Welkom op de website van de

Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE)

Wij zetten ons in om de Eemvallei te beschermen, ook wel bekend als Eemland. Maar ook haar omstreken. Dat doen we al 20 jaar, dagelijks zijn we ermee bezig. De Eemvallei bestaat uit de buitengebieden van Amersfoort, Baarn, Blaricum, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes en Soest. Ze vormen met elkaar de Eemvallei dat zo’n 67 km² groot is.

SBDE-adviseur A.C.M. Weijman overleden

30-11-2021

          Geheel onverwachts is dinsdag 30 november 2021 onze belangrijke organisatie-adviseur/ bioloog dr. Albert Weijman overleden. Wij verliezen in hem een enthousiaste persoonlijkheid en zijn heel dankbaar dat hij vanaf het begin van de Stichting Behoud de Eemvallei al onze adviseur was.

Wij wensen zijn echtgenote en kinderen en verdere familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

—–

De onderstaande email stuurde de Stichting Behoud de Eemvallei op 22-11-2021 naar alle Baarnse gemeenteraadsleden met het nadrukkelijke verzoek om het uitnodigingskader zonne- en windenergie voor de Eemvallei af te wijzen. Met andere woorden geen zonneweides in de Eemvallei toe te staan.

Laatste Nieuws 22-11-2021

Geachte leden van de Baarnse gemeenteraad,

Woensdag 24 november 2021 beslist u over waar de zoekgebieden voor zonneweiden moeten komen. Aan u wordt gevraagd het uitnodigingskader zonne- en windenergie: “Samen op zoek naar ruimte voor duurzame energie in Baarn” vast te stellen. De Stichting Behoud de Eemvallei is fel tegen de komst van zonneweides in de Eemvallei. Gelukkig heeft u de windturbines al afgewezen.

De Eemvallei behoort tot het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland en is een extreem open gebied dat zeer aantrekkelijk is voor weide- en andere vogelsoorten. Juist die openheid maakt het voor weidevogels zoals o.a. de grutto (foto) zeer aantrekkelijk. Binnenkort komen ze na hun overwintering uit West-Afrika weer terug om hier te verblijven en te broeden. U gaat beslissen over het unieke boerenland en over de toekomst van de daarin levende fauna. U bent verantwoordelijk voor een teloorgang van de fauna als u met het ‘uitnodigingskader’ instemt dat de Eemvallei (Eemland) een zoekgebied voor zonneweiden wordt.

De boeren worden verleid om (industriële) zonnevelden op hun weilanden toe te staan. Daarbij zijn veel investeerders betrokken die miljoenen-subsidies binnenharken, ons belastinggeld. Maar de Natuur heeft het nakijken terwijl u verantwoordelijk bent om de Natuur te beschermen. Klimaatmaatregelen kunnen in Baarn ook op een andere en betere manier worden genomen waardoor de Natuur geen schade zal leiden. Namelijk door eigenlijk de meest voor de hand liggende mogelijkheden benutten. Bijkomend voordeel is ook dat er geen nieuwe bestemmingsplannen voor die zonneweiden hoeven te komen waardoor de gemeente Baarn veel geld en tijd zal besparen.

Er zijn bijvoorbeeld al warmtepompen op de markt van € 3000 met € 300 euro subsidie waardoor er geen gas meer gebruikt hoeft te worden. Ze worden gevoed via de stroom van zonnepanelen op het dak. Mocht het ’s winters extreem koud worden, dan schakelt dat systeem tijdelijk even over naar gas. Mooie maatregelen dus. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Gaat Baarn daar allemaal aan voorbij? Zelfs het vervangen van led-lampjes geeft al een vermindering van 99% CO2 uitstoot omdat een lamp van 100 watt kan worden teruggebracht naar 4 watt en zelfs met een dimmer naar 1 watt. Het elektriciteitsnetwerk wordt steeds meer overbelast maar kan worden ontzien door o.a.  genoemde warmtepompen.

Met zonnepanelen op alle bedrijfsdaken kunnen we in Nederland al in 50% van de elektriciteitsbehoefte voorzien, aldus Jan Rotmans, hoogleraar Duurzaamheid in de uitzending Pointer (d.d. 16 november). En dan hebben we geeneens alle daken van woningen meegeteld.

Wij verzoeken u nadrukkelijk om het uitnodigingskader zonne- en windenergie voor de Eemvallei af te wijzen.

 

Stichting Behoud de Eemvallei dient zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk in

Nieuws 16-11-2021

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft op dinsdag 16 november 2021 een uitgebreide zienswijze ingediend m.b.t. het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Het gerenommeerde advocatenkantoor Loyens & Loeff N.V. heeft deze zienswijze opgesteld en inmiddels gericht aan de gemeenteraad bij de gemeente Baarn ingediend.

