteraad snappen niet veel van de wettelijke plicht om de Baarnse Natuur te beschermen. Van het waardevolle en beschermde gebied, het Natuur Netwerk Nederland (NNN) heeft Baarn helemaal geen kaas gegeten.

Waarom danst burgemeester Mark Röell als een paleis-fetisjist constant naar de pijpen van de paleis Soestdijk-eigenaren Maya en Ton Meijer. De burgemeester heeft de luidruchtige Royal Park Live concerten in de paleistuin van donderdag 4 juli t/m 14 juli 2024 via een geraffineerde procedure vergund. Terwijl die concerten tijdens het broedseizoen worden gehouden en in het beschermde Natuur Netwerk Nederland (NNN) zijn gelegen.

Met de afgifte van twee APV- evenementen-vergunningen d.d. 15 mei 2024 aan concerten-organisator Agents After All bv denkt Baarn alles fijntjes te hebben geregeld, maar dat is dus niet het geval. Het evenement omvat 9 concertdagen die in tweeën zijn gesplitst en daar zijn dus 2 aparte evenementenvergunningen voor verleend. Wie snapt dit nog? 

Maar bijna alle toegangskaarten voor de concerten bleken al begin dit jaar te zijn verkocht terwijl er nog helemaal geen evenementen-vergunningen door de burgemeester waren verleend. 

Pas veel later verleende de burgemeester de betreffende  APV-evenementen-vergunningen. Als straks de openbare hoorzitting (maandag 1 juli om 11.00 uur in het Baarnse gemeentehuis) na behandeling van de bezwaarschriften achter de rug is, zal de burgemeester een besluit moeten gaan nemen op de ingediende bezwaren van a) de Stichting Behoud het Borrebos en b) een bezwaar van een derde partij. De Stichting Behoud de Eemvallei heeft beide bezwaren ingezien en is het er volledig mee eens.

De das


Hoorzitting 1 juli 2024 bezwarencommissie

Het is een oneerlijk juridisch speelveld dat door Baarn is gecreëerd. Hoe is dat allemaal mogelijk? Was de vergunning al heimelijk toegezegd aan de organisator want deze zal zeker niet het risico hebben willen lopen dat alle concerten niet door mochten gaan. Het gedrag van de burgemeester is tenenkrommend omdat hij de Natuur-wetgeving op zijn eigen manier invult. De natuurwetgeving is hogere wetgeving dan de APV op basis waarvan de vergunningen zijn verleend.  Datzelfde geldt voor het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht die verantwoordelijk zijn voor het NNN en de bescherming daarvan geheel verzaakt.  Beide partijen die een bezwaarschrift hebben ingediend hebben door de vertragende rol amper een kans van slagen bij de bezwaren-commissie. Want die commissie zal straks vermoedelijk tot de conclusie komen: “De concerten zijn allemaal al achter de rug, wat hebben jullie dan aan inspraak”. Die trukendoos is al vaker uitgehaald. Het is ook geen wonder dat burgers het vertrouwen in de overheid soms verliezen. Overigens gaf de bezwaren-commissie nu al in een brief aan bezwaarmakers aan samen met de Stichting Behoud het Borrebos op zoek te gaan naar een oplossing maar tijdens de hoorzitting (1 juli 2024) bleek dat daar met geen woord over werd gerept. De voorzitter van die commissie zei dat we lief voor elkaar moeten zijn, maar dat slaat toch nergens op.  

Zo’n commissie behoort 100% integer te zijn en geheel vrij haar onderzoek te kunnen doen. Maar hieruit blijkt dat van integriteit geen sprake is. Het ‘Fair play beginsel’, het verbod op vooringenomenheid werd hier al vertrapt. Het college moet als bevoegd gezag zonder vooringenomenheid of partijdigheid een besluit kunnen nemen op de ingediende bezwaarschriften. Het bevoegd gezag, de burgemeester mag de burger volgens artikel 2.4 van de Algemene wet bestuursrecht geen mogelijkheden ontnemen om voor zijn/haar belang op te komen en dat gaat nu naar verwachting dus wel gebeuren.

Met de Natuur en haar habitat wordt totaal geen rekening gehouden. Zelfs de paleiskassa`s zijn gebouwd naast de burchten van de beschermde das (foto). Hoe verzinnen ze het? Ook de beschermde vleermuizen worden tijdens de concerten verjaagd terwijl recent bleek dat ze een uitstekend geheugen hebben en na 9 concerten amper meer zullen terugkeren, klik hier  voor info daarover. Maar er gebeurt nog veel meer raars.

Het bestemmingsplan van de gemeente Baarn voor de herontwikkeling van het landgoed Paleis Soestdijk en woningbouw in het aangrenzende Alexanderkwartier is op 24 januari 2024 door Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd, klik hier voor de uitspraak.

 

Nieuws 12-6-2024 

Inspraak SBDE tegen plan voor 240m hoge mega-windturbine Baarn

 

Woensdag 12.6.2024 betoogde de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) voor de Baarnse gemeenteraad met haar inspraak tegen het windturbine-plan van de gemeente Baarn. Bestuurslid Aart Lokhorst deed dat namens de SBDE voor een aandachtig gehoor. In de duidelijke SBDE-inspraak was geen speld tussen te krijgen.

Wethouder Steven de Vries gaf nog even aan dat de provincie Utrecht het nadere onderzoek voor de planlocatie gaat betalen en dat ook leidt. SBDE vindt dit de wereld op zijn kop. Het is oneigenlijk want die behoort toe aan het bevoegde gezag nl. de Baarnse gemeenteraad. Het SBDE-oordeel is vrij eenvoudig, een windturbine in Baarn is onmogelijk. SBDE vindt dat voor Baarn geldt dat geothermie (aardwarmte) de eeuwig durende oplossing is in tegenstelling tot een windturbine die na een aantal jaren afgebroken en vernieuwd moet worden. 

sbde-inspraak-12.06.2024-sbde-baarnse-gemeenteraad-windturbineplan-zandheuvelweg-oudeemnesserweg-baarn-eemvallei

 

 

 

 

Nieuws 10-6-2024 

SBDE tegen komst van twee 242m hoge windturbines in Eemnes en tegen een 14 ha groot zonneveld

 

Op maandag 10.6.2024 sprak de Stichting Behoud de Eemvallei in het gemeentehuis van Eemnes in. Het ging om een Commissievoorstel – Raad Onderzoeksgebied Windenergie.

SBDE is absolute tegenstander van de komst van windturbines en uiteraard ook tegen een groot zonneveld. 

De Stichting verzocht dringend vanwege de natuurwaarden en het unieke open karakter van de Eemvallei, van de twee honderden meters hoge windturbines af te zien alsmede af te zien van het 13 ha grote zonneveldplan (besluit nr. 3) op een Eemvallei weiland-locatie, langs de Rijksweg A1.

 

Nieuws 7-6-2024 

Genieten van natuurgebied Eemerwaard-filmpje

Wil je de Eemerwaard eens goed zien na alle regenval van de laatste tijd. Klik dan op het drone-filmpje gemaakt door Adriaan Voeten: https://www.youtube.com/watch?v=K7zW6PWO-VI

 

Nieuws 28-5-2024 

Komst 242,5m hoge windturbines op de Isselt onzeker: beslissing uitgesteld

De Amersfoortse gemeenteraad debatteerde dinsdag 28 mei 2024 over het plan voor de 242,5 hoge windturbines op de Isselt. De gemeenteraad besloot het advies van de Omgevingsadviesraad (OAR) af te wachten. Pas daarna buigt de gemeenteraad zich over de vraag of er daadwerkelijk windturbines komen op de Isselt locatie. 
Voor artikel RTV Utrecht dat beslissing Amersfoortse gemeenteraad is uitgesteld, klik: 
 

 

 

 

Nieuws 15-5-2024 

Historische natuurramp dreigde door plan 242,5m hoge windturbines op de Isselt 

 

Maar voorlopig regeerakkoord haalt dat plan onderuit:

Er mogen  geen  windturbines meer op land komen

 De Stichting Behoud de Eemvallei is extreem geërgerd door wat er nu aan de hand is in de Amersfoortse gemeenteraad. Dat er mogelijk sprake zou zijn van een meerderheid in de gemeenteraad om akkoord te gaan met de komst van twee windturbines is een directe aanval op de waardevolle en kwetsbare natuur van de Eemvallei en haar omgeving. Natuur moet de leidraad zijn.

De 2 windturbines zouden direct naast het bos-project ‘Melksteeg’ worden geplaatst, een Amersfoorts natuurproject. Veel vogels waaronder ook weidevogels zullen in de windturbine-vallen omkomen. Snapt u het allemaal nog terwijl Amersfoort de plicht heeft om de natuur te beschermen?

Maar verlening van een omgevingsvergunning voor dit foute plan is vanwege de impact op natuur en het eeuwenoude open landschap onmogelijk. Dit moet keihard door de gemeenteraad worden afgewezen. 

Plek waar een wespendief op landgoed Coelhorst, direct naast het plangebied voor twee 242,5 m hoge windturbines, bezig is geweest met een wespennest

De twee windturbines zullen ongeveer 500 vogelslachtoffers per jaar per windturbine gaan maken. De beschermde wespendief met slechts zo’n 300 broedparen in Nederland, foerageert (op de foto zie je een plek waar een wespendief daar een wespennest heeft uitgegraven of uit een boom heeft laten vallen) in natuurgebied Coelhorst (broedt op landgoed de Treek) en zal ook zo goed als zeker gaan sneuvelen door de windturbine-wieken. Coelhorst ligt namelijk naast het plangebied voor de windturbines. Terwijl deze vogelsoort ook de Aziatische hoornaars opruimt die hele bijenvolkeren aanvallen en deels uitmoorden. Daardoor wordt de bestuiving van weidegrassen en -bloemen in de Eemvallei ernstig belemmerd waardoor de diversiteit en kwantiteit sterk zullen afnemen. En dan is er de relatie met het aantal insecten die door weidevogel-jongen worden gegeten. Die aantallen zullen verminderen waardoor er minder weidevogels aan hun eten kunnen komen.

De Stichting Behoud de Eemvallei is uiterst tevreden over het bereikte voorlopige Regeeraccoord dat er op land geen windturbines meer mogen worden gebouwd, maar alleen op zee. Dat Regeerakkoord zal nog worden uitgewerkt in een Regeerprogramma. Aan dat betreffende akkoord/programma moet de provincie Utrecht en alle Eemvallei-gemeenten zich conformeren. De Eemvallei blijft dus gevrijwaard van windturbines !

 

Nieuws 8-5-2024

SBDE : Baarns plan voor windturbine moet van tafel

De gemeente Baarn is van plan een reusachtige windturbine tussen de Zandheuvelweg en de Oud-Eemnesserweg te plaatsen. De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) is daar faliekant op tegen. Zo’n windmolen vormt immers een enorme bedreiging voor de weidevogels in en rond de Eemvallei. De weidevogel-populatie in Nederland gaat in rap tempo achteruit. Neem bijvoorbeeld de grutto, die in aantallen zo snel achteruit gaat dat uitsterven dreigt. Dankzij het feit dat veel boeren in de Eemvallei/Eemland aan nestbescherming doen gaat het daar juist wel goed met de grutto. Een windturbine zoals bedacht door de Baarnse GroenLinks-wethouder De Vries staat die positieve ontwikkeling in de weg.

De aankondiging van de gemeente Baarn volgt op een eerder dit jaar gehouden RES-vergadering (Regionale Energie Strategie). Daar zette de provincie Utrecht druk op de gemeentelijke ketel om over te gaan tot het plaatsen van een of meerdere windturbines. De SBDE is van oordeel dat er onvoldoende wordt ingespeeld op alternatieve energieopwekking, zoals bijvoorbeeld aardwarmte (geothermie) en aquathermie. Die oplossingen zijn inmiddels voorhanden. Ze vragen wellicht iets meer politiek geduld, maar kunnen nog ruim op tijd voor 2030 in gebruik genomen worden, waardoor de CO2-doelstelling (reductie 55% t.o.v. 1990) ruimschoots gehaald kan worden.

De Baarnse gemeenteraad wordt er aan herinnerd dat zij al eerder een duidelijk ‘NEE’ heeft laten horen tegen de plaatsing van windturbines binnen de gemeentegrenzen. Behoud de Eemvallei rekent erop dat de raad zich aan die belofte houdt!

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3733485/pensionstal-eemnes-wil-geen-windmolen-van-baarn-paarden-zijn-vluchtdieren-dit-geeft-veel-stress

 

Nieuws 16-4-2024

SBDE houdt vinger aan de pols met verkeersplan voor Ocriet in Eembrugge

Dinsdag 16 april gaf de gemeente Eemnes een presentatie voor een compleet gevulde zaal in het Huis van Eemnes met ruim honderd aanwezigen.

Het ingenieursbureau Movares en een onderzoeksgroep van omwonenden, recreanten, ondernemers en gebruikers van de directe omgeving brachten de uitkomsten van hun onderzoek aan de gemeenteraden van Eemnes en Baarn/ burgers en instanties. Om onverklaarbare reden ontbrak de provincie Utrecht.

Ontsluitingsscenario’s

Een van de vier gepresenteerde varianten betrof de Zuid-variant (paars in kaartje aangegeven), een nieuwe weg door de weilanden langs Eembrugge. En dit ten behoeve van een mogelijk nieuwe woonwijk op het voormalige Ocriet-terrein. Volgens Movares en de onderzoeksgroep sluit deze variant het best aan op het beleid voor het poldergebied. 

De stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) was ook present en kon enige kritische vragen stellen en proberen mee te denken. Maar SBDE deed geen enkele toezegging welke variant volgens SBDE de beste optie is. Omdat het alleen een presentatie was, kon niemand inspreken. De gemeente Eemnes verwacht dat in september het ruimtelijk plan met het onderzoek van Movares in de gemeentelijke commissie zal worden behandeld. Daar zal de SBDE zeker gaan inspreken. 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3723067/nieuwe-polderweg-aanleggen-enige-optie-voor-woningbouw-bij-eembrugge

 

Nieuws 6-4-2024

Bruine kiekendief gekiekt en voor het eerst bergeenden in de Eemerwaard

Foto: Jaap Vos

Zaterdag 6 april maakte de SBDE-natuurfotograaf Jaap Vos een prachtige foto (bovenstaand) van een bruine kiekendief in de rietkragen van de Eemvallei. Het mannetje was druk in de weer met het verzamelen van takken om daarmee z’n nest te bouwen. 

foto: Adriaan Voeten

Twee dagen later, maandag 8 april dook er onverwacht een paartje bergeenden op in het Baarnse natuurgebied de Eemerwaard. Dit was voor zover bekend (al tientallen jaren) niet eerder gebeurd. Adriaan Voeten was er met zijn camera snel bij en legde het verliefde paartje vast. Wil je het ratelend geluid van de bergeend horen, klik dan op https://vimeo.com/660886065  

 

Nieuws 15-3-2024

Maya en Ton Meijer kiezen eieren voor hun geld.  Geen  aanvraag meer voor nieuw Omgevingsplan Paleis Soestdijk en landgoed

Paleis Soestdijk

Maya en Ton Meijer (MeyerBergman Erfgoed Groep) hebben de handdoek in de ring gegooid, de paleisplannen zijn in duigen gevallen. Ze gaan geen nieuwe aanvraag indienen voor een Omgevingsplan (de nieuwe naam voor een Bestemmingsplan) voor paleis Soestdijk en het landgoed. De bouw van een nieuw hotel tegenover het paleis, een auditorium in de paleistuin en 98 nieuwbouw-appartementen in het eeuwenoude Borrebos gaan niet door. Het spreekwoord ‘Eieren voor je geld kiezen’ gaat in dit geval op voor paleiseigenaren Maya en Ton Meijer. 

De Stichting Behoud de Eemvallei die samen met andere partijen bij de Raad van State een beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk op 24 januari won is na een jarenlange strijd tevreden. Het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk werd door de Raad van State vernietigd. 

Door de vernietiging van het ‘nieuwe’ bestemmingsplan herleefd het oude vorige bestemmingsplan. Veel activiteiten zullen in strijd zijn met dit plan en dus zal de evenementen organisator Royal Park Live een omgevingsvergunning voor planologisch afwijkend gebruik moeten aanvragen. Bovendien zijn er in de uitspraak van de Raad van State argumenten te vinden die pleiten tegen verlening van een evenementenvergunning.

 

Nieuws 14-3-2024

Provincie Utrecht brengt met voorwaarde – maatregel uitsterven bedreigde grutto’s nog verder in gevaar

Foto van Grutto in de Eemvallei gemaakt door natuurfotograaf Jaap Vos

In de Eemvallei / Eemland loopt vanaf 1 januari het project ganzenverjaging waardoor de met uitsterven bedreigde grutto’s, maar ook andere weidevogels in het broedseizoen door verstoring in de knel komen. De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) vindt het begrijpelijk om economische schade te reduceren die wordt veroorzaakt door ganzen op landbouwgrond. Daarvoor wordt sinds 1 januari, net zoals verleden jaar, weer gebruik gemaakt van drones en lasers. Verleden jaar was het een pilotproject waarbij de conclusie was dat er 52% minder schade aan het gras was. Echter nu pas wordt ingezien dat die aanpak niet goed werkt omdat o.a. de bedreigde grutto’s tijdens het broedseizoen ernstig worden verstoord. Daarom is Natuurmonumenten op haar eigen terreinen daarmee al direct op 11 maart gestopt toen bleek dat de weidevogels hiervan hinder ondervonden.

De Eemvallei landbouwgronden waarop Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer weidevogelpakketten rusten via het Collectief Eemland, maken namelijk ook gebruik van de optie om faunaschade (ganzenvraat) vergoed te krijgen. Voorwaarde hierbij is dat de grondgebruiker minimaal 2x per week acties inzet om de schade te voorkomen. Dit betekent 2x per week ganzen verjagen. Echter wanneer er 6 dagen per week gecoördineerd deze verjaagactie meerdere malen per dag worden uitgevoerd dan is dat een groot verschil met 2x in de week waarbij ieder voor zijn/haar areaal dit uitvoert. Er is beleidsmatig dus geen goede keuze gemaakt. Het is conflicterend om aan de ene kant rust te wensen voor de weidevogels en aan de andere kant een verjagings-verplichting op te leggen voor het in aanmerking te kunnen komen voor een schadevergoeding voor de geleden schade.

Uitwerking moet zijn dat de weidevogels geen last mogen ondervinden op de terreinen waar weidevogelbeheer wordt vergoed. De extra schadekosten door ganzenvraat moet niet bij de boer op zijn bordje komen maar gewoon door de provincie worden vergoed waarbij dus de verjagingsplicht moet komen te vervallen. SBDE is heel blij met de boeren en hun inzet voor weidevogelbeheer. Weidevogelbeheer moet volgens de SBDE gebiedsbreed worden uitgevoerd om het tij voor de weidevogels te kunnen keren, dat lukte in Eemland tot nu toe redelijk goed maar kan nog veel beter.

SBDE heeft direct aan Gedeputeerde- en Provinciale Staten van de provincie Utrecht een email verzonden om direct maatregelen te nemen om de weidevogels in de Eemvallei (Eemland), vooral de met uitsterven bedreigde grutto’s, te beschermen.

 

Nieuws 31-1-2024/ update 11.2.2024

Eemdijks weidegebied in Eemvallei mag niet verloren gaan

Plangebied woningbouw in weidegebied Eemdijk-Oost

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft op 30.1.2024 via het advocatenbureau Loyens & Loeff een bezwaarschrift ingediend bij de Raad van State (RvS). De reden daarvoor is dat de gemeente Bunschoten het ‘Bestemmingsplan Eemdijk-Oost’ heeft aangenomen waarmee 72 woningen aan de rand van het dorpje Eemdijk gebouwd zouden kunnen worden.

Maar dat groene en duurzame Eemvallei-weidegebied mag helemaal niet verloren gaan, het eeuwenoude landschap mag niet worden versteend. Overigens is dit weidegebied heel goed voor CO2 opslag omdat het CO2 opneemt. 

De Stichting Behoud de Eemvallei strijdt voor Natuurbehoud (Natuur- en milieubelangen) voor dit bedreigde gebied dat is gelegen in het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland. Het waardevolle weidegebied ligt naast het beschermde Natura 2000 gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever. Een groep Eemdijkers heeft ook een bezwaarschrift bij de RvS ingediend.

Update 11.2.2024: Zelfs Arno Visser, voorzitter van ‘Bouwend Nederland’ gaf zondag 11 februari 2024 in het tv programma WNL duidelijk aan dat er niet in het groen gebouwd moet worden.

 

Nieuws 24-1-2024

Paleis Soestdijk 23-1-2024

Raad van State vernietigt Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 

Het Landgoed Paleis Soestdijk is een plek waar dieren zoals de das, veel vogelsoorten, allerlei vleermuizensoorten enz. in alle rust en vrijheid drie eeuwenlang ongestoord konden leven, maar nu niet meer. Het ongerepte boslandschap met veel biodiversiteit droeg bij aan een groene en natuurlijke omgeving. Maar het is nu al deels door Ton Meijer en Maya Meijer-Bergmans vernietigd maar het kon nog erger worden.

Bestuursleden Kees Koolmees en Aart Lokhorst van de Stichting Behoud de Eemvallei bij de in/uitgang van de Raad van State, direct na de uitspraak op 24.1.2024

Ton Meijer is eigenaar van het paleis Soestdijk met haar landgoed. Zijn echtgenote Maya Meijer-Bergmans is CEO. Beiden zijn voor de teloorgang verantwoordelijk. Het gebied is verworden tot een irritante lawaaiige feestlocatie met onnoemelijk veel CO2 uitstoot door bezoekers die met hun auto’s of per autobussen voor events enz. worden aangevoerd. Maar de Raad van State heeft daar nu een stokje -zeg maar STOK- voor gestoken want op woensdag 24 januari om 10.10 uur deed mr. Rosa Uylenburg, voorzitter van de Afdeling bestuurssrechtspraak van de Raad van State uitspraak over het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Dat bestemmingsplan werd door de Raad van State vernietigd. Ook lichtte de voorzitter kort toe welke overwegingen tot de uitspraak hebben geleid. Opmerkelijk was dat Ton Meijer en Maya Meijer-Bergmans afwezig waren bij de Raad van State-uitspraak. Dit lijkt volgens de Stichting Behoud de Eemvallei te getuigen van minachting voor de hoogste bestuursrechter van Nederland. De stichting Behoud de Eemvallei was wel aanwezig bij de uitspraak.

Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei is uiterst tevreden met de uitspraak. De inspanningen van haar advocaten van het gerenommeerde advocatenbureau Loyens & Loeff N.V. hebben mede tot dit resultaat geleid. Topklasse ! Klik voor de uitspraak Raad van State d.d. 24.1.2024: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@141352/202202119-1-r4/#highlight=paleis%20soestdijk

 

Nieuws 9-1-2024/ 10-1-2024

Bevroren Eemerwaard 

Eén of twee graden C. vroor het maar vandaag. In de natuurgebied de Eemerwaard bevroor het uit de Eem afkomstige water dat door aanhoudende regenval de Eemerwaard was ingestroomd. De Eemerwaard fungeerde als retentiegebied. Door de hevige regenval van de laatste tijd stroomde het Eem-water tijdelijk de Eemerwaard in om daarmee de druk elders in de Eem te verminderen. Bij de ondergaande zon viel er idyllisch rose licht over de Eemerwaard-spiegel. Een volwassen man met kind was in de verte nog voorzichtig aan het schaatsen. Een dag later was het al drukker op het ijs, zie onderstaande foto. 

Nieuws 31-12-2023

Een terugblik op 2023 en de stichting Behoud de Eemvallei bedankt al haar donateurs !!!

gemaal Zeldert

Gemaal Zeldert dat 120.000 liter overtollig water per minuut uit de Eemvallei naar de Eem pompt

Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft ook het afgelopen jaar niet stil gezeten. Zij diende een zienswijze in op de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de provincie Utrecht. Dit omdat de provincie Utrecht in februari 2023 besloot om de eerste stap te zetten voor de afweging van zoekgebieden voor grootschalige windenergie. De provincie stelt zich daarmee op als roofridder van het landschap i.p.v. als rentmeester. SBDE is tegen de komst van elke windturbine in en rondom de Eemvallei omdat zij niet alleen het ecosysteem van de Eemvallei zullen verwoesten maar ook het netwerk van aansluitende ecosystemen. Het is keiharde ecologische noodzaak om die plannen in de prullenbak te gooien. 

Traditiegetrouw hing SBDE tijdens het weidevogel-broedseizoen posters op rond Natuurgebied de Eemerwaard in Baarn om aandacht te vragen voor de bescherming van de daar broedende weidevogels. 

Naar aanleiding van bezwaar van o.a. SBDE stelde het Waterschap Vallei & Veluwe geplande baggerwerkzaamheden in de ruim 1km lange Zure Maat uit. Daarmee werd verstoring van de waterflora en -fauna voorkomen omdat het in een tijd zou gebeuren waarin er o.a. veel amfibieën en vissenlarven zouden – maar ook al- waren uitgekomen. Het baggeren gebeurde nu maanden later en dat was wel zo netjes van het Waterschap. Daarmee is onnodig dierenleed voorkomen.

SBDE voerde een proces bij de Raad van State (RvS) tegen het Bestemmingsplan paleis Soestdijk. Dat plan deugt voor geen meter. Het veroorzaakt veel natuurschade (o.a. veel extreme geluidsoverlast door concerten in de paleistuin) voor de aangrenzende Eemvallei maar ook aan het eeuwenoude bosgebied bij het paleis. Naar verwachting zal begin 2024 de RvS daarover uitspraak doen.

En vooruitkijkend naar 2024. Een punt van zorg zijn de nieuwe mestregels voor melkveehouders waardoor hun melkveebedrijven zwaar onder druk zullen komen te staan. De melkveehouders kijken er met angst en beven naar. Door op aanwijzing van Brussel aangescherpte mestregels dreigen sommige boerenbedrijven mogelijk kopje onder te gaan. SBDE hoopt dat dit geen koude sanering in de boerensector zal worden want dat zal ten koste gaan van het landschap en natuur in de Eemvallei. Innoviteit zal de oplossing moeten brengen. SBDE zal dit proces nauwgezet volgen en zonodig in actie komen.

Ten slotte wenst het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei iedereen een mooi 2024 toe. 

 

Nieuws 12-12-2023

Raad van State: meer tijd nodig om tot een uitspraak te komen over ‘Bestemmingsplan landgoed paleis Soestdijk’

Uiterst zorgvuldig gaat de hoogste algemene bestuursrechter van het land, de Raad van State met het beroep tegen het bestemmingsplan landgoed paleis Soestdijk‘ om om tot een uitspraak te komen. Voor de derde keer is de uitspraak uitgesteld omdat het te omvangrijk is om het voor Kerst 2023 af te ronden.

De planning is nu eind januari 2024. Het advocatenkantoor Loyens & Loeff diende namens de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) bij Raad van State verleden jaar haar (aanvullend) Beroepschrift SBDE bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 12 mei 2022 (19 pagina`s) in tegen het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ en daarna volgde op 17 april 2023 de rechtszaak. 

Hoe bv. paleiseigenaar Maya Meijer zich gedraagt ten opzichte van de dassen op het paleisterrein druist in tegen de Natuurwetgeving. Uit betrouwbare bron heeft SBDE vernomen dat zelfs de das volgens Maya Meijer niet meer in het paleisgebied voorkomt terwijl er toch een behoorlijk aantal waren o.a. in de dassenburchten. De dassen kunnen met haar luidruchtige concerten Maya Meijer als onnatuurlijke vijand zien terwijl zij juist de dassen zou moeten beschermen. 

 Nieuws 19-10-2023

Provincie Utrecht houdt suggestieve en ondemocratische enquête onder de inwoners van de provincie over plaatsing kolossale windturbines

Actiegroep ‘Geen windmolens in de Eempolder’ en de stichting Behoud de Eemvallei vernamen van de provinciale enquête die een schijnpeiling onder inwoners van de provincie Utrecht blijkt te zijn. Namelijk hoe zij over windturbines denken en waar die moeten komen. De enquête is onder verantwoordelijkheid van de Utrechtse Gedeputeerde Huib van Essen opgesteld maar zo gewiekst dat je als deelnemer in een provinciale fuik terecht komt zodat je altijd voorstander van windturbines bent. Maar wij zijn tegen de komst van elke windturbine in Eemland/Eemvallei, het gebied dat in het beschermde Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland ligt.

Slaagsedijk langs de Eem in Soest met uitzicht richting Amersfoort

Duizenden inwoners van Baarn en omstreken tekenden al eerder een petitie tegen windturbines en ook de lokale politiek in de Eempolder is geen voorstander van plaatsing in de Eempolder. Wij zijn tegen plaatsing van windturbines in de Eempolder omdat:

1) Continue bromgeluiden tot een gemiddelde per jaar van circa 45 decibel (geluid van een opstijgend vliegtuig boven Baarn) / 2) Slagschaduw / 3) Lichtvervuiling door wieken met een hoogte tot 225 meter/  4) de Eemvallei relatief weinig wind heeft,  conclusie op zee veel meer wind en niet schadelijk voor de bevolking/ 5) Door windmolens ontstaan gezondheidsklachten (slapeloosheid), worden (weide)vogels en insecten vermorzeld en wordt de horizon vervuild.

In een AD-artikel gaf de Utrechtse Gedeputeerde (provincie) de heer Van Essen (GL) aan dat er in de politiek is besloten tot plaatsing van enorme windturbines (225 meter of hoger). Maar de gemeenten van de Eempolder/Eemvallei, waaronder o.a. Baarn, Eemnes en  Bunschoten hebben aangegeven andere oplossingen na te streven. De wethouders willen de uitdaging oppakken voor duurzame verbeteringen zonder windturbines. Echter Van Essen wil de lokale politici passeren en compleet buiten spel zetten en heeft opdracht gegeven potentiële plaatsingsmogelijkheden te onderzoeken om straks plaatsing af te dwingen. Dus tegen de wil van de inwoners en hun politici.

Draagvlak wil hij zien te bewijzen met deze nep enquête. Deze is echter ingericht met onwaarheden en sterk aansturende vragen voor de deelnemers. De kans is groot dat de uitkomst ervan een totaal verkeerd beeld gaat geven, een beeld dat voor de provincie wenselijk is. De deelnemers worden als het ware de vragenfuik ingeduwd en kunnen daaruit niet meer ontsnappen. Want ‘Ja of nee’ tegen windturbines zeggen is onmogelijk. Met deze schijnvertoning gedraagt de provincie zich ondemocratisch. Door als deelnemers voor de ‘minst erge criteria’ te laten kiezen, geven zij aan de provincie toch de mogelijkheid om uiteindelijk windturbinelocaties aan te wijzen. Met andere woorden, we worden erin geluisd.

De uitslag van de ingenieus opgestelde enquête, vol met tendentieuze vragen, zal Van Essen gaan gebruiken als onderbouwing voor plaatsing van de enorme windturbines. Als belanghebbenden keuren wij deze enquête 100% af. Van Essen als provinciebestuurder vindt de enorme windturbines kennelijk belangrijker dan onze bedreigde natuur in Eemland/Eemvallei en onze gezondheid. Wij vinden dat de enquête dient direct off line moet worden gehaald en wij zullen de verantwoordelijke gedeputeerde over zijn stellingname, handelswijze en verkwisting van gemeenschapsgeld gaan aanspreken. 

Veel actiegroepen in Utrecht , zoals ‘Buren van Rijnenburg en Reijerscop’ en ‘Windalarm regio Amersfoort’,  vinden de enquêtevragen “sturend en suggestief”.  Wij verwijzen voor nadere informatie en adviezen om niet in de fuik van suggestieve vragen terecht te komen naar de link van Windalarm Regio Amersfoort.

Ten slotte, wij als ‘Geen windmolens in de Eempolder’ en de Stichting Behoud de Eemvallei zijn tegen windturbines in Eemland/Eemvallei. Wilt u een donatie doen aan de stichting om ons financieel te ondersteunen klik dan op hier

 

Nieuws 7-9-2023

Natuurorganisaties presenteren Natuurvisie Utrecht 2050

De Natuurvisie Utrecht 2050 is een initiatief het Utrechts samenwerkingsverband van Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Utrecht, IVN en Staatsbosbeheer.

De Natuurvisie Utrecht 2050 gaat door klimaatverandering vooral over water waarbij je moet denken aan droogte versus extreme regenval. Dat zal ingrijpende gevolgen hebben voor natuur en landschap.

De Natuurvisie beschrijft o.a. het toekomstscenario voor het veenweidegebied Eemland alsmede Eem en Randmeren die beide tot de Eemvallei behoren. Voor meer info, klik hier

 

 

 

 

 

Nieuws 31-7-2023

Prachtvogel in het Baarnse natuurgebied Wolkenberg

In natuurgebied Wolkenberg (Natuurmonumenten) aan de Eem in Baarn werd op maandag 31.7.2023 een bijzondere gast gesignaleerd. Het was een zwarte ibis die niet alleen boven het gebied vloog maar er ook foerageerde, ook een dag later nog. De wetenschappelijke naam is Plegadis falcinellus dat ‘glanzende ibis’ betekent.

Het natuurgebied Wolkenberg behoort tot het Natuur Netwerk Nederland (NNN) dat belangrijk is voor biodiversiteit en de onderlinge verbinding versterkt tussen natuurgebieden. 

Foto/bron: Josh Rozema /www.waarneming.nl

 

Nieuws 12-7-2023 /

Updates 14.7.2023/ 16-7-2023/20-7-2023

Stichting Behoud de Eemvallei dient handhavingsverzoek ‘paleisconcerten’ in

* Update 15.7.2023/ beslissing B&W Baarn en de toestand van het meest milieuonvriendelijkste paleis ter wereld

* Update 16.7.2023/ Illegaal concert Bløf in strijd met het bestemmingsplan Landgoed paleis Soestdijk

* Update 20.7.2023/ bovenstaande foto/ de totaal vernielde grasmat van paleis Soestdijk na 9 concerten. Dit is het meest milieuonvriendelijkste paleis ter wereld terwijl Maya Meijer, paleis Soestdijk-eigenaresse (Vastgoedontwikkelaar MeyerBergman Erfgoed Groep) altijd verkondigt dat zij van het paleis het milieuvriendelijkste paleis ter wereld gaat maken. Zelfs haar bedrijfswebsite probeert de bezoekers wijs te maken nieuw leven te geven aan het toonaangevend erfgoed Paleis Soestdijk, maar juist het tegendeel is het geval. Want ook de tuin- en landschappelijke aanleg van Soestdijk is beschermd als Rijksmonument onder het nummer 531287, klik hierOnder die foto zie je de prachtige groene grasmatten op dezelfde datum langs dezelfde weg als waaraan het paleis is gelegen maar dan bij het ‘Apostolisch Genootschap’ en ‘Freshnet’.

Het bestuur van de stichting Behoud de Eemvallei heeft het Baarnse college van burgemeester en wethouders verzocht per direct handhavend tegen de eigen gemeente Baarn en tegen de organisatie van Royal Park Live op te treden. Dit vanwege een dreigende illegale situatie. Wat wil het geval, in het kader van het evenement Royal Park Live zijn er op zondag 16 juli 2023 twee concerten gepland op het terrein van paleis Soestdijk te Baarn. ‘s-Middags zal volgens de planning van Royal Park Live, Bouke & The Elvis Matters Band een concert geven en ’s avonds vanaf 21:00 uur Bløf. Op grond van artikel 16.1 van het geldende het bestemmingsplan zijn tijdens een evenement maximaal 5.000 bezoekers per dag toegestaan. 

Nu er tijdens het evenement Royal Park Live op zondag 16 juli 2023 twee concerten worden georganiseerd, zal het totaal aantal toegestane bezoekers per dag van 5.000 worden overschreden. Die zondag zullen immers 10.000 bezoekers aanwezig zijn tijdens het evenement, terwijl er ‘slechts’ conform art. 16.1 van het bestemmingsplan ‘Landgoed Paleis Soestdijk’ per dag een maximaal aantal van 5.000 bezoekers is toegestaan.

Een van de twee events is derhalve in strijd met het genoemde artikel, tenzij het maximum aantal verkochte kaarten per concert is gemaximeerd op 2.500. Het behoeft geen toelichting dat een overschrijding van het maximum van 5.000 bezoekers per dag met een gelijk aantal, aanzienlijke negatieve effecten zal hebben op het Natuur Netwerk Nederland-gebied (NNN) waarin het paleis Soestdijk en omgeving is gelegen, daarbij verwijzend naar de Wet natuurbescherming. Ook zal sprake zijn van een ernstige verstoring van de in het betreffende gebied en naaste omgeving (Eemvallei) aanwezige beschermde diersoorten.  

In casu is sprake van strijd met het genoemde bestemmingsplan, terwijl voor het afwijkend gebruik geen omgevingsvergunning is verleend. Ook blijkt er volgens SBDE dat voorafgaand aan de evenementen geen ecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden hetgeen een voorwaarde is.    

Het handhavingsverzoek is tevens via de Statengriffie gezonden naar Gedeputeerde- en Provinciale Staten van Utrecht. Tevens heeft SBDE de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) met zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) met strafrechtelijke bevoegdheid, verzocht om op te treden. Zij kunnen in deze zaak proces verbaal opmaken voor het Openbaar Ministerie.

Vervolg/ reactie SBDE-bestuur op het bovenstaande: 

Vrijdagmiddag 14.7.2023 nam de Baarnse burgemeester Mark Röelll telefonisch contact op met SBDE-secretaris Kees Koolmees. Röell verklaarde dat ‘het niet was goed gegaan met de vergunningverlening en betreurde de fout zeer’ maar dat hij desondanks voornemens was ‘niet handhavend’ op te treden tegen het op zondag de 16e juli 2023 geplande concert van Bløf. Hij verklaarde dat hij nu een aparte vergunning (red. APV) daarvoor had verleend. Als reactie gaf Koolmees toen aan dat dit volgens het bestemmingsplan verboden was omdat er dan die dag 10.000 bezoekers zouden zijn i.p.v. de toegestane 5.000 bezoekers. Dus 2x dezelfde fout begaan. Röell reageerde daar niet op waarna Koolmees hem meedeelde dat dit dan een dom besluit / onrechtmatig verleende vergunning betrof, wederom in strijd met het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’. In de Gooi en Eemlander benadrukte de gemeente Baarn het als “We zitten hartstikke fout”.

Alhoewel SBDE  Bløf een van de beste poprockbands vindt, vonden wij het voor de fans heel vervelend. Maar waarom gaat het nu echt? Namelijk dat het college van B&W Baarn en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) zwaar in de fout zijn gegaan omdat het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk (MBEG) het verbood. Maya Meijer van de MBEG verkondigt al vanaf de aankoop van het paleis Soestdijk incl. 165 hectare bosgebied en het voormalige Koninklijke Marechaussee-terrein dat zij en haar man Ton voor slechts €1,7 miljoen van de Staat kochten dat zij van paleis Soestdijk het milieuvriendelijkste paleis ter wereld zouden gaan maken. Nou nu is toch echt iedereen beduveld want het is uitgepakt als het meest milieuonvriendelijkste paleis ter wereld. MBEG heeft inmiddels al vele miljoenen (event-gelden/ parkeergelden, tv-opnamen enz.) verdiend aan het paleis en nog amper wat aan renovatie uitgegeven. Straks over een paar jaar mogen ze het verkopen en zullen tientallen miljoenen binnenharken. Hebben zij iets betekent voor Baarn, uitslag is nul komma nul. Iets betekent voor de concertbezoekers, ook nee. Alleen dat zij hen een poot uitdraaien met veel te dure concert- en parkeerkaartjes. Over CO2 uitstoot wordt gezwegen, die is onnodig veel. SBDE wil zeggen, bezoekers wordt wakker, MBEG doet helemaal niets voor klimaatverbetering. Door MBEG wordt de CO2 uitstoot alleen maar meer. Over stikstof wordt ook gezwegen, als het paleisgras weer vertrapt is na de events worden er mestkorrels (met stikstof) op gestrooid. Tja, Maya weet het wel, maar zwijgt. Voordat er concerten worden gehouden moet er een ecologisch onderzoek plaatsvinden om te beoordelen of het verantwoord is of die concerten wel of niet te laten plaatsvinden. Maar doet Maya dat?, Nee dus. Dat gebeurde pas op 13 juli 2023 terwijl de “Royal Park Live” concerten-periode gaande was van 6 t/m 9 juli (de 6e was uitgevallen door ziekte van zangeres Floor Jansen), 12 t/m 16 juli 2023. Dus 4 dagen (feitelijk 5 dagen) te laat terwijl de concerten de fauna al hadden verjaagd laat je dan een ecoloog waarvan de RUD de naam/bedrijfsnaam niet wil noemen controleren of er fauna aanwezig is. Die fauna was zo goed als zeker door 3 aaneengesloten concerten en nog een losse daarna verjaagd. Bert de Vries, jurist omgevings- en milieurecht van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) welke dienst milieutaken (vergunningverlening, handhaving, advies) uitvoert voor o.a. Baarn probeerde de SBDE op 14.7.2023 telefonisch wijs te maken dat de ‘dieren overdag binnen blijven’ en ‘dat er geen dieren  worden verstoord’. De Vries verklaarde dat het broedseizoen ten einde was maar SBDE weet dat het broedseizoen ongeveer loopt van 15 maart t/m 15 juli terwijl ook buiten deze periode vogels broeden. De exacte broedperiode verschilt per vogelsoort. Hoe verzint De Vries die onzin? De concerten hebben dus in het broedseizoen plaatsgevonden. En verstaat Maya Meijer (MBEG) als paleis eigenaresse dat ook onder milieuvriendelijk. 

Illegaal concert Bløf op 16-7-2023 

Zondagavond 16.7.2023 werd in opdracht van de MeyerBergman Erfgoed Groep een illegaal concert van Bløf in de voortuin van paleis Soestdijk gehouden met 5.000 bezoekers. SBDE is daar geweest een heeft vanaf de openbare weg filmbeelden gemaakt als bewijs in de komende strafzaak. Aangifte bij de politie Midden-Nederland zal worden gedaan. De Natuur maar ook de woonomgeving heeft daardoor ernstige schade/overlast geleden.

SBDE heeft besloten bij de Politie-Midden-Nederland aangifte te gaan doen van het gepleegde strafbare feit van het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. De verdachten zijn het Baarnse college van burgemeester en wethouders en MBEG van Maya en Ton Meijer.

 

Nieuws 6-7-2023 

Het kabinet zet stop op aanleg van velden vol zonnepanelen op landbouwgrond en natuur 

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie heeft namens het Kabinet bekend gemaakt dat er geen zonnevelden meer mogen worden aangelegd op landbouwgronden. De Stichting Behoud de Eemvallei die altijd al deze mening had, vindt deze beslissing 100% terecht en lovenswaardig. De Eemvallei blijft nu gevrijwaard van zonnevelden.

Klik hier voor het Telegraaf artikel daarover.

 

Nieuws 24-5-2023 

Waterschap Vallei en Eem blaast het baggeren af 

Gele plomp in Zure Maat (21 mei 2023)


Gele lis in Zure Maat (10 juni 2023)

Het Waterschap heeft laten weten dat alle baggerwerkzaamheden in Baarn zijn uitgesteld. De planning is verzet naar medio augustus. En dat is precies wat de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) met haar kritiek op het Waterschap ook wilde. Ook veel Baarnaars met wie SBDE samenwerkte deden dat.

Vijvers en sloten zoals de Zure Maat worden pas vanaf medio augustus gebaggerd. De aannemer die de werkzaamheden zou uitvoeren, heeft hiertoe na overleg met de ecoloog die het werk begeleidt besloten.

Rietorchis (orchidee) langs Zure Maat (13 juni 2023)

 

De afgelopen weken is onderzocht of het baggerwerk al in de komende periode uitgevoerd zou kunnen worden. Na onderzoek bleek nu dat het om ecologische redenen beter is om later in het jaar te baggeren.

De Stichting Behoud de Eemvallei die bij het Waterschap duidelijke argumenten had aangevoerd om het baggeren in het najaar te doen, is heel tevreden met deze beslissing.

 

 

 

 

Nieuws 21-5-2023 en 23-5-2023

Gaat Waterschap Vallei en Eem zich houden aan Wettelijke Zorgplicht?

Het Waterschap Vallei en Veluwe ziet hopelijk in dat baggeren in de Zure Maat absoluut nu niet kan. Zie onderstaande foto (21-5-2023) van ringslang die zojuist uit de Zure Maat kruipt en de foto (23.5.2023) van paaiende karpers in de Bestevaer-vijver van de Zure Maat. Dit is nog maar een momentopname van Natuur die nu in de paartijd actief is. Gaat het Waterschap Vallei en Veluwe zich houden aan de Wettelijke Zorgplicht van de Wet Natuurbescherming door niet te gaan baggeren in de Zure Maat maar in het najaar? Voor het filmpje van de ringslang klik dan op deze link

foto en filmpje (zie bovenstaande link): Adriaan Voeten


foto: Hanneke Sevink

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws 15-5-2023

Wettelijke Zorgplicht door Waterschap Vallei en Eem aan de laars gelapt

foto gevangen snoeken in Zure Maat te Baarn

Het Waterschap Vallei en Veluwe wil de één kilometer lange sloot de Zure Maat die langs de oostzijde van de Baarnse bebouwde kom loopt, laten uitbaggeren om het slib te verwijderen. Het baggeren was aanvankelijk eind 2022 gepland en is nu verplaatst naar deze periode. Deze sloot loopt vanaf de Praamgracht tot aan de Eemweg. Maar het Waterschap en slooteigenaar de gemeente Baarn gaan totaal voorbij aan hun wettelijke zorgplicht van artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming.

Het bureau Natuurzorg dat het baggeren begeleidt handelt volgens de Stichting Behoud de Eemvallei verkeerd. De sloot de Zure Maat maar ook de Oostervijver zijn inmiddels door een ‘bedrijf’ leeggevist door de vissen met stroomstootjes te verlammen terwijl dat pulsvissen nota bene door het Europese Hof van Justitie definitief is verboden. De bovendrijvende grote vissen werden met een schepnet weggevangen en afgevoerd naar de waaien in Eemdijk.

De vissers zeiden dat ze geen amfibieën, zoals salamanders, kikkers enz. waren tegengekomen. De Stichting Behoud de Eemvallei heeft daarover navraag gedaan bij een gerenommeerd ecologisch bureau dat aangaf dat  je met pulsvissen de kleine vissen en amfibieën zoals salamanders, kikkers en padden er niet uitvist. De hele voorplantingscyclus loopt gevaar omdat o.a. salamander/vissen larven en kikkervisjes tijdens het baggeren in deze periode zullen worden vernietigd.

Vissers in bootje in de Zure Maat te Baarn die aan pulsvissen zijn

Dit is geen Natuurbehoud maar Natuurvernietiging !!! Zelfs de belangrijke zuurstof-waterplant Krabbescheer wordt bij het baggeren verwijderd terwijl de waterplant nu aan het uitlopen is. Je kunt deze planten dus nu nog niet aan het wateroppervlak waarnemen. Ook vogels bouwen nu in mei/juni hun nest zoals de Kleine Karekieten, ze bouwen hun nest in het riet langs de slootkanten van de Zure Maat. Hun kenmerkende zang “krr-krr-kiet-kiet-kiet” zal straks niet meer worden gehoord.

En dan nog iets anders nl. de baggerkwaliteit waarover wordt gezwegen. Het zou logisch zijn als dat  met de eigenaar van de Zure Maat, namelijk de gemeente Baarn was besproken. En zo ja, is dit dan de manier om met je burgers om te gaan. De Stichting Behoud de Eemvallei maakt zich ernstig zorgen omdat de Zure Maat wordt gevoed door o.a. het water van de Praamgracht waarover wordt gezegd dat het ernstig is verontreinigd. Dit komt omdat de nood rioolwater-overstort van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Soest erop uitkomt. Denk dan aan allerlei stoffen die gevaarlijk zijn omdat ze niet zijn gereinigd.

De Stichting Behoud de Eemvallei is van mening dat er onmiddellijk moet worden gestopt met de baggerplannen en dat de vissen uit de waaien terug moeten worden gebracht naar Baarn. En dan baggeren in de tijden die daarvoor het meest geschikt zijn namelijk in het najaar.

Nieuws 17-4-2023

Update 17.07.2023

Rechtszaak bij hoogste bestuursrechter tegen ‘Bestemmingsplan landgoed paleis Soestdijk’ 

Verleden jaar diende het advocatenkantoor Loyens & Loeff namens de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) bij Raad van State (RvS) haar (aanvullend) Beroepschrift SBDE bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 12 mei 2022 (19 pagina`s) in tegen het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’. Vandaag maandag 17 april 2023 werd dat bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door 3 rechters (staatsraden genoemd) uitvoerig behandeld. De rechtszitting duurde zelfs de hele dag. Twee advocaten van het advocatenkantoor Loyens & Loeff waren namens de Stichting Behoud de Eemvallei daarbij aanwezig/ betrokken.

Het bestemmingsplan, met de verstedelijking in het Borrebos, met (in ieder geval) 40 mogelijke evenementen per jaar in het NNN-gebied, met exploitatie van de Parade en met (mogelijk meer dan) 325.000 “bezoekers” per jaar, kan niet worden uitgevoerd zonder dat het ernstige schade zal toebrengen aan de natuur. Deze nadelige gevolgen zijn daarbij moeilijk te compenseren en al helemaal niet op basis van de in het Bestemmingsplan neergelegde niet-concrete en niet-handhaafbare (compensatie)maatregelen. Verder is in de aan het Bestemmingsplan ten grondslag gelegde onderzoeken onvoldoende rekening gehouden met de maximale planinvulling. Het bestreden besluit is daarmee onzorgvuldig tot stand gekomen en moet worden vernietigd. Dit megalomane Bestemmingsplan voldoet immers niet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. 

  • Update 17.07.2023: De Raad van State hoopt in het najaar met de uitspraak te komen over toekomst van Paleis Soestdijk, klik op hier 

 

Nieuws 5-4-2023

Zienswijze SBDE tegen windturbine-waanzin in de Eemvallei

Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft op 5-4-2023 haar zienswijze op de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de provincie Utrecht ingediend. Op 14 februari 2023 besloot de provincie Utrecht om de eerste stap te zetten voor de afweging van zoekgebieden voor grootschalige windenergie. De minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten verklaarde recent nog dat we meer moeten samenwerken op Europees niveau. SBDE is het daarmee eens, maar ziet dit ook nog genuanceerder nl. energie-afname van de dichtbij staande duizenden windturbines uit de provincie Flevoland die een grote overcapaciteit aan stroom hebben. Nu nog zegt de provincie Utrecht dat ze in haar eigen energiebehoefte moet voorzien maar dat is natuurlijk volslagen onzin en buiten alle werkelijkheid. 

SBDE is van mening dat windturbines in de vogelrijke Eemvallei niet thuishoren en diende daarom onderstaande zienswijze in.  Jaarlijks sneuvelen er in Nederland zo’n 50.000 vogels door windturbine-wieken. De zienswijze vermeldt waarom SBDE tegen windturbines in de unieke Eemvallei is. 

Zienswijze SBDE d.d. 5.4.2023 reikwijdte en plan MER windenergie

 

Laatste Nieuws 1-3-2023

Help mee om de weidevogels te beschermen

Elk jaar hangt de Stichting de Eemvallei tijdens het weidevogel-broedseizoen posters op rond Natuurgebied de Eemerwaard in Baarn om aandacht te vragen voor de broedende weidevogels. Ook dit jaar weer. Tijdens het ophangen vandaag 1 maart werd door een wandelaarster verteld dat zij de eerste grutto al in de Eemerwaard had gezien. De met uitsterven bedreigde grutto’s overwinteren in West-Afrika maar kiezen in de lente vaak de Eemvallei als hun broedgebied. Ze komen dan helemaal uit West-Afrika terugvliegen. Als u de Stichting Behoud de Eemvallei financieel wilt ondersteunen dan kunt u een zelfgekozen gift overmaken naar NL66RABO0379904993 t.n.v. Stichting Behoud de Eemvallei.

 

Nieuws 1-1-2023

Nieuwjaarsafspraak 

Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) bedankt iedereen die de stichting een warm hart toedraagt. Ook is het bestuur zeer erkentelijk voor uw financiële steun aan de stichting. Wij hopen voor u op een mooi 2023. 

De stichting zal er alles in doen om het Eemvallei-landschap en omgeving met haar unieke flora en fauna ook in 2023 te beschermen en daar zonodig juridisch voor op te komen. Een deel van dat omliggende gebied is het Landgoed Paleis Soestdijk. O.a. de Natuur van dat landgoed wordt zwaar bedreigd door ingrepen van de eigenaren, het echtpaar Maya en Ton Meijer. M.b.t. het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ heeft de stichting Behoud de Eemvallei bij de Raad van State (RvS) via het advocatenkantoor Loyens & Loeff beroep ingediend waarvoor een rechtszaak bij de Raad van State zal volgen.

SBDE staat op het standpunt dat er goed voor de weidevogels gezorgd moet worden, dus bescherming te geven. Want een landschap zonder weidevogels zoals de onderstaande grutto, betekent dat het ook slecht met de mens gaat. De Natuur staat onder druk door de zware bedreiging van natuuraantasters zoals windturbines die de Eemvallei-fauna zullen vernietigen. Die horen hier absoluut niet thuis. 

 

Laatste Nieuws 30-11-2022

Conclusie Bunschotense Commissie Ruimte:

Geen windturbines in de Eemvallei

Klik op foto voor vergroting 

Woensdagavond 30 november 2022 heeft de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) ingesproken tegen de windturbine-locaties/ windturbines bij de Commissie Ruimte in het gemeentehuis van Bunschoten.

De conclusie van de Commissie Ruimte was eensluidend: Geen windturbines in de Eemvallei. Wulpen, grutto’s, scholeksters, kieviten (foto) en andere (weide)vogels kunnen weer gerust zijn met een veilige habitat in de Eemvallei. Maar ook de inwoners van Eemland stellen een mooie windturbinevrije Eemvallei heel erg op prijs.

Klik op de Inspraak SBDE – 30.11.2022 – windturbinelocaties/ windturbines s Bunschoten (originele versie)

 

Nieuws 22-11-2022

Updates 25.11.2022, 26.11.2022

Op dinsdagavond 22 november 2022 was de Stichting Behoud de Eemvallei op de RES (Regionale Energie Strategie-bijeenkomst Regio Amersfoort in de Expo-locatie te Hoevelaken. De zaal was gevuld met vertegenwoordigers van gemeenteraden en provincie Utrecht en andere kritische partijen zoals de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE).

Al snel bleek dat het overgrote deel van de aanwezigen tegen de komst van windturbines was. SBDE heeft ook gesproken met Huib van Essen, gedeputeerde van de provincie Utrecht. En aan hem duidelijk gemaakt dat de Stichting Behoud de Eemvallei geen windturbines of zonneweides in de Eemvallei zal accepteren.

De provincie Utrecht wil dat de gemeenten locaties voor 60 windturbines opgeven, maar hoe kan het dan dat de aangrenzende provincie Flevoland zo’n 500 windturbines al heeft staan. Dat is dus eigenlijk voor 8 provincies. En stroom van zonnepanelen van woningdaken worden in het RES-resultaat niet meegeteld.

‘Wind-op-zee’ in plaats van voor ‘Wind-op-land’

Het extreem open gebied van de Eemvallei heeft een zogeheten kernkwaliteit evenals de zeer gunstige gebiedsomstandigheden voor weidevogels en andere fauna waar jaarlijks ter bescherming van de weidevogels 1 miljoen euro wordt ingestoken. Een van de sprekers was Hendrine Swellengrebel van Windalarm’. Zij kwam met een indrukwekkend verhaal waarin SBDE zich kan vinden. Er zijn namelijk helemaal geen windturbines op land meer nodig !

Projectleider Greenpeace en Milieudefensie nu projectleider bij NMU

Dit in tegenstelling tot het verhaal van Geert Ritsema, projectleider energietransitie bij de Natuur-en Milieufederatie Utrecht (NMU) die windturbines in de Eemvallei wil. Hij was eerder campagneleider bij Greenpeace en Milieudefensie. Op de vraag van Kees Koolmees van de Stichting Behoud de Eemvallei wie de NMU betaalt werd door Ritsema geantwoord, o.a. de provincie Utrecht. Dus het subsidiegeld waait uit die hoek naar de NMU die ook die vreselijke windturbines wil. 

—> Zie www.hetkanmetgemak.nl en het indrukwekkend rapport: https://www.hetkanmetgemak.nl/rapport

22.11.2022: Baarnse wethouder Steven de Vries tijdens Regionale Energie Strategie (RES)-bijeenkomst in Hoevelaken: ”Geen                      windturbines in de Eemvallei”.

25.11.2022: ‘Nee, gemeente Soest gaat niet op zoek naar extra locaties voor windturbines: ‘Zien wij geen reden toe’, klik hier

01.07.2022: Bunschoten had al een definitief ‘Nee’ tegen windturbines, klik hier  

26.11.2022: Eemnes wil geen potentiële windlocaties op haar grondgebied. Voor de brief d.d. 30.11.2022 Eemnes aan                                   de Provincie Utrecht, klik hier 

Nieuws 14-11-2022

Provinciale bemoeizucht windturbines: Nee !

Er zijn artikelen in de media gekomen dat de provincie Utrecht zich wil gaan bemoeien met windturbine-locaties

Terwijl de Rijksoverheid € 15 miljoen (voor de periode 2023 t/m 2027) in de bescherming van weidevogels in de provincie Utrecht steekt, wil de provincie Utrecht het tegenovergestelde. Kieviten, plevieren en grutto’s en andere vogelsoorten zullen door de windturbinewieken worden vermalen. Voor info, klik op de Visie Agrarisch Natuurbeheer van de provincie Utrecht 2023-2028 en bekijk pag. 34.

De Stichting Behoud de Eemvallei is op haar hoede en zal windturbines in de Eemvallei blijven bestrijden. Het zou gaan om windturbines van 245m hoog, de hoogste ter wereld.

De inventarisatie van de provincie Utrecht waarop bovenstaande is gebaseerd staat hier

 

Nieuws 13-11-2022

Nog steeds koeien in de weide

Een blik op zondag 13 november vanaf het Zuidereind in Baarn het weiland in. Het is echt waar, het is nu half november en heerlijk weer. Enkele boeren laten hun koeien nog steeds buiten lopen om te grazen. Tja, boven de 11 graden Celsius groeit het gras nog steeds. Mooi doorkijkje, dank aan de boeren.

 

Nieuws 15-7-2022

Stichting Behoud de Eemvallei steunt boerenprotesten

De Stichting Behoud de Eemvallei steunt de Nederlandse boeren en met name de boeren in de Eemvallei in hun verzet tegen de stikstofmaatregelen. Als teken daarvan heeft de Stichting de omgekeerde Nederlandse vlag met de blauwe baan bovenaan aan haar secretariaat opgehangen. 

 

Nieuws 12-5-2022

SBDE-beroepschrift tegen het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ vandaag naar Raad van State gestuurd

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft haar (aanvullend) beroepschrift (19 pagina`s) tegen het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ bij de Raad van State (RvS) ingediend. De Stichting mocht van de RvS dit beroepschrift uiterlijk donderdag 12 mei 2022 indienen. Dat gebeurde dan ook vandaag door het advocatenkantoor Loyens & Loeff die namens SBDE het beroepschrift heeft opgesteld. 

Om het SBDE-beroepschrift te lezen, klik dan op het Beroepschrift SBDE bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 12 mei 2022

 

Nieuws 14-4-2022

Update 26-4-2022

Idioot idee voor een plastic voetbal-/speelveldje

Dringende oproep !!!

Kom ook op dinsdag 26 april om 19.00 uur naar dit veldje. Dhr. P.J. Brandjes van de gemeente Baarn wil daar met ons praten over het plan voor de aanleg van vreselijk kunstgras op dit voetbal-/speelveldje. Kunstgras willen wij absoluut niet.  Update 26-4-2022 zie onderstaand.

 

Het college van B&W Baarn wil in het natuurgebied de Eemerwaard iets volslagen idioots, iets onduurzaams gaan doen. Erin ligt nu een natuurlijk grasvoetbal-/speelveldje van 900 vierkante meter voor de jeugd.

Maar de gemeente wil het gaan omvormen tot een kunstgrasveldje. Dat bleek vandaag 14/4 uit een brief van de gemeente die in het Eemdal is verspreid. Direct heeft de Stichting Behoud de Eemvallei de verantwoordelijke ambtenaar gebeld wiens naam onder de brief stond en gevraagd naar het echte ‘waarom’ omdat de brief als reden voor de omvorming vermeldde ‘om tegemoet te komen aan de vraag van kinderen en ouders uit de buurt’. Pure lariekoek, naar alle tevredenheid wordt al tientallen jaren dit grasveldje gebruikt. De brief vermeldde als reden dat er kale plekken, molshopen en kuilen in het natuurgras waren, maar die zijn er helemaal niet, zie de op 14 april door de Stichting genomen foto. Ook gaf de ambtenaar aan dat er 2 boomhutten zijn, maar die zijn er ook niet. De Stichting hoopt dat het college van B&W inziet dat dit een slecht plan is voor dit natuurgebied en het plan gelijk van tafel haalt. Kleine kinderen plukken er ook bloemetjes, nu bloeien er madeliefjes. Het schept een band met de natuurlijke omgeving dat zelfs tot het Natuur Netwerk Nederland (NNN) behoort.

Overigens is een kunstgrasveldje kwetsbaar. De kunststof banken rond de Eemerwaard zijn de voorgaande  jaren diverse keren in brand gestoken en zijn nu van metaal. Een kunstgrasveldje zonder toezicht is juist erg kwetsbaar doordat het brandbaar is.

Of gaat het de gemeente Baarn alleen maar om het geld omdat het kunstgras zogenaamd onderhoudsarm is. Daarbij vergeet de gemeente dat onzichtbare restjes van het kunstgras (plastic) in het milieu terecht komen. Hoeveelheden microplastics en kwalijke stoffen komen zo in de bodem, in slootjes en in de Eem terecht en ten slotte in de Noordzee.

Update 26-4-2022

Foto: Michel van Grinsven (Voor Baarn) 

Ongeveer 75 buurtgenoten waren afgekomen op de buurtpeiling en om met dhr. P.J. Brandjes van de gemeente Baarn van gedachten te wisselen over het aanlegplan voor het vreselijke kunstgras op het Eemerwaard voetbal- /speelveldje. Diverse aanwezigen kregen het woord maar het werd al snel overduidelijk dat niemand kunstgras wilde. Vervolgens werd er gestemd en iedereen was voor het behoud van het huidige grasveldje met de duidelijke opmerkingen erbij dat er iets meer onderhoud wenselijk was en dat het veldje zou worden gelandrold. Dat laatste gebeurt met een zware rol die het veldje effener maakt. Het was voor de aanwezige wethouder Jannelies Visser ook duidelijk dat er geen draagvlak uit de buurt was en het kunstgrasplan dus niet doorgaat. De Stichting Behoud de Eemvallei is tevreden over de uitkomst. De Natuur is als winnaar uit de bus gekomen. Maar ook de gemeente Baarn bespaart nu tienduizenden euro’s.

 

Nieuws 12-4-2022

SBDE officieel in beroep tegen bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Het toonaangevende advocatenbureau Loyens & Loeff is namens de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) op dinsdag 12 april 2022 in beroep gegaan bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. 

Steun ons s.v.p. met een donatie. U kunt deze overmaken naar Rabobank-rekening: NL66RABO0379904993 t.n.v. de Stichting Behoud de Eemvallei.

Nieuws 4-4-2022

Is dit de provinciale bescherming van het bos bij paleis Soestdijk?

Maya en Ton Meijer van de MeyerBergman Erfgoed Groep zijn eigenaar van paleis Soestdijk en haar landgoed. Recent bleek dat de twee natuurbarbaren een groot stuk paleisbos aan de gemeente Baarn hadden verkocht voor de aanleg van een betonnen fietspad dwars door het bos. Eeuwenoude waardevolle natuur in het Natuur Netwerk Nederland inruilen voor beton, hoe is dat mogelijk in deze tijd?

Aan het hek en overige plaatsen langs de ‘fietspad-route’ zijn borden met de tekst ‘Kwetsbaar Natuurterrein NIET BETREDEN’ opgehangen. Direct achter dat hek is het bos al gebulldozerd om het betonnen fietspad aan te leggen. In een tijd van klimaatverandering waardoor we zuinig moeten zijn op ‘onze’ bossen is dit 100% ondenkbaar. In de Baarnsche Courant d.d. 4 april 2022 staat een artikel ‘Provincie kiest voor meer bomen en vitale bossen’. De provincie zegt in dat artikel aan uitbreiding en bescherming van bossen in onze regio te werken. Wie snapt dit allemaal nog? Het eeuwenoude bos wordt totaal geruïneerd voor minder dan slechts 1 minuut fietstijdwinst m.b.t. de al bestaande fietsroute via de Amsterdamse- en Hilversumsestraatweg. Zo houden we onze planeet niet leefbaar.

Update 11-5-2022

Op 12.5.2022 werd er van 19.00 – 20.00 uur een extra ingelaste gemeenteraadsvergadering (foto) over gehouden. Vreemd was dat de voorzitter afd. Baarn/Eemnes van de Fietsersbond in een schriftelijke reactie de gemeenteraad opriep om de aanleg van de fietsroute niet onnodig te vertragen. Hoezo onnodig, de natuuraantastingen zijn vreselijk, het is in strijd met de Natuurwetgeving. Het plan moet stoppen en de Natuur moet worden hersteld. Verdacht was dat de voorzitter Dick van Veen van die afd. Baarn/Eemnes die reactie 1 dag voor de vergadering naar de gemeenteraad stuurde. Voor deze brief, klik op: Reactie Fietsersbond Baarn-Eemnes aanleg fietsroute Soest Hilversum. Maar wie is Dick van Veen eigenlijk. Bleek dat hij in 2018 nog kandidaat was voor het Baarnse CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kennelijk vandaar dat de huidige Baarnse CDA fractievoorzitter Rik van Hardeveld zo’n vurige voorstander is van aanleg van dat betonnen fietspad dwars door de beschermde Natuur. Van duurzaamheid-beloftes in hun Baarnse CDA verkiezingsprogramma 2022 komt nu al niks terecht. 

Er werd een motie aangenomen die het nog nieuwe college van B&W opdracht geeft om de wenselijkheid van de fietsverbinding opnieuw te onderzoeken. Opvallend was ook dat burgemeester Mark Röell tijdens de vergadering aangaf dat een aantal stukken in deze zaak geheim zijn. Is dit de Baarnse democratie nieuwe stijl? Dit lijkt geen frisse zaak te worden.

 

Nieuws 1-4-2022

 

De weidse besneeuwde Eemvallei in Eemnes, nabij Eembrugge op 1 april.

Zelfs de wat donkere lucht met witte wolkjes in de verte is mooi tekenend.

Nieuws 23-2-2022

Stichting Behoud de Eemvallei vecht bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk aan bij Raad van State

Een meerderheid van de Baarnse gemeenteraad stemde tijdens haar raadsvergadering d.d. 23-2-2022 in met het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Vijf stemmers tegen het bestemmingsplan waren afkomstig van PvdA, BOP en GL. Veertien voorstemmers kwamen van D66, VVD, CDA, VoorBaarn, CU-SGP en de Lijst Maike Koenders.

Het advocatenbureau Loyens & Loeff zal namens de Stichting Behoud de Eemvallei tegen dit bestemmingsplan bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep gaan.

Nieuws 4 en 5-2-2022

>> Klik voor het gezamenlijk persbericht ‘Genoeg is genoeg’ d.d. 4-2-2022 ‘Boycot inspraak debat Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Het bericht is van Marianne Dutman, secretaris Stichting Behoud het Borrebos

Natuurorganisaties maken uit protest geen gebruik meer van inspraakrecht  voor het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Klik 2x ter vergroting op het onderstaand artikel d.d. 5-2-2022 en lees het schokkende Gooi- en Eemlander-artikel wat de Stichtingen Behoud de Eemvallei, Behoud het Borrebos, Natuur en Landschap Lage Vuursche, Parel van Baarn en de Werkgroep Roofvogels Nederland, uit protest hebben besloten. Namelijk om niet langer een overbodige rituele dans uit te voeren en van het holle inspraakrecht op 9 februari 2022 op het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk af te zien. De organisaties hebben alle vertrouwen in de Baarnse gemeenteraad verloren omdat het betreffende Bestemmingsplan o.a. de Natuur zal vernietigen en voor de omgeving vreselijke (geluids)overlast zal veroorzaken.

 

 

” We worden niet serieus genomen “

Circa dertig omwonenden van Paleis Soestdijk hebben zaterdag 5-2-2022 tegenover het paleis Soestdijk een verklaring ondertekend waarin zij verklaren niet te zullen gaan inspreken tijdens het aanstaande debat (9 februari) over het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. De bewoners voelen zich niet gehoord door de Baarnse gemeenteraad. “We worden niet serieus genomen.”

De vastgoedontwikkelaars Maya en Ton Meijer van de MeyerBergman Erfgoed Groep willen op het landgoed woningen realiseren, een hotel bouwen en evenementen organiseren. Eerder ging een meerderheid van de gemeenteraad al akkoord met de plannen en deze maand wordt in de gemeenteraad van Baarn het bestemmingsplan vastgesteld, maar de groep omwonenden vindt dat er consequent niet naar hun kritiek wordt geluisterd.
Klik hier voor het complete RTV-Utrecht artikel 

 

Nieuws 1-1-2022

De Stichting Behoud de Eemvallei bedankt haar donateurs. Net als bijen leveren onze donateurs een grote bijdrage aan de bescherming en diversiteit van de Eemvallei. Boeren, de beheerders van het platteland geven om fauna en flora en maaien gelukkig steeds meer bijvriendelijk. Klik op hier voor meer info daarover. Dit jaar zal de Stichting zich weer voor 100% inzetten om de Eemvallei en haar omgeving te beschermen. Ten slotte, plannen voor zonneweides moeten de prullenbak in, ze horen niet thuis in de Eemvallei, het is heel slecht voor het landschap, flora en fauna.

 

 Nieuws 22-12-2021

Weidevogels de dupe van zonneweides 

Succesvolle verzoeken SBDE aan Baarnse gemeenteraad

 

Er start een aanvalsplan van bijna

€ 70 miljoen extra om grutto en andere weidevogels te redden

Zie onderaan dit artikel

 

Woensdag 22 december 2021 vergaderde de Baarnse gemeenteraad digitaal om besluiten te nemen. Aan de orde kwam o.a. het zeer omstreden plan ‘Uitnodigingskader zonne- en windenergie’.  Met als gevolg o.a. het volleggen van het Baarnse deel van de Eemvallei/ Eempolder met zonneweides. De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE), daarbij ondersteund door een groot deel van de bevolking had de gemeenteraad gevraagd o.a. het Natuur Netwerk Nederland (NNN) buiten de plannen te houden. De gemeenteraad bleek het daarmee eens te zijn. 

Als gevolg van dit besluit zal het Baarnse Natuurgebied de Eemerwaard geen zonneweide worden, aangezien dat gebied namelijk ook onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland. De Stichting is daar trots op omdat zij een aantal jaren geleden er al voor heeft gezorgd dat die bestemming er zo kwam. Ook is het agrarische gebied langs de Praamgracht t.h.v. o.a. de Botter/ Andoornhof/ Dovenetelhof, Speenkruidlaan enz. waar heel veel grutto’s broeden door de beslissing van de gemeenteraad gespaard van zonneweides. Ook daar had de Stichting, gesteund door zeer veel adhesiebetuigingen uit de Baarnse- en Soester bevolking de gemeenteraad om gevraagd en dus is SBDE daar ook blij mee. Overigens is de SBDE tegen alle aanleg van zonneweides in de hele Eemvallei/Eempolder.

Verder wil de Baarnse gemeenteraad voortaan aanvragen voor zonneweides per geval beoordelen om de ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Wel was de gemeenteraad het er over eens dat er zoveel mogelijk zonnepanelen op daken moeten komen, met de kanttekening dat men daartoe niet kan worden gedwongen.

Overigens willen VoorBaarn, CDA, BOP en de nieuwe raadsfractie/ lijst Maike Koenders totaal geen zonneweides in de Eemvallei/Eempolder. SBDE is het daarmee volledig eens. De Rijksoverheid reageert gelukkig compleet anders, zij gaat de komende tijd bijna 70 miljoen euro subsidie investeren in de redding van de grutto en andere weidevogels. 

Broedende weidevogels zijn er straks als het aan GL-Baarn ligt niet meer terwijl de Eemvallei/Eempolder bekend staat als het beste Nederlandse broedgebied voor weidevogels. Volgens BOP-raadslid Kees Koudstaal zijn zonneweides in de polder in strijd met het natuurbelang. Vogels kennen volgens hem immers geen onderscheid tussen wel of niet NNN-gebieden en hoe groter hun leefruimte, hoe succesvoller dat is voor de instandhouding van bijvoorbeeld de grutto.

De oproep van de gemeenteraad aan het college van B&W op zoek te gaan naar innovatieve alternatieven voor zonneweides juicht de SBDE natuurlijk wel toe. D66-wethouder Hugo Prakke beloofde met updates voor aqua- en geothermie te komen. De Stichting is vooral benieuwd naar de kijk van het B&W college op de aankondiging van het Amersfoortse ingenieursbureau Larderel dat met zeven geothermiecentrales de hele regio Eemland van stroom en warmte kan worden voorzien.

Ook wil de gemeenteraad geen zonneweides in weidevogelkerngebieden, dat zijn gebieden waar veel weidevogels voorkomen.

Als in juni 2022 de nieuw gevormde gemeenteraad verder gaat met deze zaak zijn er hopelijk zoveel werkbare alternatieven in beeld dat het hele idee van zonneweides in de Baarnse buitengebieden definitief in de prullenbak kan belanden. 

Goed nieuws  voor weidevogels. Er start een aanvalsplan  om grutto en andere weidevogels te redden ! Klik hier

 

Nieuws 19-12-2021

Dringend verzoek SBDE aan Baarnse gemeenteraad

 

Zeer geachte leden van de Baarnse gemeenteraad,

Nog even op de valreep een dringend verzoek aan u van de Stichting Behoud de Eemvallei. Recent heeft de Stichting u al over dit onderwerp gemaild maar toen werd de beslissing tijdens die raadsvergadering doorgeschoven naar de digitale raadsvergadering op woensdag 22 december 2021.

U beslist dan over waar de zoekgebieden voor zonneweiden moeten komen omdat u wordt gevraagd het uitnodigingskader zonne- en windenergie: “Samen op zoek naar ruimte voor duurzame energie in Baarn” vast te stellen. De Stichting Behoud de Eemvallei en vele milieuorganisaties zijn fel tegen de komst van zonneweides in de Eemvallei omdat deze daar absoluut niet thuis horen. De windturbines wees Baarn al af.

Reeds in 2008 had VROM-minister prof. dr. Jacqueline Cramer negen locaties langs de snelweg aangewezen om daar het vrije uitzicht op het Nederlands landschap veilig te stellen. Een van die landschappen was het Eemland/ de Eemvallei. Op deze manier wilde Cramer voorkomen dat waardevolle en karakteristieke landschappen langs de snelweg zouden verdwijnen achter een rommelig geheel van bedrijventerreinen en woonwijken. En nu wil de Baarnse wethouder Prakke met zonneweides te keer gaan.

De Eemvallei behoort niet voor niets tot het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland, het is een zeer aantrekkelijk weidegebied voor weide- en andere vogelsoorten maar ook voor mensen om van de natuur te genieten. Juist die openheid maakt het voor weidevogels zoals o.a. de grutto (rechter foto) zeer aantrekkelijk. Binnenkort komen ze na hun overwintering uit West-Afrika weer terug om hier te verblijven en te broeden. U gaat beslissen over het unieke boerenland en over de toekomst van de daarin levende fauna. U bent verantwoordelijk voor een teloorgang van de fauna als u met het ‘uitnodigingskader’ instemt dat de Eemvallei (Eemland) een zoekgebied voor zonneweiden wordt.

De boeren worden nu wekelijks benaderd om (industriële) zonneweiden op hun weilanden toe te staan. Investeerders likken hun vingers erbij af omdat ze miljoenen-subsidies binnenharken, ons belastinggeld. Maar de Natuur heeft het nakijken terwijl u als gemeenteraad bij machte  bent om de Natuur te beschermen en Baarn mooi te houden. Als u dat doet, zullen de kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 u daarop afrekenen. Even een greep uit de voorstellen van wethouder Prakke. Natuurgebied/ NNN gebied de Eemerwaard  wijst hij aan als zoekgebied. En het gebied langs de Praamgracht t.h.v. o.a. de Botter /Andoornhof/ Dovenetelhof, Speenkruidlaan enz.  waar heel veel grutto’s broeden. En het gebied tussen paleis Soestdijk en de Naald, wijst Prakke aan terwijl dat gebied is aangewezen als ‘Groene Contour’, dat moet dus Natuurbestemming worden. Wethouder Prakke houdt geen rekening met de Natuur en u zult het gaan zien, straks verdwijnt hij naar zijn woonplaats Leersum om zich daar in te zetten voor omgewaaide bomen.

Duurzame klimaatmaatregelen kunnen in Baarn ook op een andere en betere manier worden genomen waardoor de Natuur geen schade  leidt.    Namelijk door eigenlijk de meest voor de hand liggende mogelijkheden benutten. Bijkomend voordeel is ook dat er geen nieuwe bestemmingsplannen voor die zonneweiden hoeven te komen waardoor de gemeente Baarn veel geld en tijd zal besparen.

Er zijn bijvoorbeeld al warmtepompen op de markt met zonnecollectoren en een ‘Solar Freezer’ als thermische opslag. Batterijen voor elektriciteitsopslag van zonne-energie zijn er ook al. In elk geval moeten we het schaarse Baarnse boerenland behouden want als u zonneweides goedkeurt, dan zal het waardevolle open agrarische landschap dat weidevogels prefereren een bedrijfsbestemming krijgen en daarna komen op die plaatsen bedrijventerreinen.  Er zijn al warmtepompen van krap € 3000. Dus van het gas is makkelijker geworden, dus geen CO2 uitstoot meer, dat is  het doel van de energietransitie. En Baarnaars die dat niet kunnen betalen moeten door de gemeente  worden geholpen.

Met zonnepanelen op alle bedrijfsdaken kunnen we in Nederland al in 50% van de elektriciteitsbehoefte voorzien, aldus Jan Rotmans, hoogleraar Duurzaamheid in de uitzending Pointer (d.d. 16 november). En dan hebben we de woningdaken nog niet meegeteld.

Wij verzoeken u nadrukkelijk om het uitnodigingskader zonne- en windenergie voor de Eemvallei af te wijzen.

Foto`s: SBDE-fotograaf Jaap Vos

 

 Nieuws 14-12-2021

Teken direct de petitie tegen zonneweides

De Vereniging Vrij Polderland is de petitie ‘Geen zonnepanelen in de Eempolder in Baarn!’ gestart. Uiteraard ondersteunt de Stichting Behoud de Eemvallei deze petitie maar de Stichting gaat nog verder, ze zal ook juridisch alles uit de kast halen om deze landschapsaantasting te voorkomen. Anders zullen o.a. kieviten, ooievaars en grutto’s verdwijnen.

Klik op hier en teken direct de petitie

 

Nieuws 29-11-2021

SBDE-adviseur A.C.M. Weijman overleden

29-11-2021

          Geheel onverwachts is maandag 29 november 2021 onze belangrijke organisatie-adviseur/ bioloog dr. Albert Weijman overleden. Wij verliezen in hem een enthousiaste persoonlijkheid en zijn heel dankbaar dat hij vanaf het begin van de Stichting Behoud de Eemvallei al onze adviseur was.

Wij wensen zijn echtgenote en kinderen en verdere familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

—–

De onderstaande email stuurde de Stichting Behoud de Eemvallei op 22-11-2021 naar alle Baarnse gemeenteraadsleden met het nadrukkelijke verzoek om het uitnodigingskader zonne- en windenergie voor de Eemvallei af te wijzen. Met andere woorden geen zonneweides in de Eemvallei toe te staan.

Nieuws 22-11-2021

Geachte leden van de Baarnse gemeenteraad,

Woensdag 24 november 2021 beslist u over waar de zoekgebieden voor zonneweiden moeten komen. Aan u wordt gevraagd het uitnodigingskader zonne- en windenergie: “Samen op zoek naar ruimte voor duurzame energie in Baarn” vast te stellen. De Stichting Behoud de Eemvallei is fel tegen de komst van zonneweides in de Eemvallei. Gelukkig heeft u de windturbines al afgewezen.

De Eemvallei behoort tot het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland en is een extreem open gebied dat zeer aantrekkelijk is voor weide- en andere vogelsoorten. Juist die openheid maakt het voor weidevogels zoals o.a. de grutto (foto) zeer aantrekkelijk. Binnenkort komen ze na hun overwintering uit West-Afrika weer terug om hier te verblijven en te broeden. U gaat beslissen over het unieke boerenland en over de toekomst van de daarin levende fauna. U bent verantwoordelijk voor een teloorgang van de fauna als u met het ‘uitnodigingskader’ instemt dat de Eemvallei (Eemland) een zoekgebied voor zonneweiden wordt.

De boeren worden verleid om (industriële) zonnevelden op hun weilanden toe te staan. Daarbij zijn veel investeerders betrokken die miljoenen-subsidies binnenharken, ons belastinggeld. Maar de Natuur heeft het nakijken terwijl u verantwoordelijk bent om de Natuur te beschermen. Klimaatmaatregelen kunnen in Baarn ook op een andere en betere manier worden genomen waardoor de Natuur geen schade zal leiden. Namelijk door eigenlijk de meest voor de hand liggende mogelijkheden benutten. Bijkomend voordeel is ook dat er geen nieuwe bestemmingsplannen voor die zonneweiden hoeven te komen waardoor de gemeente Baarn veel geld en tijd zal besparen.

Er zijn bijvoorbeeld al warmtepompen op de markt van € 3000 met € 300 euro subsidie waardoor er geen gas meer gebruikt hoeft te worden. Ze worden gevoed via de stroom van zonnepanelen op het dak. Mocht het ’s winters extreem koud worden, dan schakelt dat systeem tijdelijk even over naar gas. Mooie maatregelen dus. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Gaat Baarn daar allemaal aan voorbij? Zelfs het vervangen van led-lampjes geeft al een vermindering van 99% CO2 uitstoot omdat een lamp van 100 watt kan worden teruggebracht naar 4 watt en zelfs met een dimmer naar 1 watt. Het elektriciteitsnetwerk wordt steeds meer overbelast maar kan worden ontzien door o.a.  genoemde warmtepompen.

Met zonnepanelen op alle bedrijfsdaken kunnen we in Nederland al in 50% van de elektriciteitsbehoefte voorzien, aldus Jan Rotmans, hoogleraar Duurzaamheid in de uitzending Pointer (d.d. 16 november). En dan hebben we geeneens alle daken van woningen meegeteld.

Wij verzoeken u nadrukkelijk om het uitnodigingskader zonne- en windenergie voor de Eemvallei af te wijzen.

 

Stichting Behoud de Eemvallei dient zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk in

Nieuws 16-11-2021

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft op dinsdag 16 november 2021 een uitgebreide zienswijze ingediend m.b.t. het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Het gerenommeerde advocatenkantoor Loyens & Loeff N.V. heeft deze zienswijze opgesteld en inmiddels gericht aan de gemeenteraad bij de gemeente Baarn ingediend.

Voor deze zienswijze, klik op: 

Zienswijze-SBDE-ontwerpbestemmingsplan-landgoed-paleis-soestdijk-baarn-17-11-2021-eemvallei

SBDE heeft tevens met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (WOB-verzoek) aan B&W van Baarn verzocht, alle documenten aan haar toe te zenden aangaande de (voorbereiding van de) besluitvorming van college van B&W Baarn rondom de vaststelling van dit ontwerpbestemmingsplan.

De gemeenteraad moet over de SBDE-zienswijze een beslissing nemen.

Kraakheldere inspraak Stichting Behoud de Eemvallei tegen 231.000 zonnepanelen in Baarnse Eemvallei-weilanden 

Nieuws 3-11-2021

Woensdag 3 november 2021 maakte de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) in het Baarnse gemeentehuis gebruik van haar inspraakrecht vanwege het zogeheten ‘Uitnodigingskader zonne-en windenergie’ in. De plannen voor windturbines zijn al geschrapt en nu blijven veel Baarnse plannen voor vreselijke zonneweiden in de unieke Eemvallei over.

Baarn heeft het voornemen om voor 231.000 zonnepanelen (zonneweides) goedkeuring te geven. Dat is ter grootte van 154 voetbalvelden. Vreselijk, de natuur in het open landschap gaat er daardoor echt aan. Klik op de link hierna voor de SBDE-inspraak: Inspraak SBDE – 3.11.2021 – Uitnodigingskader zonne- en windenergie (Baarn) 

 

Dreigende natuurramp in boerenland van de Eemvallei

Nieuws 31-10-2021

Afgelopen maand zijn er in het geniep illegaal een aantal sloten in het unieke weide(vogel)gebied tussen de Grimmesteinseweg en de A1 in Baarn gedempt en inmiddels ook al met graszaad ingezaaid dat al deels is geworteld, zie bovenstaande foto. Dit illegaal afgraven heeft er mede voor gezorgd dat een dwarssloot is dichtgeslibt. De Stichting Behoud de Eemvallei heeft daar lucht van gekregen en onderzocht de zaak. Het weidegebied blijkt sinds verleden jaar eigendom te zijn van de Hooglandse boer Looijen. Zijn bedoeling is om er zo’n 33.000 zonnepanelen op te laten plaatsen. Dat zal hem dan jaarlijks tussen de € 77.000 – € 90.000 opleveren. Maar de Baarnse wethouder Hugo Prakke die zelf in Leersum woont, wil nog veel meer, namelijk 7x zoveel: 77 ha vol leggen met zonnepanelen, dat zijn in totaal 231.000 zonnepanelen op een gebied zo groot als 154 voetbalvelden.

Het is overigens nog de vraag waarmee de sloten zijn gedempt. Mogelijk met afvalstoffen. En daar is totaal geen controle op geweest omdat het allemaal stiekum gebeurde. Ook blijkt er geen vergunning voor te zijn afgegeven. De Stichting Behoud de Eemvallei heeft het Waterschap Vallei en Veluwe in kennis gesteld van deze zware overtredingen die teruggedraaid moeten worden en dringend verzocht om handhavend op te treden

Dat 11 hectare grote boerengebied is het leefgebied van veel weidevogels zoals o.a. kieviten en zelfs wulpen. B&W van Baarn wil daar, maar ook langs de Praamgracht (onderstaande foto) en in de Eemerwaard dat door de provincie Utrecht is aangewezen als natuurgebied én is aangewezen als behorend tot het ‘Natuur Netwerk Nederland’ grote zonnepanelen-weides toestaan waar nota bene grutto’s, kieviten en tureluurs broeden. De Stichting ziet het als een regelrechte landschaps- en natuurvernietiging. Hoe kan de gemeente Baarn voorop lopen in natuurvernietiging? De vogelstand in de Eemvallei moet beschermd worden, niet vernietigd!

Ook is het plan om zonnepanelen-weides te plaatsen in het Baarnse natuurgebied de Eemerwaard (onderstaande foto) en in de weilanden naast het water de Praamgracht (bovenstaande foto van Ronald Schothorst/ Anita van Gendt). Boeren aan het Zuidereind zijn door wethouder Prakke ook benaderd om hun weilanden vol te leggen met zonnepanelen. Dat zal onoverkomelijke gevolgen hebben nl. de bestemmingen moeten dan worden veranderd in bedrijfsbestemming i.p.v. huidige agrarische bestemming. Deze waardevolle gebieden zullen daardoor natuurwaardeloos worden. Uiteraard kan en zal de Stichting Behoud de Eemvallei deze idiote plannen niet accepteren.

Op woensdag 3 november 2021 om 20.00 uur wordt het ‘Uitnodigingskader zonne- en windenergie’ in het gemeentehuis besproken omdat Baarn de ambitie Baarn heeft om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn. De Stichting Behoud de Eemvallei zal die avond  daarop officieel inspreken.

 

Stichting Behoud de Eemvallei stuurde onderstaande email op 27-9-2021 naar alle Baarnse gemeenteraadsleden om woensdag 29-9-2021 niet in te stemmen met het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Zie onderstaand bij update 29-9-2021 over de dramatische uitslag van die raadsvergadering

 Nieuws 27-9-2021/ update 29-9-2021

Email: ” Als bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) vragen wij dringend uw aandacht voor het volgende. Woensdag 29 september 2021 wordt u als raad  gevraagd in te stemmen met het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk en met het ter visie leggen daarvan. SBDE vraagt u daarmee niet in te stemmen. Nauwlettend heeft SBDE de ontwikkelingen m.b.t. het Ontwerp-bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk gevolgd. Als SBDE willen we u laten weten dat wij tegen dit plan bezwaar zullen gaan maken alsmede de gang naar de Raad van State zullen maken via het advocatenkantoor Loyens & Loeff N.V.

Het plan zoals dat nu voorligt, is voor de SBDE volstrekt onacceptabel hetgeen we tijdens de inspraak al hebben duidelijk gemaakt. Nogmaals willen wij wijzen op onze bezwaren. Een aantal evenementen zal zeer ernstige geluidsoverlast voor Baarn en Soest veroorzaken en voor de Natuur zal het uitpakken als een ramp omdat deze onherstelbaar zal worden beschadigd. Als u dit plan goedkeurt kunnen we stellen dat er nog nooit  in de Baarnse geschiedenis zo’n natuur/milieu-blamage heeft plaatsgevonden. 

Het plangebied ligt vrijwel volledig in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) dat juist beschermd moet worden maar als u dit plan goedkeurt doet u juist het tegenoverstelde.  Ook andere partijen zoals het NMU, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap hebben u daarop gewezen. Appartementen-complexen in het Borrebos, de Parade en de honderden parkeerplaatsen en een groot hotel bij Paleis Soestdijk zijn/zullen mede een regelrechte bedreiging voor Natuur en landschap zijn. Ruimtelijk deugen de plannen totaal niet.

De stichting Behoud de Eemvallei verzoekt u met klem het Natuur Netwerk Nederland waarin het plangebied is gelegen niet af te breken maar juist te versterken. Derhalve verzoeken wij u om niet in te stemmen met het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Vriendelijke groeten en hopend op een verstandig besluit.

Update 29-9-2021

Tijdens de Baarnse raadsvergadering (foto) d.d. 29-9-2021 stemden 14 raadsleden (VVD, D66, CDA, CU/SGP, VoorBaarn) voor en 5 raadsleden (PvdA, BOP, GroenLinks) tegen het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. De volgende stap die door SBDE gemaakt gaat worden is een zienswijze indienen. Opvallend was dat Mark Eijbaard (PvdA) tijdens de vergadering aankaartte dat hij de Milieueffectrapportage (voor info daarover, klik op MER) in het plan miste. Maar dat werd keihard door de niet in Baarn woonachtige VVD-wethouder Erwin Jansma de grond in geboord en afgewezen als onnodig. Baarn was altijd een gemeente die gaf om haar Natuur maar dit beeld laat nu geheel wat anders zien. Dit B&W college met 3 wethouders die niet in Baarn wonen blijken amper gevoel te hebben voor de Baarnse natuur !!!   

 

Baarn zit straks met een woonwijk op een rotplek, bouwwerken in de bosrand en verkeersopstoppingen, en er is maar één die daar voordeel bij heeft: paleiseigenaar MBEG

Nieuws 14-9-2021

tekst/bron: Gooi en Eemlander d.d. 14-9-2021

De Baarnse gemeenteraad beslist woensdag 29 september 2021 over de het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. En als de gemeenteraad alleen zou kijken naar het belang van Baarn dan zouden de politici straks nee moeten zeggen. Tientallen insprekers begonnen er vorige week ook over, en ze hebben gelijk:

“Baarn wordt hier niets beter van”

Bovenstaande tekst is het begin van het betreffende artikel in de Gooi en Eemlander d.d. 15-9-2021. Voor het volledige en onthutsende artikel, klik op: Paleisplan Soestdijk Gooi en Eemlander 15-9-2021

 

SBDE inspraak m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Nieuws 9-9-2021

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) sprak officieel in tijdens de raadsvergadering d.d. 9 september 2021 in het restaurant van landgoed Groot Kievitsdal te Baarn. Secretaris Kees Koolmees voerde namens de SBDE het woord. Het betreft inspraak over het superslechte Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk dat de Natuur zal vernietigen. Degenen achter dit plan zitten zijn Maya en Ton Meijer met hun MeyerBergman Erfgoed Groep. Deze projectontwikkelaars hebben vierkant lak aan de Natuur en de leefomgeving. Veel rijken zoals dit echtpaar doen goede projecten om de samenleving te dienen, maar dat geldt niet voor hen. De vernietigende impact van dit Wassenaarse echtpaar op de Natuur in Baarn is ronduit vreselijk.

Klik hierna op link voor de SBDE-inspraaktekst: Inspraak SBDE (origineel) – 9 sept 2021 – Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 

Op 8 en 9 september 2021 vond tijdens de avonden de inspraak plaats door tientallen insprekers. Voor de filmopnamen, klik dan op hier voor 8 september 2021 en op hier voor 9 september 2021.

 

Ooievaars in de Eemerwaard

Nieuws 18-8-2021

De afgelopen week was er in het Baarnse natuurgebied de Eemerwaard elke avond een ooievaars-duo te zien. Wandelaars en fietsers die over het pad rond de Eemerwaard lopen/fietsen genieten ervan. Opvallend is dat er in dit seizoen zelfs nog veel jonge kikkertjes zijn die de ooievaars graag verorberen. Ook probeerde één van de twee ooievaars een langsvliegende zwaluw te grijpen maar dat lukte net niet. De zwaluw bleek ‘m toch te snel af te zijn. Toen de ooievaars een kat zagen vertrokken ze weer, naar een andere kant van de Eemerwaard, nabij de Eem.

In het broedseizoen zijn ooievaars door hun vraatzucht een bedreiging voor de jonge weidevogels maar nu veel minder. Binnen een paar minuten eten ze tijdens het broedseizoen een compleet nest jonge weidevogels leeg. Daarom zouden bepaalde bomen in de Eemvallei moeten worden gekapt. Het aantal broedpalen voor ooievaars -hoe goed ook bedoeld- zouden daarom tot een minimum moeten worden beperkt. Zie ook het artikel van Collectief Eemland, klik hier.  Maar ooievaars zijn natuurlijk ook nuttig want ze eten veel muizen en mollen. 

Soest schrapt plan zonnepanelen-park

Nieuws 8-7-2021

De gemeenteraad van Soest heeft 8 juli 2021 het desastreuze plan voor een 150.000 m² zonnepanelen-park (ter grootte van 23 voetbalvelden) in het plangebied (foto) aan de Grote Melmweg te Soest geschrapt. De Stichting Behoud de Eemvallei had eerder al aan de gemeente Soest aangegeven dat ze het plan zou aanvechten bij de Raad van State. Dat is dus nu niet meer nodig en blijft een prachtig deel van de Eemvallei behouden.

                                                                                 

 

Nieuws 29-6-2021

SBDE wil het Eemvallei-landschap behouden

zonder windturbines en zonder zonnepanelen-parken

                 >>> Update 30-06-2021: Nederlandse aanpak windmolens in strijd met Europees recht, klik hier

Gemeenten -dus ook de Eemvallei-gemeenten- zijn druk met hun Regionale Energie Strategie (RES) maar de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) past goed op dat de Eemvallei niet zal worden aangetast door torenhoge (180-240 m hoge) windturbines en zonnepanelen-parken. De RES 1.0 wordt op 1 juli 2021 aangeboden aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. De RES 1.0 met hierin het aanbod t.a.v. van elektriciteit en een Regionale Structuur Warmte moet door de provincie Utrecht (Gedeputeerde Staten/GS), B&W-colleges en waterschapsbesturen worden geaccordeerd. Maar officieel zal het door gemeenteraden, Provincie (GS) en door Algemeen Besturen van Waterschappen moeten worden vastgesteld.

SBDE heeft m.b.t. de RES niet stil gezeten en heeft alternatieve oplossingen aangedragen, ook recent aan EU-klimaatcommissaris Frans Timmermans om Rijkswegen met doorzichtige zonnepanelen te overkappen. Zie bovenstaande foto van plan zonnepanelen (spoor) wegen Eemvallei. Een van de SBDE-standpunten om klimaatverandering tegen te gaan, is nu een paar dagen geleden (24 juni ) bevestigd door de duurzaamheids-organisatie Urgenda die geen windturbines meer op land wil maar op zee. De verantwoordelijke overheden moeten dat onder ogen zien en niet blindelings doorgaan op hun ingeslagen weg met plannen voor windturbines en zonneparken op land omdat dit niet de oplossing is. De bevolking accepteert de aantasting van het Nederlandse landschap niet meer.

Verder is ‘isoleren’ een hot SBDE-standpunt want wat je niet aan energie gebruikt, vermindert direct de CO2-uitstoot en is ook nog eens goed voor de eigen portemonnee. Onvoorstelbaar is dat de zonnepanelen op woningdaken niet meetellen in de Regionale Energie Strategie (RES). Een belediging voor de bevolking die zonnepanelen op hun woningdaken legt. De overheid wil de vergoeding afbouwen dat de burgers ontvangen als zij de te veel zelf opgewekte stroom vanaf hun eigen daken aan het elektriciteitsnet terugleveren. 

Dat heet de ‘salderingsregeling’ maar over 2 jaar zal dat geleidelijk worden afgebouwd naar geen enkele vergoeding meer. De SBDE is van mening als je echt klimaatverandering wilt tegengaan, dat het afschaffen van die vergoeding juist niet moet gebeuren. Dat idiote afschaf-idee moet daarom direct van tafel omdat dit juist een groot deel van de oplossing is. Onze omgeving wordt door windturbines en zonnepanelen-parken compleet naar de knoppen geholpen omdat het nu bij de Regionale Energie Strategie (RES) om grootschaligheid gaat. Op windturbines op land en zonnepanelen-parken op land, daar zit niemand op te wachten. In de Eemvallei wijzen investeerders planlocaties op boerenland aan maar dit is natuurlijk de wereld op z’n kop. De eigen bevolking gaat daarover, via beslissingen door gemeenteraden.Al minimaal 4 windturbines staan er op de ‘kaart’ naast een hoofd-gasleiding (zie onderstaande foto van die leiding) van de Gasunie thv het Shell-benzinestation aan de A1. Hoe kan men dit bedenken, het is overigens het leefgebied van veel beschermde weidevogels zoals grutto’s, kieviten en wulpen.En 4 windturbines naast een nog aan te leggen (Amersfoorts natuurproject Melksteeg waarvan het plan is om 3000 bomen te planten die door het plan voor de westelijke rondweg zijn gekapt. Twee windturbines zijn 240m hoog/ zie rode streep in onderstaande foto. Ze zijn 6x zo hoog als de hoogspanningsmasten ter plaatse/ op de foto is ook zo’n hoogspanningsmast nog net te zien/ rechts boven de bomenrij). De 2 andere windturbines zijn 180m hoog. 

In Bunschoten zijn een aantal (hoeveel is onbekend) kleine windturbines gepland in het zogenaamde zoekgebied ten zuiden van de Kronkels-Zuid. Uiteraard is dit onaanvaardbaar omdat het vogelrijke en unieke landschap er door deze vogel-killers compleet aan zal gaan.

Nederlandse uitvinding energie-opslag de toekomst

De Nederlandse uitvinding ‘Batterij en waterstoffabriek’ van het Nederlandse bedrijf Battolyser Systems is de toekomst van energieopslag. Aan energieopslag ontbrak het nog maar nu kan dat. Dit moet een prachtige uitdaging zijn voor opslag op de bedrijfsterreinen van de Eemvallei-gemeenten. Maar er is zelfs nog een toepassing daarin want als de batterij vol is wordt er van de stroom waterstof gemaakt.

SBDE hoopt dat de volksvertegenwoordigers naar de alternatieve plannen willen luisteren. De gemeenteraadsverkiezingen zijn al op 16 maart 2022 en men moet zich achter de oren krabben door de burgers serieus te nemen.

Nieuws 19-6-2021

                                             Onaanvaardbare windturbines op land 

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) was zaterdag 19 juni aanwezig bij het windturbineprotest in Harmelen. Een  heli hing een kwartier lang op 240m hoogte -zie het zwarte stipje in de lucht/ bij rode pijl/ klik op foto voor vergroting) om aan te geven hoe hoog die bedachte windturbines worden. Angstaanjagend hoog, slecht voor mens en milieu. Voor de vogels is er geen ontkomen meer aan. Ze zullen door de windturbinewieken worden vermorzeld. De Eemland-gemeenten (Eemnes, Baarn, Soest, Amersfoort en Bunschoten) praten in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) om ook dergelijk hoge windturbines in de Eemvallei te gaan neerzetten. Onaanvaardbaar !!! SBDE zal dit niet accepteren en elk plan daarvoor bij de Raad van State aanvechten.

 

                                                                                    Nieuws 17-6-2021                                                                                                                        Petitie ‘Geen windmolens in de Eempolder’    

De Baarnaars Mariëlle Hilhorst, Willem Smit en Kees Hoogerhuis zijn de petitie ‘Geen windmolens in de Eempolder’ gestart. Vrijdag 2 juli 2021 konden zij op het gemeentehuis 2026 handtekeningen overhandigen aan de Baarnse burgemeester Mark Roëll. Klik op hier en lees de argumenten waarom en teken direct de petitie die nog steeds is geopend. Een paar dagen na de overhandiging, stond de teller op 7 juli 2021 op 32 handtekeningen meer, op 2058. 

                                                                                       Nieuws 26-5-2021

Brandbrief naar informateur Hamer en 2e Kamer dat bouw, planning en exploitatie van windturbines op land moet worden gestopt

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft met 81 andere milieu-organisaties onder aanvoering van www.nederwind.nl op 26 mei 2021 een brandbrief gestuurd naar informateur Mariëtte Hamer en de 2e Kamer. Het voornemen is dat zij de komende tijd o.a. politieke overeenstemming zoekt over het ‘herstel- of transitiebeleid’. Derhalve moet het huidige proces van de RES (Regionale Energie Strategie) worden gestopt of opgeschort totdat de windturbineplannen eruit zijn verwijderd.

In dat transitiebeleid worden windturbines op land genoemd die het unieke Eemvallei-landschap en de rest van het Nederlandse landschap compleet zullen verpesten als die windturbine-plannen zouden doorgaan. Het is ook volstrekt onnodig, duur en fauna-verwoestend om windturbines op land te plaatsen. De windturbines kunnen op zee worden geplaatst waar altijd wind is en dus altijd stroomgarantie geeft. Heel Nederland kan van de goedkopere zeestroom worden voorzien.

Klik voor de brandbrief op de link: Brief aan informateur en Tweede Kamer 26 mei 2021

                                                                                     Nieuws 25-5-2021

Weidevogelteller Celine Roodhart in Eemland (Eemvallei)

Nu in deze tijd, een virtueel rondje langs de velden in de Eempolder (Eemvallei) met de weidevogelteller en -kenner Celine Roodhart. Vogelparadijs Eempolder is zo veel meer dan alleen die grutto; de kemphaan broedt (soms), eendensoorten in overvloed en, tipt vogelteller Celine Roodhart: ’Vergeet ook al die kleine zangertjes niet’

Klik hier voor het boeiende artikel van haar in de Gooi en Eemlander d.d. 25 mei 2021

Nieuws 8-5-2021

Kuiken in het land, Poes in de mand

Katten in de Eemvallei (Eempolder) moeten tijdens het broedseizoen binnenblijven. Ze roven de nesten van weidevogels leeg. De Stichting Behoud de Eemvallei ondersteunt de actie van Collectief Eemland, in samenwerking met de Vogelbescherming Nederland. Foto gruttojong/ SBDE fotograaf Jaap Vos. Klik hier voor  artikel van de Gooi en Eemlander

Nieuws 26-4-2021

De SBDE wil geen windturbines en zonnevelden in de Eemvallei!

Windturbines en zonnevelden horen niet thuis in de landschappelijke Eemvallei en zullen het aanzien van het bijzondere landschap en de flora en fauna voorgoed vernietigen. De natuurbalans zal compleet worden verstoord. Na jarenlang overleggen o.a. via de Regionale Energie Strategie voor de Regio Amersfoort (RES) zijn er nu plannen voor de plaatsing van windturbines en het bouwen van zogenaamde zonnevelden. In dit proces zijn er zelfs speculerende energie-handelaren die een rol proberen te spelen en boeren wurgcontracten aanbieden. Boeren krijgen nu, naar verluidt al geld als ze een contract ondertekenen als op hun grond zonnevelden mogen worden aangelegd. Sommige boeren trappen in die valstrik. Maar een boer kan niet goed een boerenbedrijf runnen met onvoldoende boerenland. De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) vindt dat dit direct moet stoppen. Individuele boeren dienen geen speelbal te worden in dit proces. Tevens is het de vraag of met deze handelwijze de belastingbetaler niet opdraait voor de subsidiekosten.   