Voor deze zienswijze, klik op: 

Zienswijze-SBDE-ontwerpbestemmingsplan-landgoed-paleis-soestdijk-baarn-17-11-2021-eemvallei

SBDE heeft tevens met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (WOB-verzoek) aan B&W van Baarn verzocht, alle documenten aan haar toe te zenden aangaande de (voorbereiding van de) besluitvorming van college van B&W Baarn rondom de vaststelling van dit ontwerpbestemmingsplan.

De gemeenteraad moet over de SBDE-zienswijze een beslissing nemen.

Kraakheldere inspraak Stichting Behoud de Eemvallei tegen 231.000 zonnepanelen in Baarnse Eemvallei-weilanden 

Nieuws 3-11-2021

Woensdag 3 november 2021 maakte de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) in het Baarnse gemeentehuis gebruik van haar inspraakrecht vanwege het zogeheten ‘Uitnodigingskader zonne-en windenergie’ in. De plannen voor windturbines zijn al geschrapt en nu blijven veel Baarnse plannen voor vreselijke zonneweiden in de unieke Eemvallei over.

Baarn heeft het voornemen om voor 231.000 zonnepanelen (zonneweides) goedkeuring te geven. Dat is ter grootte van 154 voetbalvelden. Vreselijk, de natuur in het open landschap gaat er daardoor echt aan. Klik op de link hierna voor de SBDE-inspraak: Inspraak SBDE – 3.11.2021 – Uitnodigingskader zonne- en windenergie (Baarn) 

 

Dreigende natuurramp in boerenland van de Eemvallei

Nieuws 31-10-2021

Afgelopen maand zijn er in het geniep illegaal een aantal sloten in het unieke weide(vogel)gebied tussen de Grimmesteinseweg en de A1 in Baarn gedempt en inmiddels ook al met graszaad ingezaaid dat al deels is geworteld, zie bovenstaande foto. Dit illegaal afgraven heeft er mede voor gezorgd dat een dwarssloot is dichtgeslibt. De Stichting Behoud de Eemvallei heeft daar lucht van gekregen en onderzocht de zaak. Het weidegebied blijkt sinds verleden jaar eigendom te zijn van de Hooglandse boer Looijen. Zijn bedoeling is om er zo’n 33.000 zonnepanelen op te laten plaatsen. Dat zal hem dan jaarlijks tussen de € 77.000 – € 90.000 opleveren. Maar de Baarnse wethouder Hugo Prakke die zelf in Leersum woont, wil nog veel meer, namelijk 7x zoveel: 77 ha vol leggen met zonnepanelen, dat zijn in totaal 231.000 zonnepanelen op een gebied zo groot als 154 voetbalvelden.

Het is overigens nog de vraag waarmee de sloten zijn gedempt. Mogelijk met afvalstoffen. En daar is totaal geen controle op geweest omdat het allemaal stiekum gebeurde. Ook blijkt er geen vergunning voor te zijn afgegeven. De Stichting Behoud de Eemvallei heeft het Waterschap Vallei en Veluwe in kennis gesteld van deze zware overtredingen die teruggedraaid moeten worden en dringend verzocht om handhavend op te treden

Dat 11 hectare grote boerengebied is het leefgebied van veel weidevogels zoals o.a. kieviten en zelfs wulpen. B&W van Baarn wil daar, maar ook langs de Praamgracht (onderstaande foto) en in de Eemerwaard dat door de provincie Utrecht is aangewezen als natuurgebied én is aangewezen als behorend tot het ‘Natuur Netwerk Nederland’ grote zonnepanelen-weides toestaan waar nota bene grutto’s, kieviten en tureluurs broeden. De Stichting ziet het als een regelrechte landschaps- en natuurvernietiging. Hoe kan de gemeente Baarn voorop lopen in natuurvernietiging? De vogelstand in de Eemvallei moet beschermd worden, niet vernietigd!

Ook is het plan om zonnepanelen-weides te plaatsen in het Baarnse natuurgebied de Eemerwaard (onderstaande foto) en in de weilanden naast het water de Praamgracht (bovenstaande foto van Ronald Schothorst/ Anita van Gendt). Boeren aan het Zuidereind zijn door wethouder Prakke ook benaderd om hun weilanden vol te leggen met zonnepanelen. Dat zal onoverkomelijke gevolgen hebben nl. de bestemmingen moeten dan worden veranderd in bedrijfsbestemming i.p.v. huidige agrarische bestemming. Deze waardevolle gebieden zullen daardoor natuurwaardeloos worden. Uiteraard kan en zal de Stichting Behoud de Eemvallei deze idiote plannen niet accepteren.

Op woensdag 3 november 2021 om 20.00 uur wordt het ‘Uitnodigingskader zonne- en windenergie’ in het gemeentehuis besproken omdat Baarn de ambitie Baarn heeft om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn. De Stichting Behoud de Eemvallei zal die avond  daarop officieel inspreken.