Mede door haar extreme openheid is de Eemvallei (Eemland) een vogelrijk landschap dat tot het unieke Nationale Landschap Arkemheen-Eemland behoort. Kenmerkend zijn de prachtige vergezichten van de Randmeren tot de Veluwezoom Daarin horen geen windturbines en zonnevelden thuis. Naar de mening van de SBDE zijn er in plaats daarvan ruim voldoende mogelijkheden om daken van boerderij-stallen, bedrijven maar ook van woningen in en direct grenzend aan de Eemvallei te beleggen met zonnepanelen.

Plannen van zich op de borst kloppende colleges van B&W misleiden de bevolking en moeten gelijk van tafel want gemeenten kunnen ook windturbines op zee en zeestroom kopen. Op zee waait het namelijk altijd in tegenstelling tot op het land. Bovendien levert die zeestroom een 24/7 stroom-garantie. Deze windparken op zee ontvangen geen subsidie, alleen legt de overheid de infrastructuur aan om de stroom aan land te brengen. De consument zal al snel door hebben dat zeewind de goedkoopste stroom oplevert en niet die dure stroom van zwaar gesubsidieerde windturbines en zonnevelden in de Eemvallei. De keuze voor de zeestroom is dan snel gemaakt.

Om een indruk te geven van de desastreuze plannen ziet u op de foto een 150.000 m² groot plangebied (foto) voor zonnepanelen-park aan de Grote Melmweg te Soest. (Atttentie: De Soester gemeenteraad heeft 8 juli 2021 dit plan voor een zonnepanelen-park weggestemd.) Verder als voorbeeld het plan voor superhoge windturbines van 240 meter in de weilanden gelegen aan de A.P. Hilhorstweg te Soest en direct aangrenzend op het terrein van de Rioolwater Zuiverings Installatie (RWZI) De Isselt te Amersfoort.  Maar ook op andere locaties in de Eemvallei zijn dergelijke plannen. Boeren maken zelfs mee dat hun weidegrond zelfs al is ingetekend als locatie voor zonnevelden terwijl ze zelf van niets weten.

Dus een duidelijk NEE tegen windturbines en zonnevelden. De SBDE is altijd trots geweest op de boeren die het landschap onderhouden en zorgen voor flora en fauna. De bevolking maar ook de boeren zelf genieten ervan. Er zijn zelfs weer kemphanen in de Eemvallei waarvan er in Nederland maar tientallen zijn. Halverwege de vorige eeuw waren er nog 6.000 broedparen.

De SBDE zal elk windturbine- en zonneveld-plan juridisch aanpakken omdat de extreme openheid van de Eemvallei en de fauna en flora er zeer zwaar door zullen worden aangetast.

Nieuws 13-2-2021:  Deze zaterdag flyerde ook de SBDE weer met anderen in het bos bij de voormalige Marechaussee kazerne aan de Amsterdamsestraatweg in Baarn. Doel ervan is dat o.a. de bos-bezoekers de petitie ondertekenen om het eeuwenoude Borrebos te behouden. Dit bos (sneeuwfoto) wil de projectontwikkelaar ‘MeyerBergman Erfgoed Groep’ (MBEG) laten kappen om daar appartementen flats te gaan bouwen. Voor info over de website van Behoud het Borrebos, klik hier.

!!! Help mee om de kap van het Borrebos te voorkomen en onderteken de petitie: Klik hier 

 

Nieuws: Een nieuwe regionale windenergie coöperatie voor het gebied Eemland wil J.H. Ketel uit Leusden oprichten

Het heeft de belachelijke naam ‘Windkracht Eemland’ omdat het o.a. actief wil worden in de Eemvallei (Eemland). De man achter dit idiote idee is J.H. Ketel uit Leusden die tot voor kort nog ondersteunend lid was van de CDA-fractie in Leusden maar daar de brui aan gaf. Elk plan voor een windturbine van J.H. Ketel voor de Eemvallei zal SBDE juridisch aanvechten, dus Ketel: “Blijf weg uit het prachtige open landschap van de Eemvallei waarin geen windturbines thuishoren”.

 Nieuws: Verzoek aan provincie Utrecht tot omzetten agrarische-bestemming in Natuur-bestemming

SBDE heeft de Gedeputeerde- en Provinciale Staten van de provincie Utrecht verzocht om het waardevolle agrarische land (Groene Contour/ zie onderstaande foto) tussen Praamgracht en Koningslaan in Baarn om te zetten in de Bestemming Natuur Netwerk Nederland en Natuur. Ook het stuk Groene Contour grond vanaf het monument de Naald tot de spoorlijnen Baarn-Utrecht/Amersfoort behoort daarbij. Klik op brief d.d. 26.1.2021 aan GS en PS Utrecht inzake Groene Contour Praamgracht (Baarn).

Nieuws: De provincie Utrecht heeft een natuuroffensief nodig – Utrechts Landschap, klik hier

Nieuws: Bescherm het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de provincie Utrecht en het bedreigde Landgoed Paleis Soestdijk, klik hier.

Wilt u de Stichting Behoud de Eemvallei een donatie doen, klik dan op hier

Nieuws: Wij hopen dat u een goed jaar krijgt en de SBDE bedankt u hartelijk voor uw steun. SBDE zal zich voor 100% inzetten tegen de vele bedreigingen van de Eemvallei in 2021. Welke bedreigingen dat precies zijn, kunt u lezen in het Nieuws, klik hier. Een van de vele bedreigingen is dat de dassen zullen verdwijnen, zie foto van SBDE-fotograaf Jaap Vos. De paleiseigenaar de projectontwikkelaar de MeyerBergman Erfgoed Groep zal dit op haar geweten hebben. 

 

 

Nieuws: Dringend beroep op Bunschoter gemeenteraad vanwege plan Kronkels-Zuid (rechter foto) dat de Natuur zal vernietigen, klik hier

Nieuws: Snelweg-reclamebedrijf ‘Ocean Outdoor Nederland BV’ verliest rechtszaak digitale reclamemast (28m hoog en voorzien van 2 beeldschermen van 9x12m) langs A1 aan de rand van de Eemvallei in Baarn, klik hier

Nieuws: Geen nieuwe boerderij voor hobbyboer Van Dorresteijn. Soester gemeenteraad met een overduidelijk NEE/ klik hier 

Nieuws: SBDE-zienswijze met haar standpunten die zij aan de Provinciale Staten over de Ontwerp Omgevingsvisie van de provincie Utrecht. Daarin komen ook de vreselijke plannen van Landgoed Paleis Soestdijk aan de orde. Dergelijke plannen mogen niet doorgaan en moeten gestopt worden. Maar er is ook  goed nieuws, SBDE komt met een plan om deels het energievraagstuk op te lossen. Dat heeft te maken met de foto hiernaast. Klik hier

 

 

Actie gaat door tegen vreselijke paleis Soestdijk plannen !!! 

Zaterdag 12-12-2020 werd de hele middag door diverse groepjes geflyerd voor de petitie bij het Borrebos. Een paar honderd boswandelaars konden we van de petitie-flyer en een mooie balpen voorzien. Zo’n 95% van de wandelaars was tegen de kap van het Borrebos

Klik op: flyer SBDE en VVP – m.b.t. Voorontwerp bestemmingsplan Landgoed paleis Soestdijk

 

 

Doe snel mee met de petitie

tegen de bouw van flat-appartementen in het eeuwenoude Borrebos (bovenstaande foto). De MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) heeft grootschalige en vreselijke plannen die nu in het Voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk staan. Waaronder ook het bouwen van een woonwijk van 10 flats in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en deels in het eeuwenoude Borrebos dat ook tot het NNN behoort. Klik hier en teken de petitie !!! 

Bescherming van de Eemvallei blijkt keer op keer echt nodig ! Recent lag het Baarnse ‘Voorontwerp Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ t/m 15 oktober 2020 officieel ter inzage en kon iedereen daarop reageren met een inspraakreactie. Zo’n 50 inspraakreacties zijn bij de gemeente Baarn binnengekomen. Het is een vreselijk plan waarbij veel Natuur zal verdwijnen.

Men mocht al met zo’n 1400 auto´s van bezoekers aan paleis Soestdijk-evenementen zoals o.a. concerten op agrarische landschappelijke grond met natuurlijke waarde (foto) parkeren. En men deed dat ook. De stichting Behoud de Eemvallei verzette zich daartegen en liet dat het Baarnse college van B&W en gemeenteraad weten. Gelukkig werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om daar nooit meer te parkeren. Fantastische beslissing door de gemeenteraad zou je zeggen maar er gebeurde iets totaal onverwachts, zie hierna.

De provincie Utrecht vond dat dit gebied dat door haarzelf is aangewezen als ‘Groene Contour’ moet worden omgezet in bestemming Natuur. Maar om onbekende reden werd in strijd met haar eigen regels door de provincie Utrecht haar standpunt opeens 180 graden gedraaid en mocht dat opeens wel. Wat is hier op dit bestuurlijk provinciaal niveau precies gebeurd? De provincie heeft de plicht de Natuur te beschermen maar doet dat niet !

Wat er totaal onverwacht gebeurde 

Het Baarnse college van B&W heeft dat (overloop’-parkeerterrein (foto) geheel onverwacht in het ‘Voorontwerp Bestemmings- plan Landgoed Paleis Soestdijk’ opgenomen. Er bleek dus een giftige MBEG-adder onder het gras te zitten. Zie de SBDE-inspraakreactie, klik op: Inspraakreactie Stichting Behoud de Eemvallei 15okt 2020 inzake Voorontwerp Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

  Koninklijk Huis beschermt geen Natuur in Groene Contour 

Maar hoe is dit allemaal mogelijk? Het Koninklijk Huis is eigenaar van die Groene Contour-grond zijn. Zij verkondigen altijd en overal dat zij voor de Natuur zijn maar voor dit gebied zien we het tegenovergestelde.

In het eeuwenoude Borrebos, naast paleis Soestdijk, zullen bomen worden gekapt om daar 5 appartementen-complexen (15m hoog) neer te zetten om daarmee deels de renovatie van het paleis en landgoed Soestdijk te bekostigen. Maar er mogen al 5 appartementen-complexen op het voormalige Marechaussee-terrein komen. De eigenaar van het paleis en landgoed Soestdijk en omliggende gronden is projectontwikkelaar, de MeyerBergman Erfgoed Groep. Zij zijn alleen maar uit op geld, geld en nog eens geld en hebben net als de Oranjes geen oog voor de Natuur. Waarom moet vanwege de renovatie van het paleis Soestdijk de Natuur verloren gaan. Men wil de renovatie betalen uit de verkoop van o.a. die appartementenflats die tientallen miljoenen zullen opbrengen

Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE)

Wij zetten ons in om de Eemvallei te beschermen, ook wel bekend als Eemland. Maar ook haar omstreken. Dat doen we al 24 jaar, dagelijks zijn we ermee bezig. De Eemvallei bestaat uit de buitengebieden van Amersfoort, Baarn, Blaricum, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes en Soest. Ze vormen met elkaar de Eemvallei dat zo’n 67 km² groot is.

 

Laatste Nieuws 23-6-2024 

Muziek evenementen ‘Royal Park Live’ beschadigen niet alleen de bosnatuur maar ook de Eemvallei-natuur  

Het Baarnse college van B&W (hierna: het college) snapt niet veel van de wettelijke plicht om de Baarnse Natuur te beschermen. Van het waardevolle en beschermde gebied, het Natuur Netwerk Nederland (NNN) heeft Baarn helemaal geen kaas gegeten. Waarom danst het college onder leiding van burgemeester Mark Röell constant naar de pijpen van paleis Soestdijk-eigenaren Maya en Ton Meijer en consorten. Het college heeft de luidruchtige Royal Park Live concerten in de paleistuin van 4 juli t/m 14 juli 2024 via een geraffineerde procedure vergund. Terwijl die concerten tijdens het broedseizoen worden gehouden en in het beschermde Natuur Netwerk Nederland (NNN).

Tja, met de afgifte van twee evenementen-vergunningen d.d. 15 mei 2024 aan concerten-organisator Agents After All bv denkt Baarn alles fijntjes te hebben geregeld, maar dit is dus niet het geval. Het evenement omvat 9 concertdagen die in tweeën zijn gesplitst en daar zijn dus 2 aparte evenementenvergunningen voor verleend. Wie snapt dit nog?

Maar bijna alle toegangskaarten voor de concerten bleken al begin dit jaar te zijn verkocht terwijl er nog helemaal geen evenementen-vergunningen door het college van B&W waren verleend. 

Nota bene pas veel later verleende het B&W college de twee vergunningen. Als straks de concerten achter de rug zijn, zal Baarn een besluit moeten gaan nemen op de ingediende bezwaren van a) de Stichting Behoud het Borrebos en b) een bezwaar van een derde partij. De Stichting Behoud de Eemvallei heeft beide bezwaren ingezien en is het er volledig mee eens.

De das

Het is een oneerlijk juridisch speelveld dat door Baarn wordt bespeeld. Hoe is dat allemaal mogelijk? Was de vergunning al heimelijk toegezegd aan de organisator want deze zal zeker niet het risico hebben willen lopen dat alle concerten niet door mochten gaan. Het B&W gedrag is tenenkrommend omdat ze de natuur-wetgeving op hun eigen manier invullen. Datzelfde geldt voor de Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht die verantwoordelijk is voor het NNN en de bescherming daarvan verzaakt.  Beide partijen die een bezwaarschrift hebben ingediend hebben door de vertragende rol amper een kans van slagen bij de bezwaren-commissie. Want die commissie zal straks vermoedelijk tot de conclusie komen: “De concerten zijn allemaal al achter de rug, wat hebben jullie dan aan inspraak”. Die trukendoos is al vaker uitgehaald. Het is ook geen wonder dan burgers het vertrouwen in de overheid soms verliezen. Overigens gaf de bezwaren-commissie nu al aan samen met de Stichting Behoud het Borrebos op zoek te gaan naar een oplossing. Maar zo’n commissie behoort 100% integer te zijn en haar onderzoek te doen. Maar hieruit blijkt dat van integriteit geen sprake is. Het ‘Fair play beginsel’, het verbod op vooringenomenheid wordt hier nu al vertrapt. Het college moet als bevoegd gezag zonder vooringenomenheid of partijdigheid een besluit kunnen nemen op de ingediende bezwaarschriften. Het bevoegd gezag, het B&W college mag de burger volgens artikel 2.4 van de Algemene wet bestuursrecht geen mogelijkheden ontnemen om voor zijn belang op te komen en dat gaat nu naar verwachting dus wel gebeuren.

Met de Natuur wordt totaal geen rekening gehouden. Zelfs de paleiskassa`s zijn gebouwd naast de burchten van de beschermde das (foto). Hoe verzinnen ze het? Ook de beschermde vleermuizen worden tijdens de concerten verjaagd maar er gebeurt nog veel meer raars.

Het bestemmingsplan van de gemeente Baarn voor de herontwikkeling van het landgoed Paleis Soestdijk en woningbouw in het aangrenzende Alexanderkwartier is op 24 januari 2024 door Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd, klik hier voor de uitspraak.

 

Laatste Nieuws 12-6-2024 

Inspraak SBDE tegen plan voor 240m hoge mega-windturbine Baarn

 

Woensdag 12.6.2024 betoogde de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) voor de Baarnse gemeenteraad met haar inspraak tegen het windturbine-plan van de gemeente Baarn. Bestuurslid Aart Lokhorst deed dat namens de SBDE voor een aandachtig gehoor. In de duidelijke SBDE-inspraak was geen speld tussen te krijgen.

Wethouder Steven de Vries gaf nog even aan dat de provincie Utrecht het nadere onderzoek voor de planlocatie gaat betalen en dat ook leidt. SBDE vindt dit de wereld op zijn kop. Het is oneigenlijk want die behoort toe aan het bevoegde gezag nl. de Baarnse gemeenteraad. Het SBDE-oordeel is vrij eenvoudig, een windturbine in Baarn is onmogelijk. SBDE vindt dat voor Baarn geldt dat geothermie (aardwarmte) de eeuwig durende oplossing is in tegenstelling tot een windturbine die na een aantal jaren afgebroken en vernieuwd moet worden. 

sbde-inspraak-12.06.2024-sbde-baarnse-gemeenteraad-windturbineplan-zandheuvelweg-oudeemnesserweg-baarn-eemvallei

 

 

 

 

Nieuws 10-6-2024 

SBDE tegen komst van twee 242m hoge windturbines in Eemnes en tegen een 14 ha groot zonneveld

 

Op maandag 10.6.2024 sprak de Stichting Behoud de Eemvallei in het gemeentehuis van Eemnes in. Het ging om een Commissievoorstel – Raad Onderzoeksgebied Windenergie.

SBDE is absolute tegenstander van de komst van windturbines en uiteraard ook tegen een groot zonneveld. 

De Stichting verzocht dringend vanwege de natuurwaarden en het unieke open karakter van de Eemvallei, van de twee honderden meters hoge windturbines af te zien alsmede af te zien van het 13 ha grote zonneveldplan (besluit nr. 3) op een Eemvallei weiland-locatie, langs de Rijksweg A1.

 

Nieuws 7-6-2024 

Genieten van natuurgebied Eemerwaard-filmpje

Wil je de Eemerwaard eens goed zien na alle regenval van de laatste tijd. Klik dan op het drone-filmpje gemaakt door Adriaan Voeten: https://www.youtube.com/watch?v=K7zW6PWO-VI

 

Nieuws 28-5-2024 

Komst 242,5m hoge windturbines op de Isselt onzeker: beslissing uitgesteld

De Amersfoortse gemeenteraad debatteerde dinsdag 28 mei 2024 over het plan voor de 242,5 hoge windturbines op de Isselt. De gemeenteraad besloot het advies van de Omgevingsadviesraad (OAR) af te wachten. Pas daarna buigt de gemeenteraad zich over de vraag of er daadwerkelijk windturbines komen op de Isselt locatie. 
Voor artikel RTV Utrecht dat beslissing Amersfoortse gemeenteraad is uitgesteld, klik: 
 

 

 

 

Nieuws 15-5-2024 

Historische natuurramp dreigde door plan 242,5m hoge windturbines op de Isselt 

 

Maar voorlopig regeerakkoord haalt dat plan onderuit:

Er mogen  geen  windturbines meer op land komen

 De Stichting Behoud de Eemvallei is extreem geërgerd door wat er nu aan de hand is in de Amersfoortse gemeenteraad. Dat er mogelijk sprake zou zijn van een meerderheid in de gemeenteraad om akkoord te gaan met de komst van twee windturbines is een directe aanval op de waardevolle en kwetsbare natuur van de Eemvallei en haar omgeving. Natuur moet de leidraad zijn.

De 2 windturbines zouden direct naast het bos-project ‘Melksteeg’ worden geplaatst, een Amersfoorts natuurproject. Veel vogels waaronder ook weidevogels zullen in de windturbine-vallen omkomen. Snapt u het allemaal nog terwijl Amersfoort de plicht heeft om de natuur te beschermen?

Maar verlening van een omgevingsvergunning voor dit foute plan is vanwege de impact op natuur en het eeuwenoude open landschap onmogelijk. Dit moet keihard door de gemeenteraad worden afgewezen. 

Plek waar een wespendief op landgoed Coelhorst, direct naast het plangebied voor twee 242,5 m hoge windturbines, bezig is geweest met een wespennest

De twee windturbines zullen ongeveer 500 vogelslachtoffers per jaar per windturbine gaan maken. De beschermde wespendief met slechts zo’n 300 broedparen in Nederland, foerageert (op de foto zie je een plek waar een wespendief daar een wespennest heeft uitgegraven of uit een boom heeft laten vallen) in natuurgebied Coelhorst (broedt op landgoed de Treek) en zal ook zo goed als zeker gaan sneuvelen door de windturbine-wieken. Coelhorst ligt namelijk naast het plangebied voor de windturbines. Terwijl deze vogelsoort ook de Aziatische hoornaars opruimt die hele bijenvolkeren aanvallen en deels uitmoorden. Daardoor wordt de bestuiving van weidegrassen en -bloemen in de Eemvallei ernstig belemmerd waardoor de diversiteit en kwantiteit sterk zullen afnemen. En dan is er de relatie met het aantal insecten die door weidevogel-jongen worden gegeten. Die aantallen zullen verminderen waardoor er minder weidevogels aan hun eten kunnen komen.

De Stichting Behoud de Eemvallei is uiterst tevreden over het bereikte voorlopige Regeeraccoord dat er op land geen windturbines meer mogen worden gebouwd, maar alleen op zee. Dat Regeerakkoord zal nog worden uitgewerkt in een Regeerprogramma. Aan dat betreffende akkoord/programma moet de provincie Utrecht en alle Eemvallei-gemeenten zich conformeren. De Eemvallei blijft dus gevrijwaard van windturbines !

 

Nieuws 8-5-2024

SBDE : Baarns plan voor windturbine moet van tafel

De gemeente Baarn is van plan een reusachtige windturbine tussen de Zandheuvelweg en de Oud-Eemnesserweg te plaatsen. De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) is daar faliekant op tegen. Zo’n windmolen vormt immers een enorme bedreiging voor de weidevogels in en rond de Eemvallei. De weidevogel-populatie in Nederland gaat in rap tempo achteruit. Neem bijvoorbeeld de grutto, die in aantallen zo snel achteruit gaat dat uitsterven dreigt. Dankzij het feit dat veel boeren in de Eemvallei/Eemland aan nestbescherming doen gaat het daar juist wel goed met de grutto. Een windturbine zoals bedacht door de Baarnse GroenLinks-wethouder De Vries staat die positieve ontwikkeling in de weg.

De aankondiging van de gemeente Baarn volgt op een eerder dit jaar gehouden RES-vergadering (Regionale Energie Strategie). Daar zette de provincie Utrecht druk op de gemeentelijke ketel om over te gaan tot het plaatsen van een of meerdere windturbines. De SBDE is van oordeel dat er onvoldoende wordt ingespeeld op alternatieve energieopwekking, zoals bijvoorbeeld aardwarmte (geothermie) en aquathermie. Die oplossingen zijn inmiddels voorhanden. Ze vragen wellicht iets meer politiek geduld, maar kunnen nog ruim op tijd voor 2030 in gebruik genomen worden, waardoor de CO2-doelstelling (reductie 55% t.o.v. 1990) ruimschoots gehaald kan worden.

De Baarnse gemeenteraad wordt er aan herinnerd dat zij al eerder een duidelijk ‘NEE’ heeft laten horen tegen de plaatsing van windturbines binnen de gemeentegrenzen. Behoud de Eemvallei rekent erop dat de raad zich aan die belofte houdt!

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3733485/pensionstal-eemnes-wil-geen-windmolen-van-baarn-paarden-zijn-vluchtdieren-dit-geeft-veel-stress

 

Nieuws 16-4-2024

SBDE houdt vinger aan de pols met verkeersplan voor Ocriet in Eembrugge

Dinsdag 16 april gaf de gemeente Eemnes een presentatie voor een compleet gevulde zaal in het Huis van Eemnes met ruim honderd aanwezigen.

Het ingenieursbureau Movares en een onderzoeksgroep van omwonenden, recreanten, ondernemers en gebruikers van de directe omgeving brachten de uitkomsten van hun onderzoek aan de gemeenteraden van Eemnes en Baarn/ burgers en instanties. Om onverklaarbare reden ontbrak de provincie Utrecht.

Ontsluitingsscenario’s

Een van de vier gepresenteerde varianten betrof de Zuid-variant (paars in kaartje aangegeven), een nieuwe weg door de weilanden langs Eembrugge. En dit ten behoeve van een mogelijk nieuwe woonwijk op het voormalige Ocriet-terrein. Volgens Movares en de onderzoeksgroep sluit deze variant het best aan op het beleid voor het poldergebied. 

De stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) was ook present en kon enige kritische vragen stellen en proberen mee te denken. Maar SBDE deed geen enkele toezegging welke variant volgens SBDE de beste optie is. Omdat het alleen een presentatie was, kon niemand inspreken. De gemeente Eemnes verwacht dat in september het ruimtelijk plan met het onderzoek van Movares in de gemeentelijke commissie zal worden behandeld. Daar zal de SBDE zeker gaan inspreken. 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3723067/nieuwe-polderweg-aanleggen-enige-optie-voor-woningbouw-bij-eembrugge

 

Nieuws 6-4-2024

Bruine kiekendief gekiekt en voor het eerst bergeenden in de Eemerwaard

Foto: Jaap Vos

Zaterdag 6 april maakte de SBDE-natuurfotograaf Jaap Vos een prachtige foto (bovenstaand) van een bruine kiekendief in de rietkragen van de Eemvallei. Het mannetje was druk in de weer met het verzamelen van takken om daarmee z’n nest te bouwen. 

foto: Adriaan Voeten

Twee dagen later, maandag 8 april dook er onverwacht een paartje bergeenden op in het Baarnse natuurgebied de Eemerwaard. Dit was voor zover bekend (al tientallen jaren) niet eerder gebeurd. Adriaan Voeten was er met zijn camera snel bij en legde het verliefde paartje vast. Wil je het ratelend geluid van de bergeend horen, klik dan op https://vimeo.com/660886065  

 

Nieuws 15-3-2024

Maya en Ton Meijer kiezen eieren voor hun geld.  Geen  aanvraag meer voor nieuw Omgevingsplan Paleis Soestdijk en landgoed

Paleis Soestdijk

Maya en Ton Meijer (MeyerBergman Erfgoed Groep) hebben de handdoek in de ring gegooid, de paleisplannen zijn in duigen gevallen. Ze gaan geen nieuwe aanvraag indienen voor een Omgevingsplan (de nieuwe naam voor een Bestemmingsplan) voor paleis Soestdijk en het landgoed. De bouw van een nieuw hotel tegenover het paleis, een auditorium in de paleistuin en 98 nieuwbouw-appartementen in het eeuwenoude Borrebos gaan niet door. Het spreekwoord ‘Eieren voor je geld kiezen’ gaat in dit geval op voor paleiseigenaren Maya en Ton Meijer. 

De Stichting Behoud de Eemvallei die samen met andere partijen bij de Raad van State een beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk op 24 januari won is na een jarenlange strijd tevreden. Het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk werd door de Raad van State vernietigd. 

Door de vernietiging van het ‘nieuwe’ bestemmingsplan herleefd het oude vorige bestemmingsplan. Veel activiteiten zullen in strijd zijn met dit plan en dus zal de evenementen organisator Royal Park Live een omgevingsvergunning voor planologisch afwijkend gebruik moeten aanvragen. Bovendien zijn er in de uitspraak van de Raad van State argumenten te vinden die pleiten tegen verlening van een evenementenvergunning.

 

Nieuws 14-3-2024

Provincie Utrecht brengt met voorwaarde – maatregel uitsterven bedreigde grutto’s nog verder in gevaar

Foto van Grutto in de Eemvallei gemaakt door natuurfotograaf Jaap Vos

In de Eemvallei / Eemland loopt vanaf 1 januari het project ganzenverjaging waardoor de met uitsterven bedreigde grutto’s, maar ook andere weidevogels in het broedseizoen door verstoring in de knel komen. De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) vindt het begrijpelijk om economische schade te reduceren die wordt veroorzaakt door ganzen op landbouwgrond. Daarvoor wordt sinds 1 januari, net zoals verleden jaar, weer gebruik gemaakt van drones en lasers. Verleden jaar was het een pilotproject waarbij de conclusie was dat er 52% minder schade aan het gras was. Echter nu pas wordt ingezien dat die aanpak niet goed werkt omdat o.a. de bedreigde grutto’s tijdens het broedseizoen ernstig worden verstoord. Daarom is Natuurmonumenten op haar eigen terreinen daarmee al direct op 11 maart gestopt toen bleek dat de weidevogels hiervan hinder ondervonden.

De Eemvallei landbouwgronden waarop Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer weidevogelpakketten rusten via het Collectief Eemland, maken namelijk ook gebruik van de optie om faunaschade (ganzenvraat) vergoed te krijgen. Voorwaarde hierbij is dat de grondgebruiker minimaal 2x per week acties inzet om de schade te voorkomen. Dit betekent 2x per week ganzen verjagen. Echter wanneer er 6 dagen per week gecoördineerd deze verjaagactie meerdere malen per dag worden uitgevoerd dan is dat een groot verschil met 2x in de week waarbij ieder voor zijn/haar areaal dit uitvoert. Er is beleidsmatig dus geen goede keuze gemaakt. Het is conflicterend om aan de ene kant rust te wensen voor de weidevogels en aan de andere kant een verjagings-verplichting op te leggen voor het in aanmerking te kunnen komen voor een schadevergoeding voor de geleden schade.

Uitwerking moet zijn dat de weidevogels geen last mogen ondervinden op de terreinen waar weidevogelbeheer wordt vergoed. De extra schadekosten door ganzenvraat moet niet bij de boer op zijn bordje komen maar gewoon door de provincie worden vergoed waarbij dus de verjagingsplicht moet komen te vervallen. SBDE is heel blij met de boeren en hun inzet voor weidevogelbeheer. Weidevogelbeheer moet volgens de SBDE gebiedsbreed worden uitgevoerd om het tij voor de weidevogels te kunnen keren, dat lukte in Eemland tot nu toe redelijk goed maar kan nog veel beter.

SBDE heeft direct aan Gedeputeerde- en Provinciale Staten van de provincie Utrecht een email verzonden om direct maatregelen te nemen om de weidevogels in de Eemvallei (Eemland), vooral de met uitsterven bedreigde grutto’s, te beschermen.

 

Nieuws 31-1-2024/ update 11.2.2024

Eemdijks weidegebied in Eemvallei mag niet verloren gaan

Plangebied woningbouw in weidegebied Eemdijk-Oost

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft op 30.1.2024 via het advocatenbureau Loyens & Loeff een bezwaarschrift ingediend bij de Raad van State (RvS). De reden daarvoor is dat de gemeente Bunschoten het ‘Bestemmingsplan Eemdijk-Oost’ heeft aangenomen waarmee 72 woningen aan de rand van het dorpje Eemdijk gebouwd zouden kunnen worden.

Maar dat groene en duurzame Eemvallei-weidegebied mag helemaal niet verloren gaan, het eeuwenoude landschap mag niet worden versteend. Overigens is dit weidegebied heel goed voor CO2 opslag omdat het CO2 opneemt. 

De Stichting Behoud de Eemvallei strijdt voor Natuurbehoud (Natuur- en milieubelangen) voor dit bedreigde gebied dat is gelegen in het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland. Het waardevolle weidegebied ligt naast het beschermde Natura 2000 gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever. Een groep Eemdijkers heeft ook een bezwaarschrift bij de RvS ingediend.

Update 11.2.2024: Zelfs Arno Visser, voorzitter van ‘Bouwend Nederland’ gaf zondag 11 februari 2024 in het tv programma WNL duidelijk aan dat er niet in het groen gebouwd moet worden.

 

Nieuws 24-1-2024

Paleis Soestdijk 23-1-2024

Raad van State vernietigt Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 

Het Landgoed Paleis Soestdijk is een plek waar dieren zoals de das, veel vogelsoorten, allerlei vleermuizensoorten enz. in alle rust en vrijheid drie eeuwenlang ongestoord konden leven, maar nu niet meer. Het ongerepte boslandschap met veel biodiversiteit droeg bij aan een groene en natuurlijke omgeving. Maar het is nu al deels door Ton Meijer en Maya Meijer-Bergmans vernietigd maar het kon nog erger worden.

Bestuursleden Kees Koolmees en Aart Lokhorst van de Stichting Behoud de Eemvallei bij de in/uitgang van de Raad van State, direct na de uitspraak op 24.1.2024

Ton Meijer is eigenaar van het paleis Soestdijk met haar landgoed. Zijn echtgenote Maya Meijer-Bergmans is CEO. Beiden zijn voor de teloorgang verantwoordelijk. Het gebied is verworden tot een irritante lawaaiige feestlocatie met onnoemelijk veel CO2 uitstoot door bezoekers die met hun auto’s of per autobussen voor events enz. worden aangevoerd. Maar de Raad van State heeft daar nu een stokje -zeg maar STOK- voor gestoken want op woensdag 24 januari om 10.10 uur deed mr. Rosa Uylenburg, voorzitter van de Afdeling bestuurssrechtspraak van de Raad van State uitspraak over het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Dat bestemmingsplan werd door de Raad van State vernietigd. Ook lichtte de voorzitter kort toe welke overwegingen tot de uitspraak hebben geleid. Opmerkelijk was dat Ton Meijer en Maya Meijer-Bergmans afwezig waren bij de Raad van State-uitspraak. Dit lijkt volgens de Stichting Behoud de Eemvallei te getuigen van minachting voor de hoogste bestuursrechter van Nederland. De stichting Behoud de Eemvallei was wel aanwezig bij de uitspraak.

Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei is uiterst tevreden met de uitspraak. De inspanningen van haar advocaten van het gerenommeerde advocatenbureau Loyens & Loeff N.V. hebben mede tot dit resultaat geleid. Topklasse ! Klik voor de uitspraak Raad van State d.d. 24.1.2024: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@141352/202202119-1-r4/#highlight=paleis%20soestdijk

 

Nieuws 9-1-2024/ 10-1-2024

Bevroren Eemerwaard 

Eén of twee graden C. vroor het maar vandaag. In de natuurgebied de Eemerwaard bevroor het uit de Eem afkomstige water dat door aanhoudende regenval de Eemerwaard was ingestroomd. De Eemerwaard fungeerde als retentiegebied. Door de hevige regenval van de laatste tijd stroomde het Eem-water tijdelijk de Eemerwaard in om daarmee de druk elders in de Eem te verminderen. Bij de ondergaande zon viel er idyllisch rose licht over de Eemerwaard-spiegel. Een volwassen man met kind was in de verte nog voorzichtig aan het schaatsen. Een dag later was het al drukker op het ijs, zie onderstaande foto. 

Nieuws 31-12-2023

Een terugblik op 2023 en de stichting Behoud de Eemvallei bedankt al haar donateurs !!!

gemaal Zeldert

Gemaal Zeldert dat 120.000 liter overtollig water per minuut uit de Eemvallei naar de Eem pompt

Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft ook het afgelopen jaar niet stil gezeten. Zij diende een zienswijze in op de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de provincie Utrecht. Dit omdat de provincie Utrecht in februari 2023 besloot om de eerste stap te zetten voor de afweging van zoekgebieden voor grootschalige windenergie. De provincie stelt zich daarmee op als roofridder van het landschap i.p.v. als rentmeester. SBDE is tegen de komst van elke windturbine in en rondom de Eemvallei omdat zij niet alleen het ecosysteem van de Eemvallei zullen verwoesten maar ook het netwerk van aansluitende ecosystemen. Het is keiharde ecologische noodzaak om die plannen in de prullenbak te gooien. 

Traditiegetrouw hing SBDE tijdens het weidevogel-broedseizoen posters op rond Natuurgebied de Eemerwaard in Baarn om aandacht te vragen voor de bescherming van de daar broedende weidevogels. 

Naar aanleiding van bezwaar van o.a. SBDE stelde het Waterschap Vallei & Veluwe geplande baggerwerkzaamheden in de ruim 1km lange Zure Maat uit. Daarmee werd verstoring van de waterflora en -fauna voorkomen omdat het in een tijd zou gebeuren waarin er o.a. veel amfibieën en vissenlarven zouden – maar ook al- waren uitgekomen. Het baggeren gebeurde nu maanden later en dat was wel zo netjes van het Waterschap. Daarmee is onnodig dierenleed voorkomen.

SBDE voerde een proces bij de Raad van State (RvS) tegen het Bestemmingsplan paleis Soestdijk. Dat plan deugt voor geen meter. Het veroorzaakt veel natuurschade (o.a. veel extreme geluidsoverlast door concerten in de paleistuin) voor de aangrenzende Eemvallei maar ook aan het eeuwenoude bosgebied bij het paleis. Naar verwachting zal begin 2024 de RvS daarover uitspraak doen.

En vooruitkijkend naar 2024. Een punt van zorg zijn de nieuwe mestregels voor melkveehouders waardoor hun melkveebedrijven zwaar onder druk zullen komen te staan. De melkveehouders kijken er met angst en beven naar. Door op aanwijzing van Brussel aangescherpte mestregels dreigen sommige boerenbedrijven mogelijk kopje onder te gaan. SBDE hoopt dat dit geen koude sanering in de boerensector zal worden want dat zal ten koste gaan van het landschap en natuur in de Eemvallei. Innoviteit zal de oplossing moeten brengen. SBDE zal dit proces nauwgezet volgen en zonodig in actie komen.

Ten slotte wenst het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei iedereen een mooi 2024 toe. 

 

Nieuws 12-12-2023

Raad van State: meer tijd nodig om tot een uitspraak te komen over ‘Bestemmingsplan landgoed paleis Soestdijk’

Uiterst zorgvuldig gaat de hoogste algemene bestuursrechter van het land, de Raad van State met het beroep tegen het bestemmingsplan landgoed paleis Soestdijk‘ om om tot een uitspraak te komen. Voor de derde keer is de uitspraak uitgesteld omdat het te omvangrijk is om het voor Kerst 2023 af te ronden.

De planning is nu eind januari 2024. Het advocatenkantoor Loyens & Loeff diende namens de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) bij Raad van State verleden jaar haar (aanvullend) Beroepschrift SBDE bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 12 mei 2022 (19 pagina`s) in tegen het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ en daarna volgde op 17 april 2023 de rechtszaak. 

Hoe bv. paleiseigenaar Maya Meijer zich gedraagt ten opzichte van de dassen op het paleisterrein druist in tegen de Natuurwetgeving. Uit betrouwbare bron heeft SBDE vernomen dat zelfs de das volgens Maya Meijer niet meer in het paleisgebied voorkomt terwijl er toch een behoorlijk aantal waren o.a. in de dassenburchten. De dassen kunnen met haar luidruchtige concerten Maya Meijer als onnatuurlijke vijand zien terwijl zij juist de dassen zou moeten beschermen. 

 Nieuws 19-10-2023

Provincie Utrecht houdt suggestieve en ondemocratische enquête onder de inwoners van de provincie over plaatsing kolossale windturbines

Actiegroep ‘Geen windmolens in de Eempolder’ en de stichting Behoud de Eemvallei vernamen van de provinciale enquête die een schijnpeiling onder inwoners van de provincie Utrecht blijkt te zijn. Namelijk hoe zij over windturbines denken en waar die moeten komen. De enquête is onder verantwoordelijkheid van de Utrechtse Gedeputeerde Huib van Essen opgesteld maar zo gewiekst dat je als deelnemer in een provinciale fuik terecht komt zodat je altijd voorstander van windturbines bent. Maar wij zijn tegen de komst van elke windturbine in Eemland/Eemvallei, het gebied dat in het beschermde Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland ligt.

Slaagsedijk langs de Eem in Soest met uitzicht richting Amersfoort

Duizenden inwoners van Baarn en omstreken tekenden al eerder een petitie tegen windturbines en ook de lokale politiek in de Eempolder is geen voorstander van plaatsing in de Eempolder. Wij zijn tegen plaatsing van windturbines in de Eempolder omdat:

1) Continue bromgeluiden tot een gemiddelde per jaar van circa 45 decibel (geluid van een opstijgend vliegtuig boven Baarn) / 2) Slagschaduw / 3) Lichtvervuiling door wieken met een hoogte tot 225 meter/  4) de Eemvallei relatief weinig wind heeft,  conclusie op zee veel meer wind en niet schadelijk voor de bevolking/ 5) Door windmolens ontstaan gezondheidsklachten (slapeloosheid), worden (weide)vogels en insecten vermorzeld en wordt de horizon vervuild.

In een AD-artikel gaf de Utrechtse Gedeputeerde (provincie) de heer Van Essen (GL) aan dat er in de politiek is besloten tot plaatsing van enorme windturbines (225 meter of hoger). Maar de gemeenten van de Eempolder/Eemvallei, waaronder o.a. Baarn, Eemnes en  Bunschoten hebben aangegeven andere oplossingen na te streven. De wethouders willen de uitdaging oppakken voor duurzame verbeteringen zonder windturbines. Echter Van Essen wil de lokale politici passeren en compleet buiten spel zetten en heeft opdracht gegeven potentiële plaatsingsmogelijkheden te onderzoeken om straks plaatsing af te dwingen. Dus tegen de wil van de inwoners en hun politici.

Draagvlak wil hij zien te bewijzen met deze nep enquête. Deze is echter ingericht met onwaarheden en sterk aansturende vragen voor de deelnemers. De kans is groot dat de uitkomst ervan een totaal verkeerd beeld gaat geven, een beeld dat voor de provincie wenselijk is. De deelnemers worden als het ware de vragenfuik ingeduwd en kunnen daaruit niet meer ontsnappen. Want ‘Ja of nee’ tegen windturbines zeggen is onmogelijk. Met deze schijnvertoning gedraagt de provincie zich ondemocratisch. Door als deelnemers voor de ‘minst erge criteria’ te laten kiezen, geven zij aan de provincie toch de mogelijkheid om uiteindelijk windturbinelocaties aan te wijzen. Met andere woorden, we worden erin geluisd.

De uitslag van de ingenieus opgestelde enquête, vol met tendentieuze vragen, zal Van Essen gaan gebruiken als onderbouwing voor plaatsing van de enorme windturbines. Als belanghebbenden keuren wij deze enquête 100% af. Van Essen als provinciebestuurder vindt de enorme windturbines kennelijk belangrijker dan onze bedreigde natuur in Eemland/Eemvallei en onze gezondheid. Wij vinden dat de enquête dient direct off line moet worden gehaald en wij zullen de verantwoordelijke gedeputeerde over zijn stellingname, handelswijze en verkwisting van gemeenschapsgeld gaan aanspreken. 

Veel actiegroepen in Utrecht , zoals ‘Buren van Rijnenburg en Reijerscop’ en ‘Windalarm regio Amersfoort’,  vinden de enquêtevragen “sturend en suggestief”.  Wij verwijzen voor nadere informatie en adviezen om niet in de fuik van suggestieve vragen terecht te komen naar de link van Windalarm Regio Amersfoort.

Ten slotte, wij als ‘Geen windmolens in de Eempolder’ en de Stichting Behoud de Eemvallei zijn tegen windturbines in Eemland/Eemvallei. Wilt u een donatie doen aan de stichting om ons financieel te ondersteunen klik dan op hier

 

Nieuws 7-9-2023

Natuurorganisaties presenteren Natuurvisie Utrecht 2050

De Natuurvisie Utrecht 2050 is een initiatief het Utrechts samenwerkingsverband van Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Utrecht, IVN en Staatsbosbeheer.

De Natuurvisie Utrecht 2050 gaat door klimaatverandering vooral over water waarbij je moet denken aan droogte versus extreme regenval. Dat zal ingrijpende gevolgen hebben voor natuur en landschap.

De Natuurvisie beschrijft o.a. het toekomstscenario voor het veenweidegebied Eemland alsmede Eem en Randmeren die beide tot de Eemvallei behoren. Voor meer info, klik hier

 

 

 

 

 

Nieuws 31-7-2023

Prachtvogel in het Baarnse natuurgebied Wolkenberg

In natuurgebied Wolkenberg (Natuurmonumenten) aan de Eem in Baarn werd op maandag 31.7.2023 een bijzondere gast gesignaleerd. Het was een zwarte ibis die niet alleen boven het gebied vloog maar er ook foerageerde, ook een dag later nog. De wetenschappelijke naam is Plegadis falcinellus dat ‘glanzende ibis’ betekent.

Het natuurgebied Wolkenberg behoort tot het Natuur Netwerk Nederland (NNN) dat belangrijk is voor biodiversiteit en de onderlinge verbinding versterkt tussen natuurgebieden. 

Foto/bron: Josh Rozema /www.waarneming.nl

 

Nieuws 12-7-2023 /

Updates 14.7.2023/ 16-7-2023/20-7-2023

Stichting Behoud de Eemvallei dient handhavingsverzoek ‘paleisconcerten’ in

* Update 15.7.2023/ beslissing B&W Baarn en de toestand van het meest milieuonvriendelijkste paleis ter wereld

* Update 16.7.2023/ Illegaal concert Bløf in strijd met het bestemmingsplan Landgoed paleis Soestdijk

* Update 20.7.2023/ bovenstaande foto/ de totaal vernielde grasmat van paleis Soestdijk na 9 concerten. Dit is het meest milieuonvriendelijkste paleis ter wereld terwijl Maya Meijer, paleis Soestdijk-eigenaresse (Vastgoedontwikkelaar MeyerBergman Erfgoed Groep) altijd verkondigt dat zij van het paleis het milieuvriendelijkste paleis ter wereld gaat maken. Zelfs haar bedrijfswebsite probeert de bezoekers wijs te maken nieuw leven te geven aan het toonaangevend erfgoed Paleis Soestdijk, maar juist het tegendeel is het geval. Want ook de tuin- en landschappelijke aanleg van Soestdijk is beschermd als Rijksmonument onder het nummer 531287, klik hierOnder die foto zie je de prachtige groene grasmatten op dezelfde datum langs dezelfde weg als waaraan het paleis is gelegen maar dan bij het ‘Apostolisch Genootschap’ en ‘Freshnet’.

Het bestuur van de stichting Behoud de Eemvallei heeft het Baarnse college van burgemeester en wethouders verzocht per direct handhavend tegen de eigen gemeente Baarn en tegen de organisatie van Royal Park Live op te treden. Dit vanwege een dreigende illegale situatie. Wat wil het geval, in het kader van het evenement Royal Park Live zijn er op zondag 16 juli 2023 twee concerten gepland op het terrein van paleis Soestdijk te Baarn. ‘s-Middags zal volgens de planning van Royal Park Live, Bouke & The Elvis Matters Band een concert geven en ’s avonds vanaf 21:00 uur Bløf. Op grond van artikel 16.1 van het geldende het bestemmingsplan zijn tijdens een evenement maximaal 5.000 bezoekers per dag toegestaan. 

Nu er tijdens het evenement Royal Park Live op zondag 16 juli 2023 twee concerten worden georganiseerd, zal het totaal aantal toegestane bezoekers per dag van 5.000 worden overschreden. Die zondag zullen immers 10.000 bezoekers aanwezig zijn tijdens het evenement, terwijl er ‘slechts’ conform art. 16.1 van het bestemmingsplan ‘Landgoed Paleis Soestdijk’ per dag een maximaal aantal van 5.000 bezoekers is toegestaan.

Een van de twee events is derhalve in strijd met het genoemde artikel, tenzij het maximum aantal verkochte kaarten per concert is gemaximeerd op 2.500. Het behoeft geen toelichting dat een overschrijding van het maximum van 5.000 bezoekers per dag met een gelijk aantal, aanzienlijke negatieve effecten zal hebben op het Natuur Netwerk Nederland-gebied (NNN) waarin het paleis Soestdijk en omgeving is gelegen, daarbij verwijzend naar de Wet natuurbescherming. Ook zal sprake zijn van een ernstige verstoring van de in het betreffende gebied en naaste omgeving (Eemvallei) aanwezige beschermde diersoorten.  

In casu is sprake van strijd met het genoemde bestemmingsplan, terwijl voor het afwijkend gebruik geen omgevingsvergunning is verleend. Ook blijkt er volgens SBDE dat voorafgaand aan de evenementen geen ecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden hetgeen een voorwaarde is.    

Het handhavingsverzoek is tevens via de Statengriffie gezonden naar Gedeputeerde- en Provinciale Staten van Utrecht. Tevens heeft SBDE de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) met zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) met strafrechtelijke bevoegdheid, verzocht om op te treden. Zij kunnen in deze zaak proces verbaal opmaken voor het Openbaar Ministerie.

Vervolg/ reactie SBDE-bestuur op het bovenstaande: 

Vrijdagmiddag 14.7.2023 nam de Baarnse burgemeester Mark Röelll telefonisch contact op met SBDE-secretaris Kees Koolmees. Röell verklaarde dat ‘het niet was goed gegaan met de vergunningverlening en betreurde de fout zeer’ maar dat hij desondanks voornemens was ‘niet handhavend’ op te treden tegen het op zondag de 16e juli 2023 geplande concert van Bløf. Hij verklaarde dat hij nu een aparte vergunning (red. APV) daarvoor had verleend. Als reactie gaf Koolmees toen aan dat dit volgens het bestemmingsplan verboden was omdat er dan die dag 10.000 bezoekers zouden zijn i.p.v. de toegestane 5.000 bezoekers. Dus 2x dezelfde fout begaan. Röell reageerde daar niet op waarna Koolmees hem meedeelde dat dit dan een dom besluit / onrechtmatig verleende vergunning betrof, wederom in strijd met het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’. In de Gooi en Eemlander benadrukte de gemeente Baarn het als “We zitten hartstikke fout”.

Alhoewel SBDE  Bløf een van de beste poprockbands vindt, vonden wij het voor de fans heel vervelend. Maar waarom gaat het nu echt? Namelijk dat het college van B&W Baarn en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) zwaar in de fout zijn gegaan omdat het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk (MBEG) het verbood. Maya Meijer van de MBEG verkondigt al vanaf de aankoop van het paleis Soestdijk incl. 165 hectare bosgebied en het voormalige Koninklijke Marechaussee-terrein dat zij en haar man Ton voor slechts €1,7 miljoen van de Staat kochten dat zij van paleis Soestdijk het milieuvriendelijkste paleis ter wereld zouden gaan maken. Nou nu is toch echt iedereen beduveld want het is uitgepakt als het meest milieuonvriendelijkste paleis ter wereld. MBEG heeft inmiddels al vele miljoenen (event-gelden/ parkeergelden, tv-opnamen enz.) verdiend aan het paleis en nog amper wat aan renovatie uitgegeven. Straks over een paar jaar mogen ze het verkopen en zullen tientallen miljoenen binnenharken. Hebben zij iets betekent voor Baarn, uitslag is nul komma nul. Iets betekent voor de concertbezoekers, ook nee. Alleen dat zij hen een poot uitdraaien met veel te dure concert- en parkeerkaartjes. Over CO2 uitstoot wordt gezwegen, die is onnodig veel. SBDE wil zeggen, bezoekers wordt wakker, MBEG doet helemaal niets voor klimaatverbetering. Door MBEG wordt de CO2 uitstoot alleen maar meer. Over stikstof wordt ook gezwegen, als het paleisgras weer vertrapt is na de events worden er mestkorrels (met stikstof) op gestrooid. Tja, Maya weet het wel, maar zwijgt. Voordat er concerten worden gehouden moet er een ecologisch onderzoek plaatsvinden om te beoordelen of het verantwoord is of die concerten wel of niet te laten plaatsvinden. Maar doet Maya dat?, Nee dus. Dat gebeurde pas op 13 juli 2023 terwijl de “Royal Park Live” concerten-periode gaande was van 6 t/m 9 juli (de 6e was uitgevallen door ziekte van zangeres Floor Jansen), 12 t/m 16 juli 2023. Dus 4 dagen (feitelijk 5 dagen) te laat terwijl de concerten de fauna al hadden verjaagd laat je dan een ecoloog waarvan de RUD de naam/bedrijfsnaam niet wil noemen controleren of er fauna aanwezig is. Die fauna was zo goed als zeker door 3 aaneengesloten concerten en nog een losse daarna verjaagd. Bert de Vries, jurist omgevings- en milieurecht van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) welke dienst milieutaken (vergunningverlening, handhaving, advies) uitvoert voor o.a. Baarn probeerde de SBDE op 14.7.2023 telefonisch wijs te maken dat de ‘dieren overdag binnen blijven’ en ‘dat er geen dieren  worden verstoord’. De Vries verklaarde dat het broedseizoen ten einde was maar SBDE weet dat het broedseizoen ongeveer loopt van 15 maart t/m 15 juli terwijl ook buiten deze periode vogels broeden. De exacte broedperiode verschilt per vogelsoort. Hoe verzint De Vries die onzin? De concerten hebben dus in het broedseizoen plaatsgevonden. En verstaat Maya Meijer (MBEG) als paleis eigenaresse dat ook onder milieuvriendelijk. 

Illegaal concert Bløf op 16-7-2023 

Zondagavond 16.7.2023 werd in opdracht van de MeyerBergman Erfgoed Groep een illegaal concert van Bløf in de voortuin van paleis Soestdijk gehouden met 5.000 bezoekers. SBDE is daar geweest een heeft vanaf de openbare weg filmbeelden gemaakt als bewijs in de komende strafzaak. Aangifte bij de politie Midden-Nederland zal worden gedaan. De Natuur maar ook de woonomgeving heeft daardoor ernstige schade/overlast geleden.

SBDE heeft besloten bij de Politie-Midden-Nederland aangifte te gaan doen van het gepleegde strafbare feit van het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. De verdachten zijn het Baarnse college van burgemeester en wethouders en MBEG van Maya en Ton Meijer.

 

Nieuws 6-7-2023 

Het kabinet zet stop op aanleg van velden vol zonnepanelen op landbouwgrond en natuur 

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie heeft namens het Kabinet bekend gemaakt dat er geen zonnevelden meer mogen worden aangelegd op landbouwgronden. De Stichting Behoud de Eemvallei die altijd al deze mening had, vindt deze beslissing 100% terecht en lovenswaardig. De Eemvallei blijft nu gevrijwaard van zonnevelden.

Klik hier voor het Telegraaf artikel daarover.

 

Nieuws 24-5-2023 

Waterschap Vallei en Eem blaast het baggeren af 

Gele plomp in Zure Maat (21 mei 2023)


Gele lis in Zure Maat (10 juni 2023)

Het Waterschap heeft laten weten dat alle baggerwerkzaamheden in Baarn zijn uitgesteld. De planning is verzet naar medio augustus. En dat is precies wat de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) met haar kritiek op het Waterschap ook wilde. Ook veel Baarnaars met wie SBDE samenwerkte deden dat.

Vijvers en sloten zoals de Zure Maat worden pas vanaf medio augustus gebaggerd. De aannemer die de werkzaamheden zou uitvoeren, heeft hiertoe na overleg met de ecoloog die het werk begeleidt besloten.

Rietorchis (orchidee) langs Zure Maat (13 juni 2023)

 

De afgelopen weken is onderzocht of het baggerwerk al in de komende periode uitgevoerd zou kunnen worden. Na onderzoek bleek nu dat het om ecologische redenen beter is om later in het jaar te baggeren.

De Stichting Behoud de Eemvallei die bij het Waterschap duidelijke argumenten had aangevoerd om het baggeren in het najaar te doen, is heel tevreden met deze beslissing.

 

 

 

 

Nieuws 21-5-2023 en 23-5-2023

Gaat Waterschap Vallei en Eem zich houden aan Wettelijke Zorgplicht?

Het Waterschap Vallei en Veluwe ziet hopelijk in dat baggeren in de Zure Maat absoluut nu niet kan. Zie onderstaande foto (21-5-2023) van ringslang die zojuist uit de Zure Maat kruipt en de foto (23.5.2023) van paaiende karpers in de Bestevaer-vijver van de Zure Maat. Dit is nog maar een momentopname van Natuur die nu in de paartijd actief is. Gaat het Waterschap Vallei en Veluwe zich houden aan de Wettelijke Zorgplicht van de Wet Natuurbescherming door niet te gaan baggeren in de Zure Maat maar in het najaar? Voor het filmpje van de ringslang klik dan op deze link

foto en filmpje (zie bovenstaande link): Adriaan Voeten


foto: Hanneke Sevink

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws 15-5-2023

Wettelijke Zorgplicht door Waterschap Vallei en Eem aan de laars gelapt

foto gevangen snoeken in Zure Maat te Baarn

Het Waterschap Vallei en Veluwe wil de één kilometer lange sloot de Zure Maat die langs de oostzijde van de Baarnse bebouwde kom loopt, laten uitbaggeren om het slib te verwijderen. Het baggeren was aanvankelijk eind 2022 gepland en is nu verplaatst naar deze periode. Deze sloot loopt vanaf de Praamgracht tot aan de Eemweg. Maar het Waterschap en slooteigenaar de gemeente Baarn gaan totaal voorbij aan hun wettelijke zorgplicht van artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming.

Het bureau Natuurzorg dat het baggeren begeleidt handelt volgens de Stichting Behoud de Eemvallei verkeerd. De sloot de Zure Maat maar ook de Oostervijver zijn inmiddels door een ‘bedrijf’ leeggevist door de vissen met stroomstootjes te verlammen terwijl dat pulsvissen nota bene door het Europese Hof van Justitie definitief is verboden. De bovendrijvende grote vissen werden met een schepnet weggevangen en afgevoerd naar de waaien in Eemdijk.

De vissers zeiden dat ze geen amfibieën, zoals salamanders, kikkers enz. waren tegengekomen. De Stichting Behoud de Eemvallei heeft daarover navraag gedaan bij een gerenommeerd ecologisch bureau dat aangaf dat  je met pulsvissen de kleine vissen en amfibieën zoals salamanders, kikkers en padden er niet uitvist. De hele voorplantingscyclus loopt gevaar omdat o.a. salamander/vissen larven en kikkervisjes tijdens het baggeren in deze periode zullen worden vernietigd.

Vissers in bootje in de Zure Maat te Baarn die aan pulsvissen zijn

Dit is geen Natuurbehoud maar Natuurvernietiging !!! Zelfs de belangrijke zuurstof-waterplant Krabbescheer wordt bij het baggeren verwijderd terwijl de waterplant nu aan het uitlopen is. Je kunt deze planten dus nu nog niet aan het wateroppervlak waarnemen. Ook vogels bouwen nu in mei/juni hun nest zoals de Kleine Karekieten, ze bouwen hun nest in het riet langs de slootkanten van de Zure Maat. Hun kenmerkende zang “krr-krr-kiet-kiet-kiet” zal straks niet meer worden gehoord.

En dan nog iets anders nl. de baggerkwaliteit waarover wordt gezwegen. Het zou logisch zijn als dat  met de eigenaar van de Zure Maat, namelijk de gemeente Baarn was besproken. En zo ja, is dit dan de manier om met je burgers om te gaan. De Stichting Behoud de Eemvallei maakt zich ernstig zorgen omdat de Zure Maat wordt gevoed door o.a. het water van de Praamgracht waarover wordt gezegd dat het ernstig is verontreinigd. Dit komt omdat de nood rioolwater-overstort van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Soest erop uitkomt. Denk dan aan allerlei stoffen die gevaarlijk zijn omdat ze niet zijn gereinigd.

De Stichting Behoud de Eemvallei is van mening dat er onmiddellijk moet worden gestopt met de baggerplannen en dat de vissen uit de waaien terug moeten worden gebracht naar Baarn. En dan baggeren in de tijden die daarvoor het meest geschikt zijn namelijk in het najaar.

Nieuws 17-4-2023

Update 17.07.2023

Rechtszaak bij hoogste bestuursrechter tegen ‘Bestemmingsplan landgoed paleis Soestdijk’ 

Verleden jaar diende het advocatenkantoor Loyens & Loeff namens de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) bij Raad van State (RvS) haar (aanvullend) Beroepschrift SBDE bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 12 mei 2022 (19 pagina`s) in tegen het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’. Vandaag maandag 17 april 2023 werd dat bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door 3 rechters (staatsraden genoemd) uitvoerig behandeld. De rechtszitting duurde zelfs de hele dag. Twee advocaten van het advocatenkantoor Loyens & Loeff waren namens de Stichting Behoud de Eemvallei daarbij aanwezig/ betrokken.

Het bestemmingsplan, met de verstedelijking in het Borrebos, met (in ieder geval) 40 mogelijke evenementen per jaar in het NNN-gebied, met exploitatie van de Parade en met (mogelijk meer dan) 325.000 “bezoekers” per jaar, kan niet worden uitgevoerd zonder dat het ernstige schade zal toebrengen aan de natuur. Deze nadelige gevolgen zijn daarbij moeilijk te compenseren en al helemaal niet op basis van de in het Bestemmingsplan neergelegde niet-concrete en niet-handhaafbare (compensatie)maatregelen. Verder is in de aan het Bestemmingsplan ten grondslag gelegde onderzoeken onvoldoende rekening gehouden met de maximale planinvulling. Het bestreden besluit is daarmee onzorgvuldig tot stand gekomen en moet worden vernietigd. Dit megalomane Bestemmingsplan voldoet immers niet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. 

  • Update 17.07.2023: De Raad van State hoopt in het najaar met de uitspraak te komen over toekomst van Paleis Soestdijk, klik op hier 

 

Nieuws 5-4-2023

Zienswijze SBDE tegen windturbine-waanzin in de Eemvallei

Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft op 5-4-2023 haar zienswijze op de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de provincie Utrecht ingediend. Op 14 februari 2023 besloot de provincie Utrecht om de eerste stap te zetten voor de afweging van zoekgebieden voor grootschalige windenergie. De minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten verklaarde recent nog dat we meer moeten samenwerken op Europees niveau. SBDE is het daarmee eens, maar ziet dit ook nog genuanceerder nl. energie-afname van de dichtbij staande duizenden windturbines uit de provincie Flevoland die een grote overcapaciteit aan stroom hebben. Nu nog zegt de provincie Utrecht dat ze in haar eigen energiebehoefte moet voorzien maar dat is natuurlijk volslagen onzin en buiten alle werkelijkheid. 

SBDE is van mening dat windturbines in de vogelrijke Eemvallei niet thuishoren en diende daarom onderstaande zienswijze in.  Jaarlijks sneuvelen er in Nederland zo’n 50.000 vogels door windturbine-wieken. De zienswijze vermeldt waarom SBDE tegen windturbines in de unieke Eemvallei is. 

Zienswijze SBDE d.d. 5.4.2023 reikwijdte en plan MER windenergie

 

Laatste Nieuws 1-3-2023

Help mee om de weidevogels te beschermen

Elk jaar hangt de Stichting de Eemvallei tijdens het weidevogel-broedseizoen posters op rond Natuurgebied de Eemerwaard in Baarn om aandacht te vragen voor de broedende weidevogels. Ook dit jaar weer. Tijdens het ophangen vandaag 1 maart werd door een wandelaarster verteld dat zij de eerste grutto al in de Eemerwaard had gezien. De met uitsterven bedreigde grutto’s overwinteren in West-Afrika maar kiezen in de lente vaak de Eemvallei als hun broedgebied. Ze komen dan helemaal uit West-Afrika terugvliegen. Als u de Stichting Behoud de Eemvallei financieel wilt ondersteunen dan kunt u een zelfgekozen gift overmaken naar NL66RABO0379904993 t.n.v. Stichting Behoud de Eemvallei.

 

Nieuws 1-1-2023

Nieuwjaarsafspraak 

Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) bedankt iedereen die de stichting een warm hart toedraagt. Ook is het bestuur zeer erkentelijk voor uw financiële steun aan de stichting. Wij hopen voor u op een mooi 2023. 

De stichting zal er alles in doen om het Eemvallei-landschap en omgeving met haar unieke flora en fauna ook in 2023 te beschermen en daar zonodig juridisch voor op te komen. Een deel van dat omliggende gebied is het Landgoed Paleis Soestdijk. O.a. de Natuur van dat landgoed wordt zwaar bedreigd door ingrepen van de eigenaren, het echtpaar Maya en Ton Meijer. M.b.t. het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ heeft de stichting Behoud de Eemvallei bij de Raad van State (RvS) via het advocatenkantoor Loyens & Loeff beroep ingediend waarvoor een rechtszaak bij de Raad van State zal volgen.

SBDE staat op het standpunt dat er goed voor de weidevogels gezorgd moet worden, dus bescherming te geven. Want een landschap zonder weidevogels zoals de onderstaande grutto, betekent dat het ook slecht met de mens gaat. De Natuur staat onder druk door de zware bedreiging van natuuraantasters zoals windturbines die de Eemvallei-fauna zullen vernietigen. Die horen hier absoluut niet thuis. 

 

Laatste Nieuws 30-11-2022

Conclusie Bunschotense Commissie Ruimte:

Geen windturbines in de Eemvallei

Klik op foto voor vergroting 

Woensdagavond 30 november 2022 heeft de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) ingesproken tegen de windturbine-locaties/ windturbines bij de Commissie Ruimte in het gemeentehuis van Bunschoten.

De conclusie van de Commissie Ruimte was eensluidend: Geen windturbines in de Eemvallei. Wulpen, grutto’s, scholeksters, kieviten (foto) en andere (weide)vogels kunnen weer gerust zijn met een veilige habitat in de Eemvallei. Maar ook de inwoners van Eemland stellen een mooie windturbinevrije Eemvallei heel erg op prijs.

Klik op de Inspraak SBDE – 30.11.2022 – windturbinelocaties/ windturbines s Bunschoten (originele versie)

 

Nieuws 22-11-2022

Updates 25.11.2022, 26.11.2022

Op dinsdagavond 22 november 2022 was de Stichting Behoud de Eemvallei op de RES (Regionale Energie Strategie-bijeenkomst Regio Amersfoort in de Expo-locatie te Hoevelaken. De zaal was gevuld met vertegenwoordigers van gemeenteraden en provincie Utrecht en andere kritische partijen zoals de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE).

Al snel bleek dat het overgrote deel van de aanwezigen tegen de komst van windturbines was. SBDE heeft ook gesproken met Huib van Essen, gedeputeerde van de provincie Utrecht. En aan hem duidelijk gemaakt dat de Stichting Behoud de Eemvallei geen windturbines of zonneweides in de Eemvallei zal accepteren.

De provincie Utrecht wil dat de gemeenten locaties voor 60 windturbines opgeven, maar hoe kan het dan dat de aangrenzende provincie Flevoland zo’n 500 windturbines al heeft staan. Dat is dus eigenlijk voor 8 provincies. En stroom van zonnepanelen van woningdaken worden in het RES-resultaat niet meegeteld.

‘Wind-op-zee’ in plaats van voor ‘Wind-op-land’

Het extreem open gebied van de Eemvallei heeft een zogeheten kernkwaliteit evenals de zeer gunstige gebiedsomstandigheden voor weidevogels en andere fauna waar jaarlijks ter bescherming van de weidevogels 1 miljoen euro wordt ingestoken. Een van de sprekers was Hendrine Swellengrebel van Windalarm’. Zij kwam met een indrukwekkend verhaal waarin SBDE zich kan vinden. Er zijn namelijk helemaal geen windturbines op land meer nodig !

Projectleider Greenpeace en Milieudefensie nu projectleider bij NMU

Dit in tegenstelling tot het verhaal van Geert Ritsema, projectleider energietransitie bij de Natuur-en Milieufederatie Utrecht (NMU) die windturbines in de Eemvallei wil. Hij was eerder campagneleider bij Greenpeace en Milieudefensie. Op de vraag van Kees Koolmees van de Stichting Behoud de Eemvallei wie de NMU betaalt werd door Ritsema geantwoord, o.a. de provincie Utrecht. Dus het subsidiegeld waait uit die hoek naar de NMU die ook die vreselijke windturbines wil. 

—> Zie www.hetkanmetgemak.nl en het indrukwekkend rapport: https://www.hetkanmetgemak.nl/rapport

22.11.2022: Baarnse wethouder Steven de Vries tijdens Regionale Energie Strategie (RES)-bijeenkomst in Hoevelaken: ”Geen                      windturbines in de Eemvallei”.

25.11.2022: ‘Nee, gemeente Soest gaat niet op zoek naar extra locaties voor windturbines: ‘Zien wij geen reden toe’, klik hier

01.07.2022: Bunschoten had al een definitief ‘Nee’ tegen windturbines, klik hier  

26.11.2022: Eemnes wil geen potentiële windlocaties op haar grondgebied. Voor de brief d.d. 30.11.2022 Eemnes aan                                   de Provincie Utrecht, klik hier 

Nieuws 14-11-2022

Provinciale bemoeizucht windturbines: Nee !

Er zijn artikelen in de media gekomen dat de provincie Utrecht zich wil gaan bemoeien met windturbine-locaties

Terwijl de Rijksoverheid € 15 miljoen (voor de periode 2023 t/m 2027) in de bescherming van weidevogels in de provincie Utrecht steekt, wil de provincie Utrecht het tegenovergestelde. Kieviten, plevieren en grutto’s en andere vogelsoorten zullen door de windturbinewieken worden vermalen. Voor info, klik op de Visie Agrarisch Natuurbeheer van de provincie Utrecht 2023-2028 en bekijk pag. 34.

De Stichting Behoud de Eemvallei is op haar hoede en zal windturbines in de Eemvallei blijven bestrijden. Het zou gaan om windturbines van 245m hoog, de hoogste ter wereld.

De inventarisatie van de provincie Utrecht waarop bovenstaande is gebaseerd staat hier

 

Nieuws 13-11-2022

Nog steeds koeien in de weide

Een blik op zondag 13 november vanaf het Zuidereind in Baarn het weiland in. Het is echt waar, het is nu half november en heerlijk weer. Enkele boeren laten hun koeien nog steeds buiten lopen om te grazen. Tja, boven de 11 graden Celsius groeit het gras nog steeds. Mooi doorkijkje, dank aan de boeren.

 

Nieuws 15-7-2022

Stichting Behoud de Eemvallei steunt boerenprotesten

De Stichting Behoud de Eemvallei steunt de Nederlandse boeren en met name de boeren in de Eemvallei in hun verzet tegen de stikstofmaatregelen. Als teken daarvan heeft de Stichting de omgekeerde Nederlandse vlag met de blauwe baan bovenaan aan haar secretariaat opgehangen. 

 

Nieuws 12-5-2022

SBDE-beroepschrift tegen het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ vandaag naar Raad van State gestuurd

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft haar (aanvullend) beroepschrift (19 pagina`s) tegen het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ bij de Raad van State (RvS) ingediend. De Stichting mocht van de RvS dit beroepschrift uiterlijk donderdag 12 mei 2022 indienen. Dat gebeurde dan ook vandaag door het advocatenkantoor Loyens & Loeff die namens SBDE het beroepschrift heeft opgesteld. 

Om het SBDE-beroepschrift te lezen, klik dan op het Beroepschrift SBDE bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 12 mei 2022

 

Nieuws 14-4-2022

Update 26-4-2022

Idioot idee voor een plastic voetbal-/speelveldje

Dringende oproep !!!

Kom ook op dinsdag 26 april om 19.00 uur naar dit veldje. Dhr. P.J. Brandjes van de gemeente Baarn wil daar met ons praten over het plan voor de aanleg van vreselijk kunstgras op dit voetbal-/speelveldje. Kunstgras willen wij absoluut niet.  Update 26-4-2022 zie onderstaand.

 

Het college van B&W Baarn wil in het natuurgebied de Eemerwaard iets volslagen idioots, iets onduurzaams gaan doen. Erin ligt nu een natuurlijk grasvoetbal-/speelveldje van 900 vierkante meter voor de jeugd.

Maar de gemeente wil het gaan omvormen tot een kunstgrasveldje. Dat bleek vandaag 14/4 uit een brief van de gemeente die in het Eemdal is verspreid. Direct heeft de Stichting Behoud de Eemvallei de verantwoordelijke ambtenaar gebeld wiens naam onder de brief stond en gevraagd naar het echte ‘waarom’ omdat de brief als reden voor de omvorming vermeldde ‘om tegemoet te komen aan de vraag van kinderen en ouders uit de buurt’. Pure lariekoek, naar alle tevredenheid wordt al tientallen jaren dit grasveldje gebruikt. De brief vermeldde als reden dat er kale plekken, molshopen en kuilen in het natuurgras waren, maar die zijn er helemaal niet, zie de op 14 april door de Stichting genomen foto. Ook gaf de ambtenaar aan dat er 2 boomhutten zijn, maar die zijn er ook niet. De Stichting hoopt dat het college van B&W inziet dat dit een slecht plan is voor dit natuurgebied en het plan gelijk van tafel haalt. Kleine kinderen plukken er ook bloemetjes, nu bloeien er madeliefjes. Het schept een band met de natuurlijke omgeving dat zelfs tot het Natuur Netwerk Nederland (NNN) behoort.

Overigens is een kunstgrasveldje kwetsbaar. De kunststof banken rond de Eemerwaard zijn de voorgaande  jaren diverse keren in brand gestoken en zijn nu van metaal. Een kunstgrasveldje zonder toezicht is juist erg kwetsbaar doordat het brandbaar is.

Of gaat het de gemeente Baarn alleen maar om het geld omdat het kunstgras zogenaamd onderhoudsarm is. Daarbij vergeet de gemeente dat onzichtbare restjes van het kunstgras (plastic) in het milieu terecht komen. Hoeveelheden microplastics en kwalijke stoffen komen zo in de bodem, in slootjes en in de Eem terecht en ten slotte in de Noordzee.

Update 26-4-2022

Foto: Michel van Grinsven (Voor Baarn) 

Ongeveer 75 buurtgenoten waren afgekomen op de buurtpeiling en om met dhr. P.J. Brandjes van de gemeente Baarn van gedachten te wisselen over het aanlegplan voor het vreselijke kunstgras op het Eemerwaard voetbal- /speelveldje. Diverse aanwezigen kregen het woord maar het werd al snel overduidelijk dat niemand kunstgras wilde. Vervolgens werd er gestemd en iedereen was voor het behoud van het huidige grasveldje met de duidelijke opmerkingen erbij dat er iets meer onderhoud wenselijk was en dat het veldje zou worden gelandrold. Dat laatste gebeurt met een zware rol die het veldje effener maakt. Het was voor de aanwezige wethouder Jannelies Visser ook duidelijk dat er geen draagvlak uit de buurt was en het kunstgrasplan dus niet doorgaat. De Stichting Behoud de Eemvallei is tevreden over de uitkomst. De Natuur is als winnaar uit de bus gekomen. Maar ook de gemeente Baarn bespaart nu tienduizenden euro’s.

 

Nieuws 12-4-2022

SBDE officieel in beroep tegen bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Het toonaangevende advocatenbureau Loyens & Loeff is namens de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) op dinsdag 12 april 2022 in beroep gegaan bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. 

Steun ons s.v.p. met een donatie. U kunt deze overmaken naar Rabobank-rekening: NL66RABO0379904993 t.n.v. de Stichting Behoud de Eemvallei.

Nieuws 4-4-2022

Is dit de provinciale bescherming van het bos bij paleis Soestdijk?

Maya en Ton Meijer van de MeyerBergman Erfgoed Groep zijn eigenaar van paleis Soestdijk en haar landgoed. Recent bleek dat de twee natuurbarbaren een groot stuk paleisbos aan de gemeente Baarn hadden verkocht voor de aanleg van een betonnen fietspad dwars door het bos. Eeuwenoude waardevolle natuur in het Natuur Netwerk Nederland inruilen voor beton, hoe is dat mogelijk in deze tijd?

Aan het hek en overige plaatsen langs de ‘fietspad-route’ zijn borden met de tekst ‘Kwetsbaar Natuurterrein NIET BETREDEN’ opgehangen. Direct achter dat hek is het bos al gebulldozerd om het betonnen fietspad aan te leggen. In een tijd van klimaatverandering waardoor we zuinig moeten zijn op ‘onze’ bossen is dit 100% ondenkbaar. In de Baarnsche Courant d.d. 4 april 2022 staat een artikel ‘Provincie kiest voor meer bomen en vitale bossen’. De provincie zegt in dat artikel aan uitbreiding en bescherming van bossen in onze regio te werken. Wie snapt dit allemaal nog? Het eeuwenoude bos wordt totaal geruïneerd voor minder dan slechts 1 minuut fietstijdwinst m.b.t. de al bestaande fietsroute via de Amsterdamse- en Hilversumsestraatweg. Zo houden we onze planeet niet leefbaar.

Update 11-5-2022

Op 12.5.2022 werd er van 19.00 – 20.00 uur een extra ingelaste gemeenteraadsvergadering (foto) over gehouden. Vreemd was dat de voorzitter afd. Baarn/Eemnes van de Fietsersbond in een schriftelijke reactie de gemeenteraad opriep om de aanleg van de fietsroute niet onnodig te vertragen. Hoezo onnodig, de natuuraantastingen zijn vreselijk, het is in strijd met de Natuurwetgeving. Het plan moet stoppen en de Natuur moet worden hersteld. Verdacht was dat de voorzitter Dick van Veen van die afd. Baarn/Eemnes die reactie 1 dag voor de vergadering naar de gemeenteraad stuurde. Voor deze brief, klik op: Reactie Fietsersbond Baarn-Eemnes aanleg fietsroute Soest Hilversum. Maar wie is Dick van Veen eigenlijk. Bleek dat hij in 2018 nog kandidaat was voor het Baarnse CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kennelijk vandaar dat de huidige Baarnse CDA fractievoorzitter Rik van Hardeveld zo’n vurige voorstander is van aanleg van dat betonnen fietspad dwars door de beschermde Natuur. Van duurzaamheid-beloftes in hun Baarnse CDA verkiezingsprogramma 2022 komt nu al niks terecht. 

Er werd een motie aangenomen die het nog nieuwe college van B&W opdracht geeft om de wenselijkheid van de fietsverbinding opnieuw te onderzoeken. Opvallend was ook dat burgemeester Mark Röell tijdens de vergadering aangaf dat een aantal stukken in deze zaak geheim zijn. Is dit de Baarnse democratie nieuwe stijl? Dit lijkt geen frisse zaak te worden.

 

Nieuws 1-4-2022

 

De weidse besneeuwde Eemvallei in Eemnes, nabij Eembrugge op 1 april.

Zelfs de wat donkere lucht met witte wolkjes in de verte is mooi tekenend.

Nieuws 23-2-2022

Stichting Behoud de Eemvallei vecht bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk aan bij Raad van State

Een meerderheid van de Baarnse gemeenteraad stemde tijdens haar raadsvergadering d.d. 23-2-2022 in met het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Vijf stemmers tegen het bestemmingsplan waren afkomstig van PvdA, BOP en GL. Veertien voorstemmers kwamen van D66, VVD, CDA, VoorBaarn, CU-SGP en de Lijst Maike Koenders.

Het advocatenbureau Loyens & Loeff zal namens de Stichting Behoud de Eemvallei tegen dit bestemmingsplan bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep gaan.

Nieuws 4 en 5-2-2022

>> Klik voor het gezamenlijk persbericht ‘Genoeg is genoeg’ d.d. 4-2-2022 ‘Boycot inspraak debat Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Het bericht is van Marianne Dutman, secretaris Stichting Behoud het Borrebos

Natuurorganisaties maken uit protest geen gebruik meer van inspraakrecht  voor het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Klik 2x ter vergroting op het onderstaand artikel d.d. 5-2-2022 en lees het schokkende Gooi- en Eemlander-artikel wat de Stichtingen Behoud de Eemvallei, Behoud het Borrebos, Natuur en Landschap Lage Vuursche, Parel van Baarn en de Werkgroep Roofvogels Nederland, uit protest hebben besloten. Namelijk om niet langer een overbodige rituele dans uit te voeren en van het holle inspraakrecht op 9 februari 2022 op het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk af te zien. De organisaties hebben alle vertrouwen in de Baarnse gemeenteraad verloren omdat het betreffende Bestemmingsplan o.a. de Natuur zal vernietigen en voor de omgeving vreselijke (geluids)overlast zal veroorzaken.

 

 

” We worden niet serieus genomen “

Circa dertig omwonenden van Paleis Soestdijk hebben zaterdag 5-2-2022 tegenover het paleis Soestdijk een verklaring ondertekend waarin zij verklaren niet te zullen gaan inspreken tijdens het aanstaande debat (9 februari) over het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. De bewoners voelen zich niet gehoord door de Baarnse gemeenteraad. “We worden niet serieus genomen.”

De vastgoedontwikkelaars Maya en Ton Meijer van de MeyerBergman Erfgoed Groep willen op het landgoed woningen realiseren, een hotel bouwen en evenementen organiseren. Eerder ging een meerderheid van de gemeenteraad al akkoord met de plannen en deze maand wordt in de gemeenteraad van Baarn het bestemmingsplan vastgesteld, maar de groep omwonenden vindt dat er consequent niet naar hun kritiek wordt geluisterd.
Klik hier voor het complete RTV-Utrecht artikel 

 

Nieuws 1-1-2022

De Stichting Behoud de Eemvallei bedankt haar donateurs. Net als bijen leveren onze donateurs een grote bijdrage aan de bescherming en diversiteit van de Eemvallei. Boeren, de beheerders van het platteland geven om fauna en flora en maaien gelukkig steeds meer bijvriendelijk. Klik op hier voor meer info daarover. Dit jaar zal de Stichting zich weer voor 100% inzetten om de Eemvallei en haar omgeving te beschermen. Ten slotte, plannen voor zonneweides moeten de prullenbak in, ze horen niet thuis in de Eemvallei, het is heel slecht voor het landschap, flora en fauna.

 

 Nieuws 22-12-2021

Weidevogels de dupe van zonneweides 

Succesvolle verzoeken SBDE aan Baarnse gemeenteraad

 

Er start een aanvalsplan van bijna

€ 70 miljoen extra om grutto en andere weidevogels te redden

Zie onderaan dit artikel

 

Woensdag 22 december 2021 vergaderde de Baarnse gemeenteraad digitaal om besluiten te nemen. Aan de orde kwam o.a. het zeer omstreden plan ‘Uitnodigingskader zonne- en windenergie’.  Met als gevolg o.a. het volleggen van het Baarnse deel van de Eemvallei/ Eempolder met zonneweides. De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE), daarbij ondersteund door een groot deel van de bevolking had de gemeenteraad gevraagd o.a. het Natuur Netwerk Nederland (NNN) buiten de plannen te houden. De gemeenteraad bleek het daarmee eens te zijn. 

Als gevolg van dit besluit zal het Baarnse Natuurgebied de Eemerwaard geen zonneweide worden, aangezien dat gebied namelijk ook onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland. De Stichting is daar trots op omdat zij een aantal jaren geleden er al voor heeft gezorgd dat die bestemming er zo kwam. Ook is het agrarische gebied langs de Praamgracht t.h.v. o.a. de Botter/ Andoornhof/ Dovenetelhof, Speenkruidlaan enz. waar heel veel grutto’s broeden door de beslissing van de gemeenteraad gespaard van zonneweides. Ook daar had de Stichting, gesteund door zeer veel adhesiebetuigingen uit de Baarnse- en Soester bevolking de gemeenteraad om gevraagd en dus is SBDE daar ook blij mee. Overigens is de SBDE tegen alle aanleg van zonneweides in de hele Eemvallei/Eempolder.

Verder wil de Baarnse gemeenteraad voortaan aanvragen voor zonneweides per geval beoordelen om de ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Wel was de gemeenteraad het er over eens dat er zoveel mogelijk zonnepanelen op daken moeten komen, met de kanttekening dat men daartoe niet kan worden gedwongen.

Overigens willen VoorBaarn, CDA, BOP en de nieuwe raadsfractie/ lijst Maike Koenders totaal geen zonneweides in de Eemvallei/Eempolder. SBDE is het daarmee volledig eens. De Rijksoverheid reageert gelukkig compleet anders, zij gaat de komende tijd bijna 70 miljoen euro subsidie investeren in de redding van de grutto en andere weidevogels. 

Broedende weidevogels zijn er straks als het aan GL-Baarn ligt niet meer terwijl de Eemvallei/Eempolder bekend staat als het beste Nederlandse broedgebied voor weidevogels. Volgens BOP-raadslid Kees Koudstaal zijn zonneweides in de polder in strijd met het natuurbelang. Vogels kennen volgens hem immers geen onderscheid tussen wel of niet NNN-gebieden en hoe groter hun leefruimte, hoe succesvoller dat is voor de instandhouding van bijvoorbeeld de grutto.

De oproep van de gemeenteraad aan het college van B&W op zoek te gaan naar innovatieve alternatieven voor zonneweides juicht de SBDE natuurlijk wel toe. D66-wethouder Hugo Prakke beloofde met updates voor aqua- en geothermie te komen. De Stichting is vooral benieuwd naar de kijk van het B&W college op de aankondiging van het Amersfoortse ingenieursbureau Larderel dat met zeven geothermiecentrales de hele regio Eemland van stroom en warmte kan worden voorzien.

Ook wil de gemeenteraad geen zonneweides in weidevogelkerngebieden, dat zijn gebieden waar veel weidevogels voorkomen.

Als in juni 2022 de nieuw gevormde gemeenteraad verder gaat met deze zaak zijn er hopelijk zoveel werkbare alternatieven in beeld dat het hele idee van zonneweides in de Baarnse buitengebieden definitief in de prullenbak kan belanden. 

Goed nieuws  voor weidevogels. Er start een aanvalsplan  om grutto en andere weidevogels te redden ! Klik hier

 

Nieuws 19-12-2021

Dringend verzoek SBDE aan Baarnse gemeenteraad

 

Zeer geachte leden van de Baarnse gemeenteraad,

Nog even op de valreep een dringend verzoek aan u van de Stichting Behoud de Eemvallei. Recent heeft de Stichting u al over dit onderwerp gemaild maar toen werd de beslissing tijdens die raadsvergadering doorgeschoven naar de digitale raadsvergadering op woensdag 22 december 2021.

U beslist dan over waar de zoekgebieden voor zonneweiden moeten komen omdat u wordt gevraagd het uitnodigingskader zonne- en windenergie: “Samen op zoek naar ruimte voor duurzame energie in Baarn” vast te stellen. De Stichting Behoud de Eemvallei en vele milieuorganisaties zijn fel tegen de komst van zonneweides in de Eemvallei omdat deze daar absoluut niet thuis horen. De windturbines wees Baarn al af.

Reeds in 2008 had VROM-minister prof. dr. Jacqueline Cramer negen locaties langs de snelweg aangewezen om daar het vrije uitzicht op het Nederlands landschap veilig te stellen. Een van die landschappen was het Eemland/ de Eemvallei. Op deze manier wilde Cramer voorkomen dat waardevolle en karakteristieke landschappen langs de snelweg zouden verdwijnen achter een rommelig geheel van bedrijventerreinen en woonwijken. En nu wil de Baarnse wethouder Prakke met zonneweides te keer gaan.

De Eemvallei behoort niet voor niets tot het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland, het is een zeer aantrekkelijk weidegebied voor weide- en andere vogelsoorten maar ook voor mensen om van de natuur te genieten. Juist die openheid maakt het voor weidevogels zoals o.a. de grutto (rechter foto) zeer aantrekkelijk. Binnenkort komen ze na hun overwintering uit West-Afrika weer terug om hier te verblijven en te broeden. U gaat beslissen over het unieke boerenland en over de toekomst van de daarin levende fauna. U bent verantwoordelijk voor een teloorgang van de fauna als u met het ‘uitnodigingskader’ instemt dat de Eemvallei (Eemland) een zoekgebied voor zonneweiden wordt.

De boeren worden nu wekelijks benaderd om (industriële) zonneweiden op hun weilanden toe te staan. Investeerders likken hun vingers erbij af omdat ze miljoenen-subsidies binnenharken, ons belastinggeld. Maar de Natuur heeft het nakijken terwijl u als gemeenteraad bij machte  bent om de Natuur te beschermen en Baarn mooi te houden. Als u dat doet, zullen de kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 u daarop afrekenen. Even een greep uit de voorstellen van wethouder Prakke. Natuurgebied/ NNN gebied de Eemerwaard  wijst hij aan als zoekgebied. En het gebied langs de Praamgracht t.h.v. o.a. de Botter /Andoornhof/ Dovenetelhof, Speenkruidlaan enz.  waar heel veel grutto’s broeden. En het gebied tussen paleis Soestdijk en de Naald, wijst Prakke aan terwijl dat gebied is aangewezen als ‘Groene Contour’, dat moet dus Natuurbestemming worden. Wethouder Prakke houdt geen rekening met de Natuur en u zult het gaan zien, straks verdwijnt hij naar zijn woonplaats Leersum om zich daar in te zetten voor omgewaaide bomen.

Duurzame klimaatmaatregelen kunnen in Baarn ook op een andere en betere manier worden genomen waardoor de Natuur geen schade  leidt.    Namelijk door eigenlijk de meest voor de hand liggende mogelijkheden benutten. Bijkomend voordeel is ook dat er geen nieuwe bestemmingsplannen voor die zonneweiden hoeven te komen waardoor de gemeente Baarn veel geld en tijd zal besparen.

Er zijn bijvoorbeeld al warmtepompen op de markt met zonnecollectoren en een ‘Solar Freezer’ als thermische opslag. Batterijen voor elektriciteitsopslag van zonne-energie zijn er ook al. In elk geval moeten we het schaarse Baarnse boerenland behouden want als u zonneweides goedkeurt, dan zal het waardevolle open agrarische landschap dat weidevogels prefereren een bedrijfsbestemming krijgen en daarna komen op die plaatsen bedrijventerreinen.  Er zijn al warmtepompen van krap € 3000. Dus van het gas is makkelijker geworden, dus geen CO2 uitstoot meer, dat is  het doel van de energietransitie. En Baarnaars die dat niet kunnen betalen moeten door de gemeente  worden geholpen.

Met zonnepanelen op alle bedrijfsdaken kunnen we in Nederland al in 50% van de elektriciteitsbehoefte voorzien, aldus Jan Rotmans, hoogleraar Duurzaamheid in de uitzending Pointer (d.d. 16 november). En dan hebben we de woningdaken nog niet meegeteld.

Wij verzoeken u nadrukkelijk om het uitnodigingskader zonne- en windenergie voor de Eemvallei af te wijzen.

Foto`s: SBDE-fotograaf Jaap Vos

 

 Nieuws 14-12-2021

Teken direct de petitie tegen zonneweides

De Vereniging Vrij Polderland is de petitie ‘Geen zonnepanelen in de Eempolder in Baarn!’ gestart. Uiteraard ondersteunt de Stichting Behoud de Eemvallei deze petitie maar de Stichting gaat nog verder, ze zal ook juridisch alles uit de kast halen om deze landschapsaantasting te voorkomen. Anders zullen o.a. kieviten, ooievaars en grutto’s verdwijnen.

Klik op hier en teken direct de petitie

 

Nieuws 29-11-2021

SBDE-adviseur A.C.M. Weijman overleden

29-11-2021

          Geheel onverwachts is maandag 29 november 2021 onze belangrijke organisatie-adviseur/ bioloog dr. Albert Weijman overleden. Wij verliezen in hem een enthousiaste persoonlijkheid en zijn heel dankbaar dat hij vanaf het begin van de Stichting Behoud de Eemvallei al onze adviseur was.

Wij wensen zijn echtgenote en kinderen en verdere familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

—–

De onderstaande email stuurde de Stichting Behoud de Eemvallei op 22-11-2021 naar alle Baarnse gemeenteraadsleden met het nadrukkelijke verzoek om het uitnodigingskader zonne- en windenergie voor de Eemvallei af te wijzen. Met andere woorden geen zonneweides in de Eemvallei toe te staan.

Nieuws 22-11-2021

Geachte leden van de Baarnse gemeenteraad,

Woensdag 24 november 2021 beslist u over waar de zoekgebieden voor zonneweiden moeten komen. Aan u wordt gevraagd het uitnodigingskader zonne- en windenergie: “Samen op zoek naar ruimte voor duurzame energie in Baarn” vast te stellen. De Stichting Behoud de Eemvallei is fel tegen de komst van zonneweides in de Eemvallei. Gelukkig heeft u de windturbines al afgewezen.

De Eemvallei behoort tot het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland en is een extreem open gebied dat zeer aantrekkelijk is voor weide- en andere vogelsoorten. Juist die openheid maakt het voor weidevogels zoals o.a. de grutto (foto) zeer aantrekkelijk. Binnenkort komen ze na hun overwintering uit West-Afrika weer terug om hier te verblijven en te broeden. U gaat beslissen over het unieke boerenland en over de toekomst van de daarin levende fauna. U bent verantwoordelijk voor een teloorgang van de fauna als u met het ‘uitnodigingskader’ instemt dat de Eemvallei (Eemland) een zoekgebied voor zonneweiden wordt.

De boeren worden verleid om (industriële) zonnevelden op hun weilanden toe te staan. Daarbij zijn veel investeerders betrokken die miljoenen-subsidies binnenharken, ons belastinggeld. Maar de Natuur heeft het nakijken terwijl u verantwoordelijk bent om de Natuur te beschermen. Klimaatmaatregelen kunnen in Baarn ook op een andere en betere manier worden genomen waardoor de Natuur geen schade zal leiden. Namelijk door eigenlijk de meest voor de hand liggende mogelijkheden benutten. Bijkomend voordeel is ook dat er geen nieuwe bestemmingsplannen voor die zonneweiden hoeven te komen waardoor de gemeente Baarn veel geld en tijd zal besparen.

Er zijn bijvoorbeeld al warmtepompen op de markt van € 3000 met € 300 euro subsidie waardoor er geen gas meer gebruikt hoeft te worden. Ze worden gevoed via de stroom van zonnepanelen op het dak. Mocht het ’s winters extreem koud worden, dan schakelt dat systeem tijdelijk even over naar gas. Mooie maatregelen dus. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Gaat Baarn daar allemaal aan voorbij? Zelfs het vervangen van led-lampjes geeft al een vermindering van 99% CO2 uitstoot omdat een lamp van 100 watt kan worden teruggebracht naar 4 watt en zelfs met een dimmer naar 1 watt. Het elektriciteitsnetwerk wordt steeds meer overbelast maar kan worden ontzien door o.a.  genoemde warmtepompen.

Met zonnepanelen op alle bedrijfsdaken kunnen we in Nederland al in 50% van de elektriciteitsbehoefte voorzien, aldus Jan Rotmans, hoogleraar Duurzaamheid in de uitzending Pointer (d.d. 16 november). En dan hebben we geeneens alle daken van woningen meegeteld.

Wij verzoeken u nadrukkelijk om het uitnodigingskader zonne- en windenergie voor de Eemvallei af te wijzen.

 

Stichting Behoud de Eemvallei dient zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk in

Nieuws 16-11-2021

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft op dinsdag 16 november 2021 een uitgebreide zienswijze ingediend m.b.t. het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Het gerenommeerde advocatenkantoor Loyens & Loeff N.V. heeft deze zienswijze opgesteld en inmiddels gericht aan de gemeenteraad bij de gemeente Baarn ingediend.

Voor deze zienswijze, klik op: 

Zienswijze-SBDE-ontwerpbestemmingsplan-landgoed-paleis-soestdijk-baarn-17-11-2021-eemvallei

SBDE heeft tevens met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (WOB-verzoek) aan B&W van Baarn verzocht, alle documenten aan haar toe te zenden aangaande de (voorbereiding van de) besluitvorming van college van B&W Baarn rondom de vaststelling van dit ontwerpbestemmingsplan.

De gemeenteraad moet over de SBDE-zienswijze een beslissing nemen.

Kraakheldere inspraak Stichting Behoud de Eemvallei tegen 231.000 zonnepanelen in Baarnse Eemvallei-weilanden 

Nieuws 3-11-2021

Woensdag 3 november 2021 maakte de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) in het Baarnse gemeentehuis gebruik van haar inspraakrecht vanwege het zogeheten ‘Uitnodigingskader zonne-en windenergie’ in. De plannen voor windturbines zijn al geschrapt en nu blijven veel Baarnse plannen voor vreselijke zonneweiden in de unieke Eemvallei over.

Baarn heeft het voornemen om voor 231.000 zonnepanelen (zonneweides) goedkeuring te geven. Dat is ter grootte van 154 voetbalvelden. Vreselijk, de natuur in het open landschap gaat er daardoor echt aan. Klik op de link hierna voor de SBDE-inspraak: Inspraak SBDE – 3.11.2021 – Uitnodigingskader zonne- en windenergie (Baarn) 

 

Dreigende natuurramp in boerenland van de Eemvallei

Nieuws 31-10-2021

Afgelopen maand zijn er in het geniep illegaal een aantal sloten in het unieke weide(vogel)gebied tussen de Grimmesteinseweg en de A1 in Baarn gedempt en inmiddels ook al met graszaad ingezaaid dat al deels is geworteld, zie bovenstaande foto. Dit illegaal afgraven heeft er mede voor gezorgd dat een dwarssloot is dichtgeslibt. De Stichting Behoud de Eemvallei heeft daar lucht van gekregen en onderzocht de zaak. Het weidegebied blijkt sinds verleden jaar eigendom te zijn van de Hooglandse boer Looijen. Zijn bedoeling is om er zo’n 33.000 zonnepanelen op te laten plaatsen. Dat zal hem dan jaarlijks tussen de € 77.000 – € 90.000 opleveren. Maar de Baarnse wethouder Hugo Prakke die zelf in Leersum woont, wil nog veel meer, namelijk 7x zoveel: 77 ha vol leggen met zonnepanelen, dat zijn in totaal 231.000 zonnepanelen op een gebied zo groot als 154 voetbalvelden.

Het is overigens nog de vraag waarmee de sloten zijn gedempt. Mogelijk met afvalstoffen. En daar is totaal geen controle op geweest omdat het allemaal stiekum gebeurde. Ook blijkt er geen vergunning voor te zijn afgegeven. De Stichting Behoud de Eemvallei heeft het Waterschap Vallei en Veluwe in kennis gesteld van deze zware overtredingen die teruggedraaid moeten worden en dringend verzocht om handhavend op te treden

Dat 11 hectare grote boerengebied is het leefgebied van veel weidevogels zoals o.a. kieviten en zelfs wulpen. B&W van Baarn wil daar, maar ook langs de Praamgracht (onderstaande foto) en in de Eemerwaard dat door de provincie Utrecht is aangewezen als natuurgebied én is aangewezen als behorend tot het ‘Natuur Netwerk Nederland’ grote zonnepanelen-weides toestaan waar nota bene grutto’s, kieviten en tureluurs broeden. De Stichting ziet het als een regelrechte landschaps- en natuurvernietiging. Hoe kan de gemeente Baarn voorop lopen in natuurvernietiging? De vogelstand in de Eemvallei moet beschermd worden, niet vernietigd!

Ook is het plan om zonnepanelen-weides te plaatsen in het Baarnse natuurgebied de Eemerwaard (onderstaande foto) en in de weilanden naast het water de Praamgracht (bovenstaande foto van Ronald Schothorst/ Anita van Gendt). Boeren aan het Zuidereind zijn door wethouder Prakke ook benaderd om hun weilanden vol te leggen met zonnepanelen. Dat zal onoverkomelijke gevolgen hebben nl. de bestemmingen moeten dan worden veranderd in bedrijfsbestemming i.p.v. huidige agrarische bestemming. Deze waardevolle gebieden zullen daardoor natuurwaardeloos worden. Uiteraard kan en zal de Stichting Behoud de Eemvallei deze idiote plannen niet accepteren.

Op woensdag 3 november 2021 om 20.00 uur wordt het ‘Uitnodigingskader zonne- en windenergie’ in het gemeentehuis besproken omdat Baarn de ambitie Baarn heeft om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn. De Stichting Behoud de Eemvallei zal die avond  daarop officieel inspreken.

 

Stichting Behoud de Eemvallei stuurde onderstaande email op 27-9-2021 naar alle Baarnse gemeenteraadsleden om woensdag 29-9-2021 niet in te stemmen met het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Zie onderstaand bij update 29-9-2021 over de dramatische uitslag van die raadsvergadering

 Nieuws 27-9-2021/ update 29-9-2021

Email: ” Als bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) vragen wij dringend uw aandacht voor het volgende. Woensdag 29 september 2021 wordt u als raad  gevraagd in te stemmen met het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk en met het ter visie leggen daarvan. SBDE vraagt u daarmee niet in te stemmen. Nauwlettend heeft SBDE de ontwikkelingen m.b.t. het Ontwerp-bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk gevolgd. Als SBDE willen we u laten weten dat wij tegen dit plan bezwaar zullen gaan maken alsmede de gang naar de Raad van State zullen maken via het advocatenkantoor Loyens & Loeff N.V.

Het plan zoals dat nu voorligt, is voor de SBDE volstrekt onacceptabel hetgeen we tijdens de inspraak al hebben duidelijk gemaakt. Nogmaals willen wij wijzen op onze bezwaren. Een aantal evenementen zal zeer ernstige geluidsoverlast voor Baarn en Soest veroorzaken en voor de Natuur zal het uitpakken als een ramp omdat deze onherstelbaar zal worden beschadigd. Als u dit plan goedkeurt kunnen we stellen dat er nog nooit  in de Baarnse geschiedenis zo’n natuur/milieu-blamage heeft plaatsgevonden. 

Het plangebied ligt vrijwel volledig in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) dat juist beschermd moet worden maar als u dit plan goedkeurt doet u juist het tegenoverstelde.  Ook andere partijen zoals het NMU, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap hebben u daarop gewezen. Appartementen-complexen in het Borrebos, de Parade en de honderden parkeerplaatsen en een groot hotel bij Paleis Soestdijk zijn/zullen mede een regelrechte bedreiging voor Natuur en landschap zijn. Ruimtelijk deugen de plannen totaal niet.

De stichting Behoud de Eemvallei verzoekt u met klem het Natuur Netwerk Nederland waarin het plangebied is gelegen niet af te breken maar juist te versterken. Derhalve verzoeken wij u om niet in te stemmen met het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Vriendelijke groeten en hopend op een verstandig besluit.

Update 29-9-2021

Tijdens de Baarnse raadsvergadering (foto) d.d. 29-9-2021 stemden 14 raadsleden (VVD, D66, CDA, CU/SGP, VoorBaarn) voor en 5 raadsleden (PvdA, BOP, GroenLinks) tegen het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. De volgende stap die door SBDE gemaakt gaat worden is een zienswijze indienen. Opvallend was dat Mark Eijbaard (PvdA) tijdens de vergadering aankaartte dat hij de Milieueffectrapportage (voor info daarover, klik op MER) in het plan miste. Maar dat werd keihard door de niet in Baarn woonachtige VVD-wethouder Erwin Jansma de grond in geboord en afgewezen als onnodig. Baarn was altijd een gemeente die gaf om haar Natuur maar dit beeld laat nu geheel wat anders zien. Dit B&W college met 3 wethouders die niet in Baarn wonen blijken amper gevoel te hebben voor de Baarnse natuur !!!   

 

Baarn zit straks met een woonwijk op een rotplek, bouwwerken in de bosrand en verkeersopstoppingen, en er is maar één die daar voordeel bij heeft: paleiseigenaar MBEG

Nieuws 14-9-2021

tekst/bron: Gooi en Eemlander d.d. 14-9-2021

De Baarnse gemeenteraad beslist woensdag 29 september 2021 over de het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. En als de gemeenteraad alleen zou kijken naar het belang van Baarn dan zouden de politici straks nee moeten zeggen. Tientallen insprekers begonnen er vorige week ook over, en ze hebben gelijk:

“Baarn wordt hier niets beter van”

Bovenstaande tekst is het begin van het betreffende artikel in de Gooi en Eemlander d.d. 15-9-2021. Voor het volledige en onthutsende artikel, klik op: Paleisplan Soestdijk Gooi en Eemlander 15-9-2021

 

SBDE inspraak m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Nieuws 9-9-2021

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) sprak officieel in tijdens de raadsvergadering d.d. 9 september 2021 in het restaurant van landgoed Groot Kievitsdal te Baarn. Secretaris Kees Koolmees voerde namens de SBDE het woord. Het betreft inspraak over het superslechte Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk dat de Natuur zal vernietigen. Degenen achter dit plan zitten zijn Maya en Ton Meijer met hun MeyerBergman Erfgoed Groep. Deze projectontwikkelaars hebben vierkant lak aan de Natuur en de leefomgeving. Veel rijken zoals dit echtpaar doen goede projecten om de samenleving te dienen, maar dat geldt niet voor hen. De vernietigende impact van dit Wassenaarse echtpaar op de Natuur in Baarn is ronduit vreselijk.

Klik hierna op link voor de SBDE-inspraaktekst: Inspraak SBDE (origineel) – 9 sept 2021 – Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 

Op 8 en 9 september 2021 vond tijdens de avonden de inspraak plaats door tientallen insprekers. Voor de filmopnamen, klik dan op hier voor 8 september 2021 en op hier voor 9 september 2021.

 

Ooievaars in de Eemerwaard

Nieuws 18-8-2021

De afgelopen week was er in het Baarnse natuurgebied de Eemerwaard elke avond een ooievaars-duo te zien. Wandelaars en fietsers die over het pad rond de Eemerwaard lopen/fietsen genieten ervan. Opvallend is dat er in dit seizoen zelfs nog veel jonge kikkertjes zijn die de ooievaars graag verorberen. Ook probeerde één van de twee ooievaars een langsvliegende zwaluw te grijpen maar dat lukte net niet. De zwaluw bleek ‘m toch te snel af te zijn. Toen de ooievaars een kat zagen vertrokken ze weer, naar een andere kant van de Eemerwaard, nabij de Eem.

In het broedseizoen zijn ooievaars door hun vraatzucht een bedreiging voor de jonge weidevogels maar nu veel minder. Binnen een paar minuten eten ze tijdens het broedseizoen een compleet nest jonge weidevogels leeg. Daarom zouden bepaalde bomen in de Eemvallei moeten worden gekapt. Het aantal broedpalen voor ooievaars -hoe goed ook bedoeld- zouden daarom tot een minimum moeten worden beperkt. Zie ook het artikel van Collectief Eemland, klik hier.  Maar ooievaars zijn natuurlijk ook nuttig want ze eten veel muizen en mollen. 

Soest schrapt plan zonnepanelen-park

Nieuws 8-7-2021

De gemeenteraad van Soest heeft 8 juli 2021 het desastreuze plan voor een 150.000 m² zonnepanelen-park (ter grootte van 23 voetbalvelden) in het plangebied (foto) aan de Grote Melmweg te Soest geschrapt. De Stichting Behoud de Eemvallei had eerder al aan de gemeente Soest aangegeven dat ze het plan zou aanvechten bij de Raad van State. Dat is dus nu niet meer nodig en blijft een prachtig deel van de Eemvallei behouden.