 

Stichting Behoud de Eemvallei stuurde onderstaande email op 27-9-2021 naar alle Baarnse gemeenteraadsleden om woensdag 29-9-2021 niet in te stemmen met het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Zie onderstaand bij update 29-9-2021 over de dramatische uitslag van die raadsvergadering

 Nieuws 27-9-2021/ update 29-9-2021

Email: ” Als bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) vragen wij dringend uw aandacht voor het volgende. Woensdag 29 september 2021 wordt u als raad  gevraagd in te stemmen met het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk en met het ter visie leggen daarvan. SBDE vraagt u daarmee niet in te stemmen. Nauwlettend heeft SBDE de ontwikkelingen m.b.t. het Ontwerp-bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk gevolgd. Als SBDE willen we u laten weten dat wij tegen dit plan bezwaar zullen gaan maken alsmede de gang naar de Raad van State zullen maken via het advocatenkantoor Loyens & Loeff N.V.

Het plan zoals dat nu voorligt, is voor de SBDE volstrekt onacceptabel hetgeen we tijdens de inspraak al hebben duidelijk gemaakt. Nogmaals willen wij wijzen op onze bezwaren. Een aantal evenementen zal zeer ernstige geluidsoverlast voor Baarn en Soest veroorzaken en voor de Natuur zal het uitpakken als een ramp omdat deze onherstelbaar zal worden beschadigd. Als u dit plan goedkeurt kunnen we stellen dat er nog nooit  in de Baarnse geschiedenis zo’n natuur/milieu-blamage heeft plaatsgevonden. 

Het plangebied ligt vrijwel volledig in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) dat juist beschermd moet worden maar als u dit plan goedkeurt doet u juist het tegenoverstelde.  Ook andere partijen zoals het NMU, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap hebben u daarop gewezen. Appartementen-complexen in het Borrebos, de Parade en de honderden parkeerplaatsen en een groot hotel bij Paleis Soestdijk zijn/zullen mede een regelrechte bedreiging voor Natuur en landschap zijn. Ruimtelijk deugen de plannen totaal niet.

De stichting Behoud de Eemvallei verzoekt u met klem het Natuur Netwerk Nederland waarin het plangebied is gelegen niet af te breken maar juist te versterken. Derhalve verzoeken wij u om niet in te stemmen met het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Vriendelijke groeten en hopend op een verstandig besluit.

Update 29-9-2021

Tijdens de Baarnse raadsvergadering (foto) d.d. 29-9-2021 stemden 14 raadsleden (VVD, D66, CDA, CU/SGP, VoorBaarn) voor en 5 raadsleden (PvdA, BOP, GroenLinks) tegen het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. De volgende stap die door SBDE gemaakt gaat worden is een zienswijze indienen. Opvallend was dat Mark Eijbaard (PvdA) tijdens de vergadering aankaartte dat hij de Milieueffectrapportage (voor info daarover, klik op MER) in het plan miste. Maar dat werd keihard door de niet in Baarn woonachtige VVD-wethouder Erwin Jansma de grond in geboord en afgewezen als onnodig. Baarn was altijd een gemeente die gaf om haar Natuur maar dit beeld laat nu geheel wat anders zien. Dit B&W college met 3 wethouders die niet in Baarn wonen blijken amper gevoel te hebben voor de Baarnse natuur !!!   

 

Baarn zit straks met een woonwijk op een rotplek, bouwwerken in de bosrand en verkeersopstoppingen, en er is maar één die daar voordeel bij heeft: paleiseigenaar MBEG

Nieuws 14-9-2021

tekst/bron: Gooi en Eemlander d.d. 14-9-2021

De Baarnse gemeenteraad beslist woensdag 29 september 2021 over de het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. En als de gemeenteraad alleen zou kijken naar het belang van Baarn dan zouden de politici straks nee moeten zeggen. Tientallen insprekers begonnen er vorige week ook over, en ze hebben gelijk:

“Baarn wordt hier niets beter van”

Bovenstaande tekst is het begin van het betreffende artikel in de Gooi en Eemlander d.d. 15-9-2021. Voor het volledige en onthutsende artikel, klik op: Paleisplan Soestdijk Gooi en Eemlander 15-9-2021

 

SBDE inspraak m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Nieuws 9-9-2021

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) sprak officieel in tijdens de raadsvergadering d.d. 9 september 2021 in het restaurant van landgoed Groot Kievitsdal te Baarn. Secretaris Kees Koolmees voerde namens de SBDE het woord. Het betreft inspraak over het superslechte Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk dat de Natuur zal vernietigen. Degenen achter dit plan zitten zijn Maya en Ton Meijer met hun MeyerBergman Erfgoed Groep. Deze projectontwikkelaars hebben vierkant lak aan de Natuur en de leefomgeving. Veel rijken zoals dit echtpaar doen goede projecten om de samenleving te dienen, maar dat geldt niet voor hen. De vernietigende impact van dit Wassenaarse echtpaar op de Natuur in Baarn is ronduit vreselijk.