                                                                                 

 

Nieuws 29-6-2021

SBDE wil het Eemvallei-landschap behouden

zonder windturbines en zonder zonnepanelen-parken

                 >>> Update 30-06-2021: Nederlandse aanpak windmolens in strijd met Europees recht, klik hier

Gemeenten -dus ook de Eemvallei-gemeenten- zijn druk met hun Regionale Energie Strategie (RES) maar de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) past goed op dat de Eemvallei niet zal worden aangetast door torenhoge (180-240 m hoge) windturbines en zonnepanelen-parken. De RES 1.0 wordt op 1 juli 2021 aangeboden aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. De RES 1.0 met hierin het aanbod t.a.v. van elektriciteit en een Regionale Structuur Warmte moet door de provincie Utrecht (Gedeputeerde Staten/GS), B&W-colleges en waterschapsbesturen worden geaccordeerd. Maar officieel zal het door gemeenteraden, Provincie (GS) en door Algemeen Besturen van Waterschappen moeten worden vastgesteld.

SBDE heeft m.b.t. de RES niet stil gezeten en heeft alternatieve oplossingen aangedragen, ook recent aan EU-klimaatcommissaris Frans Timmermans om Rijkswegen met doorzichtige zonnepanelen te overkappen. Zie bovenstaande foto van plan zonnepanelen (spoor) wegen Eemvallei. Een van de SBDE-standpunten om klimaatverandering tegen te gaan, is nu een paar dagen geleden (24 juni ) bevestigd door de duurzaamheids-organisatie Urgenda die geen windturbines meer op land wil maar op zee. De verantwoordelijke overheden moeten dat onder ogen zien en niet blindelings doorgaan op hun ingeslagen weg met plannen voor windturbines en zonneparken op land omdat dit niet de oplossing is. De bevolking accepteert de aantasting van het Nederlandse landschap niet meer.

Verder is ‘isoleren’ een hot SBDE-standpunt want wat je niet aan energie gebruikt, vermindert direct de CO2-uitstoot en is ook nog eens goed voor de eigen portemonnee. Onvoorstelbaar is dat de zonnepanelen op woningdaken niet meetellen in de Regionale Energie Strategie (RES). Een belediging voor de bevolking die zonnepanelen op hun woningdaken legt. De overheid wil de vergoeding afbouwen dat de burgers ontvangen als zij de te veel zelf opgewekte stroom vanaf hun eigen daken aan het elektriciteitsnet terugleveren. 

Dat heet de ‘salderingsregeling’ maar over 2 jaar zal dat geleidelijk worden afgebouwd naar geen enkele vergoeding meer. De SBDE is van mening als je echt klimaatverandering wilt tegengaan, dat het afschaffen van die vergoeding juist niet moet gebeuren. Dat idiote afschaf-idee moet daarom direct van tafel omdat dit juist een groot deel van de oplossing is. Onze omgeving wordt door windturbines en zonnepanelen-parken compleet naar de knoppen geholpen omdat het nu bij de Regionale Energie Strategie (RES) om grootschaligheid gaat. Op windturbines op land en zonnepanelen-parken op land, daar zit niemand op te wachten. In de Eemvallei wijzen investeerders planlocaties op boerenland aan maar dit is natuurlijk de wereld op z’n kop. De eigen bevolking gaat daarover, via beslissingen door gemeenteraden.Al minimaal 4 windturbines staan er op de ‘kaart’ naast een hoofd-gasleiding (zie onderstaande foto van die leiding) van de Gasunie thv het Shell-benzinestation aan de A1. Hoe kan men dit bedenken, het is overigens het leefgebied van veel beschermde weidevogels zoals grutto’s, kieviten en wulpen.En 4 windturbines naast een nog aan te leggen (Amersfoorts natuurproject Melksteeg waarvan het plan is om 3000 bomen te planten die door het plan voor de westelijke rondweg zijn gekapt. Twee windturbines zijn 240m hoog/ zie rode streep in onderstaande foto. Ze zijn 6x zo hoog als de hoogspanningsmasten ter plaatse/ op de foto is ook zo’n hoogspanningsmast nog net te zien/ rechts boven de bomenrij). De 2 andere windturbines zijn 180m hoog. 

In Bunschoten zijn een aantal (hoeveel is onbekend) kleine windturbines gepland in het zogenaamde zoekgebied ten zuiden van de Kronkels-Zuid. Uiteraard is dit onaanvaardbaar omdat het vogelrijke en unieke landschap er door deze vogel-killers compleet aan zal gaan.

Nederlandse uitvinding energie-opslag de toekomst

De Nederlandse uitvinding ‘Batterij en waterstoffabriek’ van het Nederlandse bedrijf Battolyser Systems is de toekomst van energieopslag. Aan energieopslag ontbrak het nog maar nu kan dat. Dit moet een prachtige uitdaging zijn voor opslag op de bedrijfsterreinen van de Eemvallei-gemeenten. Maar er is zelfs nog een toepassing daarin want als de batterij vol is wordt er van de stroom waterstof gemaakt.

SBDE hoopt dat de volksvertegenwoordigers naar de alternatieve plannen willen luisteren. De gemeenteraadsverkiezingen zijn al op 16 maart 2022 en men moet zich achter de oren krabben door de burgers serieus te nemen.

Nieuws 19-6-2021

                                             Onaanvaardbare windturbines op land 

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) was zaterdag 19 juni aanwezig bij het windturbineprotest in Harmelen. Een  heli hing een kwartier lang op 240m hoogte -zie het zwarte stipje in de lucht/ bij rode pijl/ klik op foto voor vergroting) om aan te geven hoe hoog die bedachte windturbines worden. Angstaanjagend hoog, slecht voor mens en milieu. Voor de vogels is er geen ontkomen meer aan. Ze zullen door de windturbinewieken worden vermorzeld. De Eemland-gemeenten (Eemnes, Baarn, Soest, Amersfoort en Bunschoten) praten in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) om ook dergelijk hoge windturbines in de Eemvallei te gaan neerzetten. Onaanvaardbaar !!! SBDE zal dit niet accepteren en elk plan daarvoor bij de Raad van State aanvechten.

 

                                                                                    Nieuws 17-6-2021                                                                                                                        Petitie ‘Geen windmolens in de Eempolder’    

De Baarnaars Mariëlle Hilhorst, Willem Smit en Kees Hoogerhuis zijn de petitie ‘Geen windmolens in de Eempolder’ gestart. Vrijdag 2 juli 2021 konden zij op het gemeentehuis 2026 handtekeningen overhandigen aan de Baarnse burgemeester Mark Roëll. Klik op hier en lees de argumenten waarom en teken direct de petitie die nog steeds is geopend. Een paar dagen na de overhandiging, stond de teller op 7 juli 2021 op 32 handtekeningen meer, op 2058. 

                                                                                       Nieuws 26-5-2021

Brandbrief naar informateur Hamer en 2e Kamer dat bouw, planning en exploitatie van windturbines op land moet worden gestopt

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft met 81 andere milieu-organisaties onder aanvoering van www.nederwind.nl op 26 mei 2021 een brandbrief gestuurd naar informateur Mariëtte Hamer en de 2e Kamer. Het voornemen is dat zij de komende tijd o.a. politieke overeenstemming zoekt over het ‘herstel- of transitiebeleid’. Derhalve moet het huidige proces van de RES (Regionale Energie Strategie) worden gestopt of opgeschort totdat de windturbineplannen eruit zijn verwijderd.

In dat transitiebeleid worden windturbines op land genoemd die het unieke Eemvallei-landschap en de rest van het Nederlandse landschap compleet zullen verpesten als die windturbine-plannen zouden doorgaan. Het is ook volstrekt onnodig, duur en fauna-verwoestend om windturbines op land te plaatsen. De windturbines kunnen op zee worden geplaatst waar altijd wind is en dus altijd stroomgarantie geeft. Heel Nederland kan van de goedkopere zeestroom worden voorzien.

Klik voor de brandbrief op de link: Brief aan informateur en Tweede Kamer 26 mei 2021

                                                                                     Nieuws 25-5-2021

Weidevogelteller Celine Roodhart in Eemland (Eemvallei)

Nu in deze tijd, een virtueel rondje langs de velden in de Eempolder (Eemvallei) met de weidevogelteller en -kenner Celine Roodhart. Vogelparadijs Eempolder is zo veel meer dan alleen die grutto; de kemphaan broedt (soms), eendensoorten in overvloed en, tipt vogelteller Celine Roodhart: ’Vergeet ook al die kleine zangertjes niet’

Klik hier voor het boeiende artikel van haar in de Gooi en Eemlander d.d. 25 mei 2021

Nieuws 8-5-2021

Kuiken in het land, Poes in de mand

Katten in de Eemvallei (Eempolder) moeten tijdens het broedseizoen binnenblijven. Ze roven de nesten van weidevogels leeg. De Stichting Behoud de Eemvallei ondersteunt de actie van Collectief Eemland, in samenwerking met de Vogelbescherming Nederland. Foto gruttojong/ SBDE fotograaf Jaap Vos. Klik hier voor  artikel van de Gooi en Eemlander

Nieuws 26-4-2021

De SBDE wil geen windturbines en zonnevelden in de Eemvallei!

Windturbines en zonnevelden horen niet thuis in de landschappelijke Eemvallei en zullen het aanzien van het bijzondere landschap en de flora en fauna voorgoed vernietigen. De natuurbalans zal compleet worden verstoord. Na jarenlang overleggen o.a. via de Regionale Energie Strategie voor de Regio Amersfoort (RES) zijn er nu plannen voor de plaatsing van windturbines en het bouwen van zogenaamde zonnevelden. In dit proces zijn er zelfs speculerende energie-handelaren die een rol proberen te spelen en boeren wurgcontracten aanbieden. Boeren krijgen nu, naar verluidt al geld als ze een contract ondertekenen als op hun grond zonnevelden mogen worden aangelegd. Sommige boeren trappen in die valstrik. Maar een boer kan niet goed een boerenbedrijf runnen met onvoldoende boerenland. De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) vindt dat dit direct moet stoppen. Individuele boeren dienen geen speelbal te worden in dit proces. Tevens is het de vraag of met deze handelwijze de belastingbetaler niet opdraait voor de subsidiekosten.   

Mede door haar extreme openheid is de Eemvallei (Eemland) een vogelrijk landschap dat tot het unieke Nationale Landschap Arkemheen-Eemland behoort. Kenmerkend zijn de prachtige vergezichten van de Randmeren tot de Veluwezoom Daarin horen geen windturbines en zonnevelden thuis. Naar de mening van de SBDE zijn er in plaats daarvan ruim voldoende mogelijkheden om daken van boerderij-stallen, bedrijven maar ook van woningen in en direct grenzend aan de Eemvallei te beleggen met zonnepanelen.

Plannen van zich op de borst kloppende colleges van B&W misleiden de bevolking en moeten gelijk van tafel want gemeenten kunnen ook windturbines op zee en zeestroom kopen. Op zee waait het namelijk altijd in tegenstelling tot op het land. Bovendien levert die zeestroom een 24/7 stroom-garantie. Deze windparken op zee ontvangen geen subsidie, alleen legt de overheid de infrastructuur aan om de stroom aan land te brengen. De consument zal al snel door hebben dat zeewind de goedkoopste stroom oplevert en niet die dure stroom van zwaar gesubsidieerde windturbines en zonnevelden in de Eemvallei. De keuze voor de zeestroom is dan snel gemaakt.

Om een indruk te geven van de desastreuze plannen ziet u op de foto een 150.000 m² groot plangebied (foto) voor zonnepanelen-park aan de Grote Melmweg te Soest. (Atttentie: De Soester gemeenteraad heeft 8 juli 2021 dit plan voor een zonnepanelen-park weggestemd.) Verder als voorbeeld het plan voor superhoge windturbines van 240 meter in de weilanden gelegen aan de A.P. Hilhorstweg te Soest en direct aangrenzend op het terrein van de Rioolwater Zuiverings Installatie (RWZI) De Isselt te Amersfoort.  Maar ook op andere locaties in de Eemvallei zijn dergelijke plannen. Boeren maken zelfs mee dat hun weidegrond zelfs al is ingetekend als locatie voor zonnevelden terwijl ze zelf van niets weten.

Dus een duidelijk NEE tegen windturbines en zonnevelden. De SBDE is altijd trots geweest op de boeren die het landschap onderhouden en zorgen voor flora en fauna. De bevolking maar ook de boeren zelf genieten ervan. Er zijn zelfs weer kemphanen in de Eemvallei waarvan er in Nederland maar tientallen zijn. Halverwege de vorige eeuw waren er nog 6.000 broedparen.

De SBDE zal elk windturbine- en zonneveld-plan juridisch aanpakken omdat de extreme openheid van de Eemvallei en de fauna en flora er zeer zwaar door zullen worden aangetast.

Nieuws 13-2-2021:  Deze zaterdag flyerde ook de SBDE weer met anderen in het bos bij de voormalige Marechaussee kazerne aan de Amsterdamsestraatweg in Baarn. Doel ervan is dat o.a. de bos-bezoekers de petitie ondertekenen om het eeuwenoude Borrebos te behouden. Dit bos (sneeuwfoto) wil de projectontwikkelaar ‘MeyerBergman Erfgoed Groep’ (MBEG) laten kappen om daar appartementen flats te gaan bouwen. Voor info over de website van Behoud het Borrebos, klik hier.

!!! Help mee om de kap van het Borrebos te voorkomen en onderteken de petitie: Klik hier 

 

Nieuws: Een nieuwe regionale windenergie coöperatie voor het gebied Eemland wil J.H. Ketel uit Leusden oprichten

Het heeft de belachelijke naam ‘Windkracht Eemland’ omdat het o.a. actief wil worden in de Eemvallei (Eemland). De man achter dit idiote idee is J.H. Ketel uit Leusden die tot voor kort nog ondersteunend lid was van de CDA-fractie in Leusden maar daar de brui aan gaf. Elk plan voor een windturbine van J.H. Ketel voor de Eemvallei zal SBDE juridisch aanvechten, dus Ketel: “Blijf weg uit het prachtige open landschap van de Eemvallei waarin geen windturbines thuishoren”.

 Nieuws: Verzoek aan provincie Utrecht tot omzetten agrarische-bestemming in Natuur-bestemming

SBDE heeft de Gedeputeerde- en Provinciale Staten van de provincie Utrecht verzocht om het waardevolle agrarische land (Groene Contour/ zie onderstaande foto) tussen Praamgracht en Koningslaan in Baarn om te zetten in de Bestemming Natuur Netwerk Nederland en Natuur. Ook het stuk Groene Contour grond vanaf het monument de Naald tot de spoorlijnen Baarn-Utrecht/Amersfoort behoort daarbij. Klik op brief d.d. 26.1.2021 aan GS en PS Utrecht inzake Groene Contour Praamgracht (Baarn).

Nieuws: De provincie Utrecht heeft een natuuroffensief nodig – Utrechts Landschap, klik hier

Nieuws: Bescherm het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de provincie Utrecht en het bedreigde Landgoed Paleis Soestdijk, klik hier.

Wilt u de Stichting Behoud de Eemvallei een donatie doen, klik dan op hier

Nieuws: Wij hopen dat u een goed jaar krijgt en de SBDE bedankt u hartelijk voor uw steun. SBDE zal zich voor 100% inzetten tegen de vele bedreigingen van de Eemvallei in 2021. Welke bedreigingen dat precies zijn, kunt u lezen in het Nieuws, klik hier. Een van de vele bedreigingen is dat de dassen zullen verdwijnen, zie foto van SBDE-fotograaf Jaap Vos. De paleiseigenaar de projectontwikkelaar de MeyerBergman Erfgoed Groep zal dit op haar geweten hebben. 

 

 

Nieuws: Dringend beroep op Bunschoter gemeenteraad vanwege plan Kronkels-Zuid (rechter foto) dat de Natuur zal vernietigen, klik hier

Nieuws: Snelweg-reclamebedrijf ‘Ocean Outdoor Nederland BV’ verliest rechtszaak digitale reclamemast (28m hoog en voorzien van 2 beeldschermen van 9x12m) langs A1 aan de rand van de Eemvallei in Baarn, klik hier

Nieuws: Geen nieuwe boerderij voor hobbyboer Van Dorresteijn. Soester gemeenteraad met een overduidelijk NEE/ klik hier 

Nieuws: SBDE-zienswijze met haar standpunten die zij aan de Provinciale Staten over de Ontwerp Omgevingsvisie van de provincie Utrecht. Daarin komen ook de vreselijke plannen van Landgoed Paleis Soestdijk aan de orde. Dergelijke plannen mogen niet doorgaan en moeten gestopt worden. Maar er is ook  goed nieuws, SBDE komt met een plan om deels het energievraagstuk op te lossen. Dat heeft te maken met de foto hiernaast. Klik hier

 

 

Actie gaat door tegen vreselijke paleis Soestdijk plannen !!! 

Zaterdag 12-12-2020 werd de hele middag door diverse groepjes geflyerd voor de petitie bij het Borrebos. Een paar honderd boswandelaars konden we van de petitie-flyer en een mooie balpen voorzien. Zo’n 95% van de wandelaars was tegen de kap van het Borrebos

Klik op: flyer SBDE en VVP – m.b.t. Voorontwerp bestemmingsplan Landgoed paleis Soestdijk

 

 

Doe snel mee met de petitie

tegen de bouw van flat-appartementen in het eeuwenoude Borrebos (bovenstaande foto). De MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) heeft grootschalige en vreselijke plannen die nu in het Voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk staan. Waaronder ook het bouwen van een woonwijk van 10 flats in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en deels in het eeuwenoude Borrebos dat ook tot het NNN behoort. Klik hier en teken de petitie !!! 

Bescherming van de Eemvallei blijkt keer op keer echt nodig ! Recent lag het Baarnse ‘Voorontwerp Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ t/m 15 oktober 2020 officieel ter inzage en kon iedereen daarop reageren met een inspraakreactie. Zo’n 50 inspraakreacties zijn bij de gemeente Baarn binnengekomen. Het is een vreselijk plan waarbij veel Natuur zal verdwijnen.

Men mocht al met zo’n 1400 auto´s van bezoekers aan paleis Soestdijk-evenementen zoals o.a. concerten op agrarische landschappelijke grond met natuurlijke waarde (foto) parkeren. En men deed dat ook. De stichting Behoud de Eemvallei verzette zich daartegen en liet dat het Baarnse college van B&W en gemeenteraad weten. Gelukkig werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om daar nooit meer te parkeren. Fantastische beslissing door de gemeenteraad zou je zeggen maar er gebeurde iets totaal onverwachts, zie hierna.

De provincie Utrecht vond dat dit gebied dat door haarzelf is aangewezen als ‘Groene Contour’ moet worden omgezet in bestemming Natuur. Maar om onbekende reden werd in strijd met haar eigen regels door de provincie Utrecht haar standpunt opeens 180 graden gedraaid en mocht dat opeens wel. Wat is hier op dit bestuurlijk provinciaal niveau precies gebeurd? De provincie heeft de plicht de Natuur te beschermen maar doet dat niet !

Wat er totaal onverwacht gebeurde 

Het Baarnse college van B&W heeft dat (overloop’-parkeerterrein (foto) geheel onverwacht in het ‘Voorontwerp Bestemmings- plan Landgoed Paleis Soestdijk’ opgenomen. Er bleek dus een giftige MBEG-adder onder het gras te zitten. Zie de SBDE-inspraakreactie, klik op: Inspraakreactie Stichting Behoud de Eemvallei 15okt 2020 inzake Voorontwerp Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

  Koninklijk Huis beschermt geen Natuur in Groene Contour 

Maar hoe is dit allemaal mogelijk? Het Koninklijk Huis is eigenaar van die Groene Contour-grond zijn. Zij verkondigen altijd en overal dat zij voor de Natuur zijn maar voor dit gebied zien we het tegenovergestelde.

In het eeuwenoude Borrebos, naast paleis Soestdijk, zullen bomen worden gekapt om daar 5 appartementen-complexen (15m hoog) neer te zetten om daarmee deels de renovatie van het paleis en landgoed Soestdijk te bekostigen. Maar er mogen al 5 appartementen-complexen op het voormalige Marechaussee-terrein komen. De eigenaar van het paleis en landgoed Soestdijk en omliggende gronden is projectontwikkelaar, de MeyerBergman Erfgoed Groep. Zij zijn alleen maar uit op geld, geld en nog eens geld en hebben net als de Oranjes geen oog voor de Natuur. Waarom moet vanwege de renovatie van het paleis Soestdijk de Natuur verloren gaan. Men wil de renovatie betalen uit de verkoop van o.a. die appartementenflats die tientallen miljoenen zullen opbrengen.

Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE)

Wij zetten ons in om de Eemvallei te beschermen, ook wel bekend als Eemland. Maar ook haar omstreken. Dat doen we al 24 jaar, dagelijks zijn we ermee bezig. De Eemvallei bestaat uit de buitengebieden van Amersfoort, Baarn, Blaricum, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes en Soest. Ze vormen met elkaar de Eemvallei dat zo’n 67 km² groot is.

Laatste Nieuws 16-4-2024

SBDE houdt vinger aan de pols met verkeersplan voor Ocriet in Eembrugge

Dinsdag 16 april gaf de gemeente Eemnes een presentatie voor een compleet gevulde zaal in het Huis van Eemnes met ruim honderd aanwezigen.

Het ingenieursbureau Movares en een onderzoeksgroep van omwonenden, recreanten, ondernemers en gebruikers van de directe omgeving brachten de uitkomsten van hun onderzoek aan de gemeenteraden van Eemnes en Baarn/ burgers en instanties. Om onverklaarbare reden ontbrak de provincie Utrecht.

Ontsluitingsscenario’s

Een van de vier gepresenteerde varianten betrof de Zuid-variant (paars in kaartje aangegeven), een nieuwe weg door de weilanden langs Eembrugge. En dit ten behoeve van een mogelijk nieuwe woonwijk op het voormalige Ocriet-terrein. Volgens Movares en de onderzoeksgroep sluit deze variant het best aan op het beleid voor het poldergebied. 

De stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) was ook present en kon enige kritische vragen stellen en proberen mee te denken. Maar SBDE deed geen enkele toezegging welke variant volgens SBDE de beste optie is. Omdat het alleen een presentatie was, kon niemand inspreken. De gemeente Eemnes verwacht dat in september het ruimtelijk plan met het onderzoek van Movares in de gemeentelijke commissie zal worden behandeld. Daar zal de SBDE zeker gaan inspreken. 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3723067/nieuwe-polderweg-aanleggen-enige-optie-voor-woningbouw-bij-eembrugge

 

Nieuws 6-4-2024

Bruine kiekendief gekiekt en voor het eerst bergeenden in de Eemerwaard

Foto: Jaap Vos

Zaterdag 6 april maakte de SBDE-natuurfotograaf Jaap Vos een prachtige foto (bovenstaand) van een bruine kiekendief in de rietkragen van de Eemvallei. Het mannetje was druk in de weer met het verzamelen van takken om daarmee z’n nest te bouwen. 

foto: Adriaan Voeten

Twee dagen later, maandag 8 april dook er onverwacht een paartje bergeenden op in het Baarnse natuurgebied de Eemerwaard. Dit was voor zover bekend (al tientallen jaren) niet eerder gebeurd. Adriaan Voeten was er met zijn camera snel bij en legde het verliefde paartje vast. Wil je het ratelend geluid van de bergeend horen, klik dan op https://vimeo.com/660886065  

 

Nieuws 15-3-2024

Maya en Ton Meijer kiezen eieren voor hun geld.  Geen  aanvraag meer voor nieuw Omgevingsplan Paleis Soestdijk en landgoed

Paleis Soestdijk

Maya en Ton Meijer (MeyerBergman Erfgoed Groep) hebben de handdoek in de ring gegooid, de paleisplannen zijn in duigen gevallen. Ze gaan geen nieuwe aanvraag indienen voor een Omgevingsplan (de nieuwe naam voor een Bestemmingsplan) voor paleis Soestdijk en het landgoed. De bouw van een nieuw hotel tegenover het paleis, een auditorium in de paleistuin en 98 nieuwbouw-appartementen in het eeuwenoude Borrebos gaan niet door. Het spreekwoord ‘Eieren voor je geld kiezen’ gaat in dit geval op voor paleiseigenaren Maya en Ton Meijer. 

De Stichting Behoud de Eemvallei die samen met andere partijen bij de Raad van State een beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk op 24 januari won is na een jarenlange strijd tevreden. Het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk werd door de Raad van State vernietigd. 

Door de vernietiging van het ‘nieuwe’ bestemmingsplan herleefd het oude vorige bestemmingsplan. Veel activiteiten zullen in strijd zijn met dit plan en dus zal de evenementen organisator Royal Park Live een omgevingsvergunning voor planologisch afwijkend gebruik moeten aanvragen. Bovendien zijn er in de uitspraak van de Raad van State argumenten te vinden die pleiten tegen verlening van een evenementenvergunning.

 

Nieuws 14-3-2024

Provincie Utrecht brengt met voorwaarde – maatregel uitsterven bedreigde grutto’s nog verder in gevaar

Foto van Grutto in de Eemvallei gemaakt door natuurfotograaf Jaap Vos

In de Eemvallei / Eemland loopt vanaf 1 januari het project ganzenverjaging waardoor de met uitsterven bedreigde grutto’s, maar ook andere weidevogels in het broedseizoen door verstoring in de knel komen. De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) vindt het begrijpelijk om economische schade te reduceren die wordt veroorzaakt door ganzen op landbouwgrond. Daarvoor wordt sinds 1 januari, net zoals verleden jaar, weer gebruik gemaakt van drones en lasers. Verleden jaar was het een pilotproject waarbij de conclusie was dat er 52% minder schade aan het gras was. Echter nu pas wordt ingezien dat die aanpak niet goed werkt omdat o.a. de bedreigde grutto’s tijdens het broedseizoen ernstig worden verstoord. Daarom is Natuurmonumenten op haar eigen terreinen daarmee al direct op 11 maart gestopt toen bleek dat de weidevogels hiervan hinder ondervonden.

De Eemvallei landbouwgronden waarop Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer weidevogelpakketten rusten via het Collectief Eemland, maken namelijk ook gebruik van de optie om faunaschade (ganzenvraat) vergoed te krijgen. Voorwaarde hierbij is dat de grondgebruiker minimaal 2x per week acties inzet om de schade te voorkomen. Dit betekent 2x per week ganzen verjagen. Echter wanneer er 6 dagen per week gecoördineerd deze verjaagactie meerdere malen per dag worden uitgevoerd dan is dat een groot verschil met 2x in de week waarbij ieder voor zijn/haar areaal dit uitvoert. Er is beleidsmatig dus geen goede keuze gemaakt. Het is conflicterend om aan de ene kant rust te wensen voor de weidevogels en aan de andere kant een verjagings-verplichting op te leggen voor het in aanmerking te kunnen komen voor een schadevergoeding voor de geleden schade.

Uitwerking moet zijn dat de weidevogels geen last mogen ondervinden op de terreinen waar weidevogelbeheer wordt vergoed. De extra schadekosten door ganzenvraat moet niet bij de boer op zijn bordje komen maar gewoon door de provincie worden vergoed waarbij dus de verjagingsplicht moet komen te vervallen. SBDE is heel blij met de boeren en hun inzet voor weidevogelbeheer. Weidevogelbeheer moet volgens de SBDE gebiedsbreed worden uitgevoerd om het tij voor de weidevogels te kunnen keren, dat lukte in Eemland tot nu toe redelijk goed maar kan nog veel beter.

SBDE heeft direct aan Gedeputeerde- en Provinciale Staten van de provincie Utrecht een email verzonden om direct maatregelen te nemen om de weidevogels in de Eemvallei (Eemland), vooral de met uitsterven bedreigde grutto’s, te beschermen.

 

Nieuws 31-1-2024/ update 11.2.2024

Eemdijks weidegebied in Eemvallei mag niet verloren gaan

Plangebied woningbouw in weidegebied Eemdijk-Oost

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft op 30.1.2024 via het advocatenbureau Loyens & Loeff een bezwaarschrift ingediend bij de Raad van State (RvS). De reden daarvoor is dat de gemeente Bunschoten het ‘Bestemmingsplan Eemdijk-Oost’ heeft aangenomen waarmee 72 woningen aan de rand van het dorpje Eemdijk gebouwd zouden kunnen worden.

Maar dat groene en duurzame Eemvallei-weidegebied mag helemaal niet verloren gaan, het eeuwenoude landschap mag niet worden versteend. Overigens is dit weidegebied heel goed voor CO2 opslag omdat het CO2 opneemt. 

De Stichting Behoud de Eemvallei strijdt voor Natuurbehoud (Natuur- en milieubelangen) voor dit bedreigde gebied dat is gelegen in het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland. Het waardevolle weidegebied ligt naast het beschermde Natura 2000 gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever. Een groep Eemdijkers heeft ook een bezwaarschrift bij de RvS ingediend.

Update 11.2.2024: Zelfs Arno Visser, voorzitter van ‘Bouwend Nederland’ gaf zondag 11 februari 2024 in het tv programma WNL duidelijk aan dat er niet in het groen gebouwd moet worden.

 

Nieuws 24-1-2024

Paleis Soestdijk 23-1-2024

Raad van State vernietigt Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 

Het Landgoed Paleis Soestdijk is een plek waar dieren zoals de das, veel vogelsoorten, allerlei vleermuizensoorten enz. in alle rust en vrijheid drie eeuwenlang ongestoord konden leven, maar nu niet meer. Het ongerepte boslandschap met veel biodiversiteit droeg bij aan een groene en natuurlijke omgeving. Maar het is nu al deels door Ton Meijer en Maya Meijer-Bergmans vernietigd maar het kon nog erger worden.

Bestuursleden Kees Koolmees en Aart Lokhorst van de Stichting Behoud de Eemvallei bij de in/uitgang van de Raad van State, direct na de uitspraak op 24.1.2024

Ton Meijer is eigenaar van het paleis Soestdijk met haar landgoed. Zijn echtgenote Maya Meijer-Bergmans is CEO. Beiden zijn voor de teloorgang verantwoordelijk. Het gebied is verworden tot een irritante lawaaiige feestlocatie met onnoemelijk veel CO2 uitstoot door bezoekers die met hun auto’s of per autobussen voor events enz. worden aangevoerd. Maar de Raad van State heeft daar nu een stokje -zeg maar STOK- voor gestoken want op woensdag 24 januari om 10.10 uur deed mr. Rosa Uylenburg, voorzitter van de Afdeling bestuurssrechtspraak van de Raad van State uitspraak over het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Dat bestemmingsplan werd door de Raad van State vernietigd. Ook lichtte de voorzitter kort toe welke overwegingen tot de uitspraak hebben geleid. Opmerkelijk was dat Ton Meijer en Maya Meijer-Bergmans afwezig waren bij de Raad van State-uitspraak. Dit lijkt volgens de Stichting Behoud de Eemvallei te getuigen van minachting voor de hoogste bestuursrechter van Nederland. De stichting Behoud de Eemvallei was wel aanwezig bij de uitspraak.

Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei is uiterst tevreden met de uitspraak. De inspanningen van haar advocaten van het gerenommeerde advocatenbureau Loyens & Loeff N.V. hebben mede tot dit resultaat geleid. Topklasse ! Klik voor de uitspraak Raad van State d.d. 24.1.2024: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@141352/202202119-1-r4/#highlight=paleis%20soestdijk

 

Nieuws 9-1-2024/ 10-1-2024

Bevroren Eemerwaard 

Eén of twee graden C. vroor het maar vandaag. In de natuurgebied de Eemerwaard bevroor het uit de Eem afkomstige water dat door aanhoudende regenval de Eemerwaard was ingestroomd. De Eemerwaard fungeerde als retentiegebied. Door de hevige regenval van de laatste tijd stroomde het Eem-water tijdelijk de Eemerwaard in om daarmee de druk elders in de Eem te verminderen. Bij de ondergaande zon viel er idyllisch rose licht over de Eemerwaard-spiegel. Een volwassen man met kind was in de verte nog voorzichtig aan het schaatsen. Een dag later was het al drukker op het ijs, zie onderstaande foto. 

Nieuws 31-12-2023

Een terugblik op 2023 en de stichting Behoud de Eemvallei bedankt al haar donateurs !!!

gemaal Zeldert

Gemaal Zeldert dat 120.000 liter overtollig water per minuut uit de Eemvallei naar de Eem pompt

Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft ook het afgelopen jaar niet stil gezeten. Zij diende een zienswijze in op de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de provincie Utrecht. Dit omdat de provincie Utrecht in februari 2023 besloot om de eerste stap te zetten voor de afweging van zoekgebieden voor grootschalige windenergie. De provincie stelt zich daarmee op als roofridder van het landschap i.p.v. als rentmeester. SBDE is tegen de komst van elke windturbine in en rondom de Eemvallei omdat zij niet alleen het ecosysteem van de Eemvallei zullen verwoesten maar ook het netwerk van aansluitende ecosystemen. Het is keiharde ecologische noodzaak om die plannen in de prullenbak te gooien. 

Traditiegetrouw hing SBDE tijdens het weidevogel-broedseizoen posters op rond Natuurgebied de Eemerwaard in Baarn om aandacht te vragen voor de bescherming van de daar broedende weidevogels. 

Naar aanleiding van bezwaar van o.a. SBDE stelde het Waterschap Vallei & Veluwe geplande baggerwerkzaamheden in de ruim 1km lange Zure Maat uit. Daarmee werd verstoring van de waterflora en -fauna voorkomen omdat het in een tijd zou gebeuren waarin er o.a. veel amfibieën en vissenlarven zouden – maar ook al- waren uitgekomen. Het baggeren gebeurde nu maanden later en dat was wel zo netjes van het Waterschap. Daarmee is onnodig dierenleed voorkomen.

SBDE voerde een proces bij de Raad van State (RvS) tegen het Bestemmingsplan paleis Soestdijk. Dat plan deugt voor geen meter. Het veroorzaakt veel natuurschade (o.a. veel extreme geluidsoverlast door concerten in de paleistuin) voor de aangrenzende Eemvallei maar ook aan het eeuwenoude bosgebied bij het paleis. Naar verwachting zal begin 2024 de RvS daarover uitspraak doen.

En vooruitkijkend naar 2024. Een punt van zorg zijn de nieuwe mestregels voor melkveehouders waardoor hun melkveebedrijven zwaar onder druk zullen komen te staan. De melkveehouders kijken er met angst en beven naar. Door op aanwijzing van Brussel aangescherpte mestregels dreigen sommige boerenbedrijven mogelijk kopje onder te gaan. SBDE hoopt dat dit geen koude sanering in de boerensector zal worden want dat zal ten koste gaan van het landschap en natuur in de Eemvallei. Innoviteit zal de oplossing moeten brengen. SBDE zal dit proces nauwgezet volgen en zonodig in actie komen.

Ten slotte wenst het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei iedereen een mooi 2024 toe. 

 

Nieuws 12-12-2023

Raad van State: meer tijd nodig om tot een uitspraak te komen over ‘Bestemmingsplan landgoed paleis Soestdijk’

Uiterst zorgvuldig gaat de hoogste algemene bestuursrechter van het land, de Raad van State met het beroep tegen het bestemmingsplan landgoed paleis Soestdijk‘ om om tot een uitspraak te komen. Voor de derde keer is de uitspraak uitgesteld omdat het te omvangrijk is om het voor Kerst 2023 af te ronden.

De planning is nu eind januari 2024. Het advocatenkantoor Loyens & Loeff diende namens de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) bij Raad van State verleden jaar haar (aanvullend) Beroepschrift SBDE bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 12 mei 2022 (19 pagina`s) in tegen het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ en daarna volgde op 17 april 2023 de rechtszaak. 

Hoe bv. paleiseigenaar Maya Meijer zich gedraagt ten opzichte van de dassen op het paleisterrein druist in tegen de Natuurwetgeving. Uit betrouwbare bron heeft SBDE vernomen dat zelfs de das volgens Maya Meijer niet meer in het paleisgebied voorkomt terwijl er toch een behoorlijk aantal waren o.a. in de dassenburchten. De dassen kunnen met haar luidruchtige concerten Maya Meijer als onnatuurlijke vijand zien terwijl zij juist de dassen zou moeten beschermen. 

 Nieuws 19-10-2023

Provincie Utrecht houdt suggestieve en ondemocratische enquête onder de inwoners van de provincie over plaatsing kolossale windturbines

Actiegroep ‘Geen windmolens in de Eempolder’ en de stichting Behoud de Eemvallei vernamen van de provinciale enquête die een schijnpeiling onder inwoners van de provincie Utrecht blijkt te zijn. Namelijk hoe zij over windturbines denken en waar die moeten komen. De enquête is onder verantwoordelijkheid van de Utrechtse Gedeputeerde Huib van Essen opgesteld maar zo gewiekst dat je als deelnemer in een provinciale fuik terecht komt zodat je altijd voorstander van windturbines bent. Maar wij zijn tegen de komst van elke windturbine in Eemland/Eemvallei, het gebied dat in het beschermde Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland ligt.

Slaagsedijk langs de Eem in Soest met uitzicht richting Amersfoort

Duizenden inwoners van Baarn en omstreken tekenden al eerder een petitie tegen windturbines en ook de lokale politiek in de Eempolder is geen voorstander van plaatsing in de Eempolder. Wij zijn tegen plaatsing van windturbines in de Eempolder omdat:

1) Continue bromgeluiden tot een gemiddelde per jaar van circa 45 decibel (geluid van een opstijgend vliegtuig boven Baarn) / 2) Slagschaduw / 3) Lichtvervuiling door wieken met een hoogte tot 225 meter/  4) de Eemvallei relatief weinig wind heeft,  conclusie op zee veel meer wind en niet schadelijk voor de bevolking/ 5) Door windmolens ontstaan gezondheidsklachten (slapeloosheid), worden (weide)vogels en insecten vermorzeld en wordt de horizon vervuild.

In een AD-artikel gaf de Utrechtse Gedeputeerde (provincie) de heer Van Essen (GL) aan dat er in de politiek is besloten tot plaatsing van enorme windturbines (225 meter of hoger). Maar de gemeenten van de Eempolder/Eemvallei, waaronder o.a. Baarn, Eemnes en  Bunschoten hebben aangegeven andere oplossingen na te streven. De wethouders willen de uitdaging oppakken voor duurzame verbeteringen zonder windturbines. Echter Van Essen wil de lokale politici passeren en compleet buiten spel zetten en heeft opdracht gegeven potentiële plaatsingsmogelijkheden te onderzoeken om straks plaatsing af te dwingen. Dus tegen de wil van de inwoners en hun politici.

Draagvlak wil hij zien te bewijzen met deze nep enquête. Deze is echter ingericht met onwaarheden en sterk aansturende vragen voor de deelnemers. De kans is groot dat de uitkomst ervan een totaal verkeerd beeld gaat geven, een beeld dat voor de provincie wenselijk is. De deelnemers worden als het ware de vragenfuik ingeduwd en kunnen daaruit niet meer ontsnappen. Want ‘Ja of nee’ tegen windturbines zeggen is onmogelijk. Met deze schijnvertoning gedraagt de provincie zich ondemocratisch. Door als deelnemers voor de ‘minst erge criteria’ te laten kiezen, geven zij aan de provincie toch de mogelijkheid om uiteindelijk windturbinelocaties aan te wijzen. Met andere woorden, we worden erin geluisd.

De uitslag van de ingenieus opgestelde enquête, vol met tendentieuze vragen, zal Van Essen gaan gebruiken als onderbouwing voor plaatsing van de enorme windturbines. Als belanghebbenden keuren wij deze enquête 100% af. Van Essen als provinciebestuurder vindt de enorme windturbines kennelijk belangrijker dan onze bedreigde natuur in Eemland/Eemvallei en onze gezondheid. Wij vinden dat de enquête dient direct off line moet worden gehaald en wij zullen de verantwoordelijke gedeputeerde over zijn stellingname, handelswijze en verkwisting van gemeenschapsgeld gaan aanspreken. 

Veel actiegroepen in Utrecht , zoals ‘Buren van Rijnenburg en Reijerscop’ en ‘Windalarm regio Amersfoort’,  vinden de enquêtevragen “sturend en suggestief”.  Wij verwijzen voor nadere informatie en adviezen om niet in de fuik van suggestieve vragen terecht te komen naar de link van Windalarm Regio Amersfoort.

Ten slotte, wij als ‘Geen windmolens in de Eempolder’ en de Stichting Behoud de Eemvallei zijn tegen windturbines in Eemland/Eemvallei. Wilt u een donatie doen aan de stichting om ons financieel te ondersteunen klik dan op hier

 

Nieuws 7-9-2023

Natuurorganisaties presenteren Natuurvisie Utrecht 2050

De Natuurvisie Utrecht 2050 is een initiatief het Utrechts samenwerkingsverband van Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Utrecht, IVN en Staatsbosbeheer.

De Natuurvisie Utrecht 2050 gaat door klimaatverandering vooral over water waarbij je moet denken aan droogte versus extreme regenval. Dat zal ingrijpende gevolgen hebben voor natuur en landschap.

De Natuurvisie beschrijft o.a. het toekomstscenario voor het veenweidegebied Eemland alsmede Eem en Randmeren die beide tot de Eemvallei behoren. Voor meer info, klik hier

 

 

 

 

 

Nieuws 31-7-2023

Prachtvogel in het Baarnse natuurgebied Wolkenberg

In natuurgebied Wolkenberg (Natuurmonumenten) aan de Eem in Baarn werd op maandag 31.7.2023 een bijzondere gast gesignaleerd. Het was een zwarte ibis die niet alleen boven het gebied vloog maar er ook foerageerde, ook een dag later nog. De wetenschappelijke naam is Plegadis falcinellus dat ‘glanzende ibis’ betekent.

Het natuurgebied Wolkenberg behoort tot het Natuur Netwerk Nederland (NNN) dat belangrijk is voor biodiversiteit en de onderlinge verbinding versterkt tussen natuurgebieden. 

Foto/bron: Josh Rozema /www.waarneming.nl

 

Nieuws 12-7-2023 /

Updates 14.7.2023/ 16-7-2023/20-7-2023

Stichting Behoud de Eemvallei dient handhavingsverzoek ‘paleisconcerten’ in

* Update 15.7.2023/ beslissing B&W Baarn en de toestand van het meest milieuonvriendelijkste paleis ter wereld

* Update 16.7.2023/ Illegaal concert Bløf in strijd met het bestemmingsplan Landgoed paleis Soestdijk

* Update 20.7.2023/ bovenstaande foto/ de totaal vernielde grasmat van paleis Soestdijk na 9 concerten. Dit is het meest milieuonvriendelijkste paleis ter wereld terwijl Maya Meijer, paleis Soestdijk-eigenaresse (Vastgoedontwikkelaar MeyerBergman Erfgoed Groep) altijd verkondigt dat zij van het paleis het milieuvriendelijkste paleis ter wereld gaat maken. Zelfs haar bedrijfswebsite probeert de bezoekers wijs te maken nieuw leven te geven aan het toonaangevend erfgoed Paleis Soestdijk, maar juist het tegendeel is het geval. Want ook de tuin- en landschappelijke aanleg van Soestdijk is beschermd als Rijksmonument onder het nummer 531287, klik hierOnder die foto zie je de prachtige groene grasmatten op dezelfde datum langs dezelfde weg als waaraan het paleis is gelegen maar dan bij het ‘Apostolisch Genootschap’ en ‘Freshnet’.

Het bestuur van de stichting Behoud de Eemvallei heeft het Baarnse college van burgemeester en wethouders verzocht per direct handhavend tegen de eigen gemeente Baarn en tegen de organisatie van Royal Park Live op te treden. Dit vanwege een dreigende illegale situatie. Wat wil het geval, in het kader van het evenement Royal Park Live zijn er op zondag 16 juli 2023 twee concerten gepland op het terrein van paleis Soestdijk te Baarn. ‘s-Middags zal volgens de planning van Royal Park Live, Bouke & The Elvis Matters Band een concert geven en ’s avonds vanaf 21:00 uur Bløf. Op grond van artikel 16.1 van het geldende het bestemmingsplan zijn tijdens een evenement maximaal 5.000 bezoekers per dag toegestaan. 

Nu er tijdens het evenement Royal Park Live op zondag 16 juli 2023 twee concerten worden georganiseerd, zal het totaal aantal toegestane bezoekers per dag van 5.000 worden overschreden. Die zondag zullen immers 10.000 bezoekers aanwezig zijn tijdens het evenement, terwijl er ‘slechts’ conform art. 16.1 van het bestemmingsplan ‘Landgoed Paleis Soestdijk’ per dag een maximaal aantal van 5.000 bezoekers is toegestaan.

Een van de twee events is derhalve in strijd met het genoemde artikel, tenzij het maximum aantal verkochte kaarten per concert is gemaximeerd op 2.500. Het behoeft geen toelichting dat een overschrijding van het maximum van 5.000 bezoekers per dag met een gelijk aantal, aanzienlijke negatieve effecten zal hebben op het Natuur Netwerk Nederland-gebied (NNN) waarin het paleis Soestdijk en omgeving is gelegen, daarbij verwijzend naar de Wet natuurbescherming. Ook zal sprake zijn van een ernstige verstoring van de in het betreffende gebied en naaste omgeving (Eemvallei) aanwezige beschermde diersoorten.  

In casu is sprake van strijd met het genoemde bestemmingsplan, terwijl voor het afwijkend gebruik geen omgevingsvergunning is verleend. Ook blijkt er volgens SBDE dat voorafgaand aan de evenementen geen ecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden hetgeen een voorwaarde is.    

Het handhavingsverzoek is tevens via de Statengriffie gezonden naar Gedeputeerde- en Provinciale Staten van Utrecht. Tevens heeft SBDE de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) met zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) met strafrechtelijke bevoegdheid, verzocht om op te treden. Zij kunnen in deze zaak proces verbaal opmaken voor het Openbaar Ministerie.

Vervolg/ reactie SBDE-bestuur op het bovenstaande: 

Vrijdagmiddag 14.7.2023 nam de Baarnse burgemeester Mark Röelll telefonisch contact op met SBDE-secretaris Kees Koolmees. Röell verklaarde dat ‘het niet was goed gegaan met de vergunningverlening en betreurde de fout zeer’ maar dat hij desondanks voornemens was ‘niet handhavend’ op te treden tegen het op zondag de 16e juli 2023 geplande concert van Bløf. Hij verklaarde dat hij nu een aparte vergunning (red. APV) daarvoor had verleend. Als reactie gaf Koolmees toen aan dat dit volgens het bestemmingsplan verboden was omdat er dan die dag 10.000 bezoekers zouden zijn i.p.v. de toegestane 5.000 bezoekers. Dus 2x dezelfde fout begaan. Röell reageerde daar niet op waarna Koolmees hem meedeelde dat dit dan een dom besluit / onrechtmatig verleende vergunning betrof, wederom in strijd met het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’. In de Gooi en Eemlander benadrukte de gemeente Baarn het als “We zitten hartstikke fout”.

Alhoewel SBDE  Bløf een van de beste poprockbands vindt, vonden wij het voor de fans heel vervelend. Maar waarom gaat het nu echt? Namelijk dat het college van B&W Baarn en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) zwaar in de fout zijn gegaan omdat het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk (MBEG) het verbood. Maya Meijer van de MBEG verkondigt al vanaf de aankoop van het paleis Soestdijk incl. 165 hectare bosgebied en het voormalige Koninklijke Marechaussee-terrein dat zij en haar man Ton voor slechts €1,7 miljoen van de Staat kochten dat zij van paleis Soestdijk het milieuvriendelijkste paleis ter wereld zouden gaan maken. Nou nu is toch echt iedereen beduveld want het is uitgepakt als het meest milieuonvriendelijkste paleis ter wereld. MBEG heeft inmiddels al vele miljoenen (event-gelden/ parkeergelden, tv-opnamen enz.) verdiend aan het paleis en nog amper wat aan renovatie uitgegeven. Straks over een paar jaar mogen ze het verkopen en zullen tientallen miljoenen binnenharken. Hebben zij iets betekent voor Baarn, uitslag is nul komma nul. Iets betekent voor de concertbezoekers, ook nee. Alleen dat zij hen een poot uitdraaien met veel te dure concert- en parkeerkaartjes. Over CO2 uitstoot wordt gezwegen, die is onnodig veel. SBDE wil zeggen, bezoekers wordt wakker, MBEG doet helemaal niets voor klimaatverbetering. Door MBEG wordt de CO2 uitstoot alleen maar meer. Over stikstof wordt ook gezwegen, als het paleisgras weer vertrapt is na de events worden er mestkorrels (met stikstof) op gestrooid. Tja, Maya weet het wel, maar zwijgt. Voordat er concerten worden gehouden moet er een ecologisch onderzoek plaatsvinden om te beoordelen of het verantwoord is of die concerten wel of niet te laten plaatsvinden. Maar doet Maya dat?, Nee dus. Dat gebeurde pas op 13 juli 2023 terwijl de “Royal Park Live” concerten-periode gaande was van 6 t/m 9 juli (de 6e was uitgevallen door ziekte van zangeres Floor Jansen), 12 t/m 16 juli 2023. Dus 4 dagen (feitelijk 5 dagen) te laat terwijl de concerten de fauna al hadden verjaagd laat je dan een ecoloog waarvan de RUD de naam/bedrijfsnaam niet wil noemen controleren of er fauna aanwezig is. Die fauna was zo goed als zeker door 3 aaneengesloten concerten en nog een losse daarna verjaagd. Bert de Vries, jurist omgevings- en milieurecht van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) welke dienst milieutaken (vergunningverlening, handhaving, advies) uitvoert voor o.a. Baarn probeerde de SBDE op 14.7.2023 telefonisch wijs te maken dat de ‘dieren overdag binnen blijven’ en ‘dat er geen dieren  worden verstoord’. De Vries verklaarde dat het broedseizoen ten einde was maar SBDE weet dat het broedseizoen ongeveer loopt van 15 maart t/m 15 juli terwijl ook buiten deze periode vogels broeden. De exacte broedperiode verschilt per vogelsoort. Hoe verzint De Vries die onzin? De concerten hebben dus in het broedseizoen plaatsgevonden. En verstaat Maya Meijer (MBEG) als paleis eigenaresse dat ook onder milieuvriendelijk. 

Illegaal concert Bløf op 16-7-2023 

Zondagavond 16.7.2023 werd in opdracht van de MeyerBergman Erfgoed Groep een illegaal concert van Bløf in de voortuin van paleis Soestdijk gehouden met 5.000 bezoekers. SBDE is daar geweest een heeft vanaf de openbare weg filmbeelden gemaakt als bewijs in de komende strafzaak. Aangifte bij de politie Midden-Nederland zal worden gedaan. De Natuur maar ook de woonomgeving heeft daardoor ernstige schade/overlast geleden.

SBDE heeft besloten bij de Politie-Midden-Nederland aangifte te gaan doen van het gepleegde strafbare feit van het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. De verdachten zijn het Baarnse college van burgemeester en wethouders en MBEG van Maya en Ton Meijer.

 

Nieuws 6-7-2023 

Het kabinet zet stop op aanleg van velden vol zonnepanelen op landbouwgrond en natuur 

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie heeft namens het Kabinet bekend gemaakt dat er geen zonnevelden meer mogen worden aangelegd op landbouwgronden. De Stichting Behoud de Eemvallei die altijd al deze mening had, vindt deze beslissing 100% terecht en lovenswaardig. De Eemvallei blijft nu gevrijwaard van zonnevelden.

Klik hier voor het Telegraaf artikel daarover.

 

Nieuws 24-5-2023 

Waterschap Vallei en Eem blaast het baggeren af 

Gele plomp in Zure Maat (21 mei 2023)


Gele lis in Zure Maat (10 juni 2023)

Het Waterschap heeft laten weten dat alle baggerwerkzaamheden in Baarn zijn uitgesteld. De planning is verzet naar medio augustus. En dat is precies wat de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) met haar kritiek op het Waterschap ook wilde. Ook veel Baarnaars met wie SBDE samenwerkte deden dat.

Vijvers en sloten zoals de Zure Maat worden pas vanaf medio augustus gebaggerd. De aannemer die de werkzaamheden zou uitvoeren, heeft hiertoe na overleg met de ecoloog die het werk begeleidt besloten.

Rietorchis (orchidee) langs Zure Maat (13 juni 2023)

 

De afgelopen weken is onderzocht of het baggerwerk al in de komende periode uitgevoerd zou kunnen worden. Na onderzoek bleek nu dat het om ecologische redenen beter is om later in het jaar te baggeren.

De Stichting Behoud de Eemvallei die bij het Waterschap duidelijke argumenten had aangevoerd om het baggeren in het najaar te doen, is heel tevreden met deze beslissing.

 

 

 

 

Nieuws 21-5-2023 en 23-5-2023

Gaat Waterschap Vallei en Eem zich houden aan Wettelijke Zorgplicht?

Het Waterschap Vallei en Veluwe ziet hopelijk in dat baggeren in de Zure Maat absoluut nu niet kan. Zie onderstaande foto (21-5-2023) van ringslang die zojuist uit de Zure Maat kruipt en de foto (23.5.2023) van paaiende karpers in de Bestevaer-vijver van de Zure Maat. Dit is nog maar een momentopname van Natuur die nu in de paartijd actief is. Gaat het Waterschap Vallei en Veluwe zich houden aan de Wettelijke Zorgplicht van de Wet Natuurbescherming door niet te gaan baggeren in de Zure Maat maar in het najaar? Voor het filmpje van de ringslang klik dan op deze link

foto en filmpje (zie bovenstaande link): Adriaan Voeten


foto: Hanneke Sevink

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws 15-5-2023

Wettelijke Zorgplicht door Waterschap Vallei en Eem aan de laars gelapt

foto gevangen snoeken in Zure Maat te Baarn

Het Waterschap Vallei en Veluwe wil de één kilometer lange sloot de Zure Maat die langs de oostzijde van de Baarnse bebouwde kom loopt, laten uitbaggeren om het slib te verwijderen. Het baggeren was aanvankelijk eind 2022 gepland en is nu verplaatst naar deze periode. Deze sloot loopt vanaf de Praamgracht tot aan de Eemweg. Maar het Waterschap en slooteigenaar de gemeente Baarn gaan totaal voorbij aan hun wettelijke zorgplicht van artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming.

Het bureau Natuurzorg dat het baggeren begeleidt handelt volgens de Stichting Behoud de Eemvallei verkeerd. De sloot de Zure Maat maar ook de Oostervijver zijn inmiddels door een ‘bedrijf’ leeggevist door de vissen met stroomstootjes te verlammen terwijl dat pulsvissen nota bene door het Europese Hof van Justitie definitief is verboden. De bovendrijvende grote vissen werden met een schepnet weggevangen en afgevoerd naar de waaien in Eemdijk.

De vissers zeiden dat ze geen amfibieën, zoals salamanders, kikkers enz. waren tegengekomen. De Stichting Behoud de Eemvallei heeft daarover navraag gedaan bij een gerenommeerd ecologisch bureau dat aangaf dat  je met pulsvissen de kleine vissen en amfibieën zoals salamanders, kikkers en padden er niet uitvist. De hele voorplantingscyclus loopt gevaar omdat o.a. salamander/vissen larven en kikkervisjes tijdens het baggeren in deze periode zullen worden vernietigd.

Vissers in bootje in de Zure Maat te Baarn die aan pulsvissen zijn

Dit is geen Natuurbehoud maar Natuurvernietiging !!! Zelfs de belangrijke zuurstof-waterplant Krabbescheer wordt bij het baggeren verwijderd terwijl de waterplant nu aan het uitlopen is. Je kunt deze planten dus nu nog niet aan het wateroppervlak waarnemen. Ook vogels bouwen nu in mei/juni hun nest zoals de Kleine Karekieten, ze bouwen hun nest in het riet langs de slootkanten van de Zure Maat. Hun kenmerkende zang “krr-krr-kiet-kiet-kiet” zal straks niet meer worden gehoord.

En dan nog iets anders nl. de baggerkwaliteit waarover wordt gezwegen. Het zou logisch zijn als dat  met de eigenaar van de Zure Maat, namelijk de gemeente Baarn was besproken. En zo ja, is dit dan de manier om met je burgers om te gaan. De Stichting Behoud de Eemvallei maakt zich ernstig zorgen omdat de Zure Maat wordt gevoed door o.a. het water van de Praamgracht waarover wordt gezegd dat het ernstig is verontreinigd. Dit komt omdat de nood rioolwater-overstort van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Soest erop uitkomt. Denk dan aan allerlei stoffen die gevaarlijk zijn omdat ze niet zijn gereinigd.

De Stichting Behoud de Eemvallei is van mening dat er onmiddellijk moet worden gestopt met de baggerplannen en dat de vissen uit de waaien terug moeten worden gebracht naar Baarn. En dan baggeren in de tijden die daarvoor het meest geschikt zijn namelijk in het najaar.

Nieuws 17-4-2023

Update 17.07.2023

Rechtszaak bij hoogste bestuursrechter tegen ‘Bestemmingsplan landgoed paleis Soestdijk’ 

Verleden jaar diende het advocatenkantoor Loyens & Loeff namens de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) bij Raad van State (RvS) haar (aanvullend) Beroepschrift SBDE bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 12 mei 2022 (19 pagina`s) in tegen het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’. Vandaag maandag 17 april 2023 werd dat bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door 3 rechters (staatsraden genoemd) uitvoerig behandeld. De rechtszitting duurde zelfs de hele dag. Twee advocaten van het advocatenkantoor Loyens & Loeff waren namens de Stichting Behoud de Eemvallei daarbij aanwezig/ betrokken.

Het bestemmingsplan, met de verstedelijking in het Borrebos, met (in ieder geval) 40 mogelijke evenementen per jaar in het NNN-gebied, met exploitatie van de Parade en met (mogelijk meer dan) 325.000 “bezoekers” per jaar, kan niet worden uitgevoerd zonder dat het ernstige schade zal toebrengen aan de natuur. Deze nadelige gevolgen zijn daarbij moeilijk te compenseren en al helemaal niet op basis van de in het Bestemmingsplan neergelegde niet-concrete en niet-handhaafbare (compensatie)maatregelen. Verder is in de aan het Bestemmingsplan ten grondslag gelegde onderzoeken onvoldoende rekening gehouden met de maximale planinvulling. Het bestreden besluit is daarmee onzorgvuldig tot stand gekomen en moet worden vernietigd. Dit megalomane Bestemmingsplan voldoet immers niet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. 

  • Update 17.07.2023: De Raad van State hoopt in het najaar met de uitspraak te komen over toekomst van Paleis Soestdijk, klik op hier 

 

Nieuws 5-4-2023

Zienswijze SBDE tegen windturbine-waanzin in de Eemvallei

Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft op 5-4-2023 haar zienswijze op de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de provincie Utrecht ingediend. Op 14 februari 2023 besloot de provincie Utrecht om de eerste stap te zetten voor de afweging van zoekgebieden voor grootschalige windenergie. De minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten verklaarde recent nog dat we meer moeten samenwerken op Europees niveau. SBDE is het daarmee eens, maar ziet dit ook nog genuanceerder nl. energie-afname van de dichtbij staande duizenden windturbines uit de provincie Flevoland die een grote overcapaciteit aan stroom hebben. Nu nog zegt de provincie Utrecht dat ze in haar eigen energiebehoefte moet voorzien maar dat is natuurlijk volslagen onzin en buiten alle werkelijkheid. 

SBDE is van mening dat windturbines in de vogelrijke Eemvallei niet thuishoren en diende daarom onderstaande zienswijze in.  Jaarlijks sneuvelen er in Nederland zo’n 50.000 vogels door windturbine-wieken. De zienswijze vermeldt waarom SBDE tegen windturbines in de unieke Eemvallei is. 

Zienswijze SBDE d.d. 5.4.2023 reikwijdte en plan MER windenergie

 

Laatste Nieuws 1-3-2023

Help mee om de weidevogels te beschermen

Elk jaar hangt de Stichting de Eemvallei tijdens het weidevogel-broedseizoen posters op rond Natuurgebied de Eemerwaard in Baarn om aandacht te vragen voor de broedende weidevogels. Ook dit jaar weer. Tijdens het ophangen vandaag 1 maart werd door een wandelaarster verteld dat zij de eerste grutto al in de Eemerwaard had gezien. De met uitsterven bedreigde grutto’s overwinteren in West-Afrika maar kiezen in de lente vaak de Eemvallei als hun broedgebied. Ze komen dan helemaal uit West-Afrika terugvliegen. Als u de Stichting Behoud de Eemvallei financieel wilt ondersteunen dan kunt u een zelfgekozen gift overmaken naar NL66RABO0379904993 t.n.v. Stichting Behoud de Eemvallei.

 

Nieuws 1-1-2023

Nieuwjaarsafspraak 

Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) bedankt iedereen die de stichting een warm hart toedraagt. Ook is het bestuur zeer erkentelijk voor uw financiële steun aan de stichting. Wij hopen voor u op een mooi 2023. 

De stichting zal er alles in doen om het Eemvallei-landschap en omgeving met haar unieke flora en fauna ook in 2023 te beschermen en daar zonodig juridisch voor op te komen. Een deel van dat omliggende gebied is het Landgoed Paleis Soestdijk. O.a. de Natuur van dat landgoed wordt zwaar bedreigd door ingrepen van de eigenaren, het echtpaar Maya en Ton Meijer. M.b.t. het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ heeft de stichting Behoud de Eemvallei bij de Raad van State (RvS) via het advocatenkantoor Loyens & Loeff beroep ingediend waarvoor een rechtszaak bij de Raad van State zal volgen.

SBDE staat op het standpunt dat er goed voor de weidevogels gezorgd moet worden, dus bescherming te geven. Want een landschap zonder weidevogels zoals de onderstaande grutto, betekent dat het ook slecht met de mens gaat. De Natuur staat onder druk door de zware bedreiging van natuuraantasters zoals windturbines die de Eemvallei-fauna zullen vernietigen. Die horen hier absoluut niet thuis. 

 

Laatste Nieuws 30-11-2022

Conclusie Bunschotense Commissie Ruimte:

Geen windturbines in de Eemvallei

Klik op foto voor vergroting 

Woensdagavond 30 november 2022 heeft de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) ingesproken tegen de windturbine-locaties/ windturbines bij de Commissie Ruimte in het gemeentehuis van Bunschoten.

De conclusie van de Commissie Ruimte was eensluidend: Geen windturbines in de Eemvallei. Wulpen, grutto’s, scholeksters, kieviten (foto) en andere (weide)vogels kunnen weer gerust zijn met een veilige habitat in de Eemvallei. Maar ook de inwoners van Eemland stellen een mooie windturbinevrije Eemvallei heel erg op prijs.

Klik op de Inspraak SBDE – 30.11.2022 – windturbinelocaties/ windturbines s Bunschoten (originele versie)

 

Nieuws 22-11-2022

Updates 25.11.2022, 26.11.2022

Op dinsdagavond 22 november 2022 was de Stichting Behoud de Eemvallei op de RES (Regionale Energie Strategie-bijeenkomst Regio Amersfoort in de Expo-locatie te Hoevelaken. De zaal was gevuld met vertegenwoordigers van gemeenteraden en provincie Utrecht en andere kritische partijen zoals de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE).

Al snel bleek dat het overgrote deel van de aanwezigen tegen de komst van windturbines was. SBDE heeft ook gesproken met Huib van Essen, gedeputeerde van de provincie Utrecht. En aan hem duidelijk gemaakt dat de Stichting Behoud de Eemvallei geen windturbines of zonneweides in de Eemvallei zal accepteren.

De provincie Utrecht wil dat de gemeenten locaties voor 60 windturbines opgeven, maar hoe kan het dan dat de aangrenzende provincie Flevoland zo’n 500 windturbines al heeft staan. Dat is dus eigenlijk voor 8 provincies. En stroom van zonnepanelen van woningdaken worden in het RES-resultaat niet meegeteld.

‘Wind-op-zee’ in plaats van voor ‘Wind-op-land’

Het extreem open gebied van de Eemvallei heeft een zogeheten kernkwaliteit evenals de zeer gunstige gebiedsomstandigheden voor weidevogels en andere fauna waar jaarlijks ter bescherming van de weidevogels 1 miljoen euro wordt ingestoken. Een van de sprekers was Hendrine Swellengrebel van Windalarm’. Zij kwam met een indrukwekkend verhaal waarin SBDE zich kan vinden. Er zijn namelijk helemaal geen windturbines op land meer nodig !

Projectleider Greenpeace en Milieudefensie nu projectleider bij NMU

Dit in tegenstelling tot het verhaal van Geert Ritsema, projectleider energietransitie bij de Natuur-en Milieufederatie Utrecht (NMU) die windturbines in de Eemvallei wil. Hij was eerder campagneleider bij Greenpeace en Milieudefensie. Op de vraag van Kees Koolmees van de Stichting Behoud de Eemvallei wie de NMU betaalt werd door Ritsema geantwoord, o.a. de provincie Utrecht. Dus het subsidiegeld waait uit die hoek naar de NMU die ook die vreselijke windturbines wil. 

—> Zie www.hetkanmetgemak.nl en het indrukwekkend rapport: https://www.hetkanmetgemak.nl/rapport

22.11.2022: Baarnse wethouder Steven de Vries tijdens Regionale Energie Strategie (RES)-bijeenkomst in Hoevelaken: ”Geen                      windturbines in de Eemvallei”.

25.11.2022: ‘Nee, gemeente Soest gaat niet op zoek naar extra locaties voor windturbines: ‘Zien wij geen reden toe’, klik hier

01.07.2022: Bunschoten had al een definitief ‘Nee’ tegen windturbines, klik hier  

26.11.2022: Eemnes wil geen potentiële windlocaties op haar grondgebied. Voor de brief d.d. 30.11.2022 Eemnes aan                                   de Provincie Utrecht, klik hier 

Nieuws 14-11-2022

Provinciale bemoeizucht windturbines: Nee !

Er zijn artikelen in de media gekomen dat de provincie Utrecht zich wil gaan bemoeien met windturbine-locaties

Terwijl de Rijksoverheid € 15 miljoen (voor de periode 2023 t/m 2027) in de bescherming van weidevogels in de provincie Utrecht steekt, wil de provincie Utrecht het tegenovergestelde. Kieviten, plevieren en grutto’s en andere vogelsoorten zullen door de windturbinewieken worden vermalen. Voor info, klik op de Visie Agrarisch Natuurbeheer van de provincie Utrecht 2023-2028 en bekijk pag. 34.

De Stichting Behoud de Eemvallei is op haar hoede en zal windturbines in de Eemvallei blijven bestrijden. Het zou gaan om windturbines van 245m hoog, de hoogste ter wereld.

De inventarisatie van de provincie Utrecht waarop bovenstaande is gebaseerd staat hier

 

Nieuws 13-11-2022

Nog steeds koeien in de weide

Een blik op zondag 13 november vanaf het Zuidereind in Baarn het weiland in. Het is echt waar, het is nu half november en heerlijk weer. Enkele boeren laten hun koeien nog steeds buiten lopen om te grazen. Tja, boven de 11 graden Celsius groeit het gras nog steeds. Mooi doorkijkje, dank aan de boeren.

 

Nieuws 15-7-2022

Stichting Behoud de Eemvallei steunt boerenprotesten

De Stichting Behoud de Eemvallei steunt de Nederlandse boeren en met name de boeren in de Eemvallei in hun verzet tegen de stikstofmaatregelen. Als teken daarvan heeft de Stichting de omgekeerde Nederlandse vlag met de blauwe baan bovenaan aan haar secretariaat opgehangen. 

 

Nieuws 12-5-2022

SBDE-beroepschrift tegen het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ vandaag naar Raad van State gestuurd

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft haar (aanvullend) beroepschrift (19 pagina`s) tegen het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ bij de Raad van State (RvS) ingediend. De Stichting mocht van de RvS dit beroepschrift uiterlijk donderdag 12 mei 2022 indienen. Dat gebeurde dan ook vandaag door het advocatenkantoor Loyens & Loeff die namens SBDE het beroepschrift heeft opgesteld. 

Om het SBDE-beroepschrift te lezen, klik dan op het Beroepschrift SBDE bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 12 mei 2022

 

Nieuws 14-4-2022

Update 26-4-2022

Idioot idee voor een plastic voetbal-/speelveldje

Dringende oproep !!!

Kom ook op dinsdag 26 april om 19.00 uur naar dit veldje. Dhr. P.J. Brandjes van de gemeente Baarn wil daar met ons praten over het plan voor de aanleg van vreselijk kunstgras op dit voetbal-/speelveldje. Kunstgras willen wij absoluut niet.  Update 26-4-2022 zie onderstaand.

 

Het college van B&W Baarn wil in het natuurgebied de Eemerwaard iets volslagen idioots, iets onduurzaams gaan doen. Erin ligt nu een natuurlijk grasvoetbal-/speelveldje van 900 vierkante meter voor de jeugd.

Maar de gemeente wil het gaan omvormen tot een kunstgrasveldje. Dat bleek vandaag 14/4 uit een brief van de gemeente die in het Eemdal is verspreid. Direct heeft de Stichting Behoud de Eemvallei de verantwoordelijke ambtenaar gebeld wiens naam onder de brief stond en gevraagd naar het echte ‘waarom’ omdat de brief als reden voor de omvorming vermeldde ‘om tegemoet te komen aan de vraag van kinderen en ouders uit de buurt’. Pure lariekoek, naar alle tevredenheid wordt al tientallen jaren dit grasveldje gebruikt. De brief vermeldde als reden dat er kale plekken, molshopen en kuilen in het natuurgras waren, maar die zijn er helemaal niet, zie de op 14 april door de Stichting genomen foto. Ook gaf de ambtenaar aan dat er 2 boomhutten zijn, maar die zijn er ook niet. De Stichting hoopt dat het college van B&W inziet dat dit een slecht plan is voor dit natuurgebied en het plan gelijk van tafel haalt. Kleine kinderen plukken er ook bloemetjes, nu bloeien er madeliefjes. Het schept een band met de natuurlijke omgeving dat zelfs tot het Natuur Netwerk Nederland (NNN) behoort.

Overigens is een kunstgrasveldje kwetsbaar. De kunststof banken rond de Eemerwaard zijn de voorgaande  jaren diverse keren in brand gestoken en zijn nu van metaal. Een kunstgrasveldje zonder toezicht is juist erg kwetsbaar doordat het brandbaar is.

Of gaat het de gemeente Baarn alleen maar om het geld omdat het kunstgras zogenaamd onderhoudsarm is. Daarbij vergeet de gemeente dat onzichtbare restjes van het kunstgras (plastic) in het milieu terecht komen. Hoeveelheden microplastics en kwalijke stoffen komen zo in de bodem, in slootjes en in de Eem terecht en ten slotte in de Noordzee.

Update 26-4-2022

Foto: Michel van Grinsven (Voor Baarn) 

Ongeveer 75 buurtgenoten waren afgekomen op de buurtpeiling en om met dhr. P.J. Brandjes van de gemeente Baarn van gedachten te wisselen over het aanlegplan voor het vreselijke kunstgras op het Eemerwaard voetbal- /speelveldje. Diverse aanwezigen kregen het woord maar het werd al snel overduidelijk dat niemand kunstgras wilde. Vervolgens werd er gestemd en iedereen was voor het behoud van het huidige grasveldje met de duidelijke opmerkingen erbij dat er iets meer onderhoud wenselijk was en dat het veldje zou worden gelandrold. Dat laatste gebeurt met een zware rol die het veldje effener maakt. Het was voor de aanwezige wethouder Jannelies Visser ook duidelijk dat er geen draagvlak uit de buurt was en het kunstgrasplan dus niet doorgaat. De Stichting Behoud de Eemvallei is tevreden over de uitkomst. De Natuur is als winnaar uit de bus gekomen. Maar ook de gemeente Baarn bespaart nu tienduizenden euro’s.

 

Nieuws 12-4-2022

SBDE officieel in beroep tegen bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Het toonaangevende advocatenbureau Loyens & Loeff is namens de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) op dinsdag 12 april 2022 in beroep gegaan bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. 

Steun ons s.v.p. met een donatie. U kunt deze overmaken naar Rabobank-rekening: NL66RABO0379904993 t.n.v. de Stichting Behoud de Eemvallei.

Nieuws 4-4-2022

Is dit de provinciale bescherming van het bos bij paleis Soestdijk?

Maya en Ton Meijer van de MeyerBergman Erfgoed Groep zijn eigenaar van paleis Soestdijk en haar landgoed. Recent bleek dat de twee natuurbarbaren een groot stuk paleisbos aan de gemeente Baarn hadden verkocht voor de aanleg van een betonnen fietspad dwars door het bos. Eeuwenoude waardevolle natuur in het Natuur Netwerk Nederland inruilen voor beton, hoe is dat mogelijk in deze tijd?

Aan het hek en overige plaatsen langs de ‘fietspad-route’ zijn borden met de tekst ‘Kwetsbaar Natuurterrein NIET BETREDEN’ opgehangen. Direct achter dat hek is het bos al gebulldozerd om het betonnen fietspad aan te leggen. In een tijd van klimaatverandering waardoor we zuinig moeten zijn op ‘onze’ bossen is dit 100% ondenkbaar. In de Baarnsche Courant d.d. 4 april 2022 staat een artikel ‘Provincie kiest voor meer bomen en vitale bossen’. De provincie zegt in dat artikel aan uitbreiding en bescherming van bossen in onze regio te werken. Wie snapt dit allemaal nog? Het eeuwenoude bos wordt totaal geruïneerd voor minder dan slechts 1 minuut fietstijdwinst m.b.t. de al bestaande fietsroute via de Amsterdamse- en Hilversumsestraatweg. Zo houden we onze planeet niet leefbaar.

Update 11-5-2022

Op 12.5.2022 werd er van 19.00 – 20.00 uur een extra ingelaste gemeenteraadsvergadering (foto) over gehouden. Vreemd was dat de voorzitter afd. Baarn/Eemnes van de Fietsersbond in een schriftelijke reactie de gemeenteraad opriep om de aanleg van de fietsroute niet onnodig te vertragen. Hoezo onnodig, de natuuraantastingen zijn vreselijk, het is in strijd met de Natuurwetgeving. Het plan moet stoppen en de Natuur moet worden hersteld. Verdacht was dat de voorzitter Dick van Veen van die afd. Baarn/Eemnes die reactie 1 dag voor de vergadering naar de gemeenteraad stuurde. Voor deze brief, klik op: Reactie Fietsersbond Baarn-Eemnes aanleg fietsroute Soest Hilversum. Maar wie is Dick van Veen eigenlijk. Bleek dat hij in 2018 nog kandidaat was voor het Baarnse CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kennelijk vandaar dat de huidige Baarnse CDA fractievoorzitter Rik van Hardeveld zo’n vurige voorstander is van aanleg van dat betonnen fietspad dwars door de beschermde Natuur. Van duurzaamheid-beloftes in hun Baarnse CDA verkiezingsprogramma 2022 komt nu al niks terecht. 

Er werd een motie aangenomen die het nog nieuwe college van B&W opdracht geeft om de wenselijkheid van de fietsverbinding opnieuw te onderzoeken. Opvallend was ook dat burgemeester Mark Röell tijdens de vergadering aangaf dat een aantal stukken in deze zaak geheim zijn. Is dit de Baarnse democratie nieuwe stijl? Dit lijkt geen frisse zaak te worden.

 

Nieuws 1-4-2022

 

De weidse besneeuwde Eemvallei in Eemnes, nabij Eembrugge op 1 april.

Zelfs de wat donkere lucht met witte wolkjes in de verte is mooi tekenend.

Nieuws 23-2-2022

Stichting Behoud de Eemvallei vecht bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk aan bij Raad van State

Een meerderheid van de Baarnse gemeenteraad stemde tijdens haar raadsvergadering d.d. 23-2-2022 in met het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Vijf stemmers tegen het bestemmingsplan waren afkomstig van PvdA, BOP en GL. Veertien voorstemmers kwamen van D66, VVD, CDA, VoorBaarn, CU-SGP en de Lijst Maike Koenders.

Het advocatenbureau Loyens & Loeff zal namens de Stichting Behoud de Eemvallei tegen dit bestemmingsplan bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep gaan.

Nieuws 4 en 5-2-2022

>> Klik voor het gezamenlijk persbericht ‘Genoeg is genoeg’ d.d. 4-2-2022 ‘Boycot inspraak debat Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Het bericht is van Marianne Dutman, secretaris Stichting Behoud het Borrebos

Natuurorganisaties maken uit protest geen gebruik meer van inspraakrecht  voor het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Klik 2x ter vergroting op het onderstaand artikel d.d. 5-2-2022 en lees het schokkende Gooi- en Eemlander-artikel wat de Stichtingen Behoud de Eemvallei, Behoud het Borrebos, Natuur en Landschap Lage Vuursche, Parel van Baarn en de Werkgroep Roofvogels Nederland, uit protest hebben besloten. Namelijk om niet langer een overbodige rituele dans uit te voeren en van het holle inspraakrecht op 9 februari 2022 op het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk af te zien. De organisaties hebben alle vertrouwen in de Baarnse gemeenteraad verloren omdat het betreffende Bestemmingsplan o.a. de Natuur zal vernietigen en voor de omgeving vreselijke (geluids)overlast zal veroorzaken.

 

 

” We worden niet serieus genomen “

Circa dertig omwonenden van Paleis Soestdijk hebben zaterdag 5-2-2022 tegenover het paleis Soestdijk een verklaring ondertekend waarin zij verklaren niet te zullen gaan inspreken tijdens het aanstaande debat (9 februari) over het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. De bewoners voelen zich niet gehoord door de Baarnse gemeenteraad. “We worden niet serieus genomen.”

De vastgoedontwikkelaars Maya en Ton Meijer van de MeyerBergman Erfgoed Groep willen op het landgoed woningen realiseren, een hotel bouwen en evenementen organiseren. Eerder ging een meerderheid van de gemeenteraad al akkoord met de plannen en deze maand wordt in de gemeenteraad van Baarn het bestemmingsplan vastgesteld, maar de groep omwonenden vindt dat er consequent niet naar hun kritiek wordt geluisterd.
Klik hier voor het complete RTV-Utrecht artikel 

 

Nieuws 1-1-2022

De Stichting Behoud de Eemvallei bedankt haar donateurs. Net als bijen leveren onze donateurs een grote bijdrage aan de bescherming en diversiteit van de Eemvallei. Boeren, de beheerders van het platteland geven om fauna en flora en maaien gelukkig steeds meer bijvriendelijk. Klik op hier voor meer info daarover. Dit jaar zal de Stichting zich weer voor 100% inzetten om de Eemvallei en haar omgeving te beschermen. Ten slotte, plannen voor zonneweides moeten de prullenbak in, ze horen niet thuis in de Eemvallei, het is heel slecht voor het landschap, flora en fauna.

 

 Nieuws 22-12-2021

Weidevogels de dupe van zonneweides 

Succesvolle verzoeken SBDE aan Baarnse gemeenteraad

 

Er start een aanvalsplan van bijna

€ 70 miljoen extra om grutto en andere weidevogels te redden

Zie onderaan dit artikel

 

Woensdag 22 december 2021 vergaderde de Baarnse gemeenteraad digitaal om besluiten te nemen. Aan de orde kwam o.a. het zeer omstreden plan ‘Uitnodigingskader zonne- en windenergie’.  Met als gevolg o.a. het volleggen van het Baarnse deel van de Eemvallei/ Eempolder met zonneweides. De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE), daarbij ondersteund door een groot deel van de bevolking had de gemeenteraad gevraagd o.a. het Natuur Netwerk Nederland (NNN) buiten de plannen te houden. De gemeenteraad bleek het daarmee eens te zijn. 

Als gevolg van dit besluit zal het Baarnse Natuurgebied de Eemerwaard geen zonneweide worden, aangezien dat gebied namelijk ook onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland. De Stichting is daar trots op omdat zij een aantal jaren geleden er al voor heeft gezorgd dat die bestemming er zo kwam. Ook is het agrarische gebied langs de Praamgracht t.h.v. o.a. de Botter/ Andoornhof/ Dovenetelhof, Speenkruidlaan enz. waar heel veel grutto’s broeden door de beslissing van de gemeenteraad gespaard van zonneweides. Ook daar had de Stichting, gesteund door zeer veel adhesiebetuigingen uit de Baarnse- en Soester bevolking de gemeenteraad om gevraagd en dus is SBDE daar ook blij mee. Overigens is de SBDE tegen alle aanleg van zonneweides in de hele Eemvallei/Eempolder.

Verder wil de Baarnse gemeenteraad voortaan aanvragen voor zonneweides per geval beoordelen om de ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Wel was de gemeenteraad het er over eens dat er zoveel mogelijk zonnepanelen op daken moeten komen, met de kanttekening dat men daartoe niet kan worden gedwongen.

Overigens willen VoorBaarn, CDA, BOP en de nieuwe raadsfractie/ lijst Maike Koenders totaal geen zonneweides in de Eemvallei/Eempolder. SBDE is het daarmee volledig eens. De Rijksoverheid reageert gelukkig compleet anders, zij gaat de komende tijd bijna 70 miljoen euro subsidie investeren in de redding van de grutto en andere weidevogels. 

Broedende weidevogels zijn er straks als het aan GL-Baarn ligt niet meer terwijl de Eemvallei/Eempolder bekend staat als het beste Nederlandse broedgebied voor weidevogels. Volgens BOP-raadslid Kees Koudstaal zijn zonneweides in de polder in strijd met het natuurbelang. Vogels kennen volgens hem immers geen onderscheid tussen wel of niet NNN-gebieden en hoe groter hun leefruimte, hoe succesvoller dat is voor de instandhouding van bijvoorbeeld de grutto.

De oproep van de gemeenteraad aan het college van B&W op zoek te gaan naar innovatieve alternatieven voor zonneweides juicht de SBDE natuurlijk wel toe. D66-wethouder Hugo Prakke beloofde met updates voor aqua- en geothermie te komen. De Stichting is vooral benieuwd naar de kijk van het B&W college op de aankondiging van het Amersfoortse ingenieursbureau Larderel dat met zeven geothermiecentrales de hele regio Eemland van stroom en warmte kan worden voorzien.

Ook wil de gemeenteraad geen zonneweides in weidevogelkerngebieden, dat zijn gebieden waar veel weidevogels voorkomen.

Als in juni 2022 de nieuw gevormde gemeenteraad verder gaat met deze zaak zijn er hopelijk zoveel werkbare alternatieven in beeld dat het hele idee van zonneweides in de Baarnse buitengebieden definitief in de prullenbak kan belanden. 

Goed nieuws  voor weidevogels. Er start een aanvalsplan  om grutto en andere weidevogels te redden ! Klik hier

 

Nieuws 19-12-2021

Dringend verzoek SBDE aan Baarnse gemeenteraad

 

Zeer geachte leden van de Baarnse gemeenteraad,

Nog even op de valreep een dringend verzoek aan u van de Stichting Behoud de Eemvallei. Recent heeft de Stichting u al over dit onderwerp gemaild maar toen werd de beslissing tijdens die raadsvergadering doorgeschoven naar de digitale raadsvergadering op woensdag 22 december 2021.

U beslist dan over waar de zoekgebieden voor zonneweiden moeten komen omdat u wordt gevraagd het uitnodigingskader zonne- en windenergie: “Samen op zoek naar ruimte voor duurzame energie in Baarn” vast te stellen. De Stichting Behoud de Eemvallei en vele milieuorganisaties zijn fel tegen de komst van zonneweides in de Eemvallei omdat deze daar absoluut niet thuis horen. De windturbines wees Baarn al af.

Reeds in 2008 had VROM-minister prof. dr. Jacqueline Cramer negen locaties langs de snelweg aangewezen om daar het vrije uitzicht op het Nederlands landschap veilig te stellen. Een van die landschappen was het Eemland/ de Eemvallei. Op deze manier wilde Cramer voorkomen dat waardevolle en karakteristieke landschappen langs de snelweg zouden verdwijnen achter een rommelig geheel van bedrijventerreinen en woonwijken. En nu wil de Baarnse wethouder Prakke met zonneweides te keer gaan.

De Eemvallei behoort niet voor niets tot het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland, het is een zeer aantrekkelijk weidegebied voor weide- en andere vogelsoorten maar ook voor mensen om van de natuur te genieten. Juist die openheid maakt het voor weidevogels zoals o.a. de grutto (rechter foto) zeer aantrekkelijk. Binnenkort komen ze na hun overwintering uit West-Afrika weer terug om hier te verblijven en te broeden. U gaat beslissen over het unieke boerenland en over de toekomst van de daarin levende fauna. U bent verantwoordelijk voor een teloorgang van de fauna als u met het ‘uitnodigingskader’ instemt dat de Eemvallei (Eemland) een zoekgebied voor zonneweiden wordt.

De boeren worden nu wekelijks benaderd om (industriële) zonneweiden op hun weilanden toe te staan. Investeerders likken hun vingers erbij af omdat ze miljoenen-subsidies binnenharken, ons belastinggeld. Maar de Natuur heeft het nakijken terwijl u als gemeenteraad bij machte  bent om de Natuur te beschermen en Baarn mooi te houden. Als u dat doet, zullen de kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 u daarop afrekenen. Even een greep uit de voorstellen van wethouder Prakke. Natuurgebied/ NNN gebied de Eemerwaard  wijst hij aan als zoekgebied. En het gebied langs de Praamgracht t.h.v. o.a. de Botter /Andoornhof/ Dovenetelhof, Speenkruidlaan enz.  waar heel veel grutto’s broeden. En het gebied tussen paleis Soestdijk en de Naald, wijst Prakke aan terwijl dat gebied is aangewezen als ‘Groene Contour’, dat moet dus Natuurbestemming worden. Wethouder Prakke houdt geen rekening met de Natuur en u zult het gaan zien, straks verdwijnt hij naar zijn woonplaats Leersum om zich daar in te zetten voor omgewaaide bomen.

Duurzame klimaatmaatregelen kunnen in Baarn ook op een andere en betere manier worden genomen waardoor de Natuur geen schade  leidt.    Namelijk door eigenlijk de meest voor de hand liggende mogelijkheden benutten. Bijkomend voordeel is ook dat er geen nieuwe bestemmingsplannen voor die zonneweiden hoeven te komen waardoor de gemeente Baarn veel geld en tijd zal besparen.

Er zijn bijvoorbeeld al warmtepompen op de markt met zonnecollectoren en een ‘Solar Freezer’ als thermische opslag. Batterijen voor elektriciteitsopslag van zonne-energie zijn er ook al. In elk geval moeten we het schaarse Baarnse boerenland behouden want als u zonneweides goedkeurt, dan zal het waardevolle open agrarische landschap dat weidevogels prefereren een bedrijfsbestemming krijgen en daarna komen op die plaatsen bedrijventerreinen.  Er zijn al warmtepompen van krap € 3000. Dus van het gas is makkelijker geworden, dus geen CO2 uitstoot meer, dat is  het doel van de energietransitie. En Baarnaars die dat niet kunnen betalen moeten door de gemeente  worden geholpen.

Met zonnepanelen op alle bedrijfsdaken kunnen we in Nederland al in 50% van de elektriciteitsbehoefte voorzien, aldus Jan Rotmans, hoogleraar Duurzaamheid in de uitzending Pointer (d.d. 16 november). En dan hebben we de woningdaken nog niet meegeteld.

Wij verzoeken u nadrukkelijk om het uitnodigingskader zonne- en windenergie voor de Eemvallei af te wijzen.

Foto`s: SBDE-fotograaf Jaap Vos

 

 Nieuws 14-12-2021

Teken direct de petitie tegen zonneweides

De Vereniging Vrij Polderland is de petitie ‘Geen zonnepanelen in de Eempolder in Baarn!’ gestart. Uiteraard ondersteunt de Stichting Behoud de Eemvallei deze petitie maar de Stichting gaat nog verder, ze zal ook juridisch alles uit de kast halen om deze landschapsaantasting te voorkomen. Anders zullen o.a. kieviten, ooievaars en grutto’s verdwijnen.

Klik op hier en teken direct de petitie

 

Nieuws 29-11-2021

SBDE-adviseur A.C.M. Weijman overleden

29-11-2021

          Geheel onverwachts is maandag 29 november 2021 onze belangrijke organisatie-adviseur/ bioloog dr. Albert Weijman overleden. Wij verliezen in hem een enthousiaste persoonlijkheid en zijn heel dankbaar dat hij vanaf het begin van de Stichting Behoud de Eemvallei al onze adviseur was.

Wij wensen zijn echtgenote en kinderen en verdere familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

—–

De onderstaande email stuurde de Stichting Behoud de Eemvallei op 22-11-2021 naar alle Baarnse gemeenteraadsleden met het nadrukkelijke verzoek om het uitnodigingskader zonne- en windenergie voor de Eemvallei af te wijzen. Met andere woorden geen zonneweides in de Eemvallei toe te staan.

Nieuws 22-11-2021

Geachte leden van de Baarnse gemeenteraad,

Woensdag 24 november 2021 beslist u over waar de zoekgebieden voor zonneweiden moeten komen. Aan u wordt gevraagd het uitnodigingskader zonne- en windenergie: “Samen op zoek naar ruimte voor duurzame energie in Baarn” vast te stellen. De Stichting Behoud de Eemvallei is fel tegen de komst van zonneweides in de Eemvallei. Gelukkig heeft u de windturbines al afgewezen.

De Eemvallei behoort tot het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland en is een extreem open gebied dat zeer aantrekkelijk is voor weide- en andere vogelsoorten. Juist die openheid maakt het voor weidevogels zoals o.a. de grutto (foto) zeer aantrekkelijk. Binnenkort komen ze na hun overwintering uit West-Afrika weer terug om hier te verblijven en te broeden. U gaat beslissen over het unieke boerenland en over de toekomst van de daarin levende fauna. U bent verantwoordelijk voor een teloorgang van de fauna als u met het ‘uitnodigingskader’ instemt dat de Eemvallei (Eemland) een zoekgebied voor zonneweiden wordt.

De boeren worden verleid om (industriële) zonnevelden op hun weilanden toe te staan. Daarbij zijn veel investeerders betrokken die miljoenen-subsidies binnenharken, ons belastinggeld. Maar de Natuur heeft het nakijken terwijl u verantwoordelijk bent om de Natuur te beschermen. Klimaatmaatregelen kunnen in Baarn ook op een andere en betere manier worden genomen waardoor de Natuur geen schade zal leiden. Namelijk door eigenlijk de meest voor de hand liggende mogelijkheden benutten. Bijkomend voordeel is ook dat er geen nieuwe bestemmingsplannen voor die zonneweiden hoeven te komen waardoor de gemeente Baarn veel geld en tijd zal besparen.

Er zijn bijvoorbeeld al warmtepompen op de markt van € 3000 met € 300 euro subsidie waardoor er geen gas meer gebruikt hoeft te worden. Ze worden gevoed via de stroom van zonnepanelen op het dak. Mocht het ’s winters extreem koud worden, dan schakelt dat systeem tijdelijk even over naar gas. Mooie maatregelen dus. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Gaat Baarn daar allemaal aan voorbij? Zelfs het vervangen van led-lampjes geeft al een vermindering van 99% CO2 uitstoot omdat een lamp van 100 watt kan worden teruggebracht naar 4 watt en zelfs met een dimmer naar 1 watt. Het elektriciteitsnetwerk wordt steeds meer overbelast maar kan worden ontzien door o.a.  genoemde warmtepompen.

Met zonnepanelen op alle bedrijfsdaken kunnen we in Nederland al in 50% van de elektriciteitsbehoefte voorzien, aldus Jan Rotmans, hoogleraar Duurzaamheid in de uitzending Pointer (d.d. 16 november). En dan hebben we geeneens alle daken van woningen meegeteld.

Wij verzoeken u nadrukkelijk om het uitnodigingskader zonne- en windenergie voor de Eemvallei af te wijzen.

 

Stichting Behoud de Eemvallei dient zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk in

Nieuws 16-11-2021

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft op dinsdag 16 november 2021 een uitgebreide zienswijze ingediend m.b.t. het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Het gerenommeerde advocatenkantoor Loyens & Loeff N.V. heeft deze zienswijze opgesteld en inmiddels gericht aan de gemeenteraad bij de gemeente Baarn ingediend.

Voor deze zienswijze, klik op: 

Zienswijze-SBDE-ontwerpbestemmingsplan-landgoed-paleis-soestdijk-baarn-17-11-2021-eemvallei

SBDE heeft tevens met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (WOB-verzoek) aan B&W van Baarn verzocht, alle documenten aan haar toe te zenden aangaande de (voorbereiding van de) besluitvorming van college van B&W Baarn rondom de vaststelling van dit ontwerpbestemmingsplan.

De gemeenteraad moet over de SBDE-zienswijze een beslissing nemen.

Kraakheldere inspraak Stichting Behoud de Eemvallei tegen 231.000 zonnepanelen in Baarnse Eemvallei-weilanden 

Nieuws 3-11-2021

Woensdag 3 november 2021 maakte de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) in het Baarnse gemeentehuis gebruik van haar inspraakrecht vanwege het zogeheten ‘Uitnodigingskader zonne-en windenergie’ in. De plannen voor windturbines zijn al geschrapt en nu blijven veel Baarnse plannen voor vreselijke zonneweiden in de unieke Eemvallei over.

Baarn heeft het voornemen om voor 231.000 zonnepanelen (zonneweides) goedkeuring te geven. Dat is ter grootte van 154 voetbalvelden. Vreselijk, de natuur in het open landschap gaat er daardoor echt aan. Klik op de link hierna voor de SBDE-inspraak: Inspraak SBDE – 3.11.2021 – Uitnodigingskader zonne- en windenergie (Baarn) 

 

Dreigende natuurramp in boerenland van de Eemvallei

Nieuws 31-10-2021

Afgelopen maand zijn er in het geniep illegaal een aantal sloten in het unieke weide(vogel)gebied tussen de Grimmesteinseweg en de A1 in Baarn gedempt en inmiddels ook al met graszaad ingezaaid dat al deels is geworteld, zie bovenstaande foto. Dit illegaal afgraven heeft er mede voor gezorgd dat een dwarssloot is dichtgeslibt. De Stichting Behoud de Eemvallei heeft daar lucht van gekregen en onderzocht de zaak. Het weidegebied blijkt sinds verleden jaar eigendom te zijn van de Hooglandse boer Looijen. Zijn bedoeling is om er zo’n 33.000 zonnepanelen op te laten plaatsen. Dat zal hem dan jaarlijks tussen de € 77.000 – € 90.000 opleveren. Maar de Baarnse wethouder Hugo Prakke die zelf in Leersum woont, wil nog veel meer, namelijk 7x zoveel: 77 ha vol leggen met zonnepanelen, dat zijn in totaal 231.000 zonnepanelen op een gebied zo groot als 154 voetbalvelden.

Het is overigens nog de vraag waarmee de sloten zijn gedempt. Mogelijk met afvalstoffen. En daar is totaal geen controle op geweest omdat het allemaal stiekum gebeurde. Ook blijkt er geen vergunning voor te zijn afgegeven. De Stichting Behoud de Eemvallei heeft het Waterschap Vallei en Veluwe in kennis gesteld van deze zware overtredingen die teruggedraaid moeten worden en dringend verzocht om handhavend op te treden

Dat 11 hectare grote boerengebied is het leefgebied van veel weidevogels zoals o.a. kieviten en zelfs wulpen. B&W van Baarn wil daar, maar ook langs de Praamgracht (onderstaande foto) en in de Eemerwaard dat door de provincie Utrecht is aangewezen als natuurgebied én is aangewezen als behorend tot het ‘Natuur Netwerk Nederland’ grote zonnepanelen-weides toestaan waar nota bene grutto’s, kieviten en tureluurs broeden. De Stichting ziet het als een regelrechte landschaps- en natuurvernietiging. Hoe kan de gemeente Baarn voorop lopen in natuurvernietiging? De vogelstand in de Eemvallei moet beschermd worden, niet vernietigd!

Ook is het plan om zonnepanelen-weides te plaatsen in het Baarnse natuurgebied de Eemerwaard (onderstaande foto) en in de weilanden naast het water de Praamgracht (bovenstaande foto van Ronald Schothorst/ Anita van Gendt). Boeren aan het Zuidereind zijn door wethouder Prakke ook benaderd om hun weilanden vol te leggen met zonnepanelen. Dat zal onoverkomelijke gevolgen hebben nl. de bestemmingen moeten dan worden veranderd in bedrijfsbestemming i.p.v. huidige agrarische bestemming. Deze waardevolle gebieden zullen daardoor natuurwaardeloos worden. Uiteraard kan en zal de Stichting Behoud de Eemvallei deze idiote plannen niet accepteren.

Op woensdag 3 november 2021 om 20.00 uur wordt het ‘Uitnodigingskader zonne- en windenergie’ in het gemeentehuis besproken omdat Baarn de ambitie Baarn heeft om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn. De Stichting Behoud de Eemvallei zal die avond  daarop officieel inspreken.

 

Stichting Behoud de Eemvallei stuurde onderstaande email op 27-9-2021 naar alle Baarnse gemeenteraadsleden om woensdag 29-9-2021 niet in te stemmen met het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Zie onderstaand bij update 29-9-2021 over de dramatische uitslag van die raadsvergadering

 Nieuws 27-9-2021/ update 29-9-2021

Email: ” Als bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) vragen wij dringend uw aandacht voor het volgende. Woensdag 29 september 2021 wordt u als raad  gevraagd in te stemmen met het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk en met het ter visie leggen daarvan. SBDE vraagt u daarmee niet in te stemmen. Nauwlettend heeft SBDE de ontwikkelingen m.b.t. het Ontwerp-bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk gevolgd. Als SBDE willen we u laten weten dat wij tegen dit plan bezwaar zullen gaan maken alsmede de gang naar de Raad van State zullen maken via het advocatenkantoor Loyens & Loeff N.V.

Het plan zoals dat nu voorligt, is voor de SBDE volstrekt onacceptabel hetgeen we tijdens de inspraak al hebben duidelijk gemaakt. Nogmaals willen wij wijzen op onze bezwaren. Een aantal evenementen zal zeer ernstige geluidsoverlast voor Baarn en Soest veroorzaken en voor de Natuur zal het uitpakken als een ramp omdat deze onherstelbaar zal worden beschadigd. Als u dit plan goedkeurt kunnen we stellen dat er nog nooit  in de Baarnse geschiedenis zo’n natuur/milieu-blamage heeft plaatsgevonden. 

Het plangebied ligt vrijwel volledig in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) dat juist beschermd moet worden maar als u dit plan goedkeurt doet u juist het tegenoverstelde.  Ook andere partijen zoals het NMU, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap hebben u daarop gewezen. Appartementen-complexen in het Borrebos, de Parade en de honderden parkeerplaatsen en een groot hotel bij Paleis Soestdijk zijn/zullen mede een regelrechte bedreiging voor Natuur en landschap zijn. Ruimtelijk deugen de plannen totaal niet.

De stichting Behoud de Eemvallei verzoekt u met klem het Natuur Netwerk Nederland waarin het plangebied is gelegen niet af te breken maar juist te versterken. Derhalve verzoeken wij u om niet in te stemmen met het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Vriendelijke groeten en hopend op een verstandig besluit.

Update 29-9-2021

Tijdens de Baarnse raadsvergadering (foto) d.d. 29-9-2021 stemden 14 raadsleden (VVD, D66, CDA, CU/SGP, VoorBaarn) voor en 5 raadsleden (PvdA, BOP, GroenLinks) tegen het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. De volgende stap die door SBDE gemaakt gaat worden is een zienswijze indienen. Opvallend was dat Mark Eijbaard (PvdA) tijdens de vergadering aankaartte dat hij de Milieueffectrapportage (voor info daarover, klik op MER) in het plan miste. Maar dat werd keihard door de niet in Baarn woonachtige VVD-wethouder Erwin Jansma de grond in geboord en afgewezen als onnodig. Baarn was altijd een gemeente die gaf om haar Natuur maar dit beeld laat nu geheel wat anders zien. Dit B&W college met 3 wethouders die niet in Baarn wonen blijken amper gevoel te hebben voor de Baarnse natuur !!!   

 

Baarn zit straks met een woonwijk op een rotplek, bouwwerken in de bosrand en verkeersopstoppingen, en er is maar één die daar voordeel bij heeft: paleiseigenaar MBEG

Nieuws 14-9-2021

tekst/bron: Gooi en Eemlander d.d. 14-9-2021

De Baarnse gemeenteraad beslist woensdag 29 september 2021 over de het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. En als de gemeenteraad alleen zou kijken naar het belang van Baarn dan zouden de politici straks nee moeten zeggen. Tientallen insprekers begonnen er vorige week ook over, en ze hebben gelijk:

“Baarn wordt hier niets beter van”

Bovenstaande tekst is het begin van het betreffende artikel in de Gooi en Eemlander d.d. 15-9-2021. Voor het volledige en onthutsende artikel, klik op: Paleisplan Soestdijk Gooi en Eemlander 15-9-2021

 

SBDE inspraak m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Nieuws 9-9-2021

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) sprak officieel in tijdens de raadsvergadering d.d. 9 september 2021 in het restaurant van landgoed Groot Kievitsdal te Baarn. Secretaris Kees Koolmees voerde namens de SBDE het woord. Het betreft inspraak over het superslechte Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk dat de Natuur zal vernietigen. Degenen achter dit plan zitten zijn Maya en Ton Meijer met hun MeyerBergman Erfgoed Groep. Deze projectontwikkelaars hebben vierkant lak aan de Natuur en de leefomgeving. Veel rijken zoals dit echtpaar doen goede projecten om de samenleving te dienen, maar dat geldt niet voor hen. De vernietigende impact van dit Wassenaarse echtpaar op de Natuur in Baarn is ronduit vreselijk.

Klik hierna op link voor de SBDE-inspraaktekst: Inspraak SBDE (origineel) – 9 sept 2021 – Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 

Op 8 en 9 september 2021 vond tijdens de avonden de inspraak plaats door tientallen insprekers. Voor de filmopnamen, klik dan op hier voor 8 september 2021 en op hier voor 9 september 2021.

 

Ooievaars in de Eemerwaard

Nieuws 18-8-2021

De afgelopen week was er in het Baarnse natuurgebied de Eemerwaard elke avond een ooievaars-duo te zien. Wandelaars en fietsers die over het pad rond de Eemerwaard lopen/fietsen genieten ervan. Opvallend is dat er in dit seizoen zelfs nog veel jonge kikkertjes zijn die de ooievaars graag verorberen. Ook probeerde één van de twee ooievaars een langsvliegende zwaluw te grijpen maar dat lukte net niet. De zwaluw bleek ‘m toch te snel af te zijn. Toen de ooievaars een kat zagen vertrokken ze weer, naar een andere kant van de Eemerwaard, nabij de Eem.

In het broedseizoen zijn ooievaars door hun vraatzucht een bedreiging voor de jonge weidevogels maar nu veel minder. Binnen een paar minuten eten ze tijdens het broedseizoen een compleet nest jonge weidevogels leeg. Daarom zouden bepaalde bomen in de Eemvallei moeten worden gekapt. Het aantal broedpalen voor ooievaars -hoe goed ook bedoeld- zouden daarom tot een minimum moeten worden beperkt. Zie ook het artikel van Collectief Eemland, klik hier.  Maar ooievaars zijn natuurlijk ook nuttig want ze eten veel muizen en mollen. 

Soest schrapt plan zonnepanelen-park

Nieuws 8-7-2021

De gemeenteraad van Soest heeft 8 juli 2021 het desastreuze plan voor een 150.000 m² zonnepanelen-park (ter grootte van 23 voetbalvelden) in het plangebied (foto) aan de Grote Melmweg te Soest geschrapt. De Stichting Behoud de Eemvallei had eerder al aan de gemeente Soest aangegeven dat ze het plan zou aanvechten bij de Raad van State. Dat is dus nu niet meer nodig en blijft een prachtig deel van de Eemvallei behouden.

                                                                                 

 

Nieuws 29-6-2021

SBDE wil het Eemvallei-landschap behouden

zonder windturbines en zonder zonnepanelen-parken

                 >>> Update 30-06-2021: Nederlandse aanpak windmolens in strijd met Europees recht, klik hier

Gemeenten -dus ook de Eemvallei-gemeenten- zijn druk met hun Regionale Energie Strategie (RES) maar de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) past goed op dat de Eemvallei niet zal worden aangetast door torenhoge (180-240 m hoge) windturbines en zonnepanelen-parken. De RES 1.0 wordt op 1 juli 2021 aangeboden aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. De RES 1.0 met hierin het aanbod t.a.v. van elektriciteit en een Regionale Structuur Warmte moet door de provincie Utrecht (Gedeputeerde Staten/GS), B&W-colleges en waterschapsbesturen worden geaccordeerd. Maar officieel zal het door gemeenteraden, Provincie (GS) en door Algemeen Besturen van Waterschappen moeten worden vastgesteld.