Klik hierna op link voor de SBDE-inspraaktekst: Inspraak SBDE (origineel) – 9 sept 2021 – Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 

Op 8 en 9 september 2021 vond tijdens de avonden de inspraak plaats door tientallen insprekers. Voor de filmopnamen, klik dan op hier voor 8 september 2021 en op hier voor 9 september 2021.

 

Ooievaars in de Eemerwaard

Nieuws 18-8-2021

De afgelopen week was er in het Baarnse natuurgebied de Eemerwaard elke avond een ooievaars-duo te zien. Wandelaars en fietsers die over het pad rond de Eemerwaard lopen/fietsen genieten ervan. Opvallend is dat er in dit seizoen zelfs nog veel jonge kikkertjes zijn die de ooievaars graag verorberen. Ook probeerde één van de twee ooievaars een langsvliegende zwaluw te grijpen maar dat lukte net niet. De zwaluw bleek ‘m toch te snel af te zijn. Toen de ooievaars een kat zagen vertrokken ze weer, naar een andere kant van de Eemerwaard, nabij de Eem.

In het broedseizoen zijn ooievaars door hun vraatzucht een bedreiging voor de jonge weidevogels maar nu veel minder. Binnen een paar minuten eten ze tijdens het broedseizoen een compleet nest jonge weidevogels leeg. Daarom zouden bepaalde bomen in de Eemvallei moeten worden gekapt. Het aantal broedpalen voor ooievaars -hoe goed ook bedoeld- zouden daarom tot een minimum moeten worden beperkt. Zie ook het artikel van Collectief Eemland, klik hier.  Maar ooievaars zijn natuurlijk ook nuttig want ze eten veel muizen en mollen. 

Soest schrapt plan zonnepanelen-park

Nieuws 8-7-2021

De gemeenteraad van Soest heeft 8 juli 2021 het desastreuze plan voor een 150.000 m² zonnepanelen-park (ter grootte van 23 voetbalvelden) in het plangebied (foto) aan de Grote Melmweg te Soest geschrapt. De Stichting Behoud de Eemvallei had eerder al aan de gemeente Soest aangegeven dat ze het plan zou aanvechten bij de Raad van State. Dat is dus nu niet meer nodig en blijft een prachtig deel van de Eemvallei behouden.

                                                                                 

 

Nieuws 29-6-2021

SBDE wil het Eemvallei-landschap behouden

zonder windturbines en zonder zonnepanelen-parken

                 >>> Update 30-06-2021: Nederlandse aanpak windmolens in strijd met Europees recht, klik hier

Gemeenten -dus ook de Eemvallei-gemeenten- zijn druk met hun Regionale Energie Strategie (RES) maar de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) past goed op dat de Eemvallei niet zal worden aangetast door torenhoge (180-240 m hoge) windturbines en zonnepanelen-parken. De RES 1.0 wordt op 1 juli 2021 aangeboden aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. De RES 1.0 met hierin het aanbod t.a.v. van elektriciteit en een Regionale Structuur Warmte moet door de provincie Utrecht (Gedeputeerde Staten/GS), B&W-colleges en waterschapsbesturen worden geaccordeerd. Maar officieel zal het door gemeenteraden, Provincie (GS) en door Algemeen Besturen van Waterschappen moeten worden vastgesteld.

SBDE heeft m.b.t. de RES niet stil gezeten en heeft alternatieve oplossingen aangedragen, ook recent aan EU-klimaatcommissaris Frans Timmermans om Rijkswegen met doorzichtige zonnepanelen te overkappen. Zie bovenstaande foto van plan zonnepanelen (spoor) wegen Eemvallei. Een van de SBDE-standpunten om klimaatverandering tegen te gaan, is nu een paar dagen geleden (24 juni ) bevestigd door de duurzaamheids-organisatie Urgenda die geen windturbines meer op land wil maar op zee. De verantwoordelijke overheden moeten dat onder ogen zien en niet blindelings doorgaan op hun ingeslagen weg met plannen voor windturbines en zonneparken op land omdat dit niet de oplossing is. De bevolking accepteert de aantasting van het Nederlandse landschap niet meer.

Verder is ‘isoleren’ een hot SBDE-standpunt want wat je niet aan energie gebruikt, vermindert direct de CO2-uitstoot en is ook nog eens goed voor de eigen portemonnee. Onvoorstelbaar is dat de zonnepanelen op woningdaken niet meetellen in de Regionale Energie Strategie (RES). Een belediging voor de bevolking die zonnepanelen op hun woningdaken legt. De overheid wil de vergoeding afbouwen dat de burgers ontvangen als zij de te veel zelf opgewekte stroom vanaf hun eigen daken aan het elektriciteitsnet terugleveren. 