SBDE heeft m.b.t. de RES niet stil gezeten en heeft alternatieve oplossingen aangedragen, ook recent aan EU-klimaatcommissaris Frans Timmermans om Rijkswegen met doorzichtige zonnepanelen te overkappen. Zie bovenstaande foto van plan zonnepanelen (spoor) wegen Eemvallei. Een van de SBDE-standpunten om klimaatverandering tegen te gaan, is nu een paar dagen geleden (24 juni ) bevestigd door de duurzaamheids-organisatie Urgenda die geen windturbines meer op land wil maar op zee. De verantwoordelijke overheden moeten dat onder ogen zien en niet blindelings doorgaan op hun ingeslagen weg met plannen voor windturbines en zonneparken op land omdat dit niet de oplossing is. De bevolking accepteert de aantasting van het Nederlandse landschap niet meer.

Verder is ‘isoleren’ een hot SBDE-standpunt want wat je niet aan energie gebruikt, vermindert direct de CO2-uitstoot en is ook nog eens goed voor de eigen portemonnee. Onvoorstelbaar is dat de zonnepanelen op woningdaken niet meetellen in de Regionale Energie Strategie (RES). Een belediging voor de bevolking die zonnepanelen op hun woningdaken legt. De overheid wil de vergoeding afbouwen dat de burgers ontvangen als zij de te veel zelf opgewekte stroom vanaf hun eigen daken aan het elektriciteitsnet terugleveren. 

Dat heet de ‘salderingsregeling’ maar over 2 jaar zal dat geleidelijk worden afgebouwd naar geen enkele vergoeding meer. De SBDE is van mening als je echt klimaatverandering wilt tegengaan, dat het afschaffen van die vergoeding juist niet moet gebeuren. Dat idiote afschaf-idee moet daarom direct van tafel omdat dit juist een groot deel van de oplossing is. Onze omgeving wordt door windturbines en zonnepanelen-parken compleet naar de knoppen geholpen omdat het nu bij de Regionale Energie Strategie (RES) om grootschaligheid gaat. Op windturbines op land en zonnepanelen-parken op land, daar zit niemand op te wachten. In de Eemvallei wijzen investeerders planlocaties op boerenland aan maar dit is natuurlijk de wereld op z’n kop. De eigen bevolking gaat daarover, via beslissingen door gemeenteraden.Al minimaal 4 windturbines staan er op de ‘kaart’ naast een hoofd-gasleiding (zie onderstaande foto van die leiding) van de Gasunie thv het Shell-benzinestation aan de A1. Hoe kan men dit bedenken, het is overigens het leefgebied van veel beschermde weidevogels zoals grutto’s, kieviten en wulpen.En 4 windturbines naast een nog aan te leggen (Amersfoorts natuurproject Melksteeg waarvan het plan is om 3000 bomen te planten die door het plan voor de westelijke rondweg zijn gekapt. Twee windturbines zijn 240m hoog/ zie rode streep in onderstaande foto. Ze zijn 6x zo hoog als de hoogspanningsmasten ter plaatse/ op de foto is ook zo’n hoogspanningsmast nog net te zien/ rechts boven de bomenrij). De 2 andere windturbines zijn 180m hoog. 

In Bunschoten zijn een aantal (hoeveel is onbekend) kleine windturbines gepland in het zogenaamde zoekgebied ten zuiden van de Kronkels-Zuid. Uiteraard is dit onaanvaardbaar omdat het vogelrijke en unieke landschap er door deze vogel-killers compleet aan zal gaan.

Nederlandse uitvinding energie-opslag de toekomst

De Nederlandse uitvinding ‘Batterij en waterstoffabriek’ van het Nederlandse bedrijf Battolyser Systems is de toekomst van energieopslag. Aan energieopslag ontbrak het nog maar nu kan dat. Dit moet een prachtige uitdaging zijn voor opslag op de bedrijfsterreinen van de Eemvallei-gemeenten. Maar er is zelfs nog een toepassing daarin want als de batterij vol is wordt er van de stroom waterstof gemaakt.

SBDE hoopt dat de volksvertegenwoordigers naar de alternatieve plannen willen luisteren. De gemeenteraadsverkiezingen zijn al op 16 maart 2022 en men moet zich achter de oren krabben door de burgers serieus te nemen.

Nieuws 19-6-2021

                                             Onaanvaardbare windturbines op land 

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) was zaterdag 19 juni aanwezig bij het windturbineprotest in Harmelen. Een  heli hing een kwartier lang op 240m hoogte -zie het zwarte stipje in de lucht/ bij rode pijl/ klik op foto voor vergroting) om aan te geven hoe hoog die bedachte windturbines worden. Angstaanjagend hoog, slecht voor mens en milieu. Voor de vogels is er geen ontkomen meer aan. Ze zullen door de windturbinewieken worden vermorzeld. De Eemland-gemeenten (Eemnes, Baarn, Soest, Amersfoort en Bunschoten) praten in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) om ook dergelijk hoge windturbines in de Eemvallei te gaan neerzetten. Onaanvaardbaar !!! SBDE zal dit niet accepteren en elk plan daarvoor bij de Raad van State aanvechten.

 

                                                                                    Nieuws 17-6-2021                                                                                                                        Petitie ‘Geen windmolens in de Eempolder’    

De Baarnaars Mariëlle Hilhorst, Willem Smit en Kees Hoogerhuis zijn de petitie ‘Geen windmolens in de Eempolder’ gestart. Vrijdag 2 juli 2021 konden zij op het gemeentehuis 2026 handtekeningen overhandigen aan de Baarnse burgemeester Mark Roëll. Klik op hier en lees de argumenten waarom en teken direct de petitie die nog steeds is geopend. Een paar dagen na de overhandiging, stond de teller op 7 juli 2021 op 32 handtekeningen meer, op 2058. 

                                                                                       Nieuws 26-5-2021

Brandbrief naar informateur Hamer en 2e Kamer dat bouw, planning en exploitatie van windturbines op land moet worden gestopt

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft met 81 andere milieu-organisaties onder aanvoering van www.nederwind.nl op 26 mei 2021 een brandbrief gestuurd naar informateur Mariëtte Hamer en de 2e Kamer. Het voornemen is dat zij de komende tijd o.a. politieke overeenstemming zoekt over het ‘herstel- of transitiebeleid’. Derhalve moet het huidige proces van de RES (Regionale Energie Strategie) worden gestopt of opgeschort totdat de windturbineplannen eruit zijn verwijderd.

In dat transitiebeleid worden windturbines op land genoemd die het unieke Eemvallei-landschap en de rest van het Nederlandse landschap compleet zullen verpesten als die windturbine-plannen zouden doorgaan. Het is ook volstrekt onnodig, duur en fauna-verwoestend om windturbines op land te plaatsen. De windturbines kunnen op zee worden geplaatst waar altijd wind is en dus altijd stroomgarantie geeft. Heel Nederland kan van de goedkopere zeestroom worden voorzien.

Klik voor de brandbrief op de link: Brief aan informateur en Tweede Kamer 26 mei 2021

                                                                                     Nieuws 25-5-2021

Weidevogelteller Celine Roodhart in Eemland (Eemvallei)

Nu in deze tijd, een virtueel rondje langs de velden in de Eempolder (Eemvallei) met de weidevogelteller en -kenner Celine Roodhart. Vogelparadijs Eempolder is zo veel meer dan alleen die grutto; de kemphaan broedt (soms), eendensoorten in overvloed en, tipt vogelteller Celine Roodhart: ’Vergeet ook al die kleine zangertjes niet’

Klik hier voor het boeiende artikel van haar in de Gooi en Eemlander d.d. 25 mei 2021

Nieuws 8-5-2021

Kuiken in het land, Poes in de mand

Katten in de Eemvallei (Eempolder) moeten tijdens het broedseizoen binnenblijven. Ze roven de nesten van weidevogels leeg. De Stichting Behoud de Eemvallei ondersteunt de actie van Collectief Eemland, in samenwerking met de Vogelbescherming Nederland. Foto gruttojong/ SBDE fotograaf Jaap Vos. Klik hier voor  artikel van de Gooi en Eemlander

Nieuws 26-4-2021

De SBDE wil geen windturbines en zonnevelden in de Eemvallei!

Windturbines en zonnevelden horen niet thuis in de landschappelijke Eemvallei en zullen het aanzien van het bijzondere landschap en de flora en fauna voorgoed vernietigen. De natuurbalans zal compleet worden verstoord. Na jarenlang overleggen o.a. via de Regionale Energie Strategie voor de Regio Amersfoort (RES) zijn er nu plannen voor de plaatsing van windturbines en het bouwen van zogenaamde zonnevelden. In dit proces zijn er zelfs speculerende energie-handelaren die een rol proberen te spelen en boeren wurgcontracten aanbieden. Boeren krijgen nu, naar verluidt al geld als ze een contract ondertekenen als op hun grond zonnevelden mogen worden aangelegd. Sommige boeren trappen in die valstrik. Maar een boer kan niet goed een boerenbedrijf runnen met onvoldoende boerenland. De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) vindt dat dit direct moet stoppen. Individuele boeren dienen geen speelbal te worden in dit proces. Tevens is het de vraag of met deze handelwijze de belastingbetaler niet opdraait voor de subsidiekosten.   

Mede door haar extreme openheid is de Eemvallei (Eemland) een vogelrijk landschap dat tot het unieke Nationale Landschap Arkemheen-Eemland behoort. Kenmerkend zijn de prachtige vergezichten van de Randmeren tot de Veluwezoom Daarin horen geen windturbines en zonnevelden thuis. Naar de mening van de SBDE zijn er in plaats daarvan ruim voldoende mogelijkheden om daken van boerderij-stallen, bedrijven maar ook van woningen in en direct grenzend aan de Eemvallei te beleggen met zonnepanelen.

Plannen van zich op de borst kloppende colleges van B&W misleiden de bevolking en moeten gelijk van tafel want gemeenten kunnen ook windturbines op zee en zeestroom kopen. Op zee waait het namelijk altijd in tegenstelling tot op het land. Bovendien levert die zeestroom een 24/7 stroom-garantie. Deze windparken op zee ontvangen geen subsidie, alleen legt de overheid de infrastructuur aan om de stroom aan land te brengen. De consument zal al snel door hebben dat zeewind de goedkoopste stroom oplevert en niet die dure stroom van zwaar gesubsidieerde windturbines en zonnevelden in de Eemvallei. De keuze voor de zeestroom is dan snel gemaakt.

Om een indruk te geven van de desastreuze plannen ziet u op de foto een 150.000 m² groot plangebied (foto) voor zonnepanelen-park aan de Grote Melmweg te Soest. (Atttentie: De Soester gemeenteraad heeft 8 juli 2021 dit plan voor een zonnepanelen-park weggestemd.) Verder als voorbeeld het plan voor superhoge windturbines van 240 meter in de weilanden gelegen aan de A.P. Hilhorstweg te Soest en direct aangrenzend op het terrein van de Rioolwater Zuiverings Installatie (RWZI) De Isselt te Amersfoort.  Maar ook op andere locaties in de Eemvallei zijn dergelijke plannen. Boeren maken zelfs mee dat hun weidegrond zelfs al is ingetekend als locatie voor zonnevelden terwijl ze zelf van niets weten.

Dus een duidelijk NEE tegen windturbines en zonnevelden. De SBDE is altijd trots geweest op de boeren die het landschap onderhouden en zorgen voor flora en fauna. De bevolking maar ook de boeren zelf genieten ervan. Er zijn zelfs weer kemphanen in de Eemvallei waarvan er in Nederland maar tientallen zijn. Halverwege de vorige eeuw waren er nog 6.000 broedparen.

De SBDE zal elk windturbine- en zonneveld-plan juridisch aanpakken omdat de extreme openheid van de Eemvallei en de fauna en flora er zeer zwaar door zullen worden aangetast.

Nieuws 13-2-2021:  Deze zaterdag flyerde ook de SBDE weer met anderen in het bos bij de voormalige Marechaussee kazerne aan de Amsterdamsestraatweg in Baarn. Doel ervan is dat o.a. de bos-bezoekers de petitie ondertekenen om het eeuwenoude Borrebos te behouden. Dit bos (sneeuwfoto) wil de projectontwikkelaar ‘MeyerBergman Erfgoed Groep’ (MBEG) laten kappen om daar appartementen flats te gaan bouwen. Voor info over de website van Behoud het Borrebos, klik hier.

!!! Help mee om de kap van het Borrebos te voorkomen en onderteken de petitie: Klik hier 

 

Nieuws: Een nieuwe regionale windenergie coöperatie voor het gebied Eemland wil J.H. Ketel uit Leusden oprichten

Het heeft de belachelijke naam ‘Windkracht Eemland’ omdat het o.a. actief wil worden in de Eemvallei (Eemland). De man achter dit idiote idee is J.H. Ketel uit Leusden die tot voor kort nog ondersteunend lid was van de CDA-fractie in Leusden maar daar de brui aan gaf. Elk plan voor een windturbine van J.H. Ketel voor de Eemvallei zal SBDE juridisch aanvechten, dus Ketel: “Blijf weg uit het prachtige open landschap van de Eemvallei waarin geen windturbines thuishoren”.

 Nieuws: Verzoek aan provincie Utrecht tot omzetten agrarische-bestemming in Natuur-bestemming

SBDE heeft de Gedeputeerde- en Provinciale Staten van de provincie Utrecht verzocht om het waardevolle agrarische land (Groene Contour/ zie onderstaande foto) tussen Praamgracht en Koningslaan in Baarn om te zetten in de Bestemming Natuur Netwerk Nederland en Natuur. Ook het stuk Groene Contour grond vanaf het monument de Naald tot de spoorlijnen Baarn-Utrecht/Amersfoort behoort daarbij. Klik op brief d.d. 26.1.2021 aan GS en PS Utrecht inzake Groene Contour Praamgracht (Baarn).

Nieuws: De provincie Utrecht heeft een natuuroffensief nodig – Utrechts Landschap, klik hier

Nieuws: Bescherm het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de provincie Utrecht en het bedreigde Landgoed Paleis Soestdijk, klik hier.

Wilt u de Stichting Behoud de Eemvallei een donatie doen, klik dan op hier

Nieuws: Wij hopen dat u een goed jaar krijgt en de SBDE bedankt u hartelijk voor uw steun. SBDE zal zich voor 100% inzetten tegen de vele bedreigingen van de Eemvallei in 2021. Welke bedreigingen dat precies zijn, kunt u lezen in het Nieuws, klik hier. Een van de vele bedreigingen is dat de dassen zullen verdwijnen, zie foto van SBDE-fotograaf Jaap Vos. De paleiseigenaar de projectontwikkelaar de MeyerBergman Erfgoed Groep zal dit op haar geweten hebben. 

 

 

Nieuws: Dringend beroep op Bunschoter gemeenteraad vanwege plan Kronkels-Zuid (rechter foto) dat de Natuur zal vernietigen, klik hier

Nieuws: Snelweg-reclamebedrijf ‘Ocean Outdoor Nederland BV’ verliest rechtszaak digitale reclamemast (28m hoog en voorzien van 2 beeldschermen van 9x12m) langs A1 aan de rand van de Eemvallei in Baarn, klik hier

Nieuws: Geen nieuwe boerderij voor hobbyboer Van Dorresteijn. Soester gemeenteraad met een overduidelijk NEE/ klik hier 

Nieuws: SBDE-zienswijze met haar standpunten die zij aan de Provinciale Staten over de Ontwerp Omgevingsvisie van de provincie Utrecht. Daarin komen ook de vreselijke plannen van Landgoed Paleis Soestdijk aan de orde. Dergelijke plannen mogen niet doorgaan en moeten gestopt worden. Maar er is ook  goed nieuws, SBDE komt met een plan om deels het energievraagstuk op te lossen. Dat heeft te maken met de foto hiernaast. Klik hier

 

 

Actie gaat door tegen vreselijke paleis Soestdijk plannen !!! 

Zaterdag 12-12-2020 werd de hele middag door diverse groepjes geflyerd voor de petitie bij het Borrebos. Een paar honderd boswandelaars konden we van de petitie-flyer en een mooie balpen voorzien. Zo’n 95% van de wandelaars was tegen de kap van het Borrebos

Klik op: flyer SBDE en VVP – m.b.t. Voorontwerp bestemmingsplan Landgoed paleis Soestdijk

 

 

Doe snel mee met de petitie

tegen de bouw van flat-appartementen in het eeuwenoude Borrebos (bovenstaande foto). De MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) heeft grootschalige en vreselijke plannen die nu in het Voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk staan. Waaronder ook het bouwen van een woonwijk van 10 flats in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en deels in het eeuwenoude Borrebos dat ook tot het NNN behoort. Klik hier en teken de petitie !!! 

Bescherming van de Eemvallei blijkt keer op keer echt nodig ! Recent lag het Baarnse ‘Voorontwerp Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ t/m 15 oktober 2020 officieel ter inzage en kon iedereen daarop reageren met een inspraakreactie. Zo’n 50 inspraakreacties zijn bij de gemeente Baarn binnengekomen. Het is een vreselijk plan waarbij veel Natuur zal verdwijnen.

Men mocht al met zo’n 1400 auto´s van bezoekers aan paleis Soestdijk-evenementen zoals o.a. concerten op agrarische landschappelijke grond met natuurlijke waarde (foto) parkeren. En men deed dat ook. De stichting Behoud de Eemvallei verzette zich daartegen en liet dat het Baarnse college van B&W en gemeenteraad weten. Gelukkig werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om daar nooit meer te parkeren. Fantastische beslissing door de gemeenteraad zou je zeggen maar er gebeurde iets totaal onverwachts, zie hierna.

De provincie Utrecht vond dat dit gebied dat door haarzelf is aangewezen als ‘Groene Contour’ moet worden omgezet in bestemming Natuur. Maar om onbekende reden werd in strijd met haar eigen regels door de provincie Utrecht haar standpunt opeens 180 graden gedraaid en mocht dat opeens wel. Wat is hier op dit bestuurlijk provinciaal niveau precies gebeurd? De provincie heeft de plicht de Natuur te beschermen maar doet dat niet !

Wat er totaal onverwacht gebeurde 

Het Baarnse college van B&W heeft dat (overloop’-parkeerterrein (foto) geheel onverwacht in het ‘Voorontwerp Bestemmings- plan Landgoed Paleis Soestdijk’ opgenomen. Er bleek dus een giftige MBEG-adder onder het gras te zitten. Zie de SBDE-inspraakreactie, klik op: Inspraakreactie Stichting Behoud de Eemvallei 15okt 2020 inzake Voorontwerp Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

  Koninklijk Huis beschermt geen Natuur in Groene Contour 

Maar hoe is dit allemaal mogelijk? Het Koninklijk Huis is eigenaar van die Groene Contour-grond zijn. Zij verkondigen altijd en overal dat zij voor de Natuur zijn maar voor dit gebied zien we het tegenovergestelde.

In het eeuwenoude Borrebos, naast paleis Soestdijk, zullen bomen worden gekapt om daar 5 appartementen-complexen (15m hoog) neer te zetten om daarmee deels de renovatie van het paleis en landgoed Soestdijk te bekostigen. Maar er mogen al 5 appartementen-complexen op het voormalige Marechaussee-terrein komen. De eigenaar van het paleis en landgoed Soestdijk en omliggende gronden is projectontwikkelaar, de MeyerBergman Erfgoed Groep. Zij zijn alleen maar uit op geld, geld en nog eens geld en hebben net als de Oranjes geen oog voor de Natuur. Waarom moet vanwege de renovatie van het paleis Soestdijk de Natuur verloren gaan. Men wil de renovatie betalen uit de verkoop van o.a. die appartementenflats die tientallen miljoenen zullen opbrengen.

Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE)

Wij zetten ons in om de Eemvallei te beschermen, ook wel bekend als Eemland. Maar ook haar omstreken. Dat doen we al 24 jaar, dagelijks zijn we ermee bezig. De Eemvallei bestaat uit de buitengebieden van Amersfoort, Baarn, Blaricum, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes en Soest. Ze vormen met elkaar de Eemvallei dat zo’n 67 km² groot is.

Laatste Nieuws 15-3-2024

Maya en Ton Meijer kiezen eieren voor hun geld.  Geen  aanvraag meer voor nieuw Omgevingsplan Paleis Soestdijk en landgoed

Paleis Soestdijk

Maya en Ton Meijer (MeyerBergman Erfgoed Groep) hebben de handdoek in de ring gegooid, de paleisplannen zijn in duigen gevallen. Ze gaan geen nieuwe aanvraag indienen voor een Omgevingsplan (de nieuwe naam voor een Bestemmingsplan) voor paleis Soestdijk en het landgoed. De bouw van een nieuw hotel tegenover het paleis, een auditorium in de paleistuin en 98 nieuwbouw-appartementen in het eeuwenoude Borrebos gaan niet door. Het spreekwoord ‘Eieren voor je geld kiezen’ gaat in dit geval op voor paleiseigenaren Maya en Ton Meijer. 

De Stichting Behoud de Eemvallei die samen met andere partijen bij de Raad van State een beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk op 24 januari won is na een jarenlange strijd tevreden. Het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk werd door de Raad van State vernietigd. 

Door de vernietiging van het ‘nieuwe’ bestemmingsplan herleefd het oude vorige bestemmingsplan. Veel activiteiten zullen in strijd zijn met dit plan en dus zal de evenementen organisator Royal Park Live een omgevingsvergunning voor planologisch afwijkend gebruik moeten aanvragen. Bovendien zijn er in de uitspraak van de Raad van State argumenten te vinden die pleiten tegen verlening van een evenementenvergunning.

 

Nieuws 14-3-2024

Provincie Utrecht brengt met voorwaarde – maatregel uitsterven bedreigde grutto’s nog verder in gevaar

Foto van Grutto in de Eemvallei gemaakt door natuurfotograaf Jaap Vos

In de Eemvallei / Eemland loopt vanaf 1 januari het project ganzenverjaging waardoor de met uitsterven bedreigde grutto’s, maar ook andere weidevogels in het broedseizoen door verstoring in de knel komen. De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) vindt het begrijpelijk om economische schade te reduceren die wordt veroorzaakt door ganzen op landbouwgrond. Daarvoor wordt sinds 1 januari, net zoals verleden jaar, weer gebruik gemaakt van drones en lasers. Verleden jaar was het een pilotproject waarbij de conclusie was dat er 52% minder schade aan het gras was. Echter nu pas wordt ingezien dat die aanpak niet goed werkt omdat o.a. de bedreigde grutto’s tijdens het broedseizoen ernstig worden verstoord. Daarom is Natuurmonumenten op haar eigen terreinen daarmee al direct op 11 maart gestopt toen bleek dat de weidevogels hiervan hinder ondervonden.

De Eemvallei landbouwgronden waarop Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer weidevogelpakketten rusten via het Collectief Eemland, maken namelijk ook gebruik van de optie om faunaschade (ganzenvraat) vergoed te krijgen. Voorwaarde hierbij is dat de grondgebruiker minimaal 2x per week acties inzet om de schade te voorkomen. Dit betekent 2x per week ganzen verjagen. Echter wanneer er 6 dagen per week gecoördineerd deze verjaagactie meerdere malen per dag worden uitgevoerd dan is dat een groot verschil met 2x in de week waarbij ieder voor zijn/haar areaal dit uitvoert. Er is beleidsmatig dus geen goede keuze gemaakt. Het is conflicterend om aan de ene kant rust te wensen voor de weidevogels en aan de andere kant een verjagings-verplichting op te leggen voor het in aanmerking te kunnen komen voor een schadevergoeding voor de geleden schade.

Uitwerking moet zijn dat de weidevogels geen last mogen ondervinden op de terreinen waar weidevogelbeheer wordt vergoed. De extra schadekosten door ganzenvraat moet niet bij de boer op zijn bordje komen maar gewoon door de provincie worden vergoed waarbij dus de verjagingsplicht moet komen te vervallen. SBDE is heel blij met de boeren en hun inzet voor weidevogelbeheer. Weidevogelbeheer moet volgens de SBDE gebiedsbreed worden uitgevoerd om het tij voor de weidevogels te kunnen keren, dat lukte in Eemland tot nu toe redelijk goed maar kan nog veel beter.

SBDE heeft direct aan Gedeputeerde- en Provinciale Staten van de provincie Utrecht een email verzonden om direct maatregelen te nemen om de weidevogels in de Eemvallei (Eemland), vooral de met uitsterven bedreigde grutto’s, te beschermen.

 

Nieuws 31-1-2024/ update 11.2.2024

Eemdijks weidegebied in Eemvallei mag niet verloren gaan

Plangebied woningbouw in weidegebied Eemdijk-Oost

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft op 30.1.2024 via het advocatenbureau Loyens & Loeff een bezwaarschrift ingediend bij de Raad van State (RvS). De reden daarvoor is dat de gemeente Bunschoten het ‘Bestemmingsplan Eemdijk-Oost’ heeft aangenomen waarmee 72 woningen aan de rand van het dorpje Eemdijk gebouwd zouden kunnen worden.

Maar dat groene en duurzame Eemvallei-weidegebied mag helemaal niet verloren gaan, het eeuwenoude landschap mag niet worden versteend. Overigens is dit weidegebied heel goed voor CO2 opslag omdat het CO2 opneemt. 

De Stichting Behoud de Eemvallei strijdt voor Natuurbehoud (Natuur- en milieubelangen) voor dit bedreigde gebied dat is gelegen in het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland. Het waardevolle weidegebied ligt naast het beschermde Natura 2000 gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever. Een groep Eemdijkers heeft ook een bezwaarschrift bij de RvS ingediend.

Update 11.2.2024: Zelfs Arno Visser, voorzitter van ‘Bouwend Nederland’ gaf zondag 11 februari 2024 in het tv programma WNL duidelijk aan dat er niet in het groen gebouwd moet worden.

 

Nieuws 24-1-2024

Paleis Soestdijk 23-1-2024

Raad van State vernietigt Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 

Het Landgoed Paleis Soestdijk is een plek waar dieren zoals de das, veel vogelsoorten, allerlei vleermuizensoorten enz. in alle rust en vrijheid drie eeuwenlang ongestoord konden leven, maar nu niet meer. Het ongerepte boslandschap met veel biodiversiteit droeg bij aan een groene en natuurlijke omgeving. Maar het is nu al deels door Ton Meijer en Maya Meijer-Bergmans vernietigd maar het kon nog erger worden.

Bestuursleden Kees Koolmees en Aart Lokhorst van de Stichting Behoud de Eemvallei bij de in/uitgang van de Raad van State, direct na de uitspraak op 24.1.2024

Ton Meijer is eigenaar van het paleis Soestdijk met haar landgoed. Zijn echtgenote Maya Meijer-Bergmans is CEO. Beiden zijn voor de teloorgang verantwoordelijk. Het gebied is verworden tot een irritante lawaaiige feestlocatie met onnoemelijk veel CO2 uitstoot door bezoekers die met hun auto’s of per autobussen voor events enz. worden aangevoerd. Maar de Raad van State heeft daar nu een stokje -zeg maar STOK- voor gestoken want op woensdag 24 januari om 10.10 uur deed mr. Rosa Uylenburg, voorzitter van de Afdeling bestuurssrechtspraak van de Raad van State uitspraak over het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Dat bestemmingsplan werd door de Raad van State vernietigd. Ook lichtte de voorzitter kort toe welke overwegingen tot de uitspraak hebben geleid. Opmerkelijk was dat Ton Meijer en Maya Meijer-Bergmans afwezig waren bij de Raad van State-uitspraak. Dit lijkt volgens de Stichting Behoud de Eemvallei te getuigen van minachting voor de hoogste bestuursrechter van Nederland. De stichting Behoud de Eemvallei was wel aanwezig bij de uitspraak.

Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei is uiterst tevreden met de uitspraak. De inspanningen van haar advocaten van het gerenommeerde advocatenbureau Loyens & Loeff N.V. hebben mede tot dit resultaat geleid. Topklasse ! Klik voor de uitspraak Raad van State d.d. 24.1.2024: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@141352/202202119-1-r4/#highlight=paleis%20soestdijk

 

Nieuws 9-1-2024/ 10-1-2024

Bevroren Eemerwaard 

Eén of twee graden C. vroor het maar vandaag. In de natuurgebied de Eemerwaard bevroor het uit de Eem afkomstige water dat door aanhoudende regenval de Eemerwaard was ingestroomd. De Eemerwaard fungeerde als retentiegebied. Door de hevige regenval van de laatste tijd stroomde het Eem-water tijdelijk de Eemerwaard in om daarmee de druk elders in de Eem te verminderen. Bij de ondergaande zon viel er idyllisch rose licht over de Eemerwaard-spiegel. Een volwassen man met kind was in de verte nog voorzichtig aan het schaatsen. Een dag later was het al drukker op het ijs, zie onderstaande foto. 

Nieuws 31-12-2023

Een terugblik op 2023 en de stichting Behoud de Eemvallei bedankt al haar donateurs !!!

gemaal Zeldert

Gemaal Zeldert dat 120.000 liter overtollig water per minuut uit de Eemvallei naar de Eem pompt

Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft ook het afgelopen jaar niet stil gezeten. Zij diende een zienswijze in op de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de provincie Utrecht. Dit omdat de provincie Utrecht in februari 2023 besloot om de eerste stap te zetten voor de afweging van zoekgebieden voor grootschalige windenergie. De provincie stelt zich daarmee op als roofridder van het landschap i.p.v. als rentmeester. SBDE is tegen de komst van elke windturbine in en rondom de Eemvallei omdat zij niet alleen het ecosysteem van de Eemvallei zullen verwoesten maar ook het netwerk van aansluitende ecosystemen. Het is keiharde ecologische noodzaak om die plannen in de prullenbak te gooien. 

Traditiegetrouw hing SBDE tijdens het weidevogel-broedseizoen posters op rond Natuurgebied de Eemerwaard in Baarn om aandacht te vragen voor de bescherming van de daar broedende weidevogels. 

Naar aanleiding van bezwaar van o.a. SBDE stelde het Waterschap Vallei & Veluwe geplande baggerwerkzaamheden in de ruim 1km lange Zure Maat uit. Daarmee werd verstoring van de waterflora en -fauna voorkomen omdat het in een tijd zou gebeuren waarin er o.a. veel amfibieën en vissenlarven zouden – maar ook al- waren uitgekomen. Het baggeren gebeurde nu maanden later en dat was wel zo netjes van het Waterschap. Daarmee is onnodig dierenleed voorkomen.

SBDE voerde een proces bij de Raad van State (RvS) tegen het Bestemmingsplan paleis Soestdijk. Dat plan deugt voor geen meter. Het veroorzaakt veel natuurschade (o.a. veel extreme geluidsoverlast door concerten in de paleistuin) voor de aangrenzende Eemvallei maar ook aan het eeuwenoude bosgebied bij het paleis. Naar verwachting zal begin 2024 de RvS daarover uitspraak doen.

En vooruitkijkend naar 2024. Een punt van zorg zijn de nieuwe mestregels voor melkveehouders waardoor hun melkveebedrijven zwaar onder druk zullen komen te staan. De melkveehouders kijken er met angst en beven naar. Door op aanwijzing van Brussel aangescherpte mestregels dreigen sommige boerenbedrijven mogelijk kopje onder te gaan. SBDE hoopt dat dit geen koude sanering in de boerensector zal worden want dat zal ten koste gaan van het landschap en natuur in de Eemvallei. Innoviteit zal de oplossing moeten brengen. SBDE zal dit proces nauwgezet volgen en zonodig in actie komen.

Ten slotte wenst het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei iedereen een mooi 2024 toe. 

 

Nieuws 12-12-2023

Raad van State: meer tijd nodig om tot een uitspraak te komen over ‘Bestemmingsplan landgoed paleis Soestdijk’

Uiterst zorgvuldig gaat de hoogste algemene bestuursrechter van het land, de Raad van State met het beroep tegen het bestemmingsplan landgoed paleis Soestdijk‘ om om tot een uitspraak te komen. Voor de derde keer is de uitspraak uitgesteld omdat het te omvangrijk is om het voor Kerst 2023 af te ronden.

De planning is nu eind januari 2024. Het advocatenkantoor Loyens & Loeff diende namens de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) bij Raad van State verleden jaar haar (aanvullend) Beroepschrift SBDE bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 12 mei 2022 (19 pagina`s) in tegen het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ en daarna volgde op 17 april 2023 de rechtszaak. 

Hoe bv. paleiseigenaar Maya Meijer zich gedraagt ten opzichte van de dassen op het paleisterrein druist in tegen de Natuurwetgeving. Uit betrouwbare bron heeft SBDE vernomen dat zelfs de das volgens Maya Meijer niet meer in het paleisgebied voorkomt terwijl er toch een behoorlijk aantal waren o.a. in de dassenburchten. De dassen kunnen met haar luidruchtige concerten Maya Meijer als onnatuurlijke vijand zien terwijl zij juist de dassen zou moeten beschermen. 

 Nieuws 19-10-2023

Provincie Utrecht houdt suggestieve en ondemocratische enquête onder de inwoners van de provincie over plaatsing kolossale windturbines

Actiegroep ‘Geen windmolens in de Eempolder’ en de stichting Behoud de Eemvallei vernamen van de provinciale enquête die een schijnpeiling onder inwoners van de provincie Utrecht blijkt te zijn. Namelijk hoe zij over windturbines denken en waar die moeten komen. De enquête is onder verantwoordelijkheid van de Utrechtse Gedeputeerde Huib van Essen opgesteld maar zo gewiekst dat je als deelnemer in een provinciale fuik terecht komt zodat je altijd voorstander van windturbines bent. Maar wij zijn tegen de komst van elke windturbine in Eemland/Eemvallei, het gebied dat in het beschermde Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland ligt.

Slaagsedijk langs de Eem in Soest met uitzicht richting Amersfoort

Duizenden inwoners van Baarn en omstreken tekenden al eerder een petitie tegen windturbines en ook de lokale politiek in de Eempolder is geen voorstander van plaatsing in de Eempolder. Wij zijn tegen plaatsing van windturbines in de Eempolder omdat:

1) Continue bromgeluiden tot een gemiddelde per jaar van circa 45 decibel (geluid van een opstijgend vliegtuig boven Baarn) / 2) Slagschaduw / 3) Lichtvervuiling door wieken met een hoogte tot 225 meter/  4) de Eemvallei relatief weinig wind heeft,  conclusie op zee veel meer wind en niet schadelijk voor de bevolking/ 5) Door windmolens ontstaan gezondheidsklachten (slapeloosheid), worden (weide)vogels en insecten vermorzeld en wordt de horizon vervuild.

In een AD-artikel gaf de Utrechtse Gedeputeerde (provincie) de heer Van Essen (GL) aan dat er in de politiek is besloten tot plaatsing van enorme windturbines (225 meter of hoger). Maar de gemeenten van de Eempolder/Eemvallei, waaronder o.a. Baarn, Eemnes en  Bunschoten hebben aangegeven andere oplossingen na te streven. De wethouders willen de uitdaging oppakken voor duurzame verbeteringen zonder windturbines. Echter Van Essen wil de lokale politici passeren en compleet buiten spel zetten en heeft opdracht gegeven potentiële plaatsingsmogelijkheden te onderzoeken om straks plaatsing af te dwingen. Dus tegen de wil van de inwoners en hun politici.

Draagvlak wil hij zien te bewijzen met deze nep enquête. Deze is echter ingericht met onwaarheden en sterk aansturende vragen voor de deelnemers. De kans is groot dat de uitkomst ervan een totaal verkeerd beeld gaat geven, een beeld dat voor de provincie wenselijk is. De deelnemers worden als het ware de vragenfuik ingeduwd en kunnen daaruit niet meer ontsnappen. Want ‘Ja of nee’ tegen windturbines zeggen is onmogelijk. Met deze schijnvertoning gedraagt de provincie zich ondemocratisch. Door als deelnemers voor de ‘minst erge criteria’ te laten kiezen, geven zij aan de provincie toch de mogelijkheid om uiteindelijk windturbinelocaties aan te wijzen. Met andere woorden, we worden erin geluisd.

De uitslag van de ingenieus opgestelde enquête, vol met tendentieuze vragen, zal Van Essen gaan gebruiken als onderbouwing voor plaatsing van de enorme windturbines. Als belanghebbenden keuren wij deze enquête 100% af. Van Essen als provinciebestuurder vindt de enorme windturbines kennelijk belangrijker dan onze bedreigde natuur in Eemland/Eemvallei en onze gezondheid. Wij vinden dat de enquête dient direct off line moet worden gehaald en wij zullen de verantwoordelijke gedeputeerde over zijn stellingname, handelswijze en verkwisting van gemeenschapsgeld gaan aanspreken. 

Veel actiegroepen in Utrecht , zoals ‘Buren van Rijnenburg en Reijerscop’ en ‘Windalarm regio Amersfoort’,  vinden de enquêtevragen “sturend en suggestief”.  Wij verwijzen voor nadere informatie en adviezen om niet in de fuik van suggestieve vragen terecht te komen naar de link van Windalarm Regio Amersfoort.

Ten slotte, wij als ‘Geen windmolens in de Eempolder’ en de Stichting Behoud de Eemvallei zijn tegen windturbines in Eemland/Eemvallei. Wilt u een donatie doen aan de stichting om ons financieel te ondersteunen klik dan op hier

 

Nieuws 7-9-2023

Natuurorganisaties presenteren Natuurvisie Utrecht 2050

De Natuurvisie Utrecht 2050 is een initiatief het Utrechts samenwerkingsverband van Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Utrecht, IVN en Staatsbosbeheer.

De Natuurvisie Utrecht 2050 gaat door klimaatverandering vooral over water waarbij je moet denken aan droogte versus extreme regenval. Dat zal ingrijpende gevolgen hebben voor natuur en landschap.

De Natuurvisie beschrijft o.a. het toekomstscenario voor het veenweidegebied Eemland alsmede Eem en Randmeren die beide tot de Eemvallei behoren. Voor meer info, klik hier

 

 

 

 

 

Nieuws 31-7-2023

Prachtvogel in het Baarnse natuurgebied Wolkenberg

In natuurgebied Wolkenberg (Natuurmonumenten) aan de Eem in Baarn werd op maandag 31.7.2023 een bijzondere gast gesignaleerd. Het was een zwarte ibis die niet alleen boven het gebied vloog maar er ook foerageerde, ook een dag later nog. De wetenschappelijke naam is Plegadis falcinellus dat ‘glanzende ibis’ betekent.

Het natuurgebied Wolkenberg behoort tot het Natuur Netwerk Nederland (NNN) dat belangrijk is voor biodiversiteit en de onderlinge verbinding versterkt tussen natuurgebieden. 

Foto/bron: Josh Rozema /www.waarneming.nl

 

Nieuws 12-7-2023 /

Updates 14.7.2023/ 16-7-2023/20-7-2023

Stichting Behoud de Eemvallei dient handhavingsverzoek ‘paleisconcerten’ in

* Update 15.7.2023/ beslissing B&W Baarn en de toestand van het meest milieuonvriendelijkste paleis ter wereld

* Update 16.7.2023/ Illegaal concert Bløf in strijd met het bestemmingsplan Landgoed paleis Soestdijk

* Update 20.7.2023/ bovenstaande foto/ de totaal vernielde grasmat van paleis Soestdijk na 9 concerten. Dit is het meest milieuonvriendelijkste paleis ter wereld terwijl Maya Meijer, paleis Soestdijk-eigenaresse (Vastgoedontwikkelaar MeyerBergman Erfgoed Groep) altijd verkondigt dat zij van het paleis het milieuvriendelijkste paleis ter wereld gaat maken. Zelfs haar bedrijfswebsite probeert de bezoekers wijs te maken nieuw leven te geven aan het toonaangevend erfgoed Paleis Soestdijk, maar juist het tegendeel is het geval. Want ook de tuin- en landschappelijke aanleg van Soestdijk is beschermd als Rijksmonument onder het nummer 531287, klik hierOnder die foto zie je de prachtige groene grasmatten op dezelfde datum langs dezelfde weg als waaraan het paleis is gelegen maar dan bij het ‘Apostolisch Genootschap’ en ‘Freshnet’.

Het bestuur van de stichting Behoud de Eemvallei heeft het Baarnse college van burgemeester en wethouders verzocht per direct handhavend tegen de eigen gemeente Baarn en tegen de organisatie van Royal Park Live op te treden. Dit vanwege een dreigende illegale situatie. Wat wil het geval, in het kader van het evenement Royal Park Live zijn er op zondag 16 juli 2023 twee concerten gepland op het terrein van paleis Soestdijk te Baarn. ‘s-Middags zal volgens de planning van Royal Park Live, Bouke & The Elvis Matters Band een concert geven en ’s avonds vanaf 21:00 uur Bløf. Op grond van artikel 16.1 van het geldende het bestemmingsplan zijn tijdens een evenement maximaal 5.000 bezoekers per dag toegestaan. 

Nu er tijdens het evenement Royal Park Live op zondag 16 juli 2023 twee concerten worden georganiseerd, zal het totaal aantal toegestane bezoekers per dag van 5.000 worden overschreden. Die zondag zullen immers 10.000 bezoekers aanwezig zijn tijdens het evenement, terwijl er ‘slechts’ conform art. 16.1 van het bestemmingsplan ‘Landgoed Paleis Soestdijk’ per dag een maximaal aantal van 5.000 bezoekers is toegestaan.

Een van de twee events is derhalve in strijd met het genoemde artikel, tenzij het maximum aantal verkochte kaarten per concert is gemaximeerd op 2.500. Het behoeft geen toelichting dat een overschrijding van het maximum van 5.000 bezoekers per dag met een gelijk aantal, aanzienlijke negatieve effecten zal hebben op het Natuur Netwerk Nederland-gebied (NNN) waarin het paleis Soestdijk en omgeving is gelegen, daarbij verwijzend naar de Wet natuurbescherming. Ook zal sprake zijn van een ernstige verstoring van de in het betreffende gebied en naaste omgeving (Eemvallei) aanwezige beschermde diersoorten.  

In casu is sprake van strijd met het genoemde bestemmingsplan, terwijl voor het afwijkend gebruik geen omgevingsvergunning is verleend. Ook blijkt er volgens SBDE dat voorafgaand aan de evenementen geen ecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden hetgeen een voorwaarde is.    

Het handhavingsverzoek is tevens via de Statengriffie gezonden naar Gedeputeerde- en Provinciale Staten van Utrecht. Tevens heeft SBDE de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) met zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) met strafrechtelijke bevoegdheid, verzocht om op te treden. Zij kunnen in deze zaak proces verbaal opmaken voor het Openbaar Ministerie.

Vervolg/ reactie SBDE-bestuur op het bovenstaande: 

Vrijdagmiddag 14.7.2023 nam de Baarnse burgemeester Mark Röelll telefonisch contact op met SBDE-secretaris Kees Koolmees. Röell verklaarde dat ‘het niet was goed gegaan met de vergunningverlening en betreurde de fout zeer’ maar dat hij desondanks voornemens was ‘niet handhavend’ op te treden tegen het op zondag de 16e juli 2023 geplande concert van Bløf. Hij verklaarde dat hij nu een aparte vergunning (red. APV) daarvoor had verleend. Als reactie gaf Koolmees toen aan dat dit volgens het bestemmingsplan verboden was omdat er dan die dag 10.000 bezoekers zouden zijn i.p.v. de toegestane 5.000 bezoekers. Dus 2x dezelfde fout begaan. Röell reageerde daar niet op waarna Koolmees hem meedeelde dat dit dan een dom besluit / onrechtmatig verleende vergunning betrof, wederom in strijd met het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’. In de Gooi en Eemlander benadrukte de gemeente Baarn het als “We zitten hartstikke fout”.

Alhoewel SBDE  Bløf een van de beste poprockbands vindt, vonden wij het voor de fans heel vervelend. Maar waarom gaat het nu echt? Namelijk dat het college van B&W Baarn en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) zwaar in de fout zijn gegaan omdat het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk (MBEG) het verbood. Maya Meijer van de MBEG verkondigt al vanaf de aankoop van het paleis Soestdijk incl. 165 hectare bosgebied en het voormalige Koninklijke Marechaussee-terrein dat zij en haar man Ton voor slechts €1,7 miljoen van de Staat kochten dat zij van paleis Soestdijk het milieuvriendelijkste paleis ter wereld zouden gaan maken. Nou nu is toch echt iedereen beduveld want het is uitgepakt als het meest milieuonvriendelijkste paleis ter wereld. MBEG heeft inmiddels al vele miljoenen (event-gelden/ parkeergelden, tv-opnamen enz.) verdiend aan het paleis en nog amper wat aan renovatie uitgegeven. Straks over een paar jaar mogen ze het verkopen en zullen tientallen miljoenen binnenharken. Hebben zij iets betekent voor Baarn, uitslag is nul komma nul. Iets betekent voor de concertbezoekers, ook nee. Alleen dat zij hen een poot uitdraaien met veel te dure concert- en parkeerkaartjes. Over CO2 uitstoot wordt gezwegen, die is onnodig veel. SBDE wil zeggen, bezoekers wordt wakker, MBEG doet helemaal niets voor klimaatverbetering. Door MBEG wordt de CO2 uitstoot alleen maar meer. Over stikstof wordt ook gezwegen, als het paleisgras weer vertrapt is na de events worden er mestkorrels (met stikstof) op gestrooid. Tja, Maya weet het wel, maar zwijgt. Voordat er concerten worden gehouden moet er een ecologisch onderzoek plaatsvinden om te beoordelen of het verantwoord is of die concerten wel of niet te laten plaatsvinden. Maar doet Maya dat?, Nee dus. Dat gebeurde pas op 13 juli 2023 terwijl de “Royal Park Live” concerten-periode gaande was van 6 t/m 9 juli (de 6e was uitgevallen door ziekte van zangeres Floor Jansen), 12 t/m 16 juli 2023. Dus 4 dagen (feitelijk 5 dagen) te laat terwijl de concerten de fauna al hadden verjaagd laat je dan een ecoloog waarvan de RUD de naam/bedrijfsnaam niet wil noemen controleren of er fauna aanwezig is. Die fauna was zo goed als zeker door 3 aaneengesloten concerten en nog een losse daarna verjaagd. Bert de Vries, jurist omgevings- en milieurecht van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) welke dienst milieutaken (vergunningverlening, handhaving, advies) uitvoert voor o.a. Baarn probeerde de SBDE op 14.7.2023 telefonisch wijs te maken dat de ‘dieren overdag binnen blijven’ en ‘dat er geen dieren  worden verstoord’. De Vries verklaarde dat het broedseizoen ten einde was maar SBDE weet dat het broedseizoen ongeveer loopt van 15 maart t/m 15 juli terwijl ook buiten deze periode vogels broeden. De exacte broedperiode verschilt per vogelsoort. Hoe verzint De Vries die onzin? De concerten hebben dus in het broedseizoen plaatsgevonden. En verstaat Maya Meijer (MBEG) als paleis eigenaresse dat ook onder milieuvriendelijk. 

Illegaal concert Bløf op 16-7-2023 

Zondagavond 16.7.2023 werd in opdracht van de MeyerBergman Erfgoed Groep een illegaal concert van Bløf in de voortuin van paleis Soestdijk gehouden met 5.000 bezoekers. SBDE is daar geweest een heeft vanaf de openbare weg filmbeelden gemaakt als bewijs in de komende strafzaak. Aangifte bij de politie Midden-Nederland zal worden gedaan. De Natuur maar ook de woonomgeving heeft daardoor ernstige schade/overlast geleden.

SBDE heeft besloten bij de Politie-Midden-Nederland aangifte te gaan doen van het gepleegde strafbare feit van het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. De verdachten zijn het Baarnse college van burgemeester en wethouders en MBEG van Maya en Ton Meijer.

 

Nieuws 6-7-2023 

Het kabinet zet stop op aanleg van velden vol zonnepanelen op landbouwgrond en natuur 

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie heeft namens het Kabinet bekend gemaakt dat er geen zonnevelden meer mogen worden aangelegd op landbouwgronden. De Stichting Behoud de Eemvallei die altijd al deze mening had, vindt deze beslissing 100% terecht en lovenswaardig. De Eemvallei blijft nu gevrijwaard van zonnevelden.

Klik hier voor het Telegraaf artikel daarover.

 

Nieuws 24-5-2023 

Waterschap Vallei en Eem blaast het baggeren af 

Gele plomp in Zure Maat (21 mei 2023)


Gele lis in Zure Maat (10 juni 2023)

Het Waterschap heeft laten weten dat alle baggerwerkzaamheden in Baarn zijn uitgesteld. De planning is verzet naar medio augustus. En dat is precies wat de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) met haar kritiek op het Waterschap ook wilde. Ook veel Baarnaars met wie SBDE samenwerkte deden dat.

Vijvers en sloten zoals de Zure Maat worden pas vanaf medio augustus gebaggerd. De aannemer die de werkzaamheden zou uitvoeren, heeft hiertoe na overleg met de ecoloog die het werk begeleidt besloten.

Rietorchis (orchidee) langs Zure Maat (13 juni 2023)

 

De afgelopen weken is onderzocht of het baggerwerk al in de komende periode uitgevoerd zou kunnen worden. Na onderzoek bleek nu dat het om ecologische redenen beter is om later in het jaar te baggeren.

De Stichting Behoud de Eemvallei die bij het Waterschap duidelijke argumenten had aangevoerd om het baggeren in het najaar te doen, is heel tevreden met deze beslissing.

 

 

 

 

Nieuws 21-5-2023 en 23-5-2023

Gaat Waterschap Vallei en Eem zich houden aan Wettelijke Zorgplicht?

Het Waterschap Vallei en Veluwe ziet hopelijk in dat baggeren in de Zure Maat absoluut nu niet kan. Zie onderstaande foto (21-5-2023) van ringslang die zojuist uit de Zure Maat kruipt en de foto (23.5.2023) van paaiende karpers in de Bestevaer-vijver van de Zure Maat. Dit is nog maar een momentopname van Natuur die nu in de paartijd actief is. Gaat het Waterschap Vallei en Veluwe zich houden aan de Wettelijke Zorgplicht van de Wet Natuurbescherming door niet te gaan baggeren in de Zure Maat maar in het najaar? Voor het filmpje van de ringslang klik dan op deze link

foto en filmpje (zie bovenstaande link): Adriaan Voeten


foto: Hanneke Sevink

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws 15-5-2023

Wettelijke Zorgplicht door Waterschap Vallei en Eem aan de laars gelapt

foto gevangen snoeken in Zure Maat te Baarn

Het Waterschap Vallei en Veluwe wil de één kilometer lange sloot de Zure Maat die langs de oostzijde van de Baarnse bebouwde kom loopt, laten uitbaggeren om het slib te verwijderen. Het baggeren was aanvankelijk eind 2022 gepland en is nu verplaatst naar deze periode. Deze sloot loopt vanaf de Praamgracht tot aan de Eemweg. Maar het Waterschap en slooteigenaar de gemeente Baarn gaan totaal voorbij aan hun wettelijke zorgplicht van artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming.

Het bureau Natuurzorg dat het baggeren begeleidt handelt volgens de Stichting Behoud de Eemvallei verkeerd. De sloot de Zure Maat maar ook de Oostervijver zijn inmiddels door een ‘bedrijf’ leeggevist door de vissen met stroomstootjes te verlammen terwijl dat pulsvissen nota bene door het Europese Hof van Justitie definitief is verboden. De bovendrijvende grote vissen werden met een schepnet weggevangen en afgevoerd naar de waaien in Eemdijk.

De vissers zeiden dat ze geen amfibieën, zoals salamanders, kikkers enz. waren tegengekomen. De Stichting Behoud de Eemvallei heeft daarover navraag gedaan bij een gerenommeerd ecologisch bureau dat aangaf dat  je met pulsvissen de kleine vissen en amfibieën zoals salamanders, kikkers en padden er niet uitvist. De hele voorplantingscyclus loopt gevaar omdat o.a. salamander/vissen larven en kikkervisjes tijdens het baggeren in deze periode zullen worden vernietigd.

Vissers in bootje in de Zure Maat te Baarn die aan pulsvissen zijn

Dit is geen Natuurbehoud maar Natuurvernietiging !!! Zelfs de belangrijke zuurstof-waterplant Krabbescheer wordt bij het baggeren verwijderd terwijl de waterplant nu aan het uitlopen is. Je kunt deze planten dus nu nog niet aan het wateroppervlak waarnemen. Ook vogels bouwen nu in mei/juni hun nest zoals de Kleine Karekieten, ze bouwen hun nest in het riet langs de slootkanten van de Zure Maat. Hun kenmerkende zang “krr-krr-kiet-kiet-kiet” zal straks niet meer worden gehoord.

En dan nog iets anders nl. de baggerkwaliteit waarover wordt gezwegen. Het zou logisch zijn als dat  met de eigenaar van de Zure Maat, namelijk de gemeente Baarn was besproken. En zo ja, is dit dan de manier om met je burgers om te gaan. De Stichting Behoud de Eemvallei maakt zich ernstig zorgen omdat de Zure Maat wordt gevoed door o.a. het water van de Praamgracht waarover wordt gezegd dat het ernstig is verontreinigd. Dit komt omdat de nood rioolwater-overstort van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Soest erop uitkomt. Denk dan aan allerlei stoffen die gevaarlijk zijn omdat ze niet zijn gereinigd.