Dat heet de ‘salderingsregeling’ maar over 2 jaar zal dat geleidelijk worden afgebouwd naar geen enkele vergoeding meer. De SBDE is van mening als je echt klimaatverandering wilt tegengaan, dat het afschaffen van die vergoeding juist niet moet gebeuren. Dat idiote afschaf-idee moet daarom direct van tafel omdat dit juist een groot deel van de oplossing is. Onze omgeving wordt door windturbines en zonnepanelen-parken compleet naar de knoppen geholpen omdat het nu bij de Regionale Energie Strategie (RES) om grootschaligheid gaat. Op windturbines op land en zonnepanelen-parken op land, daar zit niemand op te wachten. In de Eemvallei wijzen investeerders planlocaties op boerenland aan maar dit is natuurlijk de wereld op z’n kop. De eigen bevolking gaat daarover, via beslissingen door gemeenteraden.Al minimaal 4 windturbines staan er op de ‘kaart’ naast een hoofd-gasleiding (zie onderstaande foto van die leiding) van de Gasunie thv het Shell-benzinestation aan de A1. Hoe kan men dit bedenken, het is overigens het leefgebied van veel beschermde weidevogels zoals grutto’s, kieviten en wulpen.En 4 windturbines naast een nog aan te leggen (Amersfoorts natuurproject Melksteeg waarvan het plan is om 3000 bomen te planten die door het plan voor de westelijke rondweg zijn gekapt. Twee windturbines zijn 240m hoog/ zie rode streep in onderstaande foto. Ze zijn 6x zo hoog als de hoogspanningsmasten ter plaatse/ op de foto is ook zo’n hoogspanningsmast nog net te zien/ rechts boven de bomenrij). De 2 andere windturbines zijn 180m hoog. 

In Bunschoten zijn een aantal (hoeveel is onbekend) kleine windturbines gepland in het zogenaamde zoekgebied ten zuiden van de Kronkels-Zuid. Uiteraard is dit onaanvaardbaar omdat het vogelrijke en unieke landschap er door deze vogel-killers compleet aan zal gaan.

Nederlandse uitvinding energie-opslag de toekomst

De Nederlandse uitvinding ‘Batterij en waterstoffabriek’ van het Nederlandse bedrijf Battolyser Systems is de toekomst van energieopslag. Aan energieopslag ontbrak het nog maar nu kan dat. Dit moet een prachtige uitdaging zijn voor opslag op de bedrijfsterreinen van de Eemvallei-gemeenten. Maar er is zelfs nog een toepassing daarin want als de batterij vol is wordt er van de stroom waterstof gemaakt.

SBDE hoopt dat de volksvertegenwoordigers naar de alternatieve plannen willen luisteren. De gemeenteraadsverkiezingen zijn al op 16 maart 2022 en men moet zich achter de oren krabben door de burgers serieus te nemen.

Nieuws 19-6-2021

                                             Onaanvaardbare windturbines op land 

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) was zaterdag 19 juni aanwezig bij het windturbineprotest in Harmelen. Een  heli hing een kwartier lang op 240m hoogte -zie het zwarte stipje in de lucht/ bij rode pijl/ klik op foto voor vergroting) om aan te geven hoe hoog die bedachte windturbines worden. Angstaanjagend hoog, slecht voor mens en milieu. Voor de vogels is er geen ontkomen meer aan. Ze zullen door de windturbinewieken worden vermorzeld. De Eemland-gemeenten (Eemnes, Baarn, Soest, Amersfoort en Bunschoten) praten in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) om ook dergelijk hoge windturbines in de Eemvallei te gaan neerzetten. Onaanvaardbaar !!! SBDE zal dit niet accepteren en elk plan daarvoor bij de Raad van State aanvechten.

 

                                                                                    Nieuws 17-6-2021                                                                                                                        Petitie ‘Geen windmolens in de Eempolder’    

De Baarnaars Mariëlle Hilhorst, Willem Smit en Kees Hoogerhuis zijn de petitie ‘Geen windmolens in de Eempolder’ gestart. Vrijdag 2 juli 2021 konden zij op het gemeentehuis 2026 handtekeningen overhandigen aan de Baarnse burgemeester Mark Roëll. Klik op hier en lees de argumenten waarom en teken direct de petitie die nog steeds is geopend. Een paar dagen na de overhandiging, stond de teller op 7 juli 2021 op 32 handtekeningen meer, op 2058. 

                                                                                       Nieuws 26-5-2021

Brandbrief naar informateur Hamer en 2e Kamer dat bouw, planning en exploitatie van windturbines op land moet worden gestopt

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft met 81 andere milieu-organisaties onder aanvoering van www.nederwind.nl op 26 mei 2021 een brandbrief gestuurd naar informateur Mariëtte Hamer en de 2e Kamer. Het voornemen is dat zij de komende tijd o.a. politieke overeenstemming zoekt over het ‘herstel- of transitiebeleid’. Derhalve moet het huidige proces van de RES (Regionale Energie Strategie) worden gestopt of opgeschort totdat de windturbineplannen eruit zijn verwijderd.

In dat transitiebeleid worden windturbines op land genoemd die het unieke Eemvallei-landschap en de rest van het Nederlandse landschap compleet zullen verpesten als die windturbine-plannen zouden doorgaan. Het is ook volstrekt onnodig, duur en fauna-verwoestend om windturbines op land te plaatsen. De windturbines kunnen op zee worden geplaatst waar altijd wind is en dus altijd stroomgarantie geeft. Heel Nederland kan van de goedkopere zeestroom worden voorzien.

Klik voor de brandbrief op de link: Brief aan informateur en Tweede Kamer 26 mei 2021

                                                                                     Nieuws 25-5-2021

Weidevogelteller Celine Roodhart in Eemland (Eemvallei)

Nu in deze tijd, een virtueel rondje langs de velden in de Eempolder (Eemvallei) met de weidevogelteller en -kenner Celine Roodhart. Vogelparadijs Eempolder is zo veel meer dan alleen die grutto; de kemphaan broedt (soms), eendensoorten in overvloed en, tipt vogelteller Celine Roodhart: ’Vergeet ook al die kleine zangertjes niet’

Klik hier voor het boeiende artikel van haar in de Gooi en Eemlander d.d. 25 mei 2021

Nieuws 8-5-2021

Kuiken in het land, Poes in de mand

Katten in de Eemvallei (Eempolder) moeten tijdens het broedseizoen binnenblijven. Ze roven de nesten van weidevogels leeg. De Stichting Behoud de Eemvallei ondersteunt de actie van Collectief Eemland, in samenwerking met de Vogelbescherming Nederland. Foto gruttojong/ SBDE fotograaf Jaap Vos. Klik hier voor  artikel van de Gooi en Eemlander

Nieuws 26-4-2021

De SBDE wil geen windturbines en zonnevelden in de Eemvallei!

Windturbines en zonnevelden horen niet thuis in de landschappelijke Eemvallei en zullen het aanzien van het bijzondere landschap en de flora en fauna voorgoed vernietigen. De natuurbalans zal compleet worden verstoord. Na jarenlang overleggen o.a. via de Regionale Energie Strategie voor de Regio Amersfoort (RES) zijn er nu plannen voor de plaatsing van windturbines en het bouwen van zogenaamde zonnevelden. In dit proces zijn er zelfs speculerende energie-handelaren die een rol proberen te spelen en boeren wurgcontracten aanbieden. Boeren krijgen nu, naar verluidt al geld als ze een contract ondertekenen als op hun grond zonnevelden mogen worden aangelegd. Sommige boeren trappen in die valstrik. Maar een boer kan niet goed een boerenbedrijf runnen met onvoldoende boerenland. De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) vindt dat dit direct moet stoppen. Individuele boeren dienen geen speelbal te worden in dit proces. Tevens is het de vraag of met deze handelwijze de belastingbetaler niet opdraait voor de subsidiekosten.   

Mede door haar extreme openheid is de Eemvallei (Eemland) een vogelrijk landschap dat tot het unieke Nationale Landschap Arkemheen-Eemland behoort. Kenmerkend zijn de prachtige vergezichten van de Randmeren tot de Veluwezoom Daarin horen geen windturbines en zonnevelden thuis. Naar de mening van de SBDE zijn er in plaats daarvan ruim voldoende mogelijkheden om daken van boerderij-stallen, bedrijven maar ook van woningen in en direct grenzend aan de Eemvallei te beleggen met zonnepanelen.

Plannen van zich op de borst kloppende colleges van B&W misleiden de bevolking en moeten gelijk van tafel want gemeenten kunnen ook windturbines op zee en zeestroom kopen. Op zee waait het namelijk altijd in tegenstelling tot op het land. Bovendien levert die zeestroom een 24/7 stroom-garantie. Deze windparken op zee ontvangen geen subsidie, alleen legt de overheid de infrastructuur aan om de stroom aan land te brengen. De consument zal al snel door hebben dat zeewind de goedkoopste stroom oplevert en niet die dure stroom van zwaar gesubsidieerde windturbines en zonnevelden in de Eemvallei. De keuze voor de zeestroom is dan snel gemaakt.