De Stichting Behoud de Eemvallei is van mening dat er onmiddellijk moet worden gestopt met de baggerplannen en dat de vissen uit de waaien terug moeten worden gebracht naar Baarn. En dan baggeren in de tijden die daarvoor het meest geschikt zijn namelijk in het najaar.

Nieuws 17-4-2023

Update 17.07.2023

Rechtszaak bij hoogste bestuursrechter tegen ‘Bestemmingsplan landgoed paleis Soestdijk’ 

Verleden jaar diende het advocatenkantoor Loyens & Loeff namens de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) bij Raad van State (RvS) haar (aanvullend) Beroepschrift SBDE bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 12 mei 2022 (19 pagina`s) in tegen het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’. Vandaag maandag 17 april 2023 werd dat bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door 3 rechters (staatsraden genoemd) uitvoerig behandeld. De rechtszitting duurde zelfs de hele dag. Twee advocaten van het advocatenkantoor Loyens & Loeff waren namens de Stichting Behoud de Eemvallei daarbij aanwezig/ betrokken.

Het bestemmingsplan, met de verstedelijking in het Borrebos, met (in ieder geval) 40 mogelijke evenementen per jaar in het NNN-gebied, met exploitatie van de Parade en met (mogelijk meer dan) 325.000 “bezoekers” per jaar, kan niet worden uitgevoerd zonder dat het ernstige schade zal toebrengen aan de natuur. Deze nadelige gevolgen zijn daarbij moeilijk te compenseren en al helemaal niet op basis van de in het Bestemmingsplan neergelegde niet-concrete en niet-handhaafbare (compensatie)maatregelen. Verder is in de aan het Bestemmingsplan ten grondslag gelegde onderzoeken onvoldoende rekening gehouden met de maximale planinvulling. Het bestreden besluit is daarmee onzorgvuldig tot stand gekomen en moet worden vernietigd. Dit megalomane Bestemmingsplan voldoet immers niet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. 

  • Update 17.07.2023: De Raad van State hoopt in het najaar met de uitspraak te komen over toekomst van Paleis Soestdijk, klik op hier 

 

Nieuws 5-4-2023

Zienswijze SBDE tegen windturbine-waanzin in de Eemvallei

Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft op 5-4-2023 haar zienswijze op de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de provincie Utrecht ingediend. Op 14 februari 2023 besloot de provincie Utrecht om de eerste stap te zetten voor de afweging van zoekgebieden voor grootschalige windenergie. De minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten verklaarde recent nog dat we meer moeten samenwerken op Europees niveau. SBDE is het daarmee eens, maar ziet dit ook nog genuanceerder nl. energie-afname van de dichtbij staande duizenden windturbines uit de provincie Flevoland die een grote overcapaciteit aan stroom hebben. Nu nog zegt de provincie Utrecht dat ze in haar eigen energiebehoefte moet voorzien maar dat is natuurlijk volslagen onzin en buiten alle werkelijkheid. 

SBDE is van mening dat windturbines in de vogelrijke Eemvallei niet thuishoren en diende daarom onderstaande zienswijze in.  Jaarlijks sneuvelen er in Nederland zo’n 50.000 vogels door windturbine-wieken. De zienswijze vermeldt waarom SBDE tegen windturbines in de unieke Eemvallei is. 

Zienswijze SBDE d.d. 5.4.2023 reikwijdte en plan MER windenergie

 

Laatste Nieuws 1-3-2023

Help mee om de weidevogels te beschermen

Elk jaar hangt de Stichting de Eemvallei tijdens het weidevogel-broedseizoen posters op rond Natuurgebied de Eemerwaard in Baarn om aandacht te vragen voor de broedende weidevogels. Ook dit jaar weer. Tijdens het ophangen vandaag 1 maart werd door een wandelaarster verteld dat zij de eerste grutto al in de Eemerwaard had gezien. De met uitsterven bedreigde grutto’s overwinteren in West-Afrika maar kiezen in de lente vaak de Eemvallei als hun broedgebied. Ze komen dan helemaal uit West-Afrika terugvliegen. Als u de Stichting Behoud de Eemvallei financieel wilt ondersteunen dan kunt u een zelfgekozen gift overmaken naar NL66RABO0379904993 t.n.v. Stichting Behoud de Eemvallei.

 

Nieuws 1-1-2023

Nieuwjaarsafspraak 

Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) bedankt iedereen die de stichting een warm hart toedraagt. Ook is het bestuur zeer erkentelijk voor uw financiële steun aan de stichting. Wij hopen voor u op een mooi 2023. 

De stichting zal er alles in doen om het Eemvallei-landschap en omgeving met haar unieke flora en fauna ook in 2023 te beschermen en daar zonodig juridisch voor op te komen. Een deel van dat omliggende gebied is het Landgoed Paleis Soestdijk. O.a. de Natuur van dat landgoed wordt zwaar bedreigd door ingrepen van de eigenaren, het echtpaar Maya en Ton Meijer. M.b.t. het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ heeft de stichting Behoud de Eemvallei bij de Raad van State (RvS) via het advocatenkantoor Loyens & Loeff beroep ingediend waarvoor een rechtszaak bij de Raad van State zal volgen.

SBDE staat op het standpunt dat er goed voor de weidevogels gezorgd moet worden, dus bescherming te geven. Want een landschap zonder weidevogels zoals de onderstaande grutto, betekent dat het ook slecht met de mens gaat. De Natuur staat onder druk door de zware bedreiging van natuuraantasters zoals windturbines die de Eemvallei-fauna zullen vernietigen. Die horen hier absoluut niet thuis. 

 

Laatste Nieuws 30-11-2022

Conclusie Bunschotense Commissie Ruimte:

Geen windturbines in de Eemvallei

Klik op foto voor vergroting 

Woensdagavond 30 november 2022 heeft de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) ingesproken tegen de windturbine-locaties/ windturbines bij de Commissie Ruimte in het gemeentehuis van Bunschoten.

De conclusie van de Commissie Ruimte was eensluidend: Geen windturbines in de Eemvallei. Wulpen, grutto’s, scholeksters, kieviten (foto) en andere (weide)vogels kunnen weer gerust zijn met een veilige habitat in de Eemvallei. Maar ook de inwoners van Eemland stellen een mooie windturbinevrije Eemvallei heel erg op prijs.

Klik op de Inspraak SBDE – 30.11.2022 – windturbinelocaties/ windturbines s Bunschoten (originele versie)

 

Nieuws 22-11-2022

Updates 25.11.2022, 26.11.2022

Op dinsdagavond 22 november 2022 was de Stichting Behoud de Eemvallei op de RES (Regionale Energie Strategie-bijeenkomst Regio Amersfoort in de Expo-locatie te Hoevelaken. De zaal was gevuld met vertegenwoordigers van gemeenteraden en provincie Utrecht en andere kritische partijen zoals de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE).

Al snel bleek dat het overgrote deel van de aanwezigen tegen de komst van windturbines was. SBDE heeft ook gesproken met Huib van Essen, gedeputeerde van de provincie Utrecht. En aan hem duidelijk gemaakt dat de Stichting Behoud de Eemvallei geen windturbines of zonneweides in de Eemvallei zal accepteren.

De provincie Utrecht wil dat de gemeenten locaties voor 60 windturbines opgeven, maar hoe kan het dan dat de aangrenzende provincie Flevoland zo’n 500 windturbines al heeft staan. Dat is dus eigenlijk voor 8 provincies. En stroom van zonnepanelen van woningdaken worden in het RES-resultaat niet meegeteld.

‘Wind-op-zee’ in plaats van voor ‘Wind-op-land’

Het extreem open gebied van de Eemvallei heeft een zogeheten kernkwaliteit evenals de zeer gunstige gebiedsomstandigheden voor weidevogels en andere fauna waar jaarlijks ter bescherming van de weidevogels 1 miljoen euro wordt ingestoken. Een van de sprekers was Hendrine Swellengrebel van Windalarm’. Zij kwam met een indrukwekkend verhaal waarin SBDE zich kan vinden. Er zijn namelijk helemaal geen windturbines op land meer nodig !

Projectleider Greenpeace en Milieudefensie nu projectleider bij NMU

Dit in tegenstelling tot het verhaal van Geert Ritsema, projectleider energietransitie bij de Natuur-en Milieufederatie Utrecht (NMU) die windturbines in de Eemvallei wil. Hij was eerder campagneleider bij Greenpeace en Milieudefensie. Op de vraag van Kees Koolmees van de Stichting Behoud de Eemvallei wie de NMU betaalt werd door Ritsema geantwoord, o.a. de provincie Utrecht. Dus het subsidiegeld waait uit die hoek naar de NMU die ook die vreselijke windturbines wil. 

—> Zie www.hetkanmetgemak.nl en het indrukwekkend rapport: https://www.hetkanmetgemak.nl/rapport

22.11.2022: Baarnse wethouder Steven de Vries tijdens Regionale Energie Strategie (RES)-bijeenkomst in Hoevelaken: ”Geen                      windturbines in de Eemvallei”.

25.11.2022: ‘Nee, gemeente Soest gaat niet op zoek naar extra locaties voor windturbines: ‘Zien wij geen reden toe’, klik hier

01.07.2022: Bunschoten had al een definitief ‘Nee’ tegen windturbines, klik hier  

26.11.2022: Eemnes wil geen potentiële windlocaties op haar grondgebied. Voor de brief d.d. 30.11.2022 Eemnes aan                                   de Provincie Utrecht, klik hier 

Nieuws 14-11-2022

Provinciale bemoeizucht windturbines: Nee !

Er zijn artikelen in de media gekomen dat de provincie Utrecht zich wil gaan bemoeien met windturbine-locaties

Terwijl de Rijksoverheid € 15 miljoen (voor de periode 2023 t/m 2027) in de bescherming van weidevogels in de provincie Utrecht steekt, wil de provincie Utrecht het tegenovergestelde. Kieviten, plevieren en grutto’s en andere vogelsoorten zullen door de windturbinewieken worden vermalen. Voor info, klik op de Visie Agrarisch Natuurbeheer van de provincie Utrecht 2023-2028 en bekijk pag. 34.

De Stichting Behoud de Eemvallei is op haar hoede en zal windturbines in de Eemvallei blijven bestrijden. Het zou gaan om windturbines van 245m hoog, de hoogste ter wereld.

De inventarisatie van de provincie Utrecht waarop bovenstaande is gebaseerd staat hier

 

Nieuws 13-11-2022

Nog steeds koeien in de weide

Een blik op zondag 13 november vanaf het Zuidereind in Baarn het weiland in. Het is echt waar, het is nu half november en heerlijk weer. Enkele boeren laten hun koeien nog steeds buiten lopen om te grazen. Tja, boven de 11 graden Celsius groeit het gras nog steeds. Mooi doorkijkje, dank aan de boeren.

 

Nieuws 15-7-2022

Stichting Behoud de Eemvallei steunt boerenprotesten

De Stichting Behoud de Eemvallei steunt de Nederlandse boeren en met name de boeren in de Eemvallei in hun verzet tegen de stikstofmaatregelen. Als teken daarvan heeft de Stichting de omgekeerde Nederlandse vlag met de blauwe baan bovenaan aan haar secretariaat opgehangen. 

 

Nieuws 12-5-2022

SBDE-beroepschrift tegen het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ vandaag naar Raad van State gestuurd

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft haar (aanvullend) beroepschrift (19 pagina`s) tegen het ‘Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ bij de Raad van State (RvS) ingediend. De Stichting mocht van de RvS dit beroepschrift uiterlijk donderdag 12 mei 2022 indienen. Dat gebeurde dan ook vandaag door het advocatenkantoor Loyens & Loeff die namens SBDE het beroepschrift heeft opgesteld. 

Om het SBDE-beroepschrift te lezen, klik dan op het Beroepschrift SBDE bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 12 mei 2022

 

Nieuws 14-4-2022

Update 26-4-2022

Idioot idee voor een plastic voetbal-/speelveldje

Dringende oproep !!!

Kom ook op dinsdag 26 april om 19.00 uur naar dit veldje. Dhr. P.J. Brandjes van de gemeente Baarn wil daar met ons praten over het plan voor de aanleg van vreselijk kunstgras op dit voetbal-/speelveldje. Kunstgras willen wij absoluut niet.  Update 26-4-2022 zie onderstaand.

 

Het college van B&W Baarn wil in het natuurgebied de Eemerwaard iets volslagen idioots, iets onduurzaams gaan doen. Erin ligt nu een natuurlijk grasvoetbal-/speelveldje van 900 vierkante meter voor de jeugd.

Maar de gemeente wil het gaan omvormen tot een kunstgrasveldje. Dat bleek vandaag 14/4 uit een brief van de gemeente die in het Eemdal is verspreid. Direct heeft de Stichting Behoud de Eemvallei de verantwoordelijke ambtenaar gebeld wiens naam onder de brief stond en gevraagd naar het echte ‘waarom’ omdat de brief als reden voor de omvorming vermeldde ‘om tegemoet te komen aan de vraag van kinderen en ouders uit de buurt’. Pure lariekoek, naar alle tevredenheid wordt al tientallen jaren dit grasveldje gebruikt. De brief vermeldde als reden dat er kale plekken, molshopen en kuilen in het natuurgras waren, maar die zijn er helemaal niet, zie de op 14 april door de Stichting genomen foto. Ook gaf de ambtenaar aan dat er 2 boomhutten zijn, maar die zijn er ook niet. De Stichting hoopt dat het college van B&W inziet dat dit een slecht plan is voor dit natuurgebied en het plan gelijk van tafel haalt. Kleine kinderen plukken er ook bloemetjes, nu bloeien er madeliefjes. Het schept een band met de natuurlijke omgeving dat zelfs tot het Natuur Netwerk Nederland (NNN) behoort.

Overigens is een kunstgrasveldje kwetsbaar. De kunststof banken rond de Eemerwaard zijn de voorgaande  jaren diverse keren in brand gestoken en zijn nu van metaal. Een kunstgrasveldje zonder toezicht is juist erg kwetsbaar doordat het brandbaar is.

Of gaat het de gemeente Baarn alleen maar om het geld omdat het kunstgras zogenaamd onderhoudsarm is. Daarbij vergeet de gemeente dat onzichtbare restjes van het kunstgras (plastic) in het milieu terecht komen. Hoeveelheden microplastics en kwalijke stoffen komen zo in de bodem, in slootjes en in de Eem terecht en ten slotte in de Noordzee.

Update 26-4-2022

Foto: Michel van Grinsven (Voor Baarn) 

Ongeveer 75 buurtgenoten waren afgekomen op de buurtpeiling en om met dhr. P.J. Brandjes van de gemeente Baarn van gedachten te wisselen over het aanlegplan voor het vreselijke kunstgras op het Eemerwaard voetbal- /speelveldje. Diverse aanwezigen kregen het woord maar het werd al snel overduidelijk dat niemand kunstgras wilde. Vervolgens werd er gestemd en iedereen was voor het behoud van het huidige grasveldje met de duidelijke opmerkingen erbij dat er iets meer onderhoud wenselijk was en dat het veldje zou worden gelandrold. Dat laatste gebeurt met een zware rol die het veldje effener maakt. Het was voor de aanwezige wethouder Jannelies Visser ook duidelijk dat er geen draagvlak uit de buurt was en het kunstgrasplan dus niet doorgaat. De Stichting Behoud de Eemvallei is tevreden over de uitkomst. De Natuur is als winnaar uit de bus gekomen. Maar ook de gemeente Baarn bespaart nu tienduizenden euro’s.

 

Nieuws 12-4-2022

SBDE officieel in beroep tegen bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Het toonaangevende advocatenbureau Loyens & Loeff is namens de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) op dinsdag 12 april 2022 in beroep gegaan bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. 

Steun ons s.v.p. met een donatie. U kunt deze overmaken naar Rabobank-rekening: NL66RABO0379904993 t.n.v. de Stichting Behoud de Eemvallei.

Nieuws 4-4-2022

Is dit de provinciale bescherming van het bos bij paleis Soestdijk?

Maya en Ton Meijer van de MeyerBergman Erfgoed Groep zijn eigenaar van paleis Soestdijk en haar landgoed. Recent bleek dat de twee natuurbarbaren een groot stuk paleisbos aan de gemeente Baarn hadden verkocht voor de aanleg van een betonnen fietspad dwars door het bos. Eeuwenoude waardevolle natuur in het Natuur Netwerk Nederland inruilen voor beton, hoe is dat mogelijk in deze tijd?

Aan het hek en overige plaatsen langs de ‘fietspad-route’ zijn borden met de tekst ‘Kwetsbaar Natuurterrein NIET BETREDEN’ opgehangen. Direct achter dat hek is het bos al gebulldozerd om het betonnen fietspad aan te leggen. In een tijd van klimaatverandering waardoor we zuinig moeten zijn op ‘onze’ bossen is dit 100% ondenkbaar. In de Baarnsche Courant d.d. 4 april 2022 staat een artikel ‘Provincie kiest voor meer bomen en vitale bossen’. De provincie zegt in dat artikel aan uitbreiding en bescherming van bossen in onze regio te werken. Wie snapt dit allemaal nog? Het eeuwenoude bos wordt totaal geruïneerd voor minder dan slechts 1 minuut fietstijdwinst m.b.t. de al bestaande fietsroute via de Amsterdamse- en Hilversumsestraatweg. Zo houden we onze planeet niet leefbaar.

Update 11-5-2022

Op 12.5.2022 werd er van 19.00 – 20.00 uur een extra ingelaste gemeenteraadsvergadering (foto) over gehouden. Vreemd was dat de voorzitter afd. Baarn/Eemnes van de Fietsersbond in een schriftelijke reactie de gemeenteraad opriep om de aanleg van de fietsroute niet onnodig te vertragen. Hoezo onnodig, de natuuraantastingen zijn vreselijk, het is in strijd met de Natuurwetgeving. Het plan moet stoppen en de Natuur moet worden hersteld. Verdacht was dat de voorzitter Dick van Veen van die afd. Baarn/Eemnes die reactie 1 dag voor de vergadering naar de gemeenteraad stuurde. Voor deze brief, klik op: Reactie Fietsersbond Baarn-Eemnes aanleg fietsroute Soest Hilversum. Maar wie is Dick van Veen eigenlijk. Bleek dat hij in 2018 nog kandidaat was voor het Baarnse CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kennelijk vandaar dat de huidige Baarnse CDA fractievoorzitter Rik van Hardeveld zo’n vurige voorstander is van aanleg van dat betonnen fietspad dwars door de beschermde Natuur. Van duurzaamheid-beloftes in hun Baarnse CDA verkiezingsprogramma 2022 komt nu al niks terecht. 

Er werd een motie aangenomen die het nog nieuwe college van B&W opdracht geeft om de wenselijkheid van de fietsverbinding opnieuw te onderzoeken. Opvallend was ook dat burgemeester Mark Röell tijdens de vergadering aangaf dat een aantal stukken in deze zaak geheim zijn. Is dit de Baarnse democratie nieuwe stijl? Dit lijkt geen frisse zaak te worden.

 

Nieuws 1-4-2022

 

De weidse besneeuwde Eemvallei in Eemnes, nabij Eembrugge op 1 april.

Zelfs de wat donkere lucht met witte wolkjes in de verte is mooi tekenend.

Nieuws 23-2-2022

Stichting Behoud de Eemvallei vecht bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk aan bij Raad van State

Een meerderheid van de Baarnse gemeenteraad stemde tijdens haar raadsvergadering d.d. 23-2-2022 in met het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Vijf stemmers tegen het bestemmingsplan waren afkomstig van PvdA, BOP en GL. Veertien voorstemmers kwamen van D66, VVD, CDA, VoorBaarn, CU-SGP en de Lijst Maike Koenders.

Het advocatenbureau Loyens & Loeff zal namens de Stichting Behoud de Eemvallei tegen dit bestemmingsplan bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep gaan.

Nieuws 4 en 5-2-2022

>> Klik voor het gezamenlijk persbericht ‘Genoeg is genoeg’ d.d. 4-2-2022 ‘Boycot inspraak debat Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Het bericht is van Marianne Dutman, secretaris Stichting Behoud het Borrebos

Natuurorganisaties maken uit protest geen gebruik meer van inspraakrecht  voor het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Klik 2x ter vergroting op het onderstaand artikel d.d. 5-2-2022 en lees het schokkende Gooi- en Eemlander-artikel wat de Stichtingen Behoud de Eemvallei, Behoud het Borrebos, Natuur en Landschap Lage Vuursche, Parel van Baarn en de Werkgroep Roofvogels Nederland, uit protest hebben besloten. Namelijk om niet langer een overbodige rituele dans uit te voeren en van het holle inspraakrecht op 9 februari 2022 op het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk af te zien. De organisaties hebben alle vertrouwen in de Baarnse gemeenteraad verloren omdat het betreffende Bestemmingsplan o.a. de Natuur zal vernietigen en voor de omgeving vreselijke (geluids)overlast zal veroorzaken.

 

 

” We worden niet serieus genomen “

Circa dertig omwonenden van Paleis Soestdijk hebben zaterdag 5-2-2022 tegenover het paleis Soestdijk een verklaring ondertekend waarin zij verklaren niet te zullen gaan inspreken tijdens het aanstaande debat (9 februari) over het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. De bewoners voelen zich niet gehoord door de Baarnse gemeenteraad. “We worden niet serieus genomen.”

De vastgoedontwikkelaars Maya en Ton Meijer van de MeyerBergman Erfgoed Groep willen op het landgoed woningen realiseren, een hotel bouwen en evenementen organiseren. Eerder ging een meerderheid van de gemeenteraad al akkoord met de plannen en deze maand wordt in de gemeenteraad van Baarn het bestemmingsplan vastgesteld, maar de groep omwonenden vindt dat er consequent niet naar hun kritiek wordt geluisterd.
Klik hier voor het complete RTV-Utrecht artikel 

 

Nieuws 1-1-2022

De Stichting Behoud de Eemvallei bedankt haar donateurs. Net als bijen leveren onze donateurs een grote bijdrage aan de bescherming en diversiteit van de Eemvallei. Boeren, de beheerders van het platteland geven om fauna en flora en maaien gelukkig steeds meer bijvriendelijk. Klik op hier voor meer info daarover. Dit jaar zal de Stichting zich weer voor 100% inzetten om de Eemvallei en haar omgeving te beschermen. Ten slotte, plannen voor zonneweides moeten de prullenbak in, ze horen niet thuis in de Eemvallei, het is heel slecht voor het landschap, flora en fauna.

 

 Nieuws 22-12-2021

Weidevogels de dupe van zonneweides 

Succesvolle verzoeken SBDE aan Baarnse gemeenteraad

 

Er start een aanvalsplan van bijna

€ 70 miljoen extra om grutto en andere weidevogels te redden

Zie onderaan dit artikel

 

Woensdag 22 december 2021 vergaderde de Baarnse gemeenteraad digitaal om besluiten te nemen. Aan de orde kwam o.a. het zeer omstreden plan ‘Uitnodigingskader zonne- en windenergie’.  Met als gevolg o.a. het volleggen van het Baarnse deel van de Eemvallei/ Eempolder met zonneweides. De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE), daarbij ondersteund door een groot deel van de bevolking had de gemeenteraad gevraagd o.a. het Natuur Netwerk Nederland (NNN) buiten de plannen te houden. De gemeenteraad bleek het daarmee eens te zijn. 

Als gevolg van dit besluit zal het Baarnse Natuurgebied de Eemerwaard geen zonneweide worden, aangezien dat gebied namelijk ook onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland. De Stichting is daar trots op omdat zij een aantal jaren geleden er al voor heeft gezorgd dat die bestemming er zo kwam. Ook is het agrarische gebied langs de Praamgracht t.h.v. o.a. de Botter/ Andoornhof/ Dovenetelhof, Speenkruidlaan enz. waar heel veel grutto’s broeden door de beslissing van de gemeenteraad gespaard van zonneweides. Ook daar had de Stichting, gesteund door zeer veel adhesiebetuigingen uit de Baarnse- en Soester bevolking de gemeenteraad om gevraagd en dus is SBDE daar ook blij mee. Overigens is de SBDE tegen alle aanleg van zonneweides in de hele Eemvallei/Eempolder.

Verder wil de Baarnse gemeenteraad voortaan aanvragen voor zonneweides per geval beoordelen om de ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Wel was de gemeenteraad het er over eens dat er zoveel mogelijk zonnepanelen op daken moeten komen, met de kanttekening dat men daartoe niet kan worden gedwongen.

Overigens willen VoorBaarn, CDA, BOP en de nieuwe raadsfractie/ lijst Maike Koenders totaal geen zonneweides in de Eemvallei/Eempolder. SBDE is het daarmee volledig eens. De Rijksoverheid reageert gelukkig compleet anders, zij gaat de komende tijd bijna 70 miljoen euro subsidie investeren in de redding van de grutto en andere weidevogels. 

Broedende weidevogels zijn er straks als het aan GL-Baarn ligt niet meer terwijl de Eemvallei/Eempolder bekend staat als het beste Nederlandse broedgebied voor weidevogels. Volgens BOP-raadslid Kees Koudstaal zijn zonneweides in de polder in strijd met het natuurbelang. Vogels kennen volgens hem immers geen onderscheid tussen wel of niet NNN-gebieden en hoe groter hun leefruimte, hoe succesvoller dat is voor de instandhouding van bijvoorbeeld de grutto.

De oproep van de gemeenteraad aan het college van B&W op zoek te gaan naar innovatieve alternatieven voor zonneweides juicht de SBDE natuurlijk wel toe. D66-wethouder Hugo Prakke beloofde met updates voor aqua- en geothermie te komen. De Stichting is vooral benieuwd naar de kijk van het B&W college op de aankondiging van het Amersfoortse ingenieursbureau Larderel dat met zeven geothermiecentrales de hele regio Eemland van stroom en warmte kan worden voorzien.

Ook wil de gemeenteraad geen zonneweides in weidevogelkerngebieden, dat zijn gebieden waar veel weidevogels voorkomen.

Als in juni 2022 de nieuw gevormde gemeenteraad verder gaat met deze zaak zijn er hopelijk zoveel werkbare alternatieven in beeld dat het hele idee van zonneweides in de Baarnse buitengebieden definitief in de prullenbak kan belanden. 

Goed nieuws  voor weidevogels. Er start een aanvalsplan  om grutto en andere weidevogels te redden ! Klik hier

 

Nieuws 19-12-2021

Dringend verzoek SBDE aan Baarnse gemeenteraad

 

Zeer geachte leden van de Baarnse gemeenteraad,

Nog even op de valreep een dringend verzoek aan u van de Stichting Behoud de Eemvallei. Recent heeft de Stichting u al over dit onderwerp gemaild maar toen werd de beslissing tijdens die raadsvergadering doorgeschoven naar de digitale raadsvergadering op woensdag 22 december 2021.

U beslist dan over waar de zoekgebieden voor zonneweiden moeten komen omdat u wordt gevraagd het uitnodigingskader zonne- en windenergie: “Samen op zoek naar ruimte voor duurzame energie in Baarn” vast te stellen. De Stichting Behoud de Eemvallei en vele milieuorganisaties zijn fel tegen de komst van zonneweides in de Eemvallei omdat deze daar absoluut niet thuis horen. De windturbines wees Baarn al af.

Reeds in 2008 had VROM-minister prof. dr. Jacqueline Cramer negen locaties langs de snelweg aangewezen om daar het vrije uitzicht op het Nederlands landschap veilig te stellen. Een van die landschappen was het Eemland/ de Eemvallei. Op deze manier wilde Cramer voorkomen dat waardevolle en karakteristieke landschappen langs de snelweg zouden verdwijnen achter een rommelig geheel van bedrijventerreinen en woonwijken. En nu wil de Baarnse wethouder Prakke met zonneweides te keer gaan.

De Eemvallei behoort niet voor niets tot het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland, het is een zeer aantrekkelijk weidegebied voor weide- en andere vogelsoorten maar ook voor mensen om van de natuur te genieten. Juist die openheid maakt het voor weidevogels zoals o.a. de grutto (rechter foto) zeer aantrekkelijk. Binnenkort komen ze na hun overwintering uit West-Afrika weer terug om hier te verblijven en te broeden. U gaat beslissen over het unieke boerenland en over de toekomst van de daarin levende fauna. U bent verantwoordelijk voor een teloorgang van de fauna als u met het ‘uitnodigingskader’ instemt dat de Eemvallei (Eemland) een zoekgebied voor zonneweiden wordt.

De boeren worden nu wekelijks benaderd om (industriële) zonneweiden op hun weilanden toe te staan. Investeerders likken hun vingers erbij af omdat ze miljoenen-subsidies binnenharken, ons belastinggeld. Maar de Natuur heeft het nakijken terwijl u als gemeenteraad bij machte  bent om de Natuur te beschermen en Baarn mooi te houden. Als u dat doet, zullen de kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 u daarop afrekenen. Even een greep uit de voorstellen van wethouder Prakke. Natuurgebied/ NNN gebied de Eemerwaard  wijst hij aan als zoekgebied. En het gebied langs de Praamgracht t.h.v. o.a. de Botter /Andoornhof/ Dovenetelhof, Speenkruidlaan enz.  waar heel veel grutto’s broeden. En het gebied tussen paleis Soestdijk en de Naald, wijst Prakke aan terwijl dat gebied is aangewezen als ‘Groene Contour’, dat moet dus Natuurbestemming worden. Wethouder Prakke houdt geen rekening met de Natuur en u zult het gaan zien, straks verdwijnt hij naar zijn woonplaats Leersum om zich daar in te zetten voor omgewaaide bomen.

Duurzame klimaatmaatregelen kunnen in Baarn ook op een andere en betere manier worden genomen waardoor de Natuur geen schade  leidt.    Namelijk door eigenlijk de meest voor de hand liggende mogelijkheden benutten. Bijkomend voordeel is ook dat er geen nieuwe bestemmingsplannen voor die zonneweiden hoeven te komen waardoor de gemeente Baarn veel geld en tijd zal besparen.

Er zijn bijvoorbeeld al warmtepompen op de markt met zonnecollectoren en een ‘Solar Freezer’ als thermische opslag. Batterijen voor elektriciteitsopslag van zonne-energie zijn er ook al. In elk geval moeten we het schaarse Baarnse boerenland behouden want als u zonneweides goedkeurt, dan zal het waardevolle open agrarische landschap dat weidevogels prefereren een bedrijfsbestemming krijgen en daarna komen op die plaatsen bedrijventerreinen.  Er zijn al warmtepompen van krap € 3000. Dus van het gas is makkelijker geworden, dus geen CO2 uitstoot meer, dat is  het doel van de energietransitie. En Baarnaars die dat niet kunnen betalen moeten door de gemeente  worden geholpen.

Met zonnepanelen op alle bedrijfsdaken kunnen we in Nederland al in 50% van de elektriciteitsbehoefte voorzien, aldus Jan Rotmans, hoogleraar Duurzaamheid in de uitzending Pointer (d.d. 16 november). En dan hebben we de woningdaken nog niet meegeteld.

Wij verzoeken u nadrukkelijk om het uitnodigingskader zonne- en windenergie voor de Eemvallei af te wijzen.

Foto`s: SBDE-fotograaf Jaap Vos

 

 Nieuws 14-12-2021

Teken direct de petitie tegen zonneweides

De Vereniging Vrij Polderland is de petitie ‘Geen zonnepanelen in de Eempolder in Baarn!’ gestart. Uiteraard ondersteunt de Stichting Behoud de Eemvallei deze petitie maar de Stichting gaat nog verder, ze zal ook juridisch alles uit de kast halen om deze landschapsaantasting te voorkomen. Anders zullen o.a. kieviten, ooievaars en grutto’s verdwijnen.

Klik op hier en teken direct de petitie

 

Nieuws 29-11-2021

SBDE-adviseur A.C.M. Weijman overleden

29-11-2021

          Geheel onverwachts is maandag 29 november 2021 onze belangrijke organisatie-adviseur/ bioloog dr. Albert Weijman overleden. Wij verliezen in hem een enthousiaste persoonlijkheid en zijn heel dankbaar dat hij vanaf het begin van de Stichting Behoud de Eemvallei al onze adviseur was.

Wij wensen zijn echtgenote en kinderen en verdere familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

—–

De onderstaande email stuurde de Stichting Behoud de Eemvallei op 22-11-2021 naar alle Baarnse gemeenteraadsleden met het nadrukkelijke verzoek om het uitnodigingskader zonne- en windenergie voor de Eemvallei af te wijzen. Met andere woorden geen zonneweides in de Eemvallei toe te staan.

Nieuws 22-11-2021

Geachte leden van de Baarnse gemeenteraad,

Woensdag 24 november 2021 beslist u over waar de zoekgebieden voor zonneweiden moeten komen. Aan u wordt gevraagd het uitnodigingskader zonne- en windenergie: “Samen op zoek naar ruimte voor duurzame energie in Baarn” vast te stellen. De Stichting Behoud de Eemvallei is fel tegen de komst van zonneweides in de Eemvallei. Gelukkig heeft u de windturbines al afgewezen.

De Eemvallei behoort tot het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland en is een extreem open gebied dat zeer aantrekkelijk is voor weide- en andere vogelsoorten. Juist die openheid maakt het voor weidevogels zoals o.a. de grutto (foto) zeer aantrekkelijk. Binnenkort komen ze na hun overwintering uit West-Afrika weer terug om hier te verblijven en te broeden. U gaat beslissen over het unieke boerenland en over de toekomst van de daarin levende fauna. U bent verantwoordelijk voor een teloorgang van de fauna als u met het ‘uitnodigingskader’ instemt dat de Eemvallei (Eemland) een zoekgebied voor zonneweiden wordt.

De boeren worden verleid om (industriële) zonnevelden op hun weilanden toe te staan. Daarbij zijn veel investeerders betrokken die miljoenen-subsidies binnenharken, ons belastinggeld. Maar de Natuur heeft het nakijken terwijl u verantwoordelijk bent om de Natuur te beschermen. Klimaatmaatregelen kunnen in Baarn ook op een andere en betere manier worden genomen waardoor de Natuur geen schade zal leiden. Namelijk door eigenlijk de meest voor de hand liggende mogelijkheden benutten. Bijkomend voordeel is ook dat er geen nieuwe bestemmingsplannen voor die zonneweiden hoeven te komen waardoor de gemeente Baarn veel geld en tijd zal besparen.

Er zijn bijvoorbeeld al warmtepompen op de markt van € 3000 met € 300 euro subsidie waardoor er geen gas meer gebruikt hoeft te worden. Ze worden gevoed via de stroom van zonnepanelen op het dak. Mocht het ’s winters extreem koud worden, dan schakelt dat systeem tijdelijk even over naar gas. Mooie maatregelen dus. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Gaat Baarn daar allemaal aan voorbij? Zelfs het vervangen van led-lampjes geeft al een vermindering van 99% CO2 uitstoot omdat een lamp van 100 watt kan worden teruggebracht naar 4 watt en zelfs met een dimmer naar 1 watt. Het elektriciteitsnetwerk wordt steeds meer overbelast maar kan worden ontzien door o.a.  genoemde warmtepompen.

Met zonnepanelen op alle bedrijfsdaken kunnen we in Nederland al in 50% van de elektriciteitsbehoefte voorzien, aldus Jan Rotmans, hoogleraar Duurzaamheid in de uitzending Pointer (d.d. 16 november). En dan hebben we geeneens alle daken van woningen meegeteld.

Wij verzoeken u nadrukkelijk om het uitnodigingskader zonne- en windenergie voor de Eemvallei af te wijzen.

 

Stichting Behoud de Eemvallei dient zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk in

Nieuws 16-11-2021

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft op dinsdag 16 november 2021 een uitgebreide zienswijze ingediend m.b.t. het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Het gerenommeerde advocatenkantoor Loyens & Loeff N.V. heeft deze zienswijze opgesteld en inmiddels gericht aan de gemeenteraad bij de gemeente Baarn ingediend.

Voor deze zienswijze, klik op: 

Zienswijze-SBDE-ontwerpbestemmingsplan-landgoed-paleis-soestdijk-baarn-17-11-2021-eemvallei

SBDE heeft tevens met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (WOB-verzoek) aan B&W van Baarn verzocht, alle documenten aan haar toe te zenden aangaande de (voorbereiding van de) besluitvorming van college van B&W Baarn rondom de vaststelling van dit ontwerpbestemmingsplan.

De gemeenteraad moet over de SBDE-zienswijze een beslissing nemen.

Kraakheldere inspraak Stichting Behoud de Eemvallei tegen 231.000 zonnepanelen in Baarnse Eemvallei-weilanden 

Nieuws 3-11-2021

Woensdag 3 november 2021 maakte de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) in het Baarnse gemeentehuis gebruik van haar inspraakrecht vanwege het zogeheten ‘Uitnodigingskader zonne-en windenergie’ in. De plannen voor windturbines zijn al geschrapt en nu blijven veel Baarnse plannen voor vreselijke zonneweiden in de unieke Eemvallei over.

Baarn heeft het voornemen om voor 231.000 zonnepanelen (zonneweides) goedkeuring te geven. Dat is ter grootte van 154 voetbalvelden. Vreselijk, de natuur in het open landschap gaat er daardoor echt aan. Klik op de link hierna voor de SBDE-inspraak: Inspraak SBDE – 3.11.2021 – Uitnodigingskader zonne- en windenergie (Baarn) 

 

Dreigende natuurramp in boerenland van de Eemvallei

Nieuws 31-10-2021

Afgelopen maand zijn er in het geniep illegaal een aantal sloten in het unieke weide(vogel)gebied tussen de Grimmesteinseweg en de A1 in Baarn gedempt en inmiddels ook al met graszaad ingezaaid dat al deels is geworteld, zie bovenstaande foto. Dit illegaal afgraven heeft er mede voor gezorgd dat een dwarssloot is dichtgeslibt. De Stichting Behoud de Eemvallei heeft daar lucht van gekregen en onderzocht de zaak. Het weidegebied blijkt sinds verleden jaar eigendom te zijn van de Hooglandse boer Looijen. Zijn bedoeling is om er zo’n 33.000 zonnepanelen op te laten plaatsen. Dat zal hem dan jaarlijks tussen de € 77.000 – € 90.000 opleveren. Maar de Baarnse wethouder Hugo Prakke die zelf in Leersum woont, wil nog veel meer, namelijk 7x zoveel: 77 ha vol leggen met zonnepanelen, dat zijn in totaal 231.000 zonnepanelen op een gebied zo groot als 154 voetbalvelden.

Het is overigens nog de vraag waarmee de sloten zijn gedempt. Mogelijk met afvalstoffen. En daar is totaal geen controle op geweest omdat het allemaal stiekum gebeurde. Ook blijkt er geen vergunning voor te zijn afgegeven. De Stichting Behoud de Eemvallei heeft het Waterschap Vallei en Veluwe in kennis gesteld van deze zware overtredingen die teruggedraaid moeten worden en dringend verzocht om handhavend op te treden

Dat 11 hectare grote boerengebied is het leefgebied van veel weidevogels zoals o.a. kieviten en zelfs wulpen. B&W van Baarn wil daar, maar ook langs de Praamgracht (onderstaande foto) en in de Eemerwaard dat door de provincie Utrecht is aangewezen als natuurgebied én is aangewezen als behorend tot het ‘Natuur Netwerk Nederland’ grote zonnepanelen-weides toestaan waar nota bene grutto’s, kieviten en tureluurs broeden. De Stichting ziet het als een regelrechte landschaps- en natuurvernietiging. Hoe kan de gemeente Baarn voorop lopen in natuurvernietiging? De vogelstand in de Eemvallei moet beschermd worden, niet vernietigd!

Ook is het plan om zonnepanelen-weides te plaatsen in het Baarnse natuurgebied de Eemerwaard (onderstaande foto) en in de weilanden naast het water de Praamgracht (bovenstaande foto van Ronald Schothorst/ Anita van Gendt). Boeren aan het Zuidereind zijn door wethouder Prakke ook benaderd om hun weilanden vol te leggen met zonnepanelen. Dat zal onoverkomelijke gevolgen hebben nl. de bestemmingen moeten dan worden veranderd in bedrijfsbestemming i.p.v. huidige agrarische bestemming. Deze waardevolle gebieden zullen daardoor natuurwaardeloos worden. Uiteraard kan en zal de Stichting Behoud de Eemvallei deze idiote plannen niet accepteren.

Op woensdag 3 november 2021 om 20.00 uur wordt het ‘Uitnodigingskader zonne- en windenergie’ in het gemeentehuis besproken omdat Baarn de ambitie Baarn heeft om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn. De Stichting Behoud de Eemvallei zal die avond  daarop officieel inspreken.

 

Stichting Behoud de Eemvallei stuurde onderstaande email op 27-9-2021 naar alle Baarnse gemeenteraadsleden om woensdag 29-9-2021 niet in te stemmen met het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Zie onderstaand bij update 29-9-2021 over de dramatische uitslag van die raadsvergadering

 Nieuws 27-9-2021/ update 29-9-2021

Email: ” Als bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) vragen wij dringend uw aandacht voor het volgende. Woensdag 29 september 2021 wordt u als raad  gevraagd in te stemmen met het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk en met het ter visie leggen daarvan. SBDE vraagt u daarmee niet in te stemmen. Nauwlettend heeft SBDE de ontwikkelingen m.b.t. het Ontwerp-bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk gevolgd. Als SBDE willen we u laten weten dat wij tegen dit plan bezwaar zullen gaan maken alsmede de gang naar de Raad van State zullen maken via het advocatenkantoor Loyens & Loeff N.V.

Het plan zoals dat nu voorligt, is voor de SBDE volstrekt onacceptabel hetgeen we tijdens de inspraak al hebben duidelijk gemaakt. Nogmaals willen wij wijzen op onze bezwaren. Een aantal evenementen zal zeer ernstige geluidsoverlast voor Baarn en Soest veroorzaken en voor de Natuur zal het uitpakken als een ramp omdat deze onherstelbaar zal worden beschadigd. Als u dit plan goedkeurt kunnen we stellen dat er nog nooit  in de Baarnse geschiedenis zo’n natuur/milieu-blamage heeft plaatsgevonden. 

Het plangebied ligt vrijwel volledig in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) dat juist beschermd moet worden maar als u dit plan goedkeurt doet u juist het tegenoverstelde.  Ook andere partijen zoals het NMU, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap hebben u daarop gewezen. Appartementen-complexen in het Borrebos, de Parade en de honderden parkeerplaatsen en een groot hotel bij Paleis Soestdijk zijn/zullen mede een regelrechte bedreiging voor Natuur en landschap zijn. Ruimtelijk deugen de plannen totaal niet.

De stichting Behoud de Eemvallei verzoekt u met klem het Natuur Netwerk Nederland waarin het plangebied is gelegen niet af te breken maar juist te versterken. Derhalve verzoeken wij u om niet in te stemmen met het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Vriendelijke groeten en hopend op een verstandig besluit.

Update 29-9-2021

Tijdens de Baarnse raadsvergadering (foto) d.d. 29-9-2021 stemden 14 raadsleden (VVD, D66, CDA, CU/SGP, VoorBaarn) voor en 5 raadsleden (PvdA, BOP, GroenLinks) tegen het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. De volgende stap die door SBDE gemaakt gaat worden is een zienswijze indienen. Opvallend was dat Mark Eijbaard (PvdA) tijdens de vergadering aankaartte dat hij de Milieueffectrapportage (voor info daarover, klik op MER) in het plan miste. Maar dat werd keihard door de niet in Baarn woonachtige VVD-wethouder Erwin Jansma de grond in geboord en afgewezen als onnodig. Baarn was altijd een gemeente die gaf om haar Natuur maar dit beeld laat nu geheel wat anders zien. Dit B&W college met 3 wethouders die niet in Baarn wonen blijken amper gevoel te hebben voor de Baarnse natuur !!!   

 

Baarn zit straks met een woonwijk op een rotplek, bouwwerken in de bosrand en verkeersopstoppingen, en er is maar één die daar voordeel bij heeft: paleiseigenaar MBEG

Nieuws 14-9-2021

tekst/bron: Gooi en Eemlander d.d. 14-9-2021

De Baarnse gemeenteraad beslist woensdag 29 september 2021 over de het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. En als de gemeenteraad alleen zou kijken naar het belang van Baarn dan zouden de politici straks nee moeten zeggen. Tientallen insprekers begonnen er vorige week ook over, en ze hebben gelijk:

“Baarn wordt hier niets beter van”

Bovenstaande tekst is het begin van het betreffende artikel in de Gooi en Eemlander d.d. 15-9-2021. Voor het volledige en onthutsende artikel, klik op: Paleisplan Soestdijk Gooi en Eemlander 15-9-2021

 

SBDE inspraak m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Nieuws 9-9-2021

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) sprak officieel in tijdens de raadsvergadering d.d. 9 september 2021 in het restaurant van landgoed Groot Kievitsdal te Baarn. Secretaris Kees Koolmees voerde namens de SBDE het woord. Het betreft inspraak over het superslechte Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk dat de Natuur zal vernietigen. Degenen achter dit plan zitten zijn Maya en Ton Meijer met hun MeyerBergman Erfgoed Groep. Deze projectontwikkelaars hebben vierkant lak aan de Natuur en de leefomgeving. Veel rijken zoals dit echtpaar doen goede projecten om de samenleving te dienen, maar dat geldt niet voor hen. De vernietigende impact van dit Wassenaarse echtpaar op de Natuur in Baarn is ronduit vreselijk.

Klik hierna op link voor de SBDE-inspraaktekst: Inspraak SBDE (origineel) – 9 sept 2021 – Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 

Op 8 en 9 september 2021 vond tijdens de avonden de inspraak plaats door tientallen insprekers. Voor de filmopnamen, klik dan op hier voor 8 september 2021 en op hier voor 9 september 2021.

 

Ooievaars in de Eemerwaard

Nieuws 18-8-2021

De afgelopen week was er in het Baarnse natuurgebied de Eemerwaard elke avond een ooievaars-duo te zien. Wandelaars en fietsers die over het pad rond de Eemerwaard lopen/fietsen genieten ervan. Opvallend is dat er in dit seizoen zelfs nog veel jonge kikkertjes zijn die de ooievaars graag verorberen. Ook probeerde één van de twee ooievaars een langsvliegende zwaluw te grijpen maar dat lukte net niet. De zwaluw bleek ‘m toch te snel af te zijn. Toen de ooievaars een kat zagen vertrokken ze weer, naar een andere kant van de Eemerwaard, nabij de Eem.

In het broedseizoen zijn ooievaars door hun vraatzucht een bedreiging voor de jonge weidevogels maar nu veel minder. Binnen een paar minuten eten ze tijdens het broedseizoen een compleet nest jonge weidevogels leeg. Daarom zouden bepaalde bomen in de Eemvallei moeten worden gekapt. Het aantal broedpalen voor ooievaars -hoe goed ook bedoeld- zouden daarom tot een minimum moeten worden beperkt. Zie ook het artikel van Collectief Eemland, klik hier.  Maar ooievaars zijn natuurlijk ook nuttig want ze eten veel muizen en mollen. 

Soest schrapt plan zonnepanelen-park

Nieuws 8-7-2021

De gemeenteraad van Soest heeft 8 juli 2021 het desastreuze plan voor een 150.000 m² zonnepanelen-park (ter grootte van 23 voetbalvelden) in het plangebied (foto) aan de Grote Melmweg te Soest geschrapt. De Stichting Behoud de Eemvallei had eerder al aan de gemeente Soest aangegeven dat ze het plan zou aanvechten bij de Raad van State. Dat is dus nu niet meer nodig en blijft een prachtig deel van de Eemvallei behouden.

                                                                                 

 

Nieuws 29-6-2021

SBDE wil het Eemvallei-landschap behouden

zonder windturbines en zonder zonnepanelen-parken

                 >>> Update 30-06-2021: Nederlandse aanpak windmolens in strijd met Europees recht, klik hier

Gemeenten -dus ook de Eemvallei-gemeenten- zijn druk met hun Regionale Energie Strategie (RES) maar de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) past goed op dat de Eemvallei niet zal worden aangetast door torenhoge (180-240 m hoge) windturbines en zonnepanelen-parken. De RES 1.0 wordt op 1 juli 2021 aangeboden aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. De RES 1.0 met hierin het aanbod t.a.v. van elektriciteit en een Regionale Structuur Warmte moet door de provincie Utrecht (Gedeputeerde Staten/GS), B&W-colleges en waterschapsbesturen worden geaccordeerd. Maar officieel zal het door gemeenteraden, Provincie (GS) en door Algemeen Besturen van Waterschappen moeten worden vastgesteld.

SBDE heeft m.b.t. de RES niet stil gezeten en heeft alternatieve oplossingen aangedragen, ook recent aan EU-klimaatcommissaris Frans Timmermans om Rijkswegen met doorzichtige zonnepanelen te overkappen. Zie bovenstaande foto van plan zonnepanelen (spoor) wegen Eemvallei. Een van de SBDE-standpunten om klimaatverandering tegen te gaan, is nu een paar dagen geleden (24 juni ) bevestigd door de duurzaamheids-organisatie Urgenda die geen windturbines meer op land wil maar op zee. De verantwoordelijke overheden moeten dat onder ogen zien en niet blindelings doorgaan op hun ingeslagen weg met plannen voor windturbines en zonneparken op land omdat dit niet de oplossing is. De bevolking accepteert de aantasting van het Nederlandse landschap niet meer.

Verder is ‘isoleren’ een hot SBDE-standpunt want wat je niet aan energie gebruikt, vermindert direct de CO2-uitstoot en is ook nog eens goed voor de eigen portemonnee. Onvoorstelbaar is dat de zonnepanelen op woningdaken niet meetellen in de Regionale Energie Strategie (RES). Een belediging voor de bevolking die zonnepanelen op hun woningdaken legt. De overheid wil de vergoeding afbouwen dat de burgers ontvangen als zij de te veel zelf opgewekte stroom vanaf hun eigen daken aan het elektriciteitsnet terugleveren. 

Dat heet de ‘salderingsregeling’ maar over 2 jaar zal dat geleidelijk worden afgebouwd naar geen enkele vergoeding meer. De SBDE is van mening als je echt klimaatverandering wilt tegengaan, dat het afschaffen van die vergoeding juist niet moet gebeuren. Dat idiote afschaf-idee moet daarom direct van tafel omdat dit juist een groot deel van de oplossing is. Onze omgeving wordt door windturbines en zonnepanelen-parken compleet naar de knoppen geholpen omdat het nu bij de Regionale Energie Strategie (RES) om grootschaligheid gaat. Op windturbines op land en zonnepanelen-parken op land, daar zit niemand op te wachten. In de Eemvallei wijzen investeerders planlocaties op boerenland aan maar dit is natuurlijk de wereld op z’n kop. De eigen bevolking gaat daarover, via beslissingen door gemeenteraden.Al minimaal 4 windturbines staan er op de ‘kaart’ naast een hoofd-gasleiding (zie onderstaande foto van die leiding) van de Gasunie thv het Shell-benzinestation aan de A1. Hoe kan men dit bedenken, het is overigens het leefgebied van veel beschermde weidevogels zoals grutto’s, kieviten en wulpen.En 4 windturbines naast een nog aan te leggen (Amersfoorts natuurproject Melksteeg waarvan het plan is om 3000 bomen te planten die door het plan voor de westelijke rondweg zijn gekapt. Twee windturbines zijn 240m hoog/ zie rode streep in onderstaande foto. Ze zijn 6x zo hoog als de hoogspanningsmasten ter plaatse/ op de foto is ook zo’n hoogspanningsmast nog net te zien/ rechts boven de bomenrij). De 2 andere windturbines zijn 180m hoog. 

In Bunschoten zijn een aantal (hoeveel is onbekend) kleine windturbines gepland in het zogenaamde zoekgebied ten zuiden van de Kronkels-Zuid. Uiteraard is dit onaanvaardbaar omdat het vogelrijke en unieke landschap er door deze vogel-killers compleet aan zal gaan.

Nederlandse uitvinding energie-opslag de toekomst

De Nederlandse uitvinding ‘Batterij en waterstoffabriek’ van het Nederlandse bedrijf Battolyser Systems is de toekomst van energieopslag. Aan energieopslag ontbrak het nog maar nu kan dat. Dit moet een prachtige uitdaging zijn voor opslag op de bedrijfsterreinen van de Eemvallei-gemeenten. Maar er is zelfs nog een toepassing daarin want als de batterij vol is wordt er van de stroom waterstof gemaakt.

SBDE hoopt dat de volksvertegenwoordigers naar de alternatieve plannen willen luisteren. De gemeenteraadsverkiezingen zijn al op 16 maart 2022 en men moet zich achter de oren krabben door de burgers serieus te nemen.

Nieuws 19-6-2021

                                             Onaanvaardbare windturbines op land