Om een indruk te geven van de desastreuze plannen ziet u op de foto een 150.000 m² groot plangebied (foto) voor zonnepanelen-park aan de Grote Melmweg te Soest. (Atttentie: De Soester gemeenteraad heeft 8 juli 2021 dit plan voor een zonnepanelen-park weggestemd.) Verder als voorbeeld het plan voor superhoge windturbines van 240 meter in de weilanden gelegen aan de A.P. Hilhorstweg te Soest en direct aangrenzend op het terrein van de Rioolwater Zuiverings Installatie (RWZI) De Isselt te Amersfoort.  Maar ook op andere locaties in de Eemvallei zijn dergelijke plannen. Boeren maken zelfs mee dat hun weidegrond zelfs al is ingetekend als locatie voor zonnevelden terwijl ze zelf van niets weten.

Dus een duidelijk NEE tegen windturbines en zonnevelden. De SBDE is altijd trots geweest op de boeren die het landschap onderhouden en zorgen voor flora en fauna. De bevolking maar ook de boeren zelf genieten ervan. Er zijn zelfs weer kemphanen in de Eemvallei waarvan er in Nederland maar tientallen zijn. Halverwege de vorige eeuw waren er nog 6.000 broedparen.

De SBDE zal elk windturbine- en zonneveld-plan juridisch aanpakken omdat de extreme openheid van de Eemvallei en de fauna en flora er zeer zwaar door zullen worden aangetast.

Nieuws 13-2-2021:  Deze zaterdag flyerde ook de SBDE weer met anderen in het bos bij de voormalige Marechaussee kazerne aan de Amsterdamsestraatweg in Baarn. Doel ervan is dat o.a. de bos-bezoekers de petitie ondertekenen om het eeuwenoude Borrebos te behouden. Dit bos (sneeuwfoto) wil de projectontwikkelaar ‘MeyerBergman Erfgoed Groep’ (MBEG) laten kappen om daar appartementen flats te gaan bouwen. Voor info over de website van Behoud het Borrebos, klik hier.

!!! Help mee om de kap van het Borrebos te voorkomen en onderteken de petitie: Klik hier 

 

Nieuws: Een nieuwe regionale windenergie coöperatie voor het gebied Eemland wil J.H. Ketel uit Leusden oprichten

Het heeft de belachelijke naam ‘Windkracht Eemland’ omdat het o.a. actief wil worden in de Eemvallei (Eemland). De man achter dit idiote idee is J.H. Ketel uit Leusden die tot voor kort nog ondersteunend lid was van de CDA-fractie in Leusden maar daar de brui aan gaf. Elk plan voor een windturbine van J.H. Ketel voor de Eemvallei zal SBDE juridisch aanvechten, dus Ketel: “Blijf weg uit het prachtige open landschap van de Eemvallei waarin geen windturbines thuishoren”.

 Nieuws: Verzoek aan provincie Utrecht tot omzetten agrarische-bestemming in Natuur-bestemming

SBDE heeft de Gedeputeerde- en Provinciale Staten van de provincie Utrecht verzocht om het waardevolle agrarische land (Groene Contour/ zie onderstaande foto) tussen Praamgracht en Koningslaan in Baarn om te zetten in de Bestemming Natuur Netwerk Nederland en Natuur. Ook het stuk Groene Contour grond vanaf het monument de Naald tot de spoorlijnen Baarn-Utrecht/Amersfoort behoort daarbij. Klik op brief d.d. 26.1.2021 aan GS en PS Utrecht inzake Groene Contour Praamgracht (Baarn).

Nieuws: De provincie Utrecht heeft een natuuroffensief nodig – Utrechts Landschap, klik hier

Nieuws: Bescherm het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de provincie Utrecht en het bedreigde Landgoed Paleis Soestdijk, klik hier.

Wilt u de Stichting Behoud de Eemvallei een donatie doen, klik dan op hier

Nieuws: Wij hopen dat u een goed jaar krijgt en de SBDE bedankt u hartelijk voor uw steun. SBDE zal zich voor 100% inzetten tegen de vele bedreigingen van de Eemvallei in 2021. Welke bedreigingen dat precies zijn, kunt u lezen in het Nieuws, klik hier. Een van de vele bedreigingen is dat de dassen zullen verdwijnen, zie foto van SBDE-fotograaf Jaap Vos. De paleiseigenaar de projectontwikkelaar de MeyerBergman Erfgoed Groep zal dit op haar geweten hebben. 

 

 

Nieuws: Dringend beroep op Bunschoter gemeenteraad vanwege plan Kronkels-Zuid (rechter foto) dat de Natuur zal vernietigen, klik hier

Nieuws: Snelweg-reclamebedrijf ‘Ocean Outdoor Nederland BV’ verliest rechtszaak digitale reclamemast (28m hoog en voorzien van 2 beeldschermen van 9x12m) langs A1 aan de rand van de Eemvallei in Baarn, klik hier

Nieuws: Geen nieuwe boerderij voor hobbyboer Van Dorresteijn. Soester gemeenteraad met een overduidelijk NEE/ klik hier 

Nieuws: SBDE-zienswijze met haar standpunten die zij aan de Provinciale Staten over de Ontwerp Omgevingsvisie van de provincie Utrecht. Daarin komen ook de vreselijke plannen van Landgoed Paleis Soestdijk aan de orde. Dergelijke plannen mogen niet doorgaan en moeten gestopt worden. Maar er is ook  goed nieuws, SBDE komt met een plan om deels het energievraagstuk op te lossen. Dat heeft te maken met de foto hiernaast. Klik hier

 

 

Actie gaat door tegen vreselijke paleis Soestdijk plannen !!! 

Zaterdag 12-12-2020 werd de hele middag door diverse groepjes geflyerd voor de petitie bij het Borrebos. Een paar honderd boswandelaars konden we van de petitie-flyer en een mooie balpen voorzien. Zo’n 95% van de wandelaars was tegen de kap van het Borrebos

Klik op: flyer SBDE en VVP – mbt Voorontwerp bestemmingsplan Landgoed paleis Soestdijk

 

 

Doe snel mee met de petitie

tegen de bouw van flat-appartementen in het eeuwenoude Borrebos (bovenstaande foto). De MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) heeft grootschalige en vreselijke plannen die nu in het Voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk staan. Waaronder ook het bouwen van een woonwijk van 10 flats in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en deels in het eeuwenoude Borrebos dat ook tot het NNN behoort. Klik hier en teken de petitie !!! 

Bescherming van de Eemvallei blijkt keer op keer echt nodig ! Recent lag het Baarnse ‘Voorontwerp Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ t/m 15 oktober 2020 officieel ter inzage en kon iedereen daarop reageren met een inspraakreactie. Zo’n 50 inspraakreacties zijn bij de gemeente Baarn binnengekomen. Het is een vreselijk plan waarbij veel Natuur zal verdwijnen.

Men mocht al met zo’n 1400 auto´s van bezoekers aan paleis Soestdijk-evenementen zoals o.a. concerten op agrarische landschappelijke grond met natuurlijke waarde (foto) parkeren. En men deed dat ook. De stichting Behoud de Eemvallei verzette zich daartegen en liet dat het Baarnse college van B&W en gemeenteraad weten. Gelukkig werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om daar nooit meer te parkeren. Fantastische beslissing door de gemeenteraad zou je zeggen maar er gebeurde iets totaal onverwachts, zie hierna.

De provincie Utrecht vond dat dit gebied dat door haarzelf is aangewezen als ‘Groene Contour’ moet worden omgezet in bestemming Natuur. Maar om onbekende reden werd in strijd met haar eigen regels door de provincie Utrecht haar standpunt opeens 180 graden gedraaid en mocht dat opeens wel. Wat is hier op dit bestuurlijk provinciaal niveau precies gebeurd? De provincie heeft de plicht de Natuur te beschermen maar doet dat niet !

Wat er totaal onverwacht gebeurde 

Het Baarnse college van B&W heeft dat (overloop’-parkeerterrein (foto) geheel onverwacht in het ‘Voorontwerp Bestemmings- plan Landgoed Paleis Soestdijk’ opgenomen. Er bleek dus een giftige MBEG-adder onder het gras te zitten. Zie de SBDE-inspraakreactie, klik op: Inspraakreactie Stichting Behoud de Eemvallei 15okt 2020 inzake Voorontwerp Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

  Koninklijk Huis beschermt geen Natuur in Groene Contour 

Maar hoe is dit allemaal mogelijk? Het Koninklijk Huis is eigenaar van die Groene Contour-grond zijn. Zij verkondigen altijd en overal dat zij voor de Natuur zijn maar voor dit gebied zien we het tegenovergestelde.

In het eeuwenoude Borrebos, naast paleis Soestdijk, zullen bomen worden gekapt om daar 5 appartementen-complexen (15m hoog) neer te zetten om daarmee deels de renovatie van het paleis en landgoed Soestdijk te bekostigen. Maar er mogen al 5 appartementen-complexen op het voormalige Marechaussee-terrein komen. De eigenaar van het paleis en landgoed Soestdijk en omliggende gronden is projectontwikkelaar, de MeyerBergman Erfgoed Groep. Zij zijn alleen maar uit op geld, geld en nog eens geld en hebben net als de Oranjes geen oog voor de Natuur. Waarom moet vanwege de renovatie van het paleis Soestdijk de Natuur verloren gaan. Men wil de renovatie betalen uit de verkoop van o.a. die appartementenflats die tientallen miljoenen zullen opbrengen